23 Ekim 2016 Pazar21 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:51Güneş 07:18Öğle 12:55İkindi 15:50Akşam 18:21Yatsı 19:40
  • 18°C Adana
  • 14°C Adıyaman
  • 15°C Afyon
  • 14°C Ağrı
  • 7°C Amasya
  • 8°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 12°C Artvin
  • 18°C Aydın
  • 17°C Balıkesir
 • BIST: 78.844 -0.51
 • Altın: 125,483 0.78
 • Dolar: 3,0876 0.94
 • Euro: 3,3575 0.40

Oyunun kuralları

M. Şevket Eygi

1. Si­nir­len­me, öf­ke­len­me!.. Si­nir­len­mek ve ga­zap­lan­mak sa­na bü­yük ka­yıp­lar ver­di­rir. Hat­tâ oyu­nu bü­tü­nüy­le kay­be­der mat ve pe­ri­şan olur­sun.

2. Ken­di­ni ha­tâ­sız, gü­nah­sız san­ma.  Sen bir in­san­sın, mut­la­ka gü­na­hın, yan­lı­şın ola­cak­tır. Sa­na bun­la­rı söy­le­yen her­kes düş­ma­nın de­ğil­dir.  Asıl dost­lar ha­tâ ve yan­lış­la­rı­nı söy­le­yen, olum­lu ten­kit ya­pan, uya­ran  ki­şi­ler­dir.

3. Yağ­cı, ya­la­ka, dal­ka­vuk, med­dah, poh­poh­çu adam­la­rı ve ka­rı­la­rı ya­nı­na ya­naş­tır­ma. Se­ni al­da­tır­lar, zor gün­ler gel­di­ğin­de  kay­bo­lur­lar.

4. Mu­ha­se­be­ni iyi tut.  Müs­lü­man ol­du­ğu­na gö­re, se­nin­le va­zi­fe­li iki ki­râ­men kâ­ti­bîn me­le­ği ol­du­ğu­nu ve he­sa­bı­nı çok sağ­lam şe­kil­de tut­tuk­la­rı­nı bi­li­yor­sun­dur. On­lar ya­nıl­maz. Ya­rın

âhi­ret­te, Kı­ya­met kop­tuk­tan son­ra Mah­şer mey­da­nın­da Bü­yük Mah­ke­me ku­ru­la­cak ve mu­ha­ke­me edi­le­cek­sin. Bu­nu hiç unut­ma. O mah­ke­me­yi al­dat­mak, kur­tul­mak müm­kün de­ğil­dir.

5. En ge­niş mâ­na­sıy­la âdil ol, in­saf­lı ol.  Ne ken­di­ne zulm et, ne baş­ka­la­rı­na. Ada­let­ten ay­rı­lır, zulm eder­sen ile­ri­de te­pe­tak­lak olur­sun. 

6. İs­raf­tan, lüks­ten, şa­şa­adan, deb­de­be­den, ih­ti­şam­dan, tan­ta­na­dan, vel­ve­le­den, gu­rur­dan, ki­bir­den, kü­çük dağ­la­rı ben ya­rat­tım ha­va­lırn­dan uzak dur.

7. Dost­la­rı­na mü­rüv­vet­li ve lü­tuf­kâr ol­ma­lı­sın, düş­man­la­rı­nı ida­re et­me­ye ça­lış­ma­lı­sın.

8. İş­le­rin ha­yır­lı  olan­la­rı or­ta ve ılım­lı olan­la­rı­dır. Va­sat­tan, or­ta­dan ay­rıl­ma, aşı­rı­ya kaç­ma.

9. Ke­mik pe­şin­de ko­şan kö­pek­le­ri ya­nı­na yak­laş­tır­ma.

10. Umum mü­dür fa­lan olur­san ne­po­tizm yap­ma, eh­li­yet­siz ya­kın­la­rı­nı işe al­ma. Ka­mu iş­le­ri ar­pa­lık de­ğil­dir.

11. Ne ka­dar mü­te­va­zı, sa­de, al­çak gö­nül­lü olur­san mâ­nen o ka­dar yük­se­lir­sin.

12. İn­san bu dün­ya­da bir var, bir yo­k… Ba­ki ka­lan kub­be­de hoş bir se­da bı­rak­ma­ya  bak.

13. Önem­li olan Hâ­li­q’­ın rı­za­sı­nı ka­zan­mak­tır. 

14. Mah­lu­qa­tın rı­za­sı­nı ka­za­na­yım der­ken, Ha­li­qın rı­za­sı­nı kayb eder­sen bü­yük za­ra­ra uğ­rar­sın.

15. Şe­ri­ata zıt ve ay­kı­rı olan her şey he­der­dir, bu­nu iyi bil.

16. Ba­zı olum­suz iş­ler to­kat ve sil­le ye­me­ye se­bep olur, bun­lar­dan ka­çın.

17. En sağ­lam kulp İman, İs­lam, Ku­r’­an, Sün­net, Şe­ri­at, Hik­met  kul­pu­dur, bu­na sı­kı ya­pış.

18. Hal­kın sev­gi­si­ne gü­ven­me. Halk sev­gi­si şem­si­ye gi­bi­dir, yağ­mur za­ma­nı el­de bu­lun­maz.

19. Ömer Sey­fed­di­n’­in İn­ci­li Kaf­tan  hi­ka­ye­sin­de­ki Muh­sin Çe­le­bi­…

20. Tec­rü­be­li bir urt ba­kı­cı­sı da ol­san, kurt­la­ra bir an bi­le ar­ka­nı dön­me sa­kın.

21. Yü­kü­nü ha­fif­let. Bu ka­dar yük sa­na çok ağır ge­lir, al­tın­da ka­lır, ezi­lir­sin.

22. Şu bey­ti hat­ta­ta yaz­dır, ba­şı­nın üze­ri­ne as: “Bin yıl ya­şa­san yi­ne ci­han bu / Ger­diş bu, ze­min bu, âsü­man bu­”

Yazarın Diğer Yazıları
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.