22 Ocak 2017 Pazar23 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:46Güneş 08:16Öğle 13:23İkindi 15:52Akşam 18:16Yatsı 19:40
  • 4°C Adana
  • -2°C Adıyaman
  • -4°C Afyon
  • 5°C Ağrı
  • -6°C Amasya
  • -7°C Ankara
  • 3°C Antalya
  • -6°C Artvin
  • 3°C Aydın
  • 0°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,530 -1.16
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Oyunun kuralları

M. Şevket Eygi

1. Si­nir­len­me, öf­ke­len­me!.. Si­nir­len­mek ve ga­zap­lan­mak sa­na bü­yük ka­yıp­lar ver­di­rir. Hat­tâ oyu­nu bü­tü­nüy­le kay­be­der mat ve pe­ri­şan olur­sun.

2. Ken­di­ni ha­tâ­sız, gü­nah­sız san­ma.  Sen bir in­san­sın, mut­la­ka gü­na­hın, yan­lı­şın ola­cak­tır. Sa­na bun­la­rı söy­le­yen her­kes düş­ma­nın de­ğil­dir.  Asıl dost­lar ha­tâ ve yan­lış­la­rı­nı söy­le­yen, olum­lu ten­kit ya­pan, uya­ran  ki­şi­ler­dir.

3. Yağ­cı, ya­la­ka, dal­ka­vuk, med­dah, poh­poh­çu adam­la­rı ve ka­rı­la­rı ya­nı­na ya­naş­tır­ma. Se­ni al­da­tır­lar, zor gün­ler gel­di­ğin­de  kay­bo­lur­lar.

4. Mu­ha­se­be­ni iyi tut.  Müs­lü­man ol­du­ğu­na gö­re, se­nin­le va­zi­fe­li iki ki­râ­men kâ­ti­bîn me­le­ği ol­du­ğu­nu ve he­sa­bı­nı çok sağ­lam şe­kil­de tut­tuk­la­rı­nı bi­li­yor­sun­dur. On­lar ya­nıl­maz. Ya­rın

âhi­ret­te, Kı­ya­met kop­tuk­tan son­ra Mah­şer mey­da­nın­da Bü­yük Mah­ke­me ku­ru­la­cak ve mu­ha­ke­me edi­le­cek­sin. Bu­nu hiç unut­ma. O mah­ke­me­yi al­dat­mak, kur­tul­mak müm­kün de­ğil­dir.

5. En ge­niş mâ­na­sıy­la âdil ol, in­saf­lı ol.  Ne ken­di­ne zulm et, ne baş­ka­la­rı­na. Ada­let­ten ay­rı­lır, zulm eder­sen ile­ri­de te­pe­tak­lak olur­sun. 

6. İs­raf­tan, lüks­ten, şa­şa­adan, deb­de­be­den, ih­ti­şam­dan, tan­ta­na­dan, vel­ve­le­den, gu­rur­dan, ki­bir­den, kü­çük dağ­la­rı ben ya­rat­tım ha­va­lırn­dan uzak dur.

7. Dost­la­rı­na mü­rüv­vet­li ve lü­tuf­kâr ol­ma­lı­sın, düş­man­la­rı­nı ida­re et­me­ye ça­lış­ma­lı­sın.

8. İş­le­rin ha­yır­lı  olan­la­rı or­ta ve ılım­lı olan­la­rı­dır. Va­sat­tan, or­ta­dan ay­rıl­ma, aşı­rı­ya kaç­ma.

9. Ke­mik pe­şin­de ko­şan kö­pek­le­ri ya­nı­na yak­laş­tır­ma.

10. Umum mü­dür fa­lan olur­san ne­po­tizm yap­ma, eh­li­yet­siz ya­kın­la­rı­nı işe al­ma. Ka­mu iş­le­ri ar­pa­lık de­ğil­dir.

11. Ne ka­dar mü­te­va­zı, sa­de, al­çak gö­nül­lü olur­san mâ­nen o ka­dar yük­se­lir­sin.

12. İn­san bu dün­ya­da bir var, bir yo­k… Ba­ki ka­lan kub­be­de hoş bir se­da bı­rak­ma­ya  bak.

13. Önem­li olan Hâ­li­q’­ın rı­za­sı­nı ka­zan­mak­tır. 

14. Mah­lu­qa­tın rı­za­sı­nı ka­za­na­yım der­ken, Ha­li­qın rı­za­sı­nı kayb eder­sen bü­yük za­ra­ra uğ­rar­sın.

15. Şe­ri­ata zıt ve ay­kı­rı olan her şey he­der­dir, bu­nu iyi bil.

16. Ba­zı olum­suz iş­ler to­kat ve sil­le ye­me­ye se­bep olur, bun­lar­dan ka­çın.

17. En sağ­lam kulp İman, İs­lam, Ku­r’­an, Sün­net, Şe­ri­at, Hik­met  kul­pu­dur, bu­na sı­kı ya­pış.

18. Hal­kın sev­gi­si­ne gü­ven­me. Halk sev­gi­si şem­si­ye gi­bi­dir, yağ­mur za­ma­nı el­de bu­lun­maz.

19. Ömer Sey­fed­di­n’­in İn­ci­li Kaf­tan  hi­ka­ye­sin­de­ki Muh­sin Çe­le­bi­…

20. Tec­rü­be­li bir urt ba­kı­cı­sı da ol­san, kurt­la­ra bir an bi­le ar­ka­nı dön­me sa­kın.

21. Yü­kü­nü ha­fif­let. Bu ka­dar yük sa­na çok ağır ge­lir, al­tın­da ka­lır, ezi­lir­sin.

22. Şu bey­ti hat­ta­ta yaz­dır, ba­şı­nın üze­ri­ne as: “Bin yıl ya­şa­san yi­ne ci­han bu / Ger­diş bu, ze­min bu, âsü­man bu­”

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.