17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:35
  • 14°C Adana
  • 9°C Adıyaman
  • 5°C Afyon
  • 12°C Ağrı
  • 11°C Amasya
  • 3°C Ankara
  • 12°C Antalya
  • 6°C Artvin
  • 15°C Aydın
  • 8°C Balıkesir
 • BIST: 81.865 0.19
 • Altın: 148,409 0.71
 • Dolar: 3,7910 -0.37
 • Euro: 4,0491 0.33

Çocuklarının Katili Olmak

M. Şevket Eygi

Muh­te­rem an­ne ba­ba­la­r… Ço­cuk­la­rı­nı­zın ma­ne­vî ka­til­le­ri ol­ma­yı­nız. On­la­rı, Al­la­h’­ın rı­za­sı­nı ka­za­nan, ebe­dî sa­ade­te na­il olan  ha­yır­lı  ve bah­ti­yar in­san­lar, iyi Müs­lü­man­lar ola­rak ye­tiş­ti­ri­niz.

On­la­ra ye­di ya­şın­dan iti­ba­ren il­mi­hal­le­ri­ni, İs­lam ah­la­kı­nı  doğ­ru ola­rak öğ­re­ti­niz, na­ma­za baş­la­tı­nız, on ya­şın­dan son­ra na­ma­zı ak­sat­ma­dan kıl­dı­rı­nız.

Ha­ya­tın asıl ana ama­cı dok­tor, mü­hen­dis, bol pa­ra ka­zan­dı­ran par­lak bir mes­lek sa­hi­bi ol­mak de­ğil; iyi in­san, iyi Müs­lü­man ol­mak­tır.

İma­na, İs­la­ma, Ku­r’­ana, Sün­ne­te, Şe­ri­ata, Üm­me­te  hiz­met et­me­den ge­çi­ri­len bir ha­yat bey­hu­de­dir, he­der­dir.

Ço­cuk­la­rı­nız Al­la­ha ita­at eden iyi, sâ­lih kul­lar ol­su­n… Re­su­lul­la­hın (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) bi­at­li as­ker­le­ri ol­sun­lar, şe­fa­ati­ni ka­zan­sın­lar.

Ço­cuk­la­rı­nı­zı pa­ra düş­kü­nü, mal ve mad­de ba­ğım­lı­sı ya­par­sa­nız on­la­rı mâ­nen  katl et­miş olur­su­nuz.

Pa­ra, ge­çin­mek için el­bet­te la­zım­dır ama bir Müs­lü­man onu as­la ana de­ğer ola­rak ka­bul et­mez ve pa­ra ka­zan­mak için her hal­tı ye­mez. 

Ço­cuk­la­rı­nı­zı ka­na­at­li, mü­te­vâ­zı ye­tiş­ti­ri­niz. Ka­na­at tü­ken­mez bir ha­zi­ne­dir.

Biz ha­ya­tı­mız­da hay­li sı­kın­tı çek­tik, oğ­lu­muz Me­tin, kı­zı­mız Sev­gi ile­ri­de çok pa­ra ka­zan­sın, zen­gin ol­sun, lüks is­raf­lı se­fih=be­yin­siz bir ha­yat sür­sün der­se­niz on­la­rı öl­dür­müş olur­su­nuz.

En bü­yük ti­ca­ret Al­lah ile ya­pı­la­nı­dır. İma­na, İs­la­ma, Ku­r’­ana, Sün­ne­te,  Şe­ri­ata, Üm­me­t’­e ya­pı­lan hiz­met­le­rin  kar­şı­lı­ğı­nın  ye­di yüz ka­tı ve­ri­le­cek­tir. İh­las­lı Müs­lü­man­lar bu kar­şı­lı­ğın  mü­ka­fat ve üc­ret­le­rin  dün­ya­da de­ğil, ebe­dî  dâr olan âhi­ret­te ve­ril­me­si­ni is­ter.

Ço­cuk­la­rı­nı­zı hop­pa züp­pe  şı­ma­rık  dün­ya ser­se­ri­si ye­tiş­ti­rir­se­niz on­la­rı öl­dü­rür­sü­nüz.

İn­sa­nın en bü­yük ziy­ne­ti ilim­dir, ir­fan­dır, yük­sek ah­lak ve ka­rak­ter­dir, ha­yır­lı hiz­met­ler­dir.

Mü’­min­le­rin en şe­ref­li­le­ri Ku­r’­anı öğ­re­nen­ler, Ki­ta­bul­la­hın emir­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rip, ya­sak­la­rın­dan ka­çı­nan, öğüt­le­ri­ne ku­lak ve­rip tu­tan­lar­dır. Ku­r’­anı li­san ve­ya göz ile oku­yup da emir­le­ri­ne, ya­sak­la­rı­na, hü­küm­le­ri­ne, na­si­hat­le­ri­ne  ku­lak as­ma­mak ne ya­man, ne kor­kunç bir çe­liş­ki­dir.

Muh­te­rem ba­ba­la­r… Haf­ta­da en az bir ke­re li­se ve­ya üni­ver­si­te­de oku­yan ço­cuk­la­rı­nı­zı ya­nı­nı­za ala­rak sa­bah na­ma­zı­na gi­di­niz, ce­ma­at­le na­maz kı­lı­nız. Al­la­h’­ın yar­dı­mı, be­re­ke­ti, rah­me­ti ce­ma­at üze­ri­ne­dir.  Her ima­ma gü­ven­mi­yor­sa­nız, gü­ve­ni­lir imam­la­rın ca­mi­le­ri­ne gi­di­niz. Ken­di­ni­zi ve ço­cu­ğu­nu­zu ca­mi­den, ce­ma­at­ten uzak tut­ma­yı­nız.

Zen­gin Müs­lü­man­lar yük­sek tah­sil ya­pan oğul­la­rı­na lüks, is­raf­lı, gös­te­riş­li  az­dı­rı­cı ayak kay­dı­rı­cı  ara­ba­lar al­ma­sın.  Bun­lar gu­rur ve kib­re se­bep olur. Al­lah mağ­rur­la­rı, ki­bir­li­le­ri sev­mez.

Ço­cuk­la­rı­mı­zı şı­ma­rık ye­tiş­tir­me­ye­lim,  oğul­la­rı­mız kü­çük be­ye­fen­di­ler, kız­la­rı­mız kü­çük ha­nı­me­fen­di­ler ol­sun.

Ya­rın âhi­ret­te Mah­ke­me-i Kübra­’da an­ne ve ba­ba­lar ço­cuk­la­rı do­la­yı­sıy­la he­sa­ba çe­ki­le­cek­tir.

Oğul­la­rı­nı ve kız­la­rı­nı iyi ye­tiş­ti­ren­le­rin  amel def­ter­le­ri  ka­pan­ma­ya­cak, ço­cuk­la­rı­nın  se­vap­la­rı, sa­lih amel­le­ri on­la­ra da ya­zı­la­cak­tır. Re­su­lul­lah Efen­di­mi­zin  (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona)    di­liy­le bu­na sa­da­ka-i ca­ri­ye de­ni­yor.

İs­la­mı ya­şa­yan, iyi Müs­lü­man olan, ima­na Ku­r’­ana Şe­ri­ata hiz­met eden ço­cuk­lar  ebe­vey­nin ebe­dî sa­ade­ti­ne ve­si­le olur.

Lüks ve is­raf kur­ba­nı, hop­pa züp­pe, ‘a­be­de-i pa­ra,  ile­ri­de  ya­ra­maz iş­ler ya­pa­cak ço­cuk­lar  yü­zün­den azap çe­ki­le­ce­ği­ni unut­mak bü­yük bir gaf­let olur.

An­ne ba­ba va­zi­fe­si­ni  hak­kıy­la yap­tı ama ço­cuk­lar kö­tü yo­la sap­tı.   O za­man so­rum­lu­luk on­lar­dan gi­der.

Ah ço­cuk­la­rı­mız, vah ço­cuk­la­rı­mız!..

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.