17 Ocak 2017 Salı18 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:35
  • 6°C Adana
  • 2°C Adıyaman
  • 2°C Afyon
  • 12°C Ağrı
  • 3°C Amasya
  • 1°C Ankara
  • 11°C Antalya
  • 3°C Artvin
  • 8°C Aydın
  • 5°C Balıkesir
 • BIST: 81.712 0.23
 • Altın: 147,398 2.82
 • Dolar: 3,8050 1.37
 • Euro: 4,0356 1.21

Seçimlerde Hile Yapılabilir

M. Şevket Eygi

Önü­müz­de­ki̇ se­çim­ler ba­zı şa­hıs­lar ve ku­rum­lar için bir ölüm ka­lım se­çi­mi ola­cak­tır. İsim ve­re­rek kim­se­yi suç­la­mam ama bi­ri­le­ri  hi­le yap­mak is­te­ye­bi­lir. Bun­la­ra kar­şı mut­la­ka çok sı­kı ve sağ­lam ted­bir­ler alın­ma­lı­dır. Se­çim­ler ser­best, hi­le­siz ol­ma­lı,  oy sa­yım­la­rı açık se­çik ve dü­rüst ya­pıl­ma­lı­dır.

MÜS­LÜ­MAN aday­lar, se­çi­mi ka­zan­dık­la­rı tak­dir­de, Mec­li­se gi­re­bil­mek için yap­ma­la­rı ge­re­ken ye­mi­ni uzun uzun dü­şün­me­li ve in­ce­le­me­li­dir. Bu ye­min son de­re­ce ve­bal­li, teh­li­ke­li, ağır, ya­kı­cı  bir ye­min­dir. 

TÜR­Kİ­YE si­ya­se­ti­nin en mü­him ek­sik­li­ği va­sıf­tır, ka­li­te­dir. Si­ya­se­te mut­la­ka ka­li­te ge­ti­ril­me­li­dir.   Hem ik­ti­dar, hem mu­ha­le­fet çok ka­li­te­li ol­maz­sa hiç­bir prob­le­mi­miz, kri­zi­miz hal­le­dil­mez.

MEC­Lİ­S’­te­ki her par­ti­nin,  Uru­gu­ay’­ın es­ki baş­ka­nı Mu­ji­ca­’ya ben­zer en­te­re­san ve­kil­le­ri bu­lun­ma­lı­dır. Mu­ji­ca­nın özel­lik­le­ri ney­di? (1) Ma­aşı­nın yüz­de 9’u­nu her ay fa­kir­ler fo­nu­na ya­tı­rır­dı­… (2) Baş­kan­lık sa­ra­yın­da otur­maz, şah­sı­na ait fi­dan­lık­ta­ki iki göz­lü ku­lü­be­de ka­lır­dı­… (3) Ma­kam ara­ba­sı­na bin­mez, 1987 mo­de­li kü­lüs­tür VW  oto­mo­bi­liy­le  ge­zer­di­…

MEC­LİS için­de  ağır, se­vi­ye­siz, müs­teh­cen kü­für­ler sa­vu­ran mil­let­ve­kil­le­ri­nin ve­kil­lik­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si ko­nu­sun­da bir ka­nun çı­kar­tı­la­maz mı?

VE­KİL­LE­RİN si­ya­sî hür­ri­yet ko­nu­sun­da do­ku­nul­maz­lık­la­rı ol­ma­lı­dır  ama  ak­ça­lı iş­ler­le, yol­suz­luk­la, nü­fuz ti­ca­re­tiy­le, yüz kı­zar­tı­cı suç­lar­la  il­gi­li do­ku­nul­maz­lık­la­rı ol­ma­ma­lı­dır.

MU­HA­LİF par­ti­ler son de­re­ce et­ki­li, ka­li­te­li, doğ­ru dü­rüst, cid­dî mu­ha­le­fet yap­ma­lı, ya­pa­bil­me­li­dir. Bu da ka­li­te­li ve­kil­ler­le olur.

İŞ sa­hi­bi, mü­te­ah­hit, pat­ron mil­let­ve­kil­le­ri, hiz­met­le­ri bo­yun­ca  dev­let, be­le­di­ye, ka­mu iş­le­ri al­ma­ma­lı­dır.

***

VA­KİT DA­RA­LI­YOR

AR­TIK va­kit da­ra­lı­yo­r… Gün­ler, haf­ta­lar, bir­kaç ay…  Gü­neş­te­ki pat­la­ma­la­rın, ateş fır­tı­na­la­rı­nın dün­ya­mı­za te­si­ri var­dır.  Ay yü­zün­den de­niz­ler­de gel git ha­re­ket­le­ri ol­mu­yor mu?

Ya­nar­dağ pat­la­ma­la­rı fi­zi­kî pat­la­ma­lar­dır. Sos­yal, si­ya­sî pat­la­ma­lar da olur.   Ta­rih bü­yük pat­la­ma­la­rı ya­zar du­rur.

Dep­rem­ler de iki tür­lü­dür.  Fi­zi­kî  dep­rem­ler, sos­yal si­ya­sî dep­rem­ler.

Ba­zen ka­fes­ler­de­ki kuş­lar çıl­gın­ca çır­pı­nır,  on­la­ra bir şey­ler mâ­lum olur.

Mi­ni­cik ka­rın­ca­lar yu­va­la­rın­dan dı­şa­rı­ya fır­lar.

Du­rup du­rur­ken de­niz­le­rin ge­ri çe­kil­me­si, su­la­rın ren­gi­nin de­ğiş­me­si, gök­te her za­man gö­rün­me­yen aca­yip bu­lut­la­rın, şu­ra­da bu­ra­da ye­rin çö­küp bü­yük ve de­rin çu­kur­lar oluş­ma­sı hep bi­rer ala­met­tir.

İn­san ga­fil­di­r… Mad­de­ci in­san­lar­da  sez­gi gü­cü kal­ma­mış­tır.

Ak­lı fik­ri  pa­ra ka­zan­mak, ye­mek iç­mek, cin­sel zevk al­mak, is­raf et­mek, lüks bir ha­yat sür­mek  olan  ki­şi­ler  afet­le­re ve fe­la­ket­le­re kar­şı ted­bir ala­maz­lar.

Bu ya­zı­mı oku­yan Müs­lü­man­la­ra,  hiç ge­cik­me­den ih­las­la sa­da­ka ver­me­le­ri­ni tav­si­ye edi­yo­rum.  Hiç bir şey ol­ma­sa, sa­da­ka ver­miş, Al­la­hın rı­za­sı­nı ka­zan­mış olur­lar.

Sa­da­ka be­la­la­rı de­f’ eder­miş.

Sa­de­ce sa­da­ka ile bit­mez ta­bi­î. İti­ka­dı­nı tas­hih et­mek, dos­doğ­ru na­maz kıl­mak, ah­la­kı­nı dü­zelt­mek de ge­re­kir.

Si­ya­sî, sos­yal ya­nar­dağ­la­ra ku­la­ğı­nı­zı da­yar­sa­nız de­rin­den ge­len ho­mur­tu­lar  du­ya­cak­sı­nız.

Ken­di­ni­zi, ço­luk ço­cu­ğu­nu­zu   fit­ne ve fe­sat ya­nar­dağ­la­rın­dan uzak tu­tu­nuz.

Ke­penk­le­ri­ni­zi ka­pat­maz­sa­nız vit­rin cam­la­rı­nız kı­rı­la­bi­lir.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.