20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
  • 14°C Adana
  • 8°C Adıyaman
  • 2°C Afyon
  • 6°C Ağrı
  • 4°C Amasya
  • 2°C Ankara
  • 16°C Antalya
  • 2°C Artvin
  • 8°C Aydın
  • 4°C Balıkesir
 • BIST: 82.166 -0.16
 • Altın: 147,844 -0.28
 • Dolar: 3,8195 -0.27
 • Euro: 4,0719 0.02

Ezan Kutsaldır…

M. Şevket Eygi

Ben­de­niz bir Müs­lü­man ola­rak Eza­nı kut­sal bi­li­rim ve ona bü­yük say­gı gös­te­ri­rim.  La­kin ezan baş­ka şey­dir, ho­par­lör de­ni­len ci­haz baş­ka şey­dir.  Lü­zu­mu, za­ru­re­ti, fet­va­sı, ruh­sa­tı var ise ezan ho­par­lör­le oku­na­bi­lir ama mut­la­ka  ba­zı ku­ral­la­ra dik­kat edil­me­si ge­re­kir. Bun­la­ra dik­kat edil­mez­se ho­par­lör çir­kin ve mu­zır bir bi­d’­at olur.  Ho­par­lör fe­ti­şiz­mi ayıp­tır, gü­lünç­tür, me­de­nî Müs­lü­ma­na ya­kış­maz..  Ho­par­lö­rün se­si­ni, ka­nu­nun li­mit ka­bul et­ti­ği 65 de­si­be­lin üze­ri­ne çı­kart­mak be­de­vî­lik­tir.  Akus­tik il­mi­ne ve tek­ni­ği­ne dik­kat edil­mez­se, ho­par­lör, çok gü­zel oku­nan bir eza­nı bo­za­bi­lir. Ezan­la­rı 100 de­si­be­lin üze­rin­de avaz avaz mâ­de­nî ho­par­lör se­siy­le oku­mak ca­hil­lik­tir, eza­na ve din­le­yen­le­re eza ver­mek­tir.  Ma­ale­sef Di­ya­net, bun­ca hak­lı şi­ka­ye­te rağ­men bu işi hal­le­de­mi­yor, bir dü­ze­ne ko­ya­mı­yor.

***

İs­la­mın bi­rin­ci şar­tı, sa­hih bir iti­ka­da ima­na sa­hip ol­mak­tır. İkin­ci şar­tı ise beş va­kit na­ma­zı dos­doğ­ru kıl­mak­tır. Na­ma­zın ter­ki ha­ram­dır, çok bü­yük bir gü­nah­tır. Sa­de­ce cu­ma­ya git­mek­le na­maz bor­cu öden­miş ol­maz.  Na­ma­zı ha­fi­fe al­mak  da (te­hâ­vün)  gü­nah­tır.  İl­mi olan bü­tün  Müs­lü­man­la­rın Üm­me­ti na­ma­za teş­vik et­me­le­ri ge­re­kir. Na­sıl bir teş­vik? Ay­dın­la­ta­rak, uya­ra­rak, bil­gi­len­di­re­rek, akıl­la­ra ve gö­nül­le­re hi­tap ede­rek  et­ki­li bir şe­kil­de de­vam­lı an­lat­mak, ça­ğır­mak. Beş va­kit na­ma­zı terk eden bir İs­lam top­lu­mu if­lah ol­maz, ne­cat bul­maz.  Hal­kı  en uy­gun ve te­sir­li şe­kil­de na­ma­za ça­ğır­ma­yan bi­len­ler ve zi­ya­lı­lar bü­yük ve­bal  al­tın­da­dır.

***

Di­ni­mi­zin  beş te­mel şar­tın­dan bi­ri ze­kat­tır. Ku­r’­an­da  ze­ka­tın kim­le­ri ve na­sıl ve­ri­le­ce­ği çok açık ve se­çik şe­kil­de bil­di­ril­miş­tir. Her Müs­lü­man ze­ka­tı­nı Ku­r’­ana, Sün­ne­te, Şe­ri­ata, fık­ha uy­gun şe­kil­de ver­me­li­dir.  Böy­le ve­ril­me­yen  pa­ra ve mal­lar­la  ze­kat bor­cu öden­miş ol­maz. Ze­kat der­nek­le­re,  va­kıf­la­ra, tü­zel ki­şi­le­re, hak­ket­me­yen ki­şi­le­re  ve­ril­mez.  Mut­la­ka, ze­kat al­ma­ya hak­kı olan ger­çek şa­hıs­la­ra  tem­lik su­re­tiy­le   ve­ril­me­li­dir.  Ze­kat pa­ra­sıy­la ca­mi ya­pıl­maz.  Ze­ka­tı­nı doğ­ru dü­rüst, usu­lü­ne gö­re ver­me­yen­le­rin tek­rar doğ­ru şe­kil­de ver­me­le­ri ge­re­kir.  Ze­kat­la­rı Ku­r’­ana, Sün­ne­te, Şe­ri­ata, fık­ha ay­kı­rı ola­rak top­la­yan­lar ga­sıp­tır, eş­kı­ya­dır. Bi­len­le­rin ze­kat ko­nu­sun­da Üm­me­ti ay­dın­lat­ma­la­rı ve uyar­ma­la­rı ge­re­kir.

***

Um­re na­fi­le bir iba­det­tir.  Sırf Al­lah rı­za­sı için ih­las­la ya­pıl­ma­lı­dır.  Um­re­ye gös­te­riş, gu­rur, ki­bir, ben­lik, şa­ta­fat, deb­de­be, şa­şa­a, lüks, is­raf  ka­rış­tır­mak ha­ram­dır.  İba­det ih­ti­şam ile bir­lik­te ol­maz.  Farz ol­sun, sün­net ol­sun,  na­fi­le ol­sun iba­de­tin te­me­lin­de te­va­zu ve zil­let ol­ma­lı­dır.  Her iba­det­te ol­du­ğu gi­bi um­re de te­zel­lül ile ya­pıl­ma­lı­dır. Al­lah gu­rur­lu­la­rı,  ki­bir­li­le­ri, müs­rif­le­ri sev­mez. Muh­te­şem um­re se­ya­ha­ti iba­det de­ğil, tu­ris­tik bir fa­ali­yet­tir.  Git­me­den ön­ce  her ye­re ha­ber ve­rip ben um­re ben um­re ben um­re de­mek, dön­dük­ten son­ra her ye­re te­le­fon edip ben um­re ben um­re ben um­re rek­la­mı yap­mak ih­la­sa ay­kı­rı­dır, ayıp­tır. Di­ya­ne­tin ca­mi min­ber­le­rin­den um­re  ti­ca­re­ti rek­la­mı yap­ma­sı  çok ya­kı­şık­sız­dır.  Um­re­de, beş yıl­dız­lı lüks otel­le­rin üst kat­la­rın­dan Ka­be­ye  bak­mak den­siz­lik  ve say­gı­sız­lık­tır. Di­ya­net bu ko­nu­lar­da hal­kı uyar­mak­la yü­küm­lü­dür.  Um­re ti­ca­re­ti se­ya­hat acen­te­le­ri­ne bı­ra­kıl­ma­lı­dır. Di­ya­net ti­ca­ret şir­ke­ti de­ğil­dir.

***

Başta Di­ya­net İş­le­ri baş­kan­lı­ğı ol­mak üze­re bü­tün di­nî ce­ma­at­ler, ku­ru­luş­lar, ta­ri­kat­lar, si­vil top­lum or­gan­la­rı ül­ke­miz­de­ki mün­ker­ler­le doğ­ru­dan doğ­ru­ya ve­ya do­lay­lı şe­kil­de  mü­ca­de­le et­me­li­dir. Bu mün­ker=kö­tü iş­le­rin ba­zı­sı­nı sa­yı­yo­rum:  Zi­na­… Ri­ba­… Lüks ve is­raf­lı ha­yat tar­zı­…  Se­kü­ler­lik ya­ni din ile dün­ya­nın bir­bi­rin­den ko­pa­rıl­ma­sı­… Gün­lük na­maz­la­rın ter­ki­… Ra­ma­zan­da oruç tu­tan­la­rın azal­ma­sı, gün­dü­zün yi­yip içen­le­rin ço­ğal­ma­sı­… Müs­teh­cen ya­yın­la­r… Ka­dın­la­rın  seks ale­ti ha­li­ne ge­ti­ril­me­si­… Müs­lü­man­la­rın par­ça­la­nıp bö­lü­nüp bir­bir­le­ri­ne düş­me­si­…  Mu­kad­des di­nin ti­ca­ret va­sı­ta­sı  ya­pıl­ma­sı, din sö­mü­rü­sü­nün kor­kunç  bo­yut­la­ra var­ma­sı­…  Cu­ma eza­nı okun­duk­tan son­ra ti­ca­re­te, alış ve­ri­şe de­vam edil­me­si­… Fuh­şi­ya­tın ya­ni az­gın­lık­la­rın ço­ğal­ma­sı ve top­lu­mu is­ti­la et­me­si­… 

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.