23 Ekim 2017 Pazartesi3 Safer 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
 • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:51Güneş 07:17Öğle 12:56İkindi 15:50Akşam 18:21Yatsı 19:40
  • 22°C Adana
  • 21°C Adıyaman
  • 15°C Afyon
  • 12°C Ağrı
  • 16°C Amasya
  • 18°C Ankara
  • 21°C Antalya
  • 16°C Artvin
  • 24°C Aydın
  • 21°C Balıkesir
 • BIST: 107.303 -1.09
 • Altın: 152,979 1.22
 • Dolar: 3,7134 1.17
 • Euro: 4,3645 0.93

Eşek Arısı Yuvasına Çomak Sokmak

M. Şevket Eygi

O müf­sit­le­rin (fe­sat­çı­la­rın) isim­le­ri­ni ver­mek eşek arı­sı yu­va­sı­na ço­mak sok­mak gi­bi olur. Böy­le bir şey yap­mak gü­cü­mü aşar, yan­lış bir şey olur.  Hem Müs­lü­man ge­çi­nen, hem de Müs­lü­man kar­deş­le­ri­ne ta­qiy­ye ve kit­man ya­pa­rak on­la­rı al­da­tan  kim­se­ler­le  isim ve­re­rek mü­ca­de­le et­mek çok zor­dur.

**

Müs­lü­man ke­sim­de bir­leş­me, to­par­lan­ma, ih­ti­laf­la­rı gi­der­me, ken­di­ni ıs­lah et­me, tek bir Üm­met ça­tı­sı al­tın­da teş­ki­lat­lan­ma, râ­şid bir İma­ma bi­at ve ita­at et­me ko­nu­sun­da her­han­gi bir ha­re­ket, kı­pır­dan­ma  ve te­şeb­büs gö­rü­yor mu­su­nuz? Ben­de­niz ma­ale­sef  gö­re­mi­yo­rum.

**

Ra­ma­zan yak­la­şı­yo­r… Bu yıl iç­ki­li, is­raf­lı, gös­te­riş­li,  (İs­lam Şe­ri­atı­na gö­re) fu­huş­lu beş yıl­dız­lı me­kan­lar­da if­tar zi­ya­fet­le­ri ve­ril­me­me­si için uya­nık Müs­lü­man­lar  şim­di­den ha­re­ke­te geç­me­li­dir. Böy­le zi­ya­fet­ler Ku­r’­ana, Sün­ne­te, Şe­ri­ata, İs­lam ah­la­kı­na ve bil­ge­li­ğe ay­kı­rı­dır.

**

İs­lam ka­dın ve kız­la­rı­nın şey­ta­nî Av­ru­pa Ba­tı te­set­tü­rü­ne de­ğil, şe­r’­î te­set­tü­re gir­me­si için, bi­len­le­rin  hal­ka na­si­hat et­me­si, yol gös­ter­me­si ge­re­kir.  Bu va­zi­fe­yi hak­kıy­la yap­maz­lar­sa ve­bal al­tın­da ka­lır­lar.

**

Üm­met bir­li­ği ol­ma­dı­ğı­na gö­re şu hiz­me­ti kim ya­pa­cak bil­mi­yo­rum: İs­la­ma gö­re ha­ram ka­zanç­lar ne­ler­dir, bun­la­rın çok açık ve se­çik lis­te­si ya­pıl­ma­lı; Müs­lü­man tv’­ler, ga­ze­te­ler, der­gi­ler, pan­kart­lar va­sı­ta­sıy­la on mil­yon­lar­ca hal­ka du­yu­rul­ma­lı­dır. Ha­ram ge­lir el­de et­me, ha­ram ye­me, ha­ram yol­lar­la zen­gin ol­ma sal­gın ha­le gel­miş­tir. Bu­nu kö­tü gör­mek, bu­nun­la mü­ca­de­le et­mek, bu­nu kö­tü­le­mek, bu­nu en­gel­le­me­ye ça­lış­mak  va­zi­fe­miz­dir. Bu va­zi­fe­yi ge­re­ği ney­se o     şe­kil­de yap­maz­sak üze­ri­mi­ze ge­nel bir âfet ve mu­si­bet ine­bi­lir.

**

Ken­di­si­ni din­dar ve iyi Müs­lü­man sa­nan o adam­ca­ğız ve o ka­dın­ca­ğız; si­ya­set de­di­ko­du­la­rın­dan, ma­ga­zin ha­ber­le­rin­den, in­cir çe­kir­de­ği­ni dol­dur­maz ak­tü­el ha­di­se­le­re dik­kat et­mek­ten  va­kit bu­lup da  ha­yır­lı iş­ler, sâ­lih amel­ler ede­mi­yor. Ne ya­zık!

**

Ço­cuk­la­rı­nı ger­çek din­dar, iyi Müs­lü­man, ah­lak­lı ve fa­zi­let­li in­san ola­rak ye­tiş­tir­mek için bü­tün gay­re­ti­ni sar­fet­me­yen,  on­lar için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken bü­tün hiz­met­le­ri doğ­ru ve uy­gun şe­kil­de yap­ma­yan an­ne ba­ba­lar suç­lu­dur, gü­nah­kar­dır, bü­yük ve­bal al­tın­da­dır. On­lar ço­cuk­la­rı­nın mâ­ne­vî ka­til­le­ri olu­yor da ha­ber­le­ri yok. Ne ya­zık!

**

Bi­le bi­le ha­ram yi­yen­ler, açık­ta ve açık­ça bü­yük gü­nah iş­le­yen fâ­sık ve fâ­cir­ler  doğ­ru dü­rüst is­la­mî hiz­met ya­pa­maz. 

**

Uzak­tan, gu­rur­lu ve ki­bir­li bi­ri­nin gel­di­ği­ni  gö­rün­ce, fark et­tir­me­den kar­şı ta­ra­fa geç­tim. Göl­ge­si­nin üze­ri­me değ­me­sin­den kork­tum. Bu fa­ki­rin bin tür­lü ek­si­ği  ku­su­ru ha­tâ­sı var, bir de onun göl­ge­siy­le kir­len­me­ye­yim.

**

Fut­bol­cu­lar fut­bol top goo­ol di­ye ba­ğı­rı­yo­r… Si­ya­set­çi­ler   si­ya­set­ten, he­do­nist­ler ye­me iç­me­den, zen pe­rest­ler ka­rı kız­dan bah­se­di­yor; ben­de­niz de İs­lam Müs­lü­man Üm­met râ­şid Ha­li­fe  Sün­net Şe­ri­at  ah­lak  de­yip du­ru­yo­rum. 

**

On ye­di ya­şın­da­ki li­se­li genç siz­ce Arınç mı hak­lı, Gök­çek mi di­ye sor­du, çok kız­dım, söy­len­dim.  Si­ya­set çal­kan­tı­la­rıy­la uğ­ra­şa­ca­ğı­na il­mi­ha­li­ni ve İs­lam ah­la­kı­nın düs­tur­la­rı­nı öğ­ren­se,  Os­man­lı­ca­sı­nı iler­let­se, ken­di­si­ni ye­tiş­tir­me­ye ça­lış­sa, bir sa­nat ve­ya ze­na­at öğ­ren­se iyi eder. 

**

Zen­gin­lik bir im­ti­han­dır. Zen­gin olup pa­ra­sı­nı lüks mes­ken­le­re, lüks yaz­lık­la­ra, lüks oto­mo­bil­le­re, lüks ye­mek­le­re,  mar­ka­lı  pa­ha­lı giy­si­le­re, Zam Zam To­wer­li lüks ve gös­te­riş­li  tu­ris­tik um­re­le­re  har­ca­yıp is­raf eden­ler sı­na­vı kayb ede­cek ve  ile­ri­de çok  piş­man ola­cak­lar­dır.

**

Şeyh Sâ­di ne gü­zel söy­le­miş: Dün­ya iki pa­di­şa­ha dar gel­di, kırk der­viş bir     ki­li­me sığ­dı­…

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.