26 Ekim 2016 Çarşamba25 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:55Güneş 07:21Öğle 12:55İkindi 15:47Akşam 18:16Yatsı 19:36
  • 25°C Adana
  • 19°C Adıyaman
  • 7°C Afyon
  • 15°C Ağrı
  • 11°C Amasya
  • 8°C Ankara
  • 25°C Antalya
  • 9°C Artvin
  • 19°C Aydın
  • 17°C Balıkesir
 • BIST: 79.268 -0.21
 • Altın: 126,113 0.29
 • Dolar: 3,0791 0.23
 • Euro: 3,3637 0.56

Eşek Arısı Yuvasına Çomak Sokmak

M. Şevket Eygi

O müf­sit­le­rin (fe­sat­çı­la­rın) isim­le­ri­ni ver­mek eşek arı­sı yu­va­sı­na ço­mak sok­mak gi­bi olur. Böy­le bir şey yap­mak gü­cü­mü aşar, yan­lış bir şey olur.  Hem Müs­lü­man ge­çi­nen, hem de Müs­lü­man kar­deş­le­ri­ne ta­qiy­ye ve kit­man ya­pa­rak on­la­rı al­da­tan  kim­se­ler­le  isim ve­re­rek mü­ca­de­le et­mek çok zor­dur.

**

Müs­lü­man ke­sim­de bir­leş­me, to­par­lan­ma, ih­ti­laf­la­rı gi­der­me, ken­di­ni ıs­lah et­me, tek bir Üm­met ça­tı­sı al­tın­da teş­ki­lat­lan­ma, râ­şid bir İma­ma bi­at ve ita­at et­me ko­nu­sun­da her­han­gi bir ha­re­ket, kı­pır­dan­ma  ve te­şeb­büs gö­rü­yor mu­su­nuz? Ben­de­niz ma­ale­sef  gö­re­mi­yo­rum.

**

Ra­ma­zan yak­la­şı­yo­r… Bu yıl iç­ki­li, is­raf­lı, gös­te­riş­li,  (İs­lam Şe­ri­atı­na gö­re) fu­huş­lu beş yıl­dız­lı me­kan­lar­da if­tar zi­ya­fet­le­ri ve­ril­me­me­si için uya­nık Müs­lü­man­lar  şim­di­den ha­re­ke­te geç­me­li­dir. Böy­le zi­ya­fet­ler Ku­r’­ana, Sün­ne­te, Şe­ri­ata, İs­lam ah­la­kı­na ve bil­ge­li­ğe ay­kı­rı­dır.

**

İs­lam ka­dın ve kız­la­rı­nın şey­ta­nî Av­ru­pa Ba­tı te­set­tü­rü­ne de­ğil, şe­r’­î te­set­tü­re gir­me­si için, bi­len­le­rin  hal­ka na­si­hat et­me­si, yol gös­ter­me­si ge­re­kir.  Bu va­zi­fe­yi hak­kıy­la yap­maz­lar­sa ve­bal al­tın­da ka­lır­lar.

**

Üm­met bir­li­ği ol­ma­dı­ğı­na gö­re şu hiz­me­ti kim ya­pa­cak bil­mi­yo­rum: İs­la­ma gö­re ha­ram ka­zanç­lar ne­ler­dir, bun­la­rın çok açık ve se­çik lis­te­si ya­pıl­ma­lı; Müs­lü­man tv’­ler, ga­ze­te­ler, der­gi­ler, pan­kart­lar va­sı­ta­sıy­la on mil­yon­lar­ca hal­ka du­yu­rul­ma­lı­dır. Ha­ram ge­lir el­de et­me, ha­ram ye­me, ha­ram yol­lar­la zen­gin ol­ma sal­gın ha­le gel­miş­tir. Bu­nu kö­tü gör­mek, bu­nun­la mü­ca­de­le et­mek, bu­nu kö­tü­le­mek, bu­nu en­gel­le­me­ye ça­lış­mak  va­zi­fe­miz­dir. Bu va­zi­fe­yi ge­re­ği ney­se o     şe­kil­de yap­maz­sak üze­ri­mi­ze ge­nel bir âfet ve mu­si­bet ine­bi­lir.

**

Ken­di­si­ni din­dar ve iyi Müs­lü­man sa­nan o adam­ca­ğız ve o ka­dın­ca­ğız; si­ya­set de­di­ko­du­la­rın­dan, ma­ga­zin ha­ber­le­rin­den, in­cir çe­kir­de­ği­ni dol­dur­maz ak­tü­el ha­di­se­le­re dik­kat et­mek­ten  va­kit bu­lup da  ha­yır­lı iş­ler, sâ­lih amel­ler ede­mi­yor. Ne ya­zık!

**

Ço­cuk­la­rı­nı ger­çek din­dar, iyi Müs­lü­man, ah­lak­lı ve fa­zi­let­li in­san ola­rak ye­tiş­tir­mek için bü­tün gay­re­ti­ni sar­fet­me­yen,  on­lar için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken bü­tün hiz­met­le­ri doğ­ru ve uy­gun şe­kil­de yap­ma­yan an­ne ba­ba­lar suç­lu­dur, gü­nah­kar­dır, bü­yük ve­bal al­tın­da­dır. On­lar ço­cuk­la­rı­nın mâ­ne­vî ka­til­le­ri olu­yor da ha­ber­le­ri yok. Ne ya­zık!

**

Bi­le bi­le ha­ram yi­yen­ler, açık­ta ve açık­ça bü­yük gü­nah iş­le­yen fâ­sık ve fâ­cir­ler  doğ­ru dü­rüst is­la­mî hiz­met ya­pa­maz. 

**

Uzak­tan, gu­rur­lu ve ki­bir­li bi­ri­nin gel­di­ği­ni  gö­rün­ce, fark et­tir­me­den kar­şı ta­ra­fa geç­tim. Göl­ge­si­nin üze­ri­me değ­me­sin­den kork­tum. Bu fa­ki­rin bin tür­lü ek­si­ği  ku­su­ru ha­tâ­sı var, bir de onun göl­ge­siy­le kir­len­me­ye­yim.

**

Fut­bol­cu­lar fut­bol top goo­ol di­ye ba­ğı­rı­yo­r… Si­ya­set­çi­ler   si­ya­set­ten, he­do­nist­ler ye­me iç­me­den, zen pe­rest­ler ka­rı kız­dan bah­se­di­yor; ben­de­niz de İs­lam Müs­lü­man Üm­met râ­şid Ha­li­fe  Sün­net Şe­ri­at  ah­lak  de­yip du­ru­yo­rum. 

**

On ye­di ya­şın­da­ki li­se­li genç siz­ce Arınç mı hak­lı, Gök­çek mi di­ye sor­du, çok kız­dım, söy­len­dim.  Si­ya­set çal­kan­tı­la­rıy­la uğ­ra­şa­ca­ğı­na il­mi­ha­li­ni ve İs­lam ah­la­kı­nın düs­tur­la­rı­nı öğ­ren­se,  Os­man­lı­ca­sı­nı iler­let­se, ken­di­si­ni ye­tiş­tir­me­ye ça­lış­sa, bir sa­nat ve­ya ze­na­at öğ­ren­se iyi eder. 

**

Zen­gin­lik bir im­ti­han­dır. Zen­gin olup pa­ra­sı­nı lüks mes­ken­le­re, lüks yaz­lık­la­ra, lüks oto­mo­bil­le­re, lüks ye­mek­le­re,  mar­ka­lı  pa­ha­lı giy­si­le­re, Zam Zam To­wer­li lüks ve gös­te­riş­li  tu­ris­tik um­re­le­re  har­ca­yıp is­raf eden­ler sı­na­vı kayb ede­cek ve  ile­ri­de çok  piş­man ola­cak­lar­dır.

**

Şeyh Sâ­di ne gü­zel söy­le­miş: Dün­ya iki pa­di­şa­ha dar gel­di, kırk der­viş bir     ki­li­me sığ­dı­…

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.