23 Ocak 2018 Salı7 C.Evvel 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
 • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:22İkindi 15:53Akşam 18:16Yatsı 19:39
  • 9°C Adana
  • 6°C Adıyaman
  • 0°C Afyon
  • 27°C Ağrı
  • 6°C Amasya
  • 3°C Ankara
  • 10°C Antalya
  • 27°C Artvin
  • 4°C Aydın
  • 4°C Balıkesir
 • BIST: 117.235 1.81
 • Altın: 161,959 -0.71
 • Dolar: 3,7784 -0.72
 • Euro: 4,6204 -0.74

Eşek Arısı Yuvasına Çomak Sokmak

M. Şevket Eygi

O müf­sit­le­rin (fe­sat­çı­la­rın) isim­le­ri­ni ver­mek eşek arı­sı yu­va­sı­na ço­mak sok­mak gi­bi olur. Böy­le bir şey yap­mak gü­cü­mü aşar, yan­lış bir şey olur.  Hem Müs­lü­man ge­çi­nen, hem de Müs­lü­man kar­deş­le­ri­ne ta­qiy­ye ve kit­man ya­pa­rak on­la­rı al­da­tan  kim­se­ler­le  isim ve­re­rek mü­ca­de­le et­mek çok zor­dur.

**

Müs­lü­man ke­sim­de bir­leş­me, to­par­lan­ma, ih­ti­laf­la­rı gi­der­me, ken­di­ni ıs­lah et­me, tek bir Üm­met ça­tı­sı al­tın­da teş­ki­lat­lan­ma, râ­şid bir İma­ma bi­at ve ita­at et­me ko­nu­sun­da her­han­gi bir ha­re­ket, kı­pır­dan­ma  ve te­şeb­büs gö­rü­yor mu­su­nuz? Ben­de­niz ma­ale­sef  gö­re­mi­yo­rum.

**

Ra­ma­zan yak­la­şı­yo­r… Bu yıl iç­ki­li, is­raf­lı, gös­te­riş­li,  (İs­lam Şe­ri­atı­na gö­re) fu­huş­lu beş yıl­dız­lı me­kan­lar­da if­tar zi­ya­fet­le­ri ve­ril­me­me­si için uya­nık Müs­lü­man­lar  şim­di­den ha­re­ke­te geç­me­li­dir. Böy­le zi­ya­fet­ler Ku­r’­ana, Sün­ne­te, Şe­ri­ata, İs­lam ah­la­kı­na ve bil­ge­li­ğe ay­kı­rı­dır.

**

İs­lam ka­dın ve kız­la­rı­nın şey­ta­nî Av­ru­pa Ba­tı te­set­tü­rü­ne de­ğil, şe­r’­î te­set­tü­re gir­me­si için, bi­len­le­rin  hal­ka na­si­hat et­me­si, yol gös­ter­me­si ge­re­kir.  Bu va­zi­fe­yi hak­kıy­la yap­maz­lar­sa ve­bal al­tın­da ka­lır­lar.

**

Üm­met bir­li­ği ol­ma­dı­ğı­na gö­re şu hiz­me­ti kim ya­pa­cak bil­mi­yo­rum: İs­la­ma gö­re ha­ram ka­zanç­lar ne­ler­dir, bun­la­rın çok açık ve se­çik lis­te­si ya­pıl­ma­lı; Müs­lü­man tv’­ler, ga­ze­te­ler, der­gi­ler, pan­kart­lar va­sı­ta­sıy­la on mil­yon­lar­ca hal­ka du­yu­rul­ma­lı­dır. Ha­ram ge­lir el­de et­me, ha­ram ye­me, ha­ram yol­lar­la zen­gin ol­ma sal­gın ha­le gel­miş­tir. Bu­nu kö­tü gör­mek, bu­nun­la mü­ca­de­le et­mek, bu­nu kö­tü­le­mek, bu­nu en­gel­le­me­ye ça­lış­mak  va­zi­fe­miz­dir. Bu va­zi­fe­yi ge­re­ği ney­se o     şe­kil­de yap­maz­sak üze­ri­mi­ze ge­nel bir âfet ve mu­si­bet ine­bi­lir.

**

Ken­di­si­ni din­dar ve iyi Müs­lü­man sa­nan o adam­ca­ğız ve o ka­dın­ca­ğız; si­ya­set de­di­ko­du­la­rın­dan, ma­ga­zin ha­ber­le­rin­den, in­cir çe­kir­de­ği­ni dol­dur­maz ak­tü­el ha­di­se­le­re dik­kat et­mek­ten  va­kit bu­lup da  ha­yır­lı iş­ler, sâ­lih amel­ler ede­mi­yor. Ne ya­zık!

**

Ço­cuk­la­rı­nı ger­çek din­dar, iyi Müs­lü­man, ah­lak­lı ve fa­zi­let­li in­san ola­rak ye­tiş­tir­mek için bü­tün gay­re­ti­ni sar­fet­me­yen,  on­lar için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken bü­tün hiz­met­le­ri doğ­ru ve uy­gun şe­kil­de yap­ma­yan an­ne ba­ba­lar suç­lu­dur, gü­nah­kar­dır, bü­yük ve­bal al­tın­da­dır. On­lar ço­cuk­la­rı­nın mâ­ne­vî ka­til­le­ri olu­yor da ha­ber­le­ri yok. Ne ya­zık!

**

Bi­le bi­le ha­ram yi­yen­ler, açık­ta ve açık­ça bü­yük gü­nah iş­le­yen fâ­sık ve fâ­cir­ler  doğ­ru dü­rüst is­la­mî hiz­met ya­pa­maz. 

**

Uzak­tan, gu­rur­lu ve ki­bir­li bi­ri­nin gel­di­ği­ni  gö­rün­ce, fark et­tir­me­den kar­şı ta­ra­fa geç­tim. Göl­ge­si­nin üze­ri­me değ­me­sin­den kork­tum. Bu fa­ki­rin bin tür­lü ek­si­ği  ku­su­ru ha­tâ­sı var, bir de onun göl­ge­siy­le kir­len­me­ye­yim.

**

Fut­bol­cu­lar fut­bol top goo­ol di­ye ba­ğı­rı­yo­r… Si­ya­set­çi­ler   si­ya­set­ten, he­do­nist­ler ye­me iç­me­den, zen pe­rest­ler ka­rı kız­dan bah­se­di­yor; ben­de­niz de İs­lam Müs­lü­man Üm­met râ­şid Ha­li­fe  Sün­net Şe­ri­at  ah­lak  de­yip du­ru­yo­rum. 

**

On ye­di ya­şın­da­ki li­se­li genç siz­ce Arınç mı hak­lı, Gök­çek mi di­ye sor­du, çok kız­dım, söy­len­dim.  Si­ya­set çal­kan­tı­la­rıy­la uğ­ra­şa­ca­ğı­na il­mi­ha­li­ni ve İs­lam ah­la­kı­nın düs­tur­la­rı­nı öğ­ren­se,  Os­man­lı­ca­sı­nı iler­let­se, ken­di­si­ni ye­tiş­tir­me­ye ça­lış­sa, bir sa­nat ve­ya ze­na­at öğ­ren­se iyi eder. 

**

Zen­gin­lik bir im­ti­han­dır. Zen­gin olup pa­ra­sı­nı lüks mes­ken­le­re, lüks yaz­lık­la­ra, lüks oto­mo­bil­le­re, lüks ye­mek­le­re,  mar­ka­lı  pa­ha­lı giy­si­le­re, Zam Zam To­wer­li lüks ve gös­te­riş­li  tu­ris­tik um­re­le­re  har­ca­yıp is­raf eden­ler sı­na­vı kayb ede­cek ve  ile­ri­de çok  piş­man ola­cak­lar­dır.

**

Şeyh Sâ­di ne gü­zel söy­le­miş: Dün­ya iki pa­di­şa­ha dar gel­di, kırk der­viş bir     ki­li­me sığ­dı­…

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.