21 Ekim 2017 Cumartesi30 Muharrem 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
 • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:49Güneş 07:15Öğle 12:56İkindi 15:53Akşam 18:23Yatsı 19:43
  • 15°C Adana
  • 9°C Adıyaman
  • 7°C Afyon
  • -1°C Ağrı
  • 5°C Amasya
  • 3°C Ankara
  • 14°C Antalya
  • 6°C Artvin
  • 13°C Aydın
  • 8°C Balıkesir
 • BIST: 108.489 0.05
 • Altın: 151,185 -0.02
 • Dolar: 3,6704 0.34
 • Euro: 4,3242 -0.08

Seks Azgınlıkları ve Kölelikleri

M. Şevket Eygi

Az­gın­lık bü­yük bir fit­ne ve fe­sat­tır.

Os­man­lı Dev­let-i aliy­ye­si 622 yıl bo­yun­ca ka­dın­la­rı Ku­r’­an, Sün­net, Şe­ri­at da­ire­si için­de ya­şat­ma­ya, on­la­rın ırz na­mus hay­si­yet ve if­fet­le­ri­ni ko­ru­ma­ya ça­lış­mış­tır.

622 yıl bo­yun­ca ge­niş Os­man­lı coğ­raf­ya­sın­da bir tek İs­lam ha­nı­mı ve kı­zı ba­şı açık gez­me­miş­tir,

23 Ni­san 1923’te ku­ru­lan İs­lam Cum­hu­ri­ye­tin­de de du­rum baş­lan­gıç­ta böy­ley­di. Re­isi­cum­hur M. Ke­ma­l’­in şe­r’­î ni­kâh­lı eşi=zev­ce­si La­ti­fe ha­nı­mın fo­toğ­raf­la­rı­na ba­kar­sa­nız, sa­çı­nın bir te­li­ni bi­le açık­ta 

gö­re­mez­si­niz.

Ka­dın­la­ra ve genç kız­la­ra ya­pı­la­bi­le­cek en bü­yük ha­ka­ret ve aşa­ğı­la­ma on­la­rı seks ko­nu­su ola­rak gör­mek­tir.

Tür­ki­ye Dev­le­ti, ulus­la­ra­ra­sı ka­dın hak­la­rı söz­leş­me­le­ri­ne im­za ko­ya­rak fuh­şa res­men izin ver­me­ye­ce­ği­ne,  ka­dın­la­rı seks kö­le­si ola­rak ça­lış­tırt­ma­ya­ca­ğı­na da­ir ta­ah­hüt­te bu­lun­muş­tur ama kar­şı­mız­da­ki re­ali­te çok üzü­cü ve utanç ve­ri­ci­dir.

Bir­ta­kım bed­baht ka­dın­la­ra TC res­mî seks kö­le­li­ği ve­si­ka­sı ve­ril­mek­te,

Yi­ne TC ruh­sat­lı ge­ne­lev­ler açıl­ma­sı­na izin ve ruh­sat ve­ril­mek­te,

Bu­ra­lar­da ya­pı­lan res­mî seks­ten KDV ve ge­lir ver­gi­si alın­mak­ta,

Ka­dın­la­rın seks kö­le­si ola­rak ça­lış­tı­rıl­dı­ğı bu me­kân­lar dev­le­tin kol­luk güç­le­rin­ce ko­run­mak­ta­dır.

Bu re­za­le­ti ne Ke­ma­list Fe­mi­nist­ler pro­tes­to et­mek­te,

Ne de İs­lam­cı Fe­mi­nist­le­r…

Ba­zı bü­yük ga­ze­te­ler ve TV’­ler aşı­rı müs­teh­cen ya­yın yap­mak­ta ya­rı­şa­rak top­lu­mu if­sad edi­yor (fe­sa­da     ve­ri­yor).

Ka­dın de­yin­ce eş, an­ne, tey­ze, bü­yük an­ne, yen­ge ha­tı­ra gel­me­li­dir. Ka­dın­la­ra ve kız­la­ra şeh­vet seks gö­züy­le bak­mak on­la­rı al­çalt­mak­tır.

İs­lam ka­dın­la­rı­nın ba­şör­tü­le­ri ve if­fet­li te­set­tür kı­ya­fet­le­ri ile mü­ca­de­le eden zih­ni­yet çağ­daş ol­du­ğu­nu id­di­a edi­yor. Ha­yır, on­lar çağ­daş de­ğil­dir, vah­şi ve me­de­ni­yet­siz in­san­lar­dır.

Ama­zon­ya­’da, Af­ri­ka­’nın bir­kaç ye­rin­de, Avus­tral­ya­’da il­kel bir ha­yat sü­ren abor­jin­ler me­de­nî ol­ma­dık­la­rı için çıp­lak ge­zer­ler. Me­de­ni­yet ör­tün­mek de­mek­tir.

Şirk, kü­für ve ni­fak İs­la­m’­a en faz­la ka­dın, te­set­tür, hi­cab ko­nu­sun­da sal­dı­rı­yor.

Ka­dın­lar iç­çin önem­li olan hay­va­nî ve şe­he­vî bir hür­ri­yet de­ğil­dir, me­de­nî bir hür­ri­yet­tir. Bu­nu da İs­lam, Ku­r’­an, Sün­net ve Şe­ri­at sağ­lar.

Ah­lak­sız­lı­ğın, if­fet­siz­li­ğin, edep­siz­li­ğin hür­ri­ye­ti ol­maz.

Sa­pık ve ate­ist me­de­ni­yet şeh­ve­ti ve az­gın­lı­ğı esas alır; ila­hî ku­ral­la­ra bağ­lı İs­lam me­de­ni­ye­ti ise if­fe­ti esas alır.

Te­set­tür, hi­cab ve ba­şör­tü­sü if­fe­tin bay­rak­la­rı ve sem­bol­le­ri­dir.

Tür­ki­ye Müs­lü­man­la­rı ka­dın ve kız­la­rı­nı, ha­yâ­sız ve if­fet­siz sa­pık me­de­ni­ye­tin     kö­tü­lük­le­rin­den ko­ru­ya­maz­lar­sa yı­kıl­ma­ya, esa­re­te, re­za­le­te, zil­le­te, sü­rün­me­ye mah­kûm­dur.

Seks ser­best­li­ği­ni, şeh­vet az­gın­lık­la­rı­na, fu­huş kö­le­li­ği­ni,  müs­teh­cen ya­yın­la­rı İs­lam di­ni ve me­de­ni­ye­ti as­la ka­bul et­mez.

Açık­lık, sa­çık­lık, de­kol­te kı­ya­fet­ler, TC ve­si­ka­lı res­mî fu­huş me­de­ni­yet de­ğil me­de­nî gö­rü­nen vah­şet­tir.

İf­fet, na­mus, ha­yâ de­ğer­le­ri­ni in­kâr eden­ler top­lu­mu fe­sa­da ve­rip çü­rü­tü­yor,  Tür­ki­ye­’yi bir uçu­ru­ma sü­rük­lü­yor.

Müs­lü­man­lar,  ka­dın ve kız­la­rın         hay­si­yet­le­ri­ne ya­pı­lan sal­dı­rı­la­ra, seks     az­gın­lık­la­rı­na, müs­teh­cen ya­yın­la­ra, TC ruh­sat­lı fuh­şa,  bu fu­huş­tan KDV ve ge­lir ver­gi­si alın­ma­sı­na kar­şı çık­ma­lı ve güç­le­ri yet­ti­ğin­ce bu ko­nu­da nehy-i mün­ker     yap­ma­lı­dır.

Müs­lü­man bir ka­dın ve­ya kı­zın, ba­şı­na renk­li bir bez ge­çi­re­rek söz­de te­set­tü­re bü­rün­me­si ile me­se­le hal­le­dil­mez.  İs­lam ka­dın ve kız­la­rı Ku­r’­anî ve şe­r’­î te­set­tü­re gir­me­li­dir.

Kar­ma eği­tim İs­la­m’­a, Ku­r’­an’­a, 

Ne­be­vî ta­li­ma­ta, akl-ı se­li­me, hik­me­te ay­kı­rı­dır. He­le he­le he­le İmam-Ha­tip mek­tep­le­rin­de kar­ma eği­tim ya­man bir is­yan ve tuğ­yan­dır.

Evet, İs­lam me­de­ni­ye­ti­… Te­set­tür ve hi­ca­b… İf­fet ve ha­yâ­… 

Seks az­gın­lık­la­rı­na­… Ya­sal seks kö­le­li­ği­ne­… Müs­teh­cen ya­yın­la­ra­…  Ka­dın ve kız­la­rı or­ta ma­lı yap­ma­ya­… TC ve­si­ka­la­rı­na son ve­ril­me­li­dir.

Bu­gün­kü az­gın­lık­la­rın so­nu çö­küş­tür, fe­sat­tır, yı­kı­lış­tır.

Köp­rü­ler­le,  re­zi­dans­lar­la,  AV­M’­ler­le,  lüks oto­mo­bil­ler­le bir­lik­te cüm­bür ce­ma­at çö­küş.

Fuh­şun, az­gın­lı­ğın, edeb­siz­li­ğin, ha­yâsız­lı­ğın, seks man­yak­lı­ğı­nın so­nu iyi ol­maz!

Son yıl­lar­da Di­ya­net teş­ki­la­tı­na, bir kıs­mı Fe­mi­nist olan on bin­den faz­la ka­dın ila­hi­yat­çı alın­mış­tır. Bun­lar ni­çin res­mî ya­sal ve­si­ka­lı seks kö­le­li­ği­ni pro­tes­to et­mi­yor?

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.