24 Ekim 2016 Pazartesi22 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:52Güneş 07:19Öğle 12:55İkindi 15:49Akşam 18:19Yatsı 19:39
  • 16°C Adana
  • 13°C Adıyaman
  • 10°C Afyon
  • 15°C Ağrı
  • 13°C Amasya
  • 8°C Ankara
  • 20°C Antalya
  • 9°C Artvin
  • 15°C Aydın
  • 16°C Balıkesir
 • BIST: 78.844 -0.51
 • Altın: 125,625 0.11
 • Dolar: 3,0876 0.94
 • Euro: 3,3575 0.40

Seks Azgınlıkları ve Kölelikleri

M. Şevket Eygi

Az­gın­lık bü­yük bir fit­ne ve fe­sat­tır.

Os­man­lı Dev­let-i aliy­ye­si 622 yıl bo­yun­ca ka­dın­la­rı Ku­r’­an, Sün­net, Şe­ri­at da­ire­si için­de ya­şat­ma­ya, on­la­rın ırz na­mus hay­si­yet ve if­fet­le­ri­ni ko­ru­ma­ya ça­lış­mış­tır.

622 yıl bo­yun­ca ge­niş Os­man­lı coğ­raf­ya­sın­da bir tek İs­lam ha­nı­mı ve kı­zı ba­şı açık gez­me­miş­tir,

23 Ni­san 1923’te ku­ru­lan İs­lam Cum­hu­ri­ye­tin­de de du­rum baş­lan­gıç­ta böy­ley­di. Re­isi­cum­hur M. Ke­ma­l’­in şe­r’­î ni­kâh­lı eşi=zev­ce­si La­ti­fe ha­nı­mın fo­toğ­raf­la­rı­na ba­kar­sa­nız, sa­çı­nın bir te­li­ni bi­le açık­ta 

gö­re­mez­si­niz.

Ka­dın­la­ra ve genç kız­la­ra ya­pı­la­bi­le­cek en bü­yük ha­ka­ret ve aşa­ğı­la­ma on­la­rı seks ko­nu­su ola­rak gör­mek­tir.

Tür­ki­ye Dev­le­ti, ulus­la­ra­ra­sı ka­dın hak­la­rı söz­leş­me­le­ri­ne im­za ko­ya­rak fuh­şa res­men izin ver­me­ye­ce­ği­ne,  ka­dın­la­rı seks kö­le­si ola­rak ça­lış­tırt­ma­ya­ca­ğı­na da­ir ta­ah­hüt­te bu­lun­muş­tur ama kar­şı­mız­da­ki re­ali­te çok üzü­cü ve utanç ve­ri­ci­dir.

Bir­ta­kım bed­baht ka­dın­la­ra TC res­mî seks kö­le­li­ği ve­si­ka­sı ve­ril­mek­te,

Yi­ne TC ruh­sat­lı ge­ne­lev­ler açıl­ma­sı­na izin ve ruh­sat ve­ril­mek­te,

Bu­ra­lar­da ya­pı­lan res­mî seks­ten KDV ve ge­lir ver­gi­si alın­mak­ta,

Ka­dın­la­rın seks kö­le­si ola­rak ça­lış­tı­rıl­dı­ğı bu me­kân­lar dev­le­tin kol­luk güç­le­rin­ce ko­run­mak­ta­dır.

Bu re­za­le­ti ne Ke­ma­list Fe­mi­nist­ler pro­tes­to et­mek­te,

Ne de İs­lam­cı Fe­mi­nist­le­r…

Ba­zı bü­yük ga­ze­te­ler ve TV’­ler aşı­rı müs­teh­cen ya­yın yap­mak­ta ya­rı­şa­rak top­lu­mu if­sad edi­yor (fe­sa­da     ve­ri­yor).

Ka­dın de­yin­ce eş, an­ne, tey­ze, bü­yük an­ne, yen­ge ha­tı­ra gel­me­li­dir. Ka­dın­la­ra ve kız­la­ra şeh­vet seks gö­züy­le bak­mak on­la­rı al­çalt­mak­tır.

İs­lam ka­dın­la­rı­nın ba­şör­tü­le­ri ve if­fet­li te­set­tür kı­ya­fet­le­ri ile mü­ca­de­le eden zih­ni­yet çağ­daş ol­du­ğu­nu id­di­a edi­yor. Ha­yır, on­lar çağ­daş de­ğil­dir, vah­şi ve me­de­ni­yet­siz in­san­lar­dır.

Ama­zon­ya­’da, Af­ri­ka­’nın bir­kaç ye­rin­de, Avus­tral­ya­’da il­kel bir ha­yat sü­ren abor­jin­ler me­de­nî ol­ma­dık­la­rı için çıp­lak ge­zer­ler. Me­de­ni­yet ör­tün­mek de­mek­tir.

Şirk, kü­für ve ni­fak İs­la­m’­a en faz­la ka­dın, te­set­tür, hi­cab ko­nu­sun­da sal­dı­rı­yor.

Ka­dın­lar iç­çin önem­li olan hay­va­nî ve şe­he­vî bir hür­ri­yet de­ğil­dir, me­de­nî bir hür­ri­yet­tir. Bu­nu da İs­lam, Ku­r’­an, Sün­net ve Şe­ri­at sağ­lar.

Ah­lak­sız­lı­ğın, if­fet­siz­li­ğin, edep­siz­li­ğin hür­ri­ye­ti ol­maz.

Sa­pık ve ate­ist me­de­ni­yet şeh­ve­ti ve az­gın­lı­ğı esas alır; ila­hî ku­ral­la­ra bağ­lı İs­lam me­de­ni­ye­ti ise if­fe­ti esas alır.

Te­set­tür, hi­cab ve ba­şör­tü­sü if­fe­tin bay­rak­la­rı ve sem­bol­le­ri­dir.

Tür­ki­ye Müs­lü­man­la­rı ka­dın ve kız­la­rı­nı, ha­yâ­sız ve if­fet­siz sa­pık me­de­ni­ye­tin     kö­tü­lük­le­rin­den ko­ru­ya­maz­lar­sa yı­kıl­ma­ya, esa­re­te, re­za­le­te, zil­le­te, sü­rün­me­ye mah­kûm­dur.

Seks ser­best­li­ği­ni, şeh­vet az­gın­lık­la­rı­na, fu­huş kö­le­li­ği­ni,  müs­teh­cen ya­yın­la­rı İs­lam di­ni ve me­de­ni­ye­ti as­la ka­bul et­mez.

Açık­lık, sa­çık­lık, de­kol­te kı­ya­fet­ler, TC ve­si­ka­lı res­mî fu­huş me­de­ni­yet de­ğil me­de­nî gö­rü­nen vah­şet­tir.

İf­fet, na­mus, ha­yâ de­ğer­le­ri­ni in­kâr eden­ler top­lu­mu fe­sa­da ve­rip çü­rü­tü­yor,  Tür­ki­ye­’yi bir uçu­ru­ma sü­rük­lü­yor.

Müs­lü­man­lar,  ka­dın ve kız­la­rın         hay­si­yet­le­ri­ne ya­pı­lan sal­dı­rı­la­ra, seks     az­gın­lık­la­rı­na, müs­teh­cen ya­yın­la­ra, TC ruh­sat­lı fuh­şa,  bu fu­huş­tan KDV ve ge­lir ver­gi­si alın­ma­sı­na kar­şı çık­ma­lı ve güç­le­ri yet­ti­ğin­ce bu ko­nu­da nehy-i mün­ker     yap­ma­lı­dır.

Müs­lü­man bir ka­dın ve­ya kı­zın, ba­şı­na renk­li bir bez ge­çi­re­rek söz­de te­set­tü­re bü­rün­me­si ile me­se­le hal­le­dil­mez.  İs­lam ka­dın ve kız­la­rı Ku­r’­anî ve şe­r’­î te­set­tü­re gir­me­li­dir.

Kar­ma eği­tim İs­la­m’­a, Ku­r’­an’­a, 

Ne­be­vî ta­li­ma­ta, akl-ı se­li­me, hik­me­te ay­kı­rı­dır. He­le he­le he­le İmam-Ha­tip mek­tep­le­rin­de kar­ma eği­tim ya­man bir is­yan ve tuğ­yan­dır.

Evet, İs­lam me­de­ni­ye­ti­… Te­set­tür ve hi­ca­b… İf­fet ve ha­yâ­… 

Seks az­gın­lık­la­rı­na­… Ya­sal seks kö­le­li­ği­ne­… Müs­teh­cen ya­yın­la­ra­…  Ka­dın ve kız­la­rı or­ta ma­lı yap­ma­ya­… TC ve­si­ka­la­rı­na son ve­ril­me­li­dir.

Bu­gün­kü az­gın­lık­la­rın so­nu çö­küş­tür, fe­sat­tır, yı­kı­lış­tır.

Köp­rü­ler­le,  re­zi­dans­lar­la,  AV­M’­ler­le,  lüks oto­mo­bil­ler­le bir­lik­te cüm­bür ce­ma­at çö­küş.

Fuh­şun, az­gın­lı­ğın, edeb­siz­li­ğin, ha­yâsız­lı­ğın, seks man­yak­lı­ğı­nın so­nu iyi ol­maz!

Son yıl­lar­da Di­ya­net teş­ki­la­tı­na, bir kıs­mı Fe­mi­nist olan on bin­den faz­la ka­dın ila­hi­yat­çı alın­mış­tır. Bun­lar ni­çin res­mî ya­sal ve­si­ka­lı seks kö­le­li­ği­ni pro­tes­to et­mi­yor?

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.