23 Ekim 2017 Pazartesi3 Safer 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
 • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:51Güneş 07:17Öğle 12:56İkindi 15:50Akşam 18:21Yatsı 19:40
  • 28°C Adana
  • 25°C Adıyaman
  • 20°C Afyon
  • 17°C Ağrı
  • 22°C Amasya
  • 21°C Ankara
  • 24°C Antalya
  • 18°C Artvin
  • 25°C Aydın
  • 26°C Balıkesir
 • BIST: 107.673 -0.75
 • Altın: 151,891 0.50
 • Dolar: 3,7069 0.99
 • Euro: 4,3562 0.74

Sen Ni­çin Müs­lü­man­lı­ğı­nı Yap­mı­yor­sun?

M. Şevket Eygi

MÜŞ­RİK müş­rik­li­ği­ni, kâ­fir kâ­fir­li­ği­ni, mü­na­fık mü­na­fık­lı­ğı­nı ya­pı­yo­r…

Hır­sız hır­sız­lı­ğı­nı, sar­hoş sar­hoş­lu­ğu­nu, ser­se­ri ser­se­ri­li­ği­ni ya­pı­yo­r…

Sa­lak sa­lak­lı­ğı­nı, mağ­rur gu­ru­ru­nu, sta­tü­cü lüks cep te­le­fo­nu­nu teş­hir edi­yor.

Müs­rif ca­yır ca­yır is­raf ya­pı­yo­r…

Açık sa­çık de­kol­te ka­dın­lar ta­kıp ta­kış­tı­rıp sü­rüp sü­rüş­tü­rüp mey­dan­lar­da sa­lı­na sa­lı­na kı­rı­ta kı­rı­ta ge­zi­yor.  

Ko­mü­nist ko­mü­nist­li­ği­ni, ate­ist ate­ist­li­ği­ni, anar­şist anar­şist­li­ği­ni ya­pı­yo­r…

Ma­son ma­son­lu­ğu­nu, Ke­ma­list Ke­ma­list­li­ği­ni, fa­sık fa­sık­lı­ğı­nı ya­pı­yo­r…

O ocu­lu­ğu­nu, bu bu­cu­lu­ğu­nu, şu şu­cu­lu­ğu­nu ya­pı­yo­r…

Peki ey Müs­lü­man sen ni­çin Müs­lü­man­lı­ğı­nı yap­mı­yor­sun?

Ni­çin emr-i mâ­ruf ve nehy-i mün­ker yap­mı­yor­sun?

Her­kes ku­yu­ya bir taş atı­yor da se­nin ta­şın ne­re­de?

Sa­bah ezan­la­rı oku­nur, sen ca­mi­de yok­sun.

Dev­let üc­ret­siz Os­man­lı­ca kurs­la­rı aç­tı, sen ve ço­cu­ğun o kurs­lar­da is­bat-ı vü­cut et­mi­yor­sun.

İs­lam dün­ya­sın­da mü­ca­hid li­der­ler idam edi­li­yor, sen ge­re­ği gi­bi pro­tes­to et­mi­yor­sun.

Ra­ma­zan­lar­da yat­sı ve te­ra­vih va­kit­le­rin­de sen ne­re­ler­de­sin? Ca­mi­ler­de Rah­ma­n’­a sec­de mi edi­yor­sun, yok­sa et­kin­lik, şen­lik, fısk, fü­cur ça­dır­la­rın­da şar­kı­lar din­le­yip Ka­ra­göz mü sey­re­di­yor­sun?

Ka­le­ler için­den fet­he­dil­miş, düş­man ka­le­ye gir­miş sen zevk u keyf sü­rü­yor­sun.

Se­ni ağ­lar­ken gör­mek is­ti­yo­ruz, sen ne ka­dar çok gü­lü­yor­sun.

Her­kes işiy­le meş­gul, sen ni­çin kul­lu­ğu­nu ön pla­na çı­kar­mı­yor­sun?

Mis­yo­ner­ler ge­ce gün­düz ça­lı­şır­ken sen ne ya­pı­yor­sun?

Ra­ma­zan yak­la­şı­yor, kut­sal ay­da ne gi­bi hiz­met­ler ya­pa­cak­sın?

Ba­ro­nu­nun uçu­yor­muş, bı­rak bu ede­bi­ya­tı ar­tık. Ya­ban kaz­la­rı da uçu­yor.

İr­ti­dat (din­den çık­ma) fe­la­ke­ti­ne uğ­ra­mış­lar için ne gi­bi ça­lış­ma­la­rın var?

Aç­lar, se­fil­ler, sü­rü­nen­ler için teş­ki­lat­la­nıp ne gi­bi yar­dım­lar ya­pı­yor­sun?

İş­siz­ler için ba­lık tut­ma kurs­la­rın var mı?

Ye­me­ği­ni pay­la­şı­yor mu­sun?

Ka­la­ba­lık­lar için­de se­ni ta­nı­ta­cak ala­met­le­rin ne­ler­dir? 

Cu­ma eza­nı oku­nun­ca dük­kâ­nı­nı iş­ye­ri­ni ni­çin ka­pat­mı­yor­sun?

Gü­ne­şin doğ­ma­sın­dan bir sa­at ön­ce evin­de ni­çin ışık yan­mı­yor?

Ye­dik­le­rin he­lal mi ha­ram mı ni­çin dik­kat et­mi­yor­sun?

Ço­cuk­la­rı­na, oğul ve kız­la­rı­na ni­çin il­mi­hal­le­ri­ni öğ­re­tip na­maz kıl­dır­mı­yor­sun?

İh­ti­ya­cı­nın kat kat üs­tün­de­ki o lüks, pa­ha­lı, şa­şa­alı oto­mo­bil­le Sı­rat köp­rü­sün­den na­sıl ge­çe­cek­sin?

İs­lam ka­na­at ve per­hi­zi em­ret­ti­ği hal­de sen ni­çin bu ka­dar tı­kı­nı­yor­sun?

Müs­lü­man­lar ni­çin bu ka­dar bö­lün­müş di­ye dü­şü­nü­yor mu­sun?

Boy­nun­da za­ma­nın İma­mı­na ni­çin bi­at ve ita­at ba­ğı yok?

Mar­tı­lar mar­tı­lık, kar­ga­lar kar­ga­lık, til­ki­ler til­ki­lik, sırt­lan­lar sırt­lan­lık ya­pı­yor da sen ni­çin Müs­lü­man­lık yap­mı­yor­sun?

Yok­sa sen lüks mes­ken­ler­de yat­mak­la, lüks oto­lar­la gez­mek­le, lüks ye­mek­ler ye­mek­le, lüks giy­si­le­re bü­rün­mek­le, pa­ra ka­zan­ma­yı     ve zen­gin ol­ma­yı amaç ha­li­ne ge­tir­mek­le, nef­si­nin her is­te­di­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­mek­le Müs­lü­man olu­na­ca­ğı­nı, Müs­lü­man ka­lı­na­ca­ğı­nı mı sa­nı­yor­sun?

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.