23 Ocak 2017 Pazartesi24 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:53Akşam 18:17Yatsı 19:41
  • 3°C Adana
  • -2°C Adıyaman
  • -4°C Afyon
  • 1°C Ağrı
  • -1°C Amasya
  • -3°C Ankara
  • 4°C Antalya
  • -5°C Artvin
  • 4°C Aydın
  • -1°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,538 0.01
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Sen Ni­çin Müs­lü­man­lı­ğı­nı Yap­mı­yor­sun?

M. Şevket Eygi

MÜŞ­RİK müş­rik­li­ği­ni, kâ­fir kâ­fir­li­ği­ni, mü­na­fık mü­na­fık­lı­ğı­nı ya­pı­yo­r…

Hır­sız hır­sız­lı­ğı­nı, sar­hoş sar­hoş­lu­ğu­nu, ser­se­ri ser­se­ri­li­ği­ni ya­pı­yo­r…

Sa­lak sa­lak­lı­ğı­nı, mağ­rur gu­ru­ru­nu, sta­tü­cü lüks cep te­le­fo­nu­nu teş­hir edi­yor.

Müs­rif ca­yır ca­yır is­raf ya­pı­yo­r…

Açık sa­çık de­kol­te ka­dın­lar ta­kıp ta­kış­tı­rıp sü­rüp sü­rüş­tü­rüp mey­dan­lar­da sa­lı­na sa­lı­na kı­rı­ta kı­rı­ta ge­zi­yor.  

Ko­mü­nist ko­mü­nist­li­ği­ni, ate­ist ate­ist­li­ği­ni, anar­şist anar­şist­li­ği­ni ya­pı­yo­r…

Ma­son ma­son­lu­ğu­nu, Ke­ma­list Ke­ma­list­li­ği­ni, fa­sık fa­sık­lı­ğı­nı ya­pı­yo­r…

O ocu­lu­ğu­nu, bu bu­cu­lu­ğu­nu, şu şu­cu­lu­ğu­nu ya­pı­yo­r…

Peki ey Müs­lü­man sen ni­çin Müs­lü­man­lı­ğı­nı yap­mı­yor­sun?

Ni­çin emr-i mâ­ruf ve nehy-i mün­ker yap­mı­yor­sun?

Her­kes ku­yu­ya bir taş atı­yor da se­nin ta­şın ne­re­de?

Sa­bah ezan­la­rı oku­nur, sen ca­mi­de yok­sun.

Dev­let üc­ret­siz Os­man­lı­ca kurs­la­rı aç­tı, sen ve ço­cu­ğun o kurs­lar­da is­bat-ı vü­cut et­mi­yor­sun.

İs­lam dün­ya­sın­da mü­ca­hid li­der­ler idam edi­li­yor, sen ge­re­ği gi­bi pro­tes­to et­mi­yor­sun.

Ra­ma­zan­lar­da yat­sı ve te­ra­vih va­kit­le­rin­de sen ne­re­ler­de­sin? Ca­mi­ler­de Rah­ma­n’­a sec­de mi edi­yor­sun, yok­sa et­kin­lik, şen­lik, fısk, fü­cur ça­dır­la­rın­da şar­kı­lar din­le­yip Ka­ra­göz mü sey­re­di­yor­sun?

Ka­le­ler için­den fet­he­dil­miş, düş­man ka­le­ye gir­miş sen zevk u keyf sü­rü­yor­sun.

Se­ni ağ­lar­ken gör­mek is­ti­yo­ruz, sen ne ka­dar çok gü­lü­yor­sun.

Her­kes işiy­le meş­gul, sen ni­çin kul­lu­ğu­nu ön pla­na çı­kar­mı­yor­sun?

Mis­yo­ner­ler ge­ce gün­düz ça­lı­şır­ken sen ne ya­pı­yor­sun?

Ra­ma­zan yak­la­şı­yor, kut­sal ay­da ne gi­bi hiz­met­ler ya­pa­cak­sın?

Ba­ro­nu­nun uçu­yor­muş, bı­rak bu ede­bi­ya­tı ar­tık. Ya­ban kaz­la­rı da uçu­yor.

İr­ti­dat (din­den çık­ma) fe­la­ke­ti­ne uğ­ra­mış­lar için ne gi­bi ça­lış­ma­la­rın var?

Aç­lar, se­fil­ler, sü­rü­nen­ler için teş­ki­lat­la­nıp ne gi­bi yar­dım­lar ya­pı­yor­sun?

İş­siz­ler için ba­lık tut­ma kurs­la­rın var mı?

Ye­me­ği­ni pay­la­şı­yor mu­sun?

Ka­la­ba­lık­lar için­de se­ni ta­nı­ta­cak ala­met­le­rin ne­ler­dir? 

Cu­ma eza­nı oku­nun­ca dük­kâ­nı­nı iş­ye­ri­ni ni­çin ka­pat­mı­yor­sun?

Gü­ne­şin doğ­ma­sın­dan bir sa­at ön­ce evin­de ni­çin ışık yan­mı­yor?

Ye­dik­le­rin he­lal mi ha­ram mı ni­çin dik­kat et­mi­yor­sun?

Ço­cuk­la­rı­na, oğul ve kız­la­rı­na ni­çin il­mi­hal­le­ri­ni öğ­re­tip na­maz kıl­dır­mı­yor­sun?

İh­ti­ya­cı­nın kat kat üs­tün­de­ki o lüks, pa­ha­lı, şa­şa­alı oto­mo­bil­le Sı­rat köp­rü­sün­den na­sıl ge­çe­cek­sin?

İs­lam ka­na­at ve per­hi­zi em­ret­ti­ği hal­de sen ni­çin bu ka­dar tı­kı­nı­yor­sun?

Müs­lü­man­lar ni­çin bu ka­dar bö­lün­müş di­ye dü­şü­nü­yor mu­sun?

Boy­nun­da za­ma­nın İma­mı­na ni­çin bi­at ve ita­at ba­ğı yok?

Mar­tı­lar mar­tı­lık, kar­ga­lar kar­ga­lık, til­ki­ler til­ki­lik, sırt­lan­lar sırt­lan­lık ya­pı­yor da sen ni­çin Müs­lü­man­lık yap­mı­yor­sun?

Yok­sa sen lüks mes­ken­ler­de yat­mak­la, lüks oto­lar­la gez­mek­le, lüks ye­mek­ler ye­mek­le, lüks giy­si­le­re bü­rün­mek­le, pa­ra ka­zan­ma­yı     ve zen­gin ol­ma­yı amaç ha­li­ne ge­tir­mek­le, nef­si­nin her is­te­di­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­mek­le Müs­lü­man olu­na­ca­ğı­nı, Müs­lü­man ka­lı­na­ca­ğı­nı mı sa­nı­yor­sun?

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.