19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:22İkindi 15:49Akşam 18:12Yatsı 19:37
  • 10°C Adana
  • 3°C Adıyaman
  • 2°C Afyon
  • 7°C Ağrı
  • 4°C Amasya
  • 0°C Ankara
  • 8°C Antalya
  • 2°C Artvin
  • 9°C Aydın
  • 7°C Balıkesir
 • BIST: 82.300 -0.58
 • Altın: 148,155 0.74
 • Dolar: 3,8298 1.58
 • Euro: 4,0711 1.09

Laik Solcular Nal Toplamaya Mahkûmdur

M. Şevket Eygi

TÜR­Kİ­YE­’DE hiç­bir za­man ve de­vir­de la­ik­lik ol­ma­mış­tır. La­ik­lik de­nen şey la­ik­çi­lik­tir, din düş­man­lı­ğı­dır, te­mel in­san hak­la­rı­nın çiğ­nen­me­si­dir, ege­men azın­lı­ğın ço­ğun­lu­ğu ez­me­si­dir, ve­sa­yet sis­te­mi­dir, bir tür fa­şizm­dir. Müs­lü­man ço­ğun­luk el­bet­te böy­le bir la­ik­çi­li­ği be­nim­se­me­ye­cek­ti, ni­te­kim be­nim­se­me­di, red­det­ti.

Farz ede­lim, la­ik­çi­lik yok, la­ik­lik var. İs­lam di­ni ve ger­çek Müs­lü­man bu­nu da ka­bul et­mez, be­nim­se­mez.
Ba­tı­da bir açı­dan doğ­ru olan la­ik­lik İs­lam dün­ya­sın­da doğ­ru ol­maz, meş­ru ol­maz, hak­lı ve ma­kul ol­maz.
La­ik­lik bir in­san hak­la­rı de­ğe­ri mi­dir? Ke­sin­lik­le de­ğil­dir. Ba­na, la­ik­li­ği bir hak ve va­zi­fe ola­rak gös­te­ren tek in­san hak­la­rı be­yan­na­me­si, söz­leş­me­si gös­te­re­mez­si­niz.

La­ik­lik mi ön­ce ge­lir, din hür­ri­ye­ti mi? El­bet­te din hür­ri­ye­ti ön­de ge­lir, çün­kü bu hür­ri­yet te­mel in­san hak­la­rı­nın ve hür­ri­yet­le­ri­nin vaz ge­çil­mez ana mad­de­si­dir.

Müs­lü­man­la­rın din, inanç, inan­dı­ğı gi­bi ya­şa­mak, ço­cuk­la­rı­nı din­dar ye­tiş­tir­mek hak­la­rı­nı ve hür­ri­yet­le­ri­ni in­kâr eden, ezen, çiğ­ne­yen, yok eden ve­ya kı­sıt­la­yan bir la­ik­lik meş­ru mu­dur, hak mı­dır, âdil mi­dir? Ke­sin­lik­le de­ğil­dir.

Şu ya­pı­lan­la­ra ba­kı­nız:

La­ik­lik adı­na ule­ma ve fu­ka­ha ye­tiş­ti­ren İs­lam med­re­se­le­ri ka­pa­tıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na din eği­ti­mi ya­sak­lan­mış­tır.

La­ik­lik adı­na ta­sav­vuf tek­ke­le­ri ve ta­ri­kat­la­rı ka­pa­tıl­mış­tır.

Fes, sa­rık, ara­ki­ye giy­mek ya­sak­lan­mış, şap­ka gi­yil­me­si mec­bu­ri kı­lın­mış, bu­nu ten­kit eden­le­rin ba­zı­sı asıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na or­du­da­ki ca­mi­ler ka­pa­tıl­mış, din ve mo­ral su­bay­la­rı kad­ro dı­şı bı­ra­kıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na Ezan-ı Mu­ham­me­dî oku­mak ya­sak­lan­mış, oku­yan­la­ra ca­ni mu­ame­le­si ya­pıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na, Fa­ti­h’­in vak­fi­ye­sin­de­ki lâ­net şar­tı­na al­dı­rıl­ma­dan Aya­sof­ya ca­mi­lik­ten çı­kar­tıl­mış, mü­ze ya­pıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na Ce­za Ka­nu­nu­nun 163’üncü mad­de­si ile Müs­lü­man­lar ağır ce­za mah­ke­me­le­rin­de yar­gı­la­nıp ağır ha­pis ce­za­la­rı­na çarp­tı­rıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na din eği­ti­mi ya­sak­lan­mış­tır.

La­ik­lik adı­na mil­lî al­fa­be ya­sak­lan­mış, ye­ri­ne zor­la dev­let te­rö­rüy­le La­tin ya­zı­sı ika­me edil­miş­tir.

La­ik­lik adı­na İs­la­m’­a ve Müs­lü­man­la­ra ha­ka­ret edil­miş, ikin­ci sı­nıf va­tan­daş, sö­mür­ge yer­li­si mu­ame­le­si ya­pıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na on bin­den faz­la ta­ri­hî ca­mi ve mes­cit, med­re­se ve tek­ke, di­ğer va­kıf eser­le­ri sa­tıl­mış, yı­kıl­mış, ki­ra­ya ve­ril­miş, ta­lan edil­miş­tir.

La­ik­lik adı­na bü­tün es­ki İs­lam kab­ris­tan­la­rı düz­len­miş, ya­hut üzer­le­ri­ne bi­na ya­pıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na ço­ğun­lu­ğa kan kus­tu­rul­muş­tur. 

Tür­ki­ye­’de­ki sol­cu akım­lar la­ik kal­dık­la­rı, ço­ğun­lu­ğun te­mel hak ve hür­ri­yet­le­ri­ni ka­bul et­me­dik­le­ri müd­det­çe ba­şa­rı­sız­lı­ğa, müz­min mu­ha­lif ol­ma­ya mah­kûm­dur.

Sol­cu­lar ba­şa­rı­lı ol­mak is­ti­yor­lar­sa, boş ve kof ede­bi­ya­tı bı­ra­kıp aşa­ğı­da sa­ya­ca­ğım iş­le­ri yap­mak zo­run­da­dır:

1. Aya­sof­ya­’nın tek­rar ca­mi ya­pıl­ma­sı­na ön­cü­lük et­mek.

2. Ta­ri­kat tek­ke ve za­vi­ye­le­ri­nin açıl­ma­sı­nı is­te­mek ve bu­nu va­at et­mek.

3. Er­kek­ler ve ka­dın­lar için yüz­de yüz kı­ya­fet, ser­puş ve te­set­tür hür­ri­ye­tin­den ya­na ol­mak.

4. İs­lam med­re­se­le­ri­nin açıl­ma­sı­nı sağ­la­mak.

5. İs­lam va­kıf­la­rı­nın dev­let­ten ay­rıl­ma­sı­nı sağ­la­mak.

6. Hi­la­fe­tin ye­ni­den ku­rul­ma­sı­nı is­te­mek ve o yol­da ça­lış­mak.

7. İn­gil­te­re­’de ol­du­ğu gi­bi Şe­ri­at mah­ke­me­le­ri açıl­ma­sın­dan ya­na ol­mak.

8. Mil­lî kim­lik ve mil­lî kül­tür için ça­lış­mak.

9. Ya­kın ta­rih­te­ki bü­tün ko­puk­luk­la­rı ve arı­za­la­rı in­kâr edip ta­ri­hî de­vam­lı­lı­ğa ge­çil­me­si­ni is­te­mek ve bu ko­nu­da ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa on­la­rı yap­mak. 

10. Son 90 yıl için­de İs­la­m’­a ve Müs­lü­man­la­ra ya­pı­lan zu­lüm­ler ko­nu­sun­da iti­raf-ı  zü­nub­ta bu­lun­mak ve ge­re­kir­se taz­mi­nat öde­mek.

11. İs­lam, İman, Ku­r’­an, Şe­ri­at uğ­run­da şe­hid edi­len, sui­kas­ta kur­ban     gi­den, zin­dan­lar­da ya­tan ule­ma, fu­ka­ha, zi­ya­lı­lar, din­dar­lar­dan özür di­le­mek ve on­la­rı ak­la­mak, on­la­rın iti­bar­la­rı­nı ia­de et­mek.

12. İn­gil­te­re­’de ol­du­ğu gi­bi din ile dev­le­ti ba­rı­şık ve uyum­lu ha­le ge­tir­mek.

13. Bun­la­rı ve say­ma­dı­ğım di­ğer şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­mez­ler, din düş­man­lı­ğın­da ve la­ik­lik­te di­re­nir­ler­se nal top­la­ma­ya de­vam ede­cek­ler­dir.

Sen ate­ist­lik yap, İs­la­m’­a ve Üm­me­te düş­man­lık et, ya­ra­tı­lış te­ori­si­ni de­ğil, dar­vi­niz­mi be­nim­se ve son­ra bu Müs­lü­man mem­le­ket­te ik­ti­dar ol­ma­yı ha­yal et. Bun­lar­da hiç akıl, vic­dan ve iz’­an yok mu­dur?

Sol­cu­luk sos­yal ada­let, is­çi­le­rin hak­la­rı­nı sa­vun­mak, sö­mü­rü­yü ön­le­mek ise bun­la­rın la­ik­lik­le, din­siz­lik­le, ate­izm­le, Dar­vi­nizm­le, Ke­ma­lizm­le ne ala­ka­sı var­dır?

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.