23 Ocak 2018 Salı6 C.Evvel 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
 • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:22İkindi 15:53Akşam 18:16Yatsı 19:39
  • 9°C Adana
  • 6°C Adıyaman
  • 4°C Afyon
  • 27°C Ağrı
  • 7°C Amasya
  • 4°C Ankara
  • 10°C Antalya
  • 27°C Artvin
  • 7°C Aydın
  • 4°C Balıkesir
 • BIST: 117.235 1.81
 • Altın: 161,959 -0.71
 • Dolar: 3,7784 -0.72
 • Euro: 4,6204 -0.74

Risale-i Nur ve Siyaset

M. Şevket Eygi

Ri­sa­le-i Nu­run iman ve Ku­r’­an hiz­met­le­ri si­ya­set üs­tü tu­tul­ma­lı­dır. Si­ya­set kir­li­dir, kir­le­tir ve hiz­met­le­re za­rar ve­rir.

Nur­cu par­ti­zan­lık ve mi­li­tan­lık ya­pa­maz.

Be­di­üz­za­man si­ya­sî fa­ali­yet yap­ma­mış­tır.

O, eu­zü bil­la­hi mi­neş­şey­tan ves­si­ya­se de­miş­tir.

Nur­cu­lar, her uya­nık ve şu­ur­lu Müs­lü­man gi­bi, ag­re­sif ve mi­li­tan din düş­ma­nı par­ti­le­re ta­bi­atıy­la oy ver­mez.

Hiç­bir Nur­cu, din hür­ri­ye­ti ve­ren bir par­ti de ol­sa,  Ku­r’­an’­ı Sün­ne­t’­i Şe­ri­at’­ı ana prog­ram ola­rak ka­bul et­me­yen si­ya­sî bir te­şek­kü­lü ca­nı gö­nül­den se­ve­rek, be­nim­se­ye­rek, tas­vib ede­rek des­tek­le­mez, ker­hen des­tek­ler.

Nur­cu İs­lam hik­me­ti­nin ve hu­ku­ku­nun “Eh­ven-i  Şer­reyn ter­cih olu­nu­r” pren­si­bi­ne gö­re oy kul­la­nır. 

Ri­sa­le-i Nur, İman İs­lam Ku­r’­an hiz­me­ti ol­du­ğu için bü­tün Üm­me­ti il­gi­len­di­rir.

Be­di­üz­za­man ve Ri­sa­le-i Nur­lar kim­se­nin te­ke­lin­de de­ğil­dir. Be­di­üz­za­ma­n’­ın ah­la­kı­nı an­la­tan şu men­ka­be ga­yet önem­li­dir: Emir­dağ müf­tü­sü­nün ken­di­si aley­hin­de ko­nuş­tu­ğu­nu söy­le­yen bir ta­le­be­si­ni Be­di­üz­za­man, sen be­nim ile bir kar­de­şi­min ara­sı­nı aç­mak is­ti­yor­sun di­ye­rek kov­muş­tur.

Be­di­üz­za­man şu ze­va­tın ho­ca­la­rı ve üs­tad­la­rı ol­du­ğu­nu biz­zat be­yan et­miş­tir: Ab­dül­ka­dir Gey­la­nî­… İmam Rab­ba­nî­…  İmam Ga­za­lî­…  Mev­la­na Ce­la­lüd­din Ru­mî­… Gü­müş­ha­ne­vî Ah­med Zi­ya­üd­di­n…

Ri­sa­le-i Nur iman ve Ku­r’­an hiz­met­le­ri bir bü­tün­dür, as­la bö­lü­ne­mez, par­ça­la­na­maz.

Hiç­bir Nur­cu­nun,  di­ğer has ve ger­çek Nur­cu­la­rı öte­ki­leş­tir­me­ye hak­kı yok­tur.

Be­di­üz­za­ma­nın mes­le­ki­ne, meş­re­bi­ne, Ri­sa­le-i Nur­la­rın te­mel pren­sip­le­ri­ne ay­kı­rı iş­ler ya­pan­lar, söz­ler söy­le­yen­ler ger­çek Nur­cu de­ğil­dir.

Ri­sa­le-i Nu­run iman ve Ku­r’­an hiz­met­le­ri pa­ra üze­ri­ne ku­ru­lu de­ğil­dir, pa­ra­sız hiz­met­ler­dir; Nur­cu­luk­ta Müs­lü­man­lar­dan aşı­rı şe­kil­de he­sap­sız ki­tap­sız pa­ra top­la­mak yok, hol­ding­leş­mek yok­tur.

Nur­cu ca­mi­a için­de hi­zip, fır­ka, şu­be, par­ça kav­ga­la­rı, çe­kiş­me­le­ri, re­ka­be­ti ola­maz; nur­cu­lu­ğun esa­sı it­ti­had, uhuv­vet, vi­fak ve te­sa­nüt­tür.

Za­ma­nı­mız­da üç ib­ra­hi­mî hak din var­dır, bun­la­rın bağ­lı­la­rı ehl-i Cen­net ve ehl-i ne­cat­tır di­yen kim­se ger­çek Nur­cu ola­maz. Ku­r’­an Al­lah ka­tın­da tek mak­bul, ge­çer­li, hak di­nin İs­lam ol­du­ğu­nu ke­sin şe­kil­de be­yan edi­yor, bu­na kar­şı çı­kan kim­se bı­ra­kın Nur­cu ol­mak, Müs­lü­man bi­le de­ğil­dir.

Nur­cu­lu­ğun bi­rin­ci hiz­met ko­nu­su ima­nı ko­ru­mak ve kur­tar­mak­tır.

Nur­cu âdil bir Müs­lü­man­dır, doğ­ru­dan doğ­ru­ya ve­ya do­lay­lı şe­kil­de ada­let­siz­lik yap­maz.

Nur­cu mak­ya­ve­list de­ğil­dir, ama­ca ulaş­mak için Ku­r’­an’­a Sün­ne­t’­e Şe­ri­at’­a İs­lam ah­la­kı­na ay­kı­rı va­sı­ta­la­rı ve yol­la­rı kul­lan­maz.

Nur­cu, fa­sık-ı mü­te­ca­hir ol­ma­yan Müs­lü­man­la­rın gıy­be­ti­ni yap­maz, di­li­ni gıy­bet­ten ko­rur.

Nur­cu ta­qiy­ye ve kit­man ya­pa­rak din kar­deş­le­ri­ni al­dat­maz.

Nur­cu fa­zi­let­li Müs­lü­man­dır, onun fa­zi­let­le­ri­ni düş­man­la­rı bi­le ka­bul, tas­dik ve tes­lim eder.

Nur­cu beş va­kit na­ma­zı dos­doğ­ru kı­lar. Ba­şı açık na­maz kıl­maz. Na­maz tes­bi­ha­tı­na bü­yük önem ve­rir.

Nur­cu, di­ğer nur­cu­la­rın ve umum Müs­lü­man­la­rın kur­du de­ğil, me­le­ği­dir. On­la­rı se­ver, on­la­ra acır, on­la­ra yar­dım­cı olur, on­la­rı kar­deş bi­lir.

Nur­cu, ruh­ban­la­rı er­bab ha­li­ne ge­tir­mez. Nur­cu­luk­ta esas Ri­sa­le-i 

Nur­lar­la iman ve Ku­r’­an hiz­met­le­ri yap­mak­tır, Be­di­üz­za­ma­nın şah­sı ve onu öv­mek de­ğil­dir.

Be­di­üz­za­man, Ri­sa­le-i Nur­lar, İman ve Ku­r’­an hiz­met­le­ri her hâl ü kâr­da si­ya­se­tin, par­ti­ci­li­ğin, po­li­ti­ka en­tri­ka­la­rı­nın dı­şın­da tu­tul­ma­lı­dır.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.