24 Ekim 2016 Pazartesi22 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:52Güneş 07:19Öğle 12:55İkindi 15:49Akşam 18:19Yatsı 19:39
  • 17°C Adana
  • 15°C Adıyaman
  • 13°C Afyon
  • 16°C Ağrı
  • 14°C Amasya
  • 10°C Ankara
  • 19°C Antalya
  • 10°C Artvin
  • 16°C Aydın
  • 16°C Balıkesir
 • BIST: 78.844 -0.51
 • Altın: 125,625 0.11
 • Dolar: 3,0876 0.94
 • Euro: 3,3575 0.40

Müslümanların Birleşememesi İçin

M. Şevket Eygi

Müsmlümanların bir­le­şe­me­me­si, tek bir Üm­met ça­tı­sı al­tın­da top­la­na­ma­ma­sı, güç bir­li­ği ya­pa­ma­ma­sı, zil­let ve esa­ret­ten kur­tu­la­ma­ma­sı  için ge­re­ken bü­tün ted­bir­ler ek­sik­siz  alın­mış­tır.

Yıl­lar­dan be­ri sin­si de­rin güç­ler  bin par­ça­lı bir İs­lam Pro­tes­tan­lı­ğı çı­kart­mak için ça­lı­şıp di­din­di­ler.

Es­ki­den din hür­ri­ye­ti yok­tu, Müs­lü­man­lar fa­şist bas­kı­lar al­tın­da ezi­li­yor­du, bu yüz­den üm­met­le­şe­mi­yor­du. Ar­tık ol­duk­ça din hür­ri­ye­ti var, Müs­lü­man­lar yi­ne bir­le­şe­mi­yor. Çün­kü, bir­le­şe­me­me­le­ri için dış ve iç düş­man­la­rı ta­ra­fın­dan ka­zı­lan bü­tün tu­zak­la­ra düş­müş­ler­dir.

Mo­za­ik par­ça­la­rı bir­bir­le­rin­den nef­ret eder­ler­se bir­leş­me ve tek bir tab­lo ol­ma ih­ti­ma­li kal­maz.

Ku­r’­an bir­lik, uhuv­vet=kar­deş­lik, vi­fak, te­sa­nüd is­ti­yo­r… Sün­net de böy­le emr edi­yo­r… Bu­nu akıl ve vic­dan da ka­bul edi­yor. La­kin Müs­lü­man­lar ara­sın­da bir­leş­me, Üm­met­leş­me yo­lun­da hiç­bir te­şeb­büs=gi­ri­şim ve     fa­ali­yet gö­rül­mü­yor.

Bir­leş­me ke­li­me­si­ni bir de BİR­leş­me şek­lin­de ya­za­lım. Müs­lü­man­la­rın tek bir Üm­met ha­li­ne ge­le­bil­me­le­ri için o Üm­me­ti tem­sil ede­cek  BİR şah­sa bi­at ve ita­at et­me­le­ri ge­re­kir. Or­ta­da böy­le bir BİR de yok. Bu­nu ara­yan, so­ran da yok.

Bu Bİ­R’­in râ­şid, âbid, mut­ta­qi, fa­qih, çok yük­sek ah­lak­lı, Ku­r’­ana Sün­ne­te Şe­ri­ata sım­sı­kı bağ­lı, Üm­met iş­le­ri­ni is­ti­şâ­re ile (Eh­liy­le da­nı­şa­rak) gö­ren, mâ­ne­vî de­re­ce­si yük­sek, zâ­hid, fa­zi­let­li, muk­te­dir, ka­riz­ma­tik,  ge­niş ufuk­lu, da­ha ni­ce me­zi­yet­le­re ve has­let­le­re sa­hip  bir kim­se ol­ma­sı ge­re­kir.

Bir bu­çuk mil­yar nü­fus­lu şu pa­ram­par­ça İs­lam dün­ya­sın­da böy­le müs­tes­nâ  bir zat var mı­dır? O da bi­lin­mi­yor. Aran­mı­yor ki, bi­lin­sin.

Müs­lü­man­la­rın bü­yük kıs­mı  bir­leş­me, tek bir Üm­met ol­ma, râ­şid bir İma­m’­a bi­at ve ita­at et­me; dü­şün­ce­si­ni, ni­ye­ti­ni, ça­lış­ma­la­rı­nı bı­rak­mış­lar de­di­ko­du­lar­la, zev­zek­lik ve ge­ve­ze­lik­ler­le, ma­ga­zin­ler­le meş­gul olu­yor.

Müs­lü­man­lar kü­für­le, şirk­le, ni­fak ve şi­kak­la  ba­rış için­de ya­şı­yor. 

İs­la­mı, Ku­r’­anı, Sün­ne­ti hak­kıy­la bi­len kaç ki­şi çı­kar?

Din si­ya­se­te, dün­ya­ya, zevk u se­fa­ya, nef­sa­ni­ye­te, ca­hil­li­ğe, gaf­le­te, mad­dî men­fa­ate   kur­ban edil­miş.

Hal­kın yüz­de onu de­vam­lı beş va­kit na­maz kı­lı­yor, yüz­de otu­zu oruç tu­tu­yor ya, bu­nu ye­ter­li gö­rü­yor­lar.

Şu Süs­lü­man ha­nım­la­rın söz­de te­set­tür kı­ya­fet­le­ri­ne ba­kar­sa­nız Müs­lü­man­la­rın ha­li­ni an­lar­sı­nız.

Cu­ma eza­nı oku­nun­ca çar­şı­la­ra, pa­zar­la­ra, dük­kan­la­ra ba­kı­nız, kaç ta­ne­si ka­pan­mış, yi­ne Müs­lü­man­la­rın ha­li­ni an­lar­sı­nız.

Oruç­lu kim­se ka­rı­sı­nı öper­se oru­cu bo­zu­lur mu me­se­le­si var­ken, şim­di Üm­met bir­li­ği ve Ha­li­fe­ye bi­at ve ita­at ko­nu­su­nu   gün­dem  ge­tir­me­nin ma­na­sı var mı?

Evet, şirk kü­für ve ni­fak, za­ma­nın İbn Se­be­’le­ri, kar­puz gi­bi dı­şı ye­şil için kıp­kı­zıl­lar, Müs­lü­man­la­rın  BİR­le­şip tek bir Üm­met ola­ma­ma­sı,  râ­şid bir İma­ma bi­at ve ita­at ede­me­me­si için ge­re­ken bü­tün ted­bir­le­ri al­mış­tır ve on­la­rın kaz­dık­la­rı tu­zak­la­ra Müs­lü­man­lar düş­müş­tür. Bir bu­çuk mil­yar­lık İs­lam dün­ya­sı do­kuz mil­yon­luk İs­ra­ilin mas­ka­ra­sı ol­muş­tur.

Ce­ma­at-İk­ti­dar sa­va­şı­nın ha­ber­le­ri, de­di­ko­du­lar ne ka­dar tat­lı ve ca­zib de­ğil mi?

Ho­par­lör­ler avaz ava­z… Bol şe­re­fe­li mi­na­re­ler fü­ze gi­bi­… Şa­dır­van­lar şar şar akı­yo­r… Ca­mi­le­rin pa­ra­lı he­la­la­rı­…

WC WC Men Wo­me­n…­ Okul­lar­da Pa­şa­lı, Genç­li­ğe be­yan­na­me­li söz­de din ki­tap­la­rı­… Anıt­ka­bir­de bo­yun eğen, bel bü­ken İs­lam­cı­la­r… So­kak­lar­da uzun to­puk­lu is­kar­pin­le­riy­le ala­im-i se­ma=gök­ku­şa­ğı gi­bi se­ğir­ten  ka­dın­la­r… Cu­ma­lar­da  re­ji­min kar­deş­lik hut­be­le­ri­… Farz­la­rın ye­ri­ne ge­çen lüks, is­raf­lı, tu­ris­tik um­re se­ya­hat­le­ri­…  Sen ben kav­ga­la­rı­… Se­ma­da  uçan­la­r… Ce­ma­at­ler ta­ri­kat­lar hi­zip­ler fır­ka­la­r… Bu uçuş­lar, bu de­di­ko­du­lar, bu ko­puk­luk, bu Üm­metsiz­lik ve İmam­sız­lık ne­re­ye ve ne za­ma­na ka­dar?

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.