22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:46Güneş 08:16Öğle 13:23İkindi 15:52Akşam 18:16Yatsı 19:40
  • 1°C Adana
  • 1°C Adıyaman
  • -3°C Afyon
  • 3°C Ağrı
  • -6°C Amasya
  • -7°C Ankara
  • 3°C Antalya
  • -3°C Artvin
  • 3°C Aydın
  • -2°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,530 -1.16
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Onlar hizmetkâr değil münafık hâinlerdir

M. Şevket Eygi

DİN ve mu­kad­de­sat adı­na pa­ra ve mal top­la­mak ve son­ra bun­la­rı şah­sî  ve­ya si­ya­sî çı­kar ve nü­fuz uğ­run­da  kul­la­nıp har­ca­ma­k…  Âciz ve nâ­çiz  na­za­rım­da böy­le bir şey ci­na­yet­tir, hı­ya­net­tir,  re­zil­lik ve se­fil­lik­tir. 

Din ilim­le­ri­ni öğ­ren­mek ve öğ­ret­mek, Di­ne  ve Üm­me­te hiz­met et­mek, Ku­r’­anı yü­celt­mek için ça­lış­mak;  bun­lar sa­de­ce ve sa­de­ce sırf Al­lah rı­za­sı­nı ka­zan­mak için ih­las­la ya­pı­lır.  İh­ti­ya­cı var­sa, fet­va­sı ve­ril­miş­se  ge­çi­mi­ni te­min için üc­ret ve ma­aş alı­na­bi­lir ama as­la ve as­la bu yol­lar­la zen­gin olun­maz. Di­ni alet, is­tis­mar ve is­tih­dam ede­rek zen­gin olan­lar mü­na­fık­tır.

İh­las­sız  kı­lı­nan na­maz ka­bul edil­me­z… İh­las­sız ci­had ger­çek ci­had de­ğil­di­r… İh­las­sız ha­yır ha­se­nat ki­şi­yi cen­ne­te gö­tür­mez, Ce­hen­ne­me sü­rük­ler. 

Dün­ya­nın en âdi ve se­fil be­zir­gan­la­rı din ve mu­kad­de­sat be­zir­gan­la­rı­dır.

On­la­rın bu Din-i  mü­bi­ne,  bu Üm­met-i mer­hu­me­ye ver­dik­le­ri za­ra­rı azı­lı har­bî ka­fir­ler ve­re­mez.

Şöh­ret=ün  âfet­tir,  is­la­mî hiz­met­ler için top­la­nan pa­ra­la­rı  ve mal­la­rı şu­nun bu­nun şöh­re­ti  ve sal­ta­na­tı için is­raf eden­ler ha­in­dir.

İs­la­mî, Ku­r’­anî, İma­nî hiz­met­ler için top­la­nan pa­ra­lar­la lüks mes­ken­ler­de ika­met edil­mez, lüks bi­nit­ler­le ge­zil­mez, lüks ye­mek­ler ye­nil­mez, lüks giy­si­ler alın­maz.

Ca­mi  ya­pı­mı,  okul, köp­rü ve bu­na ben­zer ha­yır­lı iş­ler için ze­kat pa­ra­sı top­la­na­maz.

He­le he­le, ze­kat pa­ra­la­rı  nef­sa­nî emel­ler uğ­ru­na top­la­nıp sarf edil­mez.

İs­lam, Ku­r’­an, İman, Sün­net ve Şe­ri­at hiz­met­kar­la­rı, Re­su­lul­lah Efen­di­miz (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) gi­bi mü­te­va­zı, al­çak­gö­nül­lü, ka­na­at­kâr ya­şa­ma­lı­dır.

Ra­ma­zan­lar­da beş yıl­dız­lı fu­huş otel­le­rin­de lüks ve is­raf­lı, ih­ti­şam­lı  if­tar zi­ya­fet­le­ri ver­mek;  ak­lı ba­şın­da,  sağ­du­yu  sa­hi­bi, vic­dan­lı, ah­lak­lı, fa­zi­let­li Müs­lü­man­la­ra ya­kış­maz.

İman, İs­lam, Ku­r’­an hiz­met­kar­la­rı  yer­yü­zün­de  Al­la­hın Şa­hit­le­ri­dir,  Al­la­hın is­te­di­ği gi­bi ya­şa­mak ve hiz­met et­mek zo­run­da­dır.

Hiç­bir hiz­met eko­lü­nün,  ken­di meş­re­bin­den ol­ma­yan di­ğer sâ­lih mü’­min­le­ri öte­ki­leş­tir­me­ye hak­kı yok­tur.

Üm­met bü­tün­lü­ğü ve İmam-ı  Ke­bi­re bi­at ve ita­at şu­uru­na sa­hip  ol­ma­yan­lar doğ­ru dü­rüst hiz­met ede­mez.

Dün­ya ge­mi­le­ri­ni yak­ma­yan­lar, dün­ya dük­kan­la­rı­nı yağ­ma­ya ver­me­yen­ler bü­yük hiz­met­ler ya­pa­maz.

Kal­bin­de hüsn-i hâ­ti­me kor­ku­su ol­ma­yan­lar Ehl-i Sün­net de­ğil­dir ve hiz­met ede­mez­ler.

Dün­ya­yı baş­la­rı­na taç  edi­nen­ler, hiz­met de­ğil, he­zi­met üre­tir.

Al­lah için kur­ban, küp için ka­vur­ma zih­ni­ye­tiy­le hiz­met ol­maz.

Hiz­met ada­let­le, in­saf­la,  ih­las­la,  taq­va ile, ve­ra ile, zühd ü sa­lah ile, ah­lak­la ya­pı­lır.

Ne­fis­le­ri­ni  teb­ri­e ve tez­ki­ye eden­ler hiz­met­kar de­ğil,  hedm  edi­ci­ler­dir.

İh­las Al­la­hın  sır­la­rın­dan bir sır­dır ki, O onu sev­di­ği kul­la­rı­nın kal­bi­ne ko­yar.

Ben ih­las­lı­yım di­ye ken­di rek­lam­la­rı­nı ya­pıp du­ran­lar ih­las­lı de­ğil, mü­na­fık­tır.

Mü’­min kar­deş­le­ri­ni se­ve­me­yen­ler,  on­la­ra düş­man­lık eden­ler sa­lih ve ka­mil de­ğil, mü­na­fık­tır.

Ce­nab-ı Hak cüm­le­mi­zi ih­las­lı kul­la­rın­dan ve ger­çek­ten  hiz­met ede­bi­len­ler züm­re­sin­den  ey­le­sin.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.