19 Şubat 2020 Çarşamba11 Şaban 1440
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
 • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:22Güneş 07:47Öğle 13:23İkindi 16:19Akşam 18:49Yatsı 20:08
  • 10°C Adana
  • 5°C Adıyaman
  • 1°C Afyon
  • -9°C Ağrı
  • 4°C Amasya
  • 0°C Ankara
  • 10°C Antalya
  • 5°C Artvin
  • 12°C Aydın
  • 3°C Balıkesir
 • BIST: 119.574 -1.01
 • Altın: 312,260 -0.13
 • Dolar: 6,0555 0.12
 • Euro: 6,5509 -0.05

AK Parti’de birinci restorasyon dönemi

Abdurrahman Dilipak

AK Par­ti 2001’de ku­rul­du.. Ara­dan ne­re­dey­se 12 yıl geç­miş.
Par­ti 10 yıl­lık ara­dan son­ra ken­di­ni ye­ni­le­me ka­ra­rı al­dı. Bu, gü­zel ve doğ­ru bir ter­cih.
Da­rı­sı CHP’nin ba­şı­na..

Kuş­ku­suz si­ya­si ha­re­ket­ler için fe­da ede­cek­le­ri tek bir adam­la­rı­nın ol­ma­ma­sı ge­rek. An­cak bu “mah­ke­me­nin ka­dı­ya mülk edil­me­si” an­la­mı­na da gel­me­me­li..
Dün­ya, ha­yat, top­lum de­ği­şir­ken, eğer bir ya­pı de­ğiş­mi­yor­sa, o ya­pı­nın var­lı­ğı­nı sür­dür­me­si müm­kün de­ğil­dir..
Kol­tuk ba­ğım­lı­lı­ğı da ba­na ka­lır­sa dün­ya­nın en kö­tü ba­ğım­lı­lık­la­rın­dan bi­ri­dir..

Sa­de­ce po­li­ti­ka­cı­lar de­ğil, yük­sek bü­rok­rat­la­rın da za­man za­man sırf bu se­bep­le de­ğiş­ti­ril­me­si ge­rek..
Bi­ze otur­du­ğu kol­tuk­tan nam alan de­ğil, otur­du­ğu kol­tu­ğa şe­ref ka­zan­dı­ran yö­ne­ti­ci­ler ge­rek.. Fe­da­kar­lık ve fe­ra­gat duy­gu­la­rı yük­sek in­san­lar ge­rek bi­ze..
Ki­mi­le­ri de za­fe­ri Al­lah’tan de­ğil, li­der­le­rin­den bek­le­me­ye baş­lı­yor. Ha­lid b. Ve­lid’in az­le­dil­me­si ha­di­se­si­ni ha­tır­la­mak ge­rek bu­ra­da.
Bi­ri­le­ri ül­ke­ye ve par­ti­le­ri­ne hiz­met et­mek is­ti­yor­sa, bu il­le de o kol­tuk­lar­da otu­ra­rak ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar ol­ma­sa ge­rek.

AK Par­ti kong­re­si­nin sa­de­ce kad­ro­la­rın ye­ni­len­me­si­ne in­dir­gen­me­me­si ge­rek.. Eğer bi­ri­le­ri bu işi ora­ya çek­me­ye ça­lı­şır­sa, bu on­lar için bir sa­mi­mi­yet tes­ti­ne de dö­nü­şe­bi­lir..
2023 yı­lı AK Par­ti kong­re­sin­de uma­rım ikin­ci res­to­ras­yon dö­ne­mi ya­şa­nır. Sü­rek­li ge­li­şen, ken­di­ni ye­ni­le­yen bir can­lı or­ga­niz­ma­ya dö­nüş­mek is­ti­yor­sa, bu ha­re­ket bu­nu yap­ma­ya mec­bur.
Kad­ro­lar da ye­ni­le­ne­cek, da­yan­dık­la­rı kav­ram­lar da ku­rum­lar da.. Önem­li olan is­ti­ka­me­tin de­ğiş­me­me­si, il­ke­le­rin de­ğiş­me­me­si, ama ge­liş­me­si...
30 ya­şın­da pro­fes­yo­nel ola­rak si­ya­si kad­ro­lar­da yer alan bi­ri için to­pu to­pu üç res­to­ras­yon dö­ne­mi söz­ko­nu­su..
Yu­ka­rı­da­ki­ler yer­le­ri­ni aşa­ğı­dan ge­len­le­re dev­ret­me­ye ha­zır ol­ma­lı ki, kan ye­ni­len­sin. Ya­pı can­lı ve di­na­mik bir hal al­sın.. Yok­sa genç­ler yaş­lı­la­rın git­me­si için gö­zü­ne bak­ma­ya baş­lar­sa o za­man ba­zı şey­le­ri yap­mak için çok geç ka­lın­mış olur..
Keş­ke önem­li za­man­lar­da önem­li so­rum­lu­luk üst­le­ne­cek ki­şi­ler, ha­tı­ra­la­rı­nı ya­za­cak ka­dar bir za­man ayır­sa­lar ken­di­le­ri­ne.. Adı­na ha­re­ket et­tik­le­ri in­san­la­ra he­sap ver­me­yi de­ne­se­ler..
Çün­kü, po­li­ti­ka­cı­lar da, sa­de­ce yap­tık­la­rın­dan de­ğil, yap­ma­la­rı ge­re­kir­ken yap­ma­dık­la­rın­dan da he­sa­ba çe­ki­le­cek­ler.. Si­ya­set çok ve­bal­li bir iş­tir. Bir in­san için ken­di so­rum­lu­lu­ğu­nu ta­şı­mak bi­le ağır bir yük iken, bü­tün bir top­lu­lu­ğun so­rum­lu­lu­ğu­nu omuz­la­rın­da ta­şı­mak ko­nu­sun­da is­tek­li ol­mak bü­yük bir ce­sa­ret is­ter..

Ümid eder­dim ki, AK Par­ti kong­re­si, bu önem­li dö­nüm nok­ta­sın­da, bu işi bir haf­ta­ya yay­sın.. Ko­mis­yon­lar, ko­mi­te­ler ça­lış­sın, par­ti tü­zü­ğü, prog­ra­mı, da­yan­dı­ğı de­ğer­ler, kav­ram­lar, ku­rum­lar, ül­ke­nin 10 yı­lı için be­lir­le­nen he­def­ler ma­sa­ya ya­tı­rıl­sın ve or­ta­ya bir yol ha­ri­ta­sı, yön-ey­lem pla­nı, ih­ti­mal, ma­li­yet ve risk ana­liz­le­ri ya­pıl­sın, eko­no­mi, dış po­li­ti­ka, gü­ven­lik, hu­kuk, in­san hak­la­rı­na iliş­kin ulu­sal, böl­ge­sel, ulus­la­ra­ra­sı ana­liz­ler ya­pıl­sın, bun­lar tar­tı­şıl­sın, onay­lan­sın.. Ama sa­nı­rım ba­zı ru­tin, res­mi ge­rek­ler dı­şın­da, ge­nel bir de­ğer­len­dir­me ve pers­pek­tif­le, he­ye­can do­zu yük­sek, da­ya­nış­ma ha­va­sı için­de ge­çe­cek bir kong­re ya­şa­na­cak..
AK Par­ti kong­re­si bir ba­kı­ma ye­ni ka­tı­lım­lar­la, din­dar çev­re­ler­den, de­mok­rat, mil­li­yet­çi, ılım­lı sol ve li­be­ral­le­re ka­dar bir­çok eği­li­min bir ara­da si­ya­set yap­ma ira­de­si­ni or­ta­ya ko­ya­cak­la­rı bir kong­re ola­cak..
Kong­re­de Kürt me­se­le­si, böl­ge ba­rı­şı, Ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı ne ka­dar yer bu­la­cak bil­mi­yo­rum ama, ye­ni dö­nem­de par­ti­nin önün­de­ki en te­mel ül­ke so­run­la­rı bun­lar ola­cak..
Ve ta­bii, olu­şa­cak par­ti yö­ne­ti­mi, be­le­di­ye se­çim­le­ri ön­ce­si, AK Par­ti’nin ye­ni ye­rel yö­ne­tim an­la­yı­şı­nın da şe­kil­len­me­sin­de so­rum­lu­luk üst­le­ne­cek kad­ro­la­rı be­lir­le­ye­cek.. Olu­şa­cak ye­ni kad­ro­lar, ye­ni par­la­men­to olu­şu­mu­na da dam­ga­sı­nı vu­ra­cak. Er­do­ğan son­ra­sı ye­ni li­der­lik so­ru­nu­nu çö­ze­cek ki­şi­ler de bu kad­ro­da yer alan ki­şi­ler ola­cak..
Gün ge­le­cek bu kong­re­de gö­re­ve ge­len genç­ler de yaş­la­na­cak­lar. Uma­rım on­lar abi­le­rin­den dev­ral­dık­la­rı kol­tuk­la­ra ya­pış­ma­ma er­de­mi­ni gös­te­rir­ler o gün.. Ve ta­bii abi­le­ri­ne say­gı­lı ol­ma ve on­la­rın tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­lan­ma er­de­mi­ni de..
Gö­rev­le­ri­ni dev­re­de­cek olan­lar da uma­rım kü­süp git­mez­ler. Bu da bir er­dem­li­lik gö­re­vi­dir..

Ye­ni kad­ro­la­rın el­le­ri­ni ça­buk tut­ma­la­rı ve bir an ev­vel otur­duk­la­rı kol­tuk­la­rın hak­kı­nı ver­me­le­ri ge­rek.. Çün­kü ül­ke­nin bir sa­ni­ye bi­le kay­be­de­cek za­ma­nı yok..
Di­le­rim ge­le­cek gün­ler, ge­çen gün­le­ri arat­maz. Ge­liş­me­ler doğ­ru yön­de ile­ri doğ­ru olur ve ya­şa­nan sü­reç­te el­de edi­len tec­rü­be­ler­le da­ha bü­yük ba­şa­rı­lar el­de edi­lir..
Di­le­rim dü­rüst, bil­gi­li ve ce­sur in­san­lar gö­re­ve ge­lir.. On­lar da ma­la/pa­ra­ya, gü­ce, ma­ka­ma ve fuh­şa mey­le­den­ler­den ol­maz­lar.. Söz ver­dik­le­rin­de söz­le­rin­de du­rur­lar ve işi eh­li­ne ve­rir­ler.. Yok­sa za­lim­ler­den olur­lar. Mer­ha­met­le­ri öf­ke­le­rin­den, sev­gi­le­ri nef­ret­le­rin­den bü­yük olur uma­rım. Unut­ma­mak ge­re­kir ki Al­lah (cc) cahil ve zalim bir top­luluğa hidayet nasib et­mez.. Selam ve dua ile.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.