12 Kasım 2019 Salı11 Şaban 1440
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
 • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:13Güneş 07:40Öğle 12:53İkindi 15:31Akşam 17:56Yatsı 19:18
  • 28°C Adana
  • 22°C Adıyaman
  • 20°C Afyon
  • 14°C Ağrı
  • 18°C Amasya
  • 21°C Ankara
  • 27°C Antalya
  • 20°C Artvin
  • 25°C Aydın
  • 17°C Balıkesir
 • BIST: 104.071 0.92
 • Altın: 269,294 -0.30
 • Dolar: 5,7654 -0.17
 • Euro: 6,3514 -0.39

Kimlerle haşrolmak isterseniz

Abdurrahman Dilipak

“Dos­tu­nu söy­le, sa­na kim ol­du­ğu­nu söy­le­ye­yim” der es­ki­ler.. Kim­le, ne için dost­luk ku­ru­yor­su­nuz bu çok önem­li.
Si­zin ve­li­niz kim, bi­li­yor mu­su­nuz, ki­min sö­zü­nü din­li­yor­sa­nız o..
Si­zin Rab­bi­niz, si­ze ter­bi­ye ede­ni­niz­dir..
Rab­bi­mi­zin rı­za­sı için sev­me­yi, Rab­bi­mi­zin rı­za­sı için buğ­zet­me­yi öğ­ren­me­miz ge­re­ki­yor..
Son gün­ler­de bi­ri düğ­me­ye bas­tı ve Baş­ba­ka­na inat, Ai­le Ba­ka­nı­na inat, ai­le­yi he­def alan açık­la­ma­lar ya­pı­yor­lar..
Ara­mız­da “ev­len­me­yin” di­ye­ni de var, “ev­li­li­ğe inan­cı­mı yi­tir­dim” di­yen de..
Za­ten “sa­nat­çı” kim­li­ği­nin ar­ka­sı­na sak­la­nan bir çok ki­şi, “se­vi­ye­li bir­lik­te­lik” ya­şı­yor.
Lez­bi­yen­li­ği, Ho­mo­sek­sü­el­li­ği geç­tik, en­sest iliş­ki­le­ri meş­ru­laş­tır­ma ça­ba­sı­na gir­di bi­ri­le­ri.. Fu­huş ar­tık vak’a-i adi­ye­den sa­yı­lı­yor san­ki bi­ri­le­rin­ce..
Bu se­vi­ye­li bir­lik­te­lik, öte­den be­ri “As­ri ai­le” di­ye tak­dim edil­me­ye ça­lı­şı­lı­yor­du. Şim­di bu­nun adı Mo­dern-Çağ­daş ai­le ol­du..
Ço­cuk kreş­te, an­ne ba­ba hu­zur evin­de.. Ken­di­si de bir gün an­ne-ba­ba­sı­nı gön­der­di­ği ye­re gi­de­cek. Kreş­te ye­ti­şen ço­cuk­tan da­ha faz­la­sı­nı bek­le­me­ye hak­la­rı yok.
Ana oku­lun­da an­ne, hu­zur evin­de hu­zur yok as­lın­da.
Onun için de za­ten kö­pek se­vi­yor­lar, ço­cuk sev­mi­yor­lar..
İyi böy­le­ce ken­di el­le­ri ile ken­di soy­la­rı­nı tü­ke­ti­yor­lar..
Türk ti­yat­ro­su­nun us­ta is­mi Hal­dun Dor­men ve 49 yıl ön­ce bo­şan­dı­ğı eşi Be­tül Mar­din özel ha­yat­la­rı il­gi­li sa­mi­mi açık­la­ma­lar yap­tı­lar.
Türk ti­yat­ro­su­nun önem­li isim­le­rin­den Hal­dun Dor­men ve Tür­ki­ye’de ile­ti­şim ala­nın­da ilk­le­re im­za at­mış ün­lü halk­la iliş­ki­ler uz­ma­nı Be­tül Mar­din yıl­lar ön­ce ha­yat­la­rı­nı bir­leş­tir­miş, an­cak ev­li­lik­le­ri se­kiz se­ne sür­müş. Bo­şan­ma­la­rı­nın üs­tün­den 49 yıl ge­çen Dor­men ve Mar­din, es­ki eşi ile ya­rım as­ra ya­kın bir za­man dost..
Hal­dun Dor­men “Ev­li­lik güç bir iş. Ge­le­nek­sel ev­li­lik­ler de mo­dern ev­li­lik­ler de ay­nı. Hiç­bi­ri­nin çok da mut­lu ol­duk­la­rı­nı san­mı­yo­rum. Mut­lu olan­lar var­sa da dün­ya­ya öy­le ba­kı­yor­lar­dır. Ben­ce bir­lik­te ya­şa­mak da­ha man­tık­lı ve da­ha gü­zel. Be­nim kar­de­şim 10 yıl­dır bi­riy­le ya­şı­yor ve çok da mut­lu.” di­yor.
Ga­ze­te­ci so­ru­yor: “Genç­le­re ev­li­lik­le il­gi­li ne öne­rir­si­niz?”
Hal­dun Dor­men, Be­tül Mar­din: Ev­len­me­yin! (Bir­bir­le­ri­ne ba­kıp gü­lü­yor­lar)
Evet yıl­la­rın sa­nat­çı­sı, Ha­ya­tı iyi göz­lem­le­di­ği ka­bul edi­len bir Ti­yat­ro­cu ve Tür­ki­ye’nin ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı bir ile­ti­şim uz­ma­nı si­ze “ev­len­me­yin” di­yor.
Ama Pey­gam­be­ri­miz “ev­le­nin” di­yor. Çok ço­cu­ğu­mu­zun ol­ma­sı­nı is­ti­yor..
Si­ze kim han­gi ha­be­ri ge­ti­ri­yor ona ba­kın.. Yok­sa pe­şi­ne düş­tük­le­ri­niz si­ze ken­di son­la­rı­na gö­tü­rür­ler. On­la­rın kı­la­vuz­luk­la­rı, reh­ber­lik­le­ri si­zin on­lar­la haş­ro­lun­ma­nı­zı sağ­lar..
Bı­ra­ka­lım, her­kes ken­di yo­lu­na git­sin.. On­la­rı ve­li edin­me­yin..Ve­li­si Şey­tan ola­nın aki­be­ti hay­rol­maz.
Bi­li­yor­su­nuz, Ay­şe Ar­man Hal­dun Dor­men’in ge­li­ni.. O da ay­nı yo­lun yol­cu­su.. Ve so­nun­da bir gün, din gü­nün­de her­ke­se yap­tık­la­rı­nın he­sa­bı so­ru­lup, kar­şı­lık­la­rı ve­ril­di­ğin­de, bu dün­ya­da tar­tı­şıp dur­du­ğu­muz şey­le­rin ger­çe­ği or­ta­ya çı­ka­cak.. Ama o gün vaz­geç­mek için, piş­man ol­mak için çok geç.
Ev­li­li­ği cin­sel­li­ğe in­dir­ge­mek te­mel bir yan­lış..
An­ne­lik, ka­dın­lar için onur du­ya­cak­la­rı bir şey, ruh­sal ola­rak da be­den­sel ola­rak da an­ne­lik sağ­lık­lı bir ha­yat için ge­rek­li.. İşe ma­ne­vi bir de­rin­lik ka­ta­rak as­lın­da in­san ola­rak ken­di­mi­zi yü­cel­ti­yo­ruz. Ev­li­lik, bi­yo­lo­jik bir üre­me ref­lek­si de­ğil tek ba­şı­na..
Ge­çen gün Ay­şe Ku­lin de ka­tıl­mış­tı ev­li­li­ğe inan­cı­nı kay­be­den­ler ker­va­nı­na..
As­lın­da o se­vi­ye­li bir­lik­te­lik de­dik­le­ri şey­den en çok ka­dın­lar za­rar­lı çı­kı­yor..
Geç ev­le­ni­yor, ça­buk bo­şa­nı­yor­lar. Ço­cuk yap­mı­yor­lar. Ev­li­lik­le­ri­nin mut­lu­luk kat­sa­yı­sı çok dü­şük. Eş­le­rin kar­şı­lık­lı al­dat­ma­sı azım­san­ma­ya­cak ka­dar çok.. Bul­duk­la­rı çö­züm: “tak se­pe­ti ko­lu­na, her­kes ken­di yo­lu­na”
Mü­zik dün­ya­sı, mo­da dün­ya­sı, sa­nat dün­ya­sı si­ne­ma­sı, ti­yat­ro­su ile bu eme­le hiz­met edi­yor. Mi­zah dün­ya­sı bü­yük öl­çü­de bel­den aşa­ğı.. Fu­huş, al­kol ve ku­mar sek­tö­rü hız­la bü­yü­yor.. Bir adım son­ra­sı uyuş­tu­ru­cu sek­tö­rü. Ve ta­bi psi­ko­lo­jik so­run­lar, be­den­sel ve fi­zik­sel en­gel­li ne­sil­ler..
Bi­ri­le­ri­nin öz­gür­lük di­ye pa­zar­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı şey nef­se, esa­re­te kö­le­lik­ten baş­ka bir şey de­ğil, as­lın­da bu pen­ce­re­den ba­kın­ca..
Eee, in­san­lar cen­ne­ti ve ce­hen­ne­mi na­sıl ha­ke­de­cek..
Her­kes öz­gür­ce ken­di se­çi­mi­ni ya­pa­cak ve so­nu­cu­na kat­la­na­cak..
Kim ne ya­par­sa yap­sın, on­lar ken­di yo­lu­na, biz ken­di yo­lu­mu­za. Al­lah’ın ki­ta­bın­da yaz­dı­ğı, pey­gam­be­ri­mi­zin bi­ze açık­la­dı­ğı gi­bi..
Se­lam ve dua ile..

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.