15 Kasım 2019 Cuma11 Şaban 1440
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
 • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:16Güneş 07:44Öğle 12:54İkindi 15:29Akşam 17:53Yatsı 19:16
  • 24°C Adana
  • 17°C Adıyaman
  • 9°C Afyon
  • 3°C Ağrı
  • 10°C Amasya
  • 12°C Ankara
  • 17°C Antalya
  • 13°C Artvin
  • 11°C Aydın
  • 9°C Balıkesir
 • BIST: 104.607 0.80
 • Altın: 271,966 0.04
 • Dolar: 5,7630 0.22
 • Euro: 6,3515 0.27

Haydi MÜSİAD Fuarı’na!

Abdurrahman Dilipak

28 Şu­bat’a inat, Dar­be­ci­le­re inat, Ye­şil Ser­ma­ye di­ye Ana­do­lu ser­ma­ye­si­ni aşa­ğı­la­yan­la­ra inat, hay­di MÜ­Sİ­AD fu­arı­na..


As­lın­da fu­arın adı “MÜ­Sİ­AD Fu­arı” de­ğil.

Ama siz ne der­se­niz di­yin, bi­ri­le­ri “bil­di­ği­ni oku­ma”ya de­vam ede­cek­tir.

Sİ­AD ne an­la­ma ge­li­yor bi­li­yo­ruz da, pe­ki MÜ­Sİ­AD’ın ba­şın­da­ki “Mܔ ne an­la­ma ge­li­yor. “MU ada­sı”ndan söz et­mi­yo­ruz her­hal­de, ya da “An­tik MU me­de­ni­ye­ti”nden! “MÜS­LÜ­MAN” mı, yok­sa “MÜS­TA­KİL” mi, ya da her iki an­la­ma bir­den ge­li­yor ola­maz mı?

Fu­arın adı IBF Fu­arı.. Pe­ki İBF’nin açı­lı­mı ne? İMF de­ğil, İBF! “İn­ter­na­ti­onal Bu­si­ness Fo­rum” Türk­çe­si “Ulus­la­ra­ra­sı İş Fo­ru­mu”. Ama İBF de­yin­ce ba­şın­da­ki “İ” “İn­ter­na­ti­onal” de­ğil de “İs­la­mic” ola­maz mı? Ya da her iki an­lam­da da kul­la­nı­la­maz mı?

Siz ne der­se­niz di­yin, Tü­zük­le­rin­de ne ya­zar­sa yaz­sın, MÜ­Sİ­AD’a top­lum ken­di­ne gö­re fark­lı, özel an­lam­lar yük­lü­yor.

Me­se­la o bir di­re­ni­şin sim­ge­si­dir. Ana­do­lu ser­ma­ye­si­ni tem­sil eder, Ser­ma­ye­nin vic­da­nı­dır. “Mil­li Kal­kın­ma ve Sa­na­yi­leş­me ham­le­si” di­nin mer­kez üs­sü­dür.. İk­ti­sa­di Ba­ğım­sız­lık ha­re­ke­ti­nin ka­rar­ga­hı­dır.

Bir sü­rü Sİ­AD var, ay­nı ga­ye­ye ma­tuf ha­re­ket eden. Hep­si de önem­li ve bir­bi­rin­den de­ğer­li. AS­KON var me­se­la ay­nı pa­ra­lel­de.. Ama MÜ­Sİ­AD mar­ka­laş­tı.

MÜ­Sİ­AD, TÜ­Sİ­AD’ın al­ter­na­ti­fi de de­ğil. Ya­ni dar bir pat­ron­lar ku­lü­bü de­ğil.. Ana­do­lu’ya ya­yı­lan bir ha­re­ket, bir eği­tim mer­ke­zi.. Bir dü­şün­ce ku­lü­bü, bir mek­tep ay­nı za­man­da. Ken­di için­de tah­ki­mi var.. Es­naf­lık­tan işa­dam­lı­ğı­na, ulu­sal­dan, ulus­la­ra­ra­sı­na, ye­rel­den ev­ren­se­le, ora­dan da bir me­de­ni­ye­tin ih­ya ve in­şa so­rum­lu­lu­ğu­nu üs­le­ne­cek bir HA­VASS ha­re­ke­ti­ne dö­nüş­me ça­ba­sı­nı için­de ba­rın­dı­rı­yor..

“Bur­ju­va” de­mi­yo­rum. Na­sıl “Ay­dın” de­mi­yor, “Mü­nev­ver” di­yor­sak, “Bur­ju­va” de­ğil, “Ha­vass”..

MÜ­Sİ­AD’ı, UTE­SAV ve IBF ile bir­lik­te dü­şün­mek ge­rek..

“MÜ­Sİ­AD’ın eleş­ti­ri­le­cek ya­nı yok mu?” di­yen­ler ola­bi­lir. Ol­maz olur mu? Eleş­tir­me­miz ge­re­ken yer­le­ri eleş­ti­re­lim. Ama tri­bün­den ko­nu­şa­rak de­ğil, ge­lin dü­zel­tin.. Üye de­ğil­se­niz üye olun. Sa­de­ce üye ol­mak­la kal­ma­yın, ge­lin ça­lı­şın..

Ama ön­ce, şim­di şu fu­ara ge­lin bir. Dost­lu­ğu­nuz bel­li ol­sun.. Saf­la­rı­nı­zı sık­laş­tı­rın, is­ti­ka­me­ti­mi­zi dü­zel­te­lim. Saf­la­rı­mı­zı dü­zel­te­lim bir..

Unut­ma­yın sa­de­ce yap­tık­la­rı­nız­dan de­ğil, yap­ma­nız ge­re­kir­ken yap­ma­dık­la­rı­nız­dan da he­sa­ba çe­ki­le­cek­si­niz..

Yer­yü­zü­nün 300 mil­yon aç ço­cu­ğu var. Bü­tün aç­lar üm­me­tin ye­ti­mi­dir.. İş­siz­le­re iş bul­mak, sa­de­ce ik­ti­da­rın so­rum­lu­lu­ğun­da de­ğil. Sa­de­ce Er­do­ğan’ın gö­zü­ne bak­ma­yın. Ha­di biz­ler de bir­şey­ler ya­pa­lım. Er­do­ğan’ın har­ca­dı­ğı pa­ra si­zin pa­ra­nız. Si­zin ver­gi­le­ri­niz­den top­la­nı­yor o pa­ra­lar. Da­ha faz­la hiz­met da­ha faz­la pa­ray­la olur. Ha­di, is­ra­fı ön­le­ye­lim, ka­li­te­siz­lik­le mü­ca­de­le ede­lim, rüş­ve­ti dur­du­ra­lım.. Bi­zim bo­şa ge­çi­re­cek bir sa­ni­ye vak­ti­miz, göz­den çı­kart­tı­ğı­mız tek bir ar­ka­da­şı­mız ol­ma­dı­ğı gi­bi, bo­şa har­ca­ya­cak tek bir ku­ru­şu­muz bi­le yok!

Yok­sa siz ha­la si­ga­ra mı içi­yor­su­nuz..

Dü­şü­nün ba­ka­lım, si­ga­ra­ya mı da­ha çok pa­ra ve­ri­yor­su­nuz, Ki­ta­ba mı?

Si­ga­ra­ya mı da­ha çok pa­ra ve­ri­yor­su­nuz, der­nek­le­ri­mi­ze mi?

İşa­da­mı ol­ma­sa­nız da, is­ter ev ha­nı­mı olun, is­ter öğ­ren­ci ya da me­mur, “Bi­zim­ki­ler” ne­ler ya­pı­yor­lar, gör­mek için MÜ­Sİ­AD Fu­arı’na gi­din.. Du­anız­la des­tek ve­rin on­la­ra. Mar­ka­la­rı ta­nı­yın.. Alış­ve­ri­şi­niz­de kar­deş­le­ri­ni­zi ter­cih edin. Eleş­ti­ri­le­ri­ni­zi gi­din fir­ma tem­sil­ci­le­ri­ne söy­le­yin. Rek­lam­la­rı­nı eleş­ti­rin ge­re­kir­se, ya da ka­li­te­le­ri­ni eleş­ti­rin, ama bü­tün bun­la­rı da­ha iyi­ye ulaş­mak için ya­pın. Dost ge­re­ğin­de acı da söy­ler..

28 Şu­bat’tan bu gü­ne köp­rü­nün al­tın­dan çok su­lar ak­mış. Şim­di on­lar he­sap ve­ri­yor­lar.. Su tes­ti­si su yo­lun­da kı­rıl­dı so­nun­da. Fu­ara 5000’in üze­irn­de ya­ban­cı iş ada­mı ge­le­cek. 5 bi­ni aş­kın işa­da­mı Türk işa­dam­la­rı ile iş­bir­li­ği ve or­tak­lık fır­sat­la­rı ara­ya­cak. MÜ­Sİ­AD Fu­arı’ndan ilk adım­la­rı atı­la­cak olan iş bir­lik­le­ri ve ti­ca­ri or­tak­lık­lar 2023 he­de­fi­ne yü­rü­yen Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne bü­yük iv­me ka­zan­dı­ra­cak. Yüz­mil­yon­lar­ca do­lar­lık iş an­laş­ma­sı ya­pı­la­cak bu ara­da.. Baş­kan Na­il Ol­pak “Bu top­lan­tı­la­rı ve iş bu­luş­ma­la­rı­nı, sa­de­ce ti­ca­ri bir fa­ali­yet ola­rak gör­me­di­ği­mi­zi, ak­si­ne, ül­ke­le­ra­ra­sı, kı­ta­lar ara­sı hat­ta kül­tür­ler ve uy­gar­lık­lar ara­sı bir ile­ti­şim, bir bu­luş­ma ze­mi­ni ola­rak gör­dü­ğü­mü­zü ifa­de et­me­li­yim” di­yor. İs­lam dün­ya­sı­nın en bü­yük or­ga­ni­zas­yo­nu olan İBF’nin İs­tan­bul bu­luş­ma­sı için ha­di CNR’ye.

Se­lam ve dua ile..

Not: Ben, inş. ara­da Cu­mar­te­si dı­şın­da he­men her gün fu­ara gi­dip ge­le­ce­ğim. Cu­mar­te­si Ço­rum’da­yım. Pa­zar 14.00’den son­ra da in­şal­lah Ye­ni Akit Stan­dı’nda ola­ca­ğım. Ha! Bu arada Fuar’da Gaz­ze İs­lam Üni.’nin de stan­dı var. Tabi bizim STK’larımızın da..

Dün­kü ya­zım­da ifa­de et­ti­ğim Kı­lıç­da­roğ­lu’nun açık­la­dı­ğı Os­lo bel­ge­le­ri ile il­gi­li ola­rak Odatv di­ğer ba­sın or­gan­la­rı ile bir­lik­te bu ha­be­ri ver­miş, an­cak Odatv o bel­ge­le­ri ya­yın­la­ma­mış­tır. Odatv’den ara­ya­rak bu ko­nu­yu be­lirt­ti­ler. Du­ru­mu bil­gi­le­ri­ni­ze sun­mak is­tedim. Ger­çek her­kes için en iyi olanıdır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.