20 Kasım 2019 Çarşamba11 Şaban 1440
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
 • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:21Güneş 07:50Öğle 12:55İkindi 15:26Akşam 17:49Yatsı 19:13
  • 9°C Adana
  • 7°C Adıyaman
  • -1°C Afyon
  • -6°C Ağrı
  • 1°C Amasya
  • -3°C Ankara
  • 10°C Antalya
  • 4°C Artvin
  • 11°C Aydın
  • 2°C Balıkesir
 • BIST: 107.529 0.64
 • Altın: 270,492 0.29
 • Dolar: 5,7140 -0.22
 • Euro: 6,3303 -0.14

Nuseyriler için Türkiye göreve!

Abdurrahman Dilipak

Su­ri­ye’de so­na yak­la­şıl­dı. Eset uzat­ma­la­rı oy­nu­yor. Ak­lı bir ka­rış ha­va­da, hal­kı­nı ate­şe at­tı­ğı yet­mi­yor­muş gi­bi, şim­di de ken­di ai­le­si­ni ateş çu­ku­ru­nun ke­na­rın­da yal­nız bı­ra­ka­ca­ğa ben­zi­yor..

Çiz­gi film kah­ra­ma­nı Ayı Yo­gi’yi ha­tır­lar­sı­nız, uçu­ru­mun ke­na­rı­na ge­lir ve yü­rü­me­ye de­vam eder. Boş­luk­ta yü­rür­ken gö­rür­sü­nüz onu. Son­ra bir an­da aya­ğı­nın al­tın­da boş­luk ol­du­ğu­nun far­kı­na va­rır ve düş­me­ye baş­lar.. Su­ri­ye’de her an mu­ha­lif­ler yö­ne­ti­me ha­kim ola­bi­lir. Ve iş­te o za­man ba­zı iş­ler için kor­ka­rım çok geç ka­lın­mış ola­cak­tır..

Eset’in çe­te­le­ri, Şeb­bi­ha ve mu­ha­be­rat ajan­la­rı ina­nıl­maz bir kat­li­am yap­tı­lar.. Bu iş­ler yö­ne­ti­me gel­di­ğin­den be­ri de sü­rü­yor­du za­ten. Ve he­men he­men Eset zul­mü­ne uğ­ra­ma­mış Müs­lü­man bir ai­le yok Su­ri­ye’de.. Ayak­lan­ma­dan bu gü­ne de yüz­bin­ler­ce in­san evin­den, işin­den ol­du, ya­ra­lan­dı, ya da sal­dı­rı­lar­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.. Mil­yon­lar­ca in­san, Ba­as zul­mün­den kaç­tı, ül­ke­si­ni ter­ket­ti, baş­ka ül­ke­ler­de ya­şı­yor­lar.. Bu acı­lı in­san­lar yö­ne­ti­mi dev­ral­dık­tan son­ra Nu­sey­ri­le­re kar­şı acı­ma­sız ola­bi­lir­ler.. Bu so­nu­cun se­be­bi Eset yan­lı­la­rı ve İran’dır as­lın­da. Bu iş­ler bu nok­ta­ya gel­me­den ön­le­ne­bi­lir­di. So­nuç bel­li idi. Şim­di der­hal İran ve Hiz­bul­lah mi­lis­le­ri­nin ge­ri çe­kil­me­si ge­rek.. Yok­sa on­la­ra da ya­zık ola­cak..

İran şim­di Tür­ki­ye’nin Su­ri­ye’ye gir­me­si­ni is­te­ye­bi­lir.. Baş­ka ça­re yok. Böl­ge­de ba­rı­şı ve dü­ze­ni, oto­ri­te­yi, ada­le­ti sağ­la­ya­cak Tür­ki­ye’den baş­ka bir ül­ke yok.. Tür­ki­ye bu an­lam­da, Tür­ki­ye’ye sı­ğı­nan as­ke­ri per­so­nel­den de des­tek ala­bi­lir. Yok­sa bu gi­diş­le Laz­ki­ye dı­şın­da tek bir Nu­sey­ri kal­maz.. Ka­çan ka­çar, ka­lan­la­rın ba­şı­na ne ge­lir bil­mi­yo­rum..

Her Nu­sey­ri bu olan­lar­dan so­rum­lu de­ğil. Ka­dı­nı, ço­cu­ğu, yaş­lı­sı, has­ta­sı var­dır. Bun­la­rın Su­ri­ye’nin de­ği­şik böl­ge­le­rin­de evi-bar­kı, iş­ye­ri, tar­la­sı var­dır..

Tür­ki­ye­li Nu­sey­ri­ler­den Eset’in ajan­lı­ğı­na so­yu­nan­lar da bu so­nu­cun ha­zır­lan­ma­sın­da so­rum­lu­lar. CHP de so­rum­lu, Kı­lıç­da­roğ­lu da. Şim­di Kı­lıç­da­roğ­lu Er­do­ğan’la ko­nu­şup, Tür­ki­ye’yi böl­ge­de dü­ze­ni sağ­la­mak için Su­ri­ye’ye gir­me­ye ik­na et­me­li.

Arap Bir­li­ği ve İs­lam Kon­fe­ran­sı da bu ko­nu­da Tür­ki­ye’ye des­tek ver­me­li..

Bu sü­reç­te Mı­sır sı­nır­lı öl­çü­de Tür­ki­ye ile bir­lik­te böl­ge­de gö­rev ya­pa­bi­lir..

Hak­lı ol­mak önem­li bu iş­ler­de. Ama hak­lı ka­la­bil­mek da­ha da önem­li..

Hz. Yu­suf’u ha­tır­la­yın, kar­deş­le­ri için da­ha son­ra ne de­di, Kur’an-ı Ke­rim’in ta­nık­lık et­ti­ği şek­li ile.

Pey­gam­be­ri­miz, efen­di­miz de Mek­ke’nin fet­hin­de Mek­ke­li­le­re ses­le­nir­ken, “Si­ze kar­de­şim Yu­suf’un söy­le­di­ği gi­bi ses­le­ni­yo­rum” de­me­di mi?

Şim­di Mer­ha­me­ti­miz ga­za­bı­mız­dan üs­tün ol­ma­lı.. Nu­sey­ri­le­rin meş­ru hak­la­rı, mal­la­rı, can­la­rı, na­mus­la­rı, akıl ve inanç hak­la­rı ko­run­ma­lı­dır.. Hem suç­lu Nu­sey­ri­le­rin adil yar­gı­lan­ma­sı ve hem de Nu­sey­ri­le­re kar­şı sa­vaş su­çu- in­san­lık su­çu ni­te­li­ğin­de­ki suç­lar adil bir şe­kil­de so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır..

Ayet çok açık: Bir kav­me olan düş­man­lı­ğı­mız bi­zi on­lar hak­kın­da ada­let­siz­li­ğe sev­ket­me­me­li.

Bu iş kan da­va­sı­na dö­nüş­me­me­li. Ali­ya İz­zet Be­go­viç’i ha­tır­la­ya­lım.. Ha­yır bi­zi öl­dür­me­ye ge­len­ler biz­de di­ril­me­li ve in­san­lık ne­dir, na­sıl olur on­la­ra gös­ter­me­li­yiz..

Eset her an ka­ça­bi­lir ya da öl­dü­rü­le­bi­lir. O za­man kay­be­di­le­cek bir kaç gün bi­le çok pa­ha­lı­ya ma­lo­la­bi­lir, in­san­lar açı­sın­dan.. Eset ajan­la­rı, biz­den son­ra­sı tu­fan di­ye or­ta­lı­ğı ce­hen­ne­me çe­vi­re­bi­lir ve bu da hal­kı ga­le­ya­na ge­ti­re­bi­lir, o za­man Laz­ki­ye bi­le ce­hen­ne­me dö­ne­bi­lir..

Eğer Hiz­bul­lah, eğer İran yö­ne­ti­mi, ger­çek­ten, sa­mi­mi bir şe­kil­de Su­ri­ye ale­vi­le­ri­ni ko­ru­mak is­ti­yor­sa, Tür­ki­ye’den baş­ka kim­se yok bu­nu ya­pa­bi­le­cek.. Yok­sa or­ta­ya çı­ka­cak so­nuç­tan ta­rih önün­de ken­di­le­ri de so­rum­lu ola­cak­lar..

Su­ri­ye’de iş­ler çok uza­dı. Bir çok kont­rol dı­şı un­sur­lar­da, in­ti­kam bir­lik­le­ri de dev­re­ye gir­di.. İh­va­nın bir yan­dan da bu un­sur­la­rı kont­rol al­tı­na al­ma­sı ge­rek.. Yok­sa Eset son­ra­sı dü­zen sağ­la­mak ko­lay ol­ma­ya­bi­lir. Bir de bir sü­rü kri­mi­nal tip, maf­ya ti­pi adam, ça­pul­cu ve or­ta­lık­ta ba­şı­boş do­la­şı­yor ola­bi­lir. Her ül­ke­de, her top­lum­da bu tür tip­ler var­dır. On­la­rın yağ­ma yap­ma­sı­na da izin ve­ril­me­me­li..

Tür­ki­ye, kom­şu­su­na yar­dım et­mek is­te­yen bir ül­ke ola­rak, ge­çi­ci bir sü­re için ora­ya gi­de­bi­lir, git­me­li.. Bu­na Su­ri­ye’nin ye­ni yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de ih­ti­ya­cı var. Bu­na iti­raz ede­cek­le­ri­ni san­mı­yo­rum..

Su­ri­ye’de bun­dan son­ra Nu­sey­ri­ler için, Tür­ki­ye ve Tür­ki­ye’de­ki Nu­sey­ri zul­mün­den ka­çan Su­ri­ye­li­ler umut ola­bi­lir.. İran ve CHP bu şan­sı, bu fır­sa­tı iyi de­ğer­len­dir­me­li.. İran yö­ne­ti­mi ve CHP yö­ne­ti­mi­nin cid­di bir mu­ha­se­be yap­ma­sı ge­re­kir.. Yok­sa Su­ri­ye re­ji­mi ile bir­lik­te ken­di­le­ri de ay­nı yan­lı­şın utan­cı­nın or­ta­ğı ola­cak­lar­dır..

Su­ri­ye kri­zi­nin ar­ka­sın­da 40 ta­ne so­run var, pet­rol he­sa­bın­dan eko­no­mik, si­ya­si he­sap­la­ra, te­olo­jik, mez­he­bi he­sap­lar ka­dar bir çok he­sap. Ama ar­tık İran da , Rus­ya da Eset’le yo­la de­vam et­me­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı gör­dü­ler. Ama so­nu­na ka­dar Su­ri­ye’nin ya­nın­dan du­ru­yor gö­rün­tü­sü ver­me­ye mec­bur his­se­di­yor­lar ken­di­le­ri­ni. Bu işin ken­di­le­ri­ne ma­li­ye­ti­nin çok yük­sek ol­du­ğu­nu bil­dik­le­ri için, on­lar da bir an ev­vel so­nuç­lan­ma­sı­nı is­ti­yor­lar.. Rus­ya ve İran öy­le bir yan­lış yap­tı ki, “Su­ri­ye’den son­ra sı­ra kim­de” so­ru­su­na ce­vap ara­yan­lar, ha­ri­ta­da göz­le­ri­ni İran ve Kaf­kas­la­ra kay­dır­mak zo­run­da his­se­di­yor­lar.

Ge­çen gün Ha­san Ak­say ya­zı­yor­du: “Sos­ya­list Grup Baş­kan ve­ki­li Kı­lıç­da­roğ­lu, man­tık çe­liş­ki­si­ne dü­şe­rek, sos­ya­list bil­di­ri­de­ki, ‘Kürt me­se­le­si Fi­lis­tin me­se­le­si ile pa­ra­lel­lik gös­te­ri­yor. Ulus­la­ra­ra­sı gün­de­me ta­şın­ma­lı’ mad­de­si­ne iti­raz et­mez­ken, ay­nı me­tin­de­ki Esat zul­mü­ne kar­şı mad­de­le­re rağ­men Esat yan­lı­sı be­ya­nat­lar ver­me­ye de­vam edi­yor. CHP Ha­tay Mil­let­ve­ki­li M. Ali Edi­boğ­lu, Kı­lıç­da­roğ­lu’nu da, BA­AS’cı­lı­ğı da aşıp, İs­lam’a mey­dan oku­ma­ya va­ran, Su­ri­ye, ‘Şe­ri­ata ge­çit ver­me­ye­cek’ di­le­ğiy­le yan­daş­lı­ğı­nı net­leş­ti­ri­yor.” Di­yor­du. Kim der­di ki, gün ge­le­cek İran ve CHP, Esad re­ji­mi ile it­ti­fak ku­rup AK Par­ti’ye mey­dan oku­ya­cak.. Ka­der­de bu­nu gör­mek de var­mış.. Kı­lıç­da­roğ­lu bo­şu­na ça­ba­la­ma­sın, “Tür­ki­ye, Su­ri­ye ol­ma­ya­cak”, ama ken­di di­ler­se Laz­ki­ye’ye gi­de­bi­lir!

Den­miş­tir ki: Za­lim­le­re yar­dım et­meyin, son­ra ateşi size de dokunur. Kar­ga bes­leyen­lerin göz­lerini sakın­ması gerekir zira. Selam ve dua ile.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.