26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:26Güneş 06:02Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
  • 30°C Adana
  • 28°C Adıyaman
  • 23°C Afyon
  • 19°C Ağrı
  • 30°C Amasya
  • 27°C Ankara
  • 31°C Antalya
  • 24°C Artvin
  • 32°C Aydın
  • 27°C Balıkesir
 • BIST: 107.374 -0.03
 • Altın: 173,060 -0.35
 • Dolar: 4,0616 -1.01
 • Euro: 4,9543 -0.91

Vah­det Ya­zı­la­rı

Sema Maraşlı

Dün­ya­da fe­mi­nist söy­lem art­tık­ça, ai­le ku­ru­mu çö­kü­yor ve mut­suz­luk ar­tı­yor. Fe­mi­nist­ler ya kö­tü ni­yet­li­ler ve bi­linç­li ola­rak ka­dın­lar aley­hi­ne ça­lı­şı­yor­lar ya da sa­vun­duk­la­rı il­ke­le­rin so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me ye­ti­si­ne sa­hip de­ğil­ler. Çün­kü el­de et­tik­le­ri so­nuç­lar ale­nen or­ta­da. Ça­lı­şan, pa­ra ka­za­nan, ayak­la­rı üs­tün­de du­ran öz­gür ka­dın­lar; yal­nız ve mut­suz­lar. Ço­ğu in­ter­ne­tin on­la­ra sun­du­ğu sa­nal dün­ya­da, sa­nal ka­la­ba­lık­la­rın için­de acı bir yal­nız­lık­la bo­ğu­şu­yor. 

Ame­ri­ka'da yal­nız­lık bu­na­lı­mın­da­ki ka­dın­lar için sa­rıl­ma ka­fe­le­ri açı­lı­yor. Bu­ra­lar­da sa­at üc­re­ti ile yal­nız ka­dın­la­ra sa­rıl­ma hiz­me­ti ve­ri­li­yor. Ço­cu­ğu­nu ba­ba­sız bü­yü­ten ka­dın­lar için haf­ta son­la­rı ki­ra­lık ba­ba hiz­me­ti olan şir­ket­ler de var.

Ja­pon gi­ri­şim­ci­ler bu ko­nu­da ih­ti­ya­cı fark et­miş­ler ve yal­nız ka­dın­lar için sa­rıl­ma kol­tu­ğu üret­miş­ler. İn­sa­na ben­ze­yen ve kol­la­rı olan kol­tu­ğa otu­run­ca kol­tuk kol­la­rı ile ki­şi­ye sa­rı­lı­yor. 500 do­lar ve­rip sa­rıl­ma kol­tu­ğu alı­na­bi­li­yor. 

Bir de yal­nız uyu­mak is­te­me­yen ka­dın­lar için uyur­ken sa­rı­lıp ya­ta­bi­le­cek­le­ri in­san şek­lin­de ku­cak­la­ma yas­tık­la­rı ya­pıl­mış. 

Ay­rı­ca bun­lar­la ye­tin­mek is­te­me­yen ka­dın­lar için ki­ra­lık sev­gi­li­ler( ka­dı­na git­ti­ği yer­ler­de eş­lik eden ve ge­ce­le­ri sa­de­ce sa­rı­lıp uyu­yan er­kek­ler) yal­nız­lık kar­şı­tı res­to­ran­lar (her bir ma­sa­da tek bir san­dal­ye­si olan) ya da ka­dın müş­te­ri­le­re bir pren­ses­miş gi­bi dav­ra­nan er­kek­le­rin hiz­met et­ti­ği uşak ka­fe­ler...   

Fe­mi­nist­ler, yıl­lar­dır söy­lem­le­ri ile ev­li ka­dın­lar ko­ca­la­rı­nın kö­le­siy­miş gi­bi bir al­gı oluş­tur­du­lar. Pe­ki şim­di yal­nız­lık­la baş ede­me­yen bu ka­dın­lar öz­gür mü olu­yor? Ka­dın­lar, öz­gür­lük söy­lem­le­ri ile ön­ce ça­lış­ma ha­ya­tı­na iti­lip ka­pi­ta­list sis­te­min uşa­ğı ol­du­lar, şim­di de yal­nız­lı­ğın kö­le­si. Ka­zan­dık­la­rı pa­ra ile sah­te eş, sah­te ya­kın­lık, kı­sa­ca­sı sah­te mut­lu­luk sa­tın al­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.   
Ta­bi­i bu­nun de­va­mı yaş­lı ba­kım ev­le­ri ve akıl has­ta­ne­le­ri. 

Fe­mi­nizm ka­dın­la­ra de­ğil, Al­lah kor­ku­su ol­ma­yan er­kek­le­re hiz­met edi­yor. Et­raf­ta bu ka­dar yal­nız ka­dın olun­ca er­kek­ler "seç, be­ğen, kul­lan" ya­pı­yor­lar. Hem de be­da­va. Ka­dın­lar­la kı­sa sü­re­li iliş­ki­ler ya­şa­yıp bı­ra­kı­yor­lar. Ka­dın her se­fe­rin­de iş­te yal­nız­lı­ğı­mı gi­de­re­cek, ha­yat yol­da­şım bu di­ye bir ümit­le bak­tı­ğı er­kek­ler ta­ra­fın­dan terk edi­li­yor. 

Ka­dın­la­rın ya­ra­tı­lı­şın­da olan bağ­lan­ma ih­ti­ya­cı an­cak ai­le bir­li­ği için­de gi­de­ri­le­bi­lir. Ka­dın öz­gür ol­sun di­ye bü­tün ai­le bağ­la­rı­nı kes­ti­ği­niz­de ge­ri­ye ne­re­ye çar­pa­ca­ğı bel­li ol­ma­yan, boş­luk­ta çır­pı­nan kuş­lar bı­rak­mış olur­su­nuz.

Fe­mi­nizm, ka­dın­la­rı er­kek­ler­le kar­şı kar­şı­ya ge­ti­rip, ara­la­rın­da bir mü­ca­de­le­ye se­bep ol­du­ğu için, er­kek­le­ri ev­li­lik­ten so­ğut­tu. Pek çok be­kar er­kek ev­len­mek is­te­mi­yor. Çün­kü ka­dın­la­ra gü­ven­mi­yor­lar ve ev­li­lik­ten ka­çı­yor­lar. Bo­şan­ma du­ru­mun­da bir­lik­te ya­şa­ma­dık­la­rı bir ka­dı­na na­fa­ka ile ömür bo­yu bak­mak zo­run­da kal­mak­tan ve mağ­dur ol­mak­tan kor­ku­yor­lar. 

İşin bi­zim için bir de şöy­le bir ta­ra­fı var. Fe­mi­niz­min bü­tün söy­lem­le­ri­ni ka­bul et­miş fa­kat fe­mi­nist ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen din­dar ka­dın­lar var. Bu ka­dın­lar hem di­nin ni­met­le­rin­den ai­le ku­ru­mu­nun sı­cak­lı­ğın­dan hem de fe­mi­niz­min nef­se hi­tap eden söy­lem­le­rin­den fay­da­lan­mak is­ti­yor­lar. Fa­kat so­rar­sa­nız fe­mi­nist de­ğil­ler. Bu da ay­rı bir prob­lem.  

Vel­ha­sıl ya bir an ön­ce sir­ke­le­nip ken­di­mi­ze ge­lip, di­ni­mi­zin em­ret­ti­ği gi­bi ai­le ku­ru­mu­nu hak et­ti­ği gi­bi yü­cel­te­ce­ğiz, ona dört el­le sa­rı­la­ca­ğız ya da sa­rıl­ma kol­tuk­la­rı gi­bi sah­te eş­ler­le, sah­te mut­lu­luk­lar­la, ka­dın­lar öz­gür ve mut­lu ya­la­nı ile avun­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.