23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:31Güneş 06:56Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:26Yatsı 20:46
  • 24°C Adana
  • 20°C Adıyaman
  • 11°C Afyon
  • 13°C Ağrı
  • 17°C Amasya
  • 14°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 16°C Artvin
  • 16°C Aydın
  • 14°C Balıkesir
 • BIST: 116.603 -0.43
 • Altın: 172,219 2.42
 • Dolar: 3,9676 0.87
 • Euro: 4,9052 1.34

Ev­li­lik Eği­ti­mi Ne Za­man Baş­la­ma­lı?

Sema Maraşlı

Ev­li­lik­le­rin azal­ma­sı, bo­şan­ma­la­rın art­ma­sı se­be­biy­le ai­le ku­ru­mu­nu kur­tar­mak adı­na, ön­ce­ki yıl ai­le da­nış­man­lı­ğı ko­nu­su gün­de­me gel­di; yet­ki­li­ler­ce adım­lar atıl­dı. Be­le­di­ye­ler, va­kıf ve der­nek­ler de ev­li­lik okul­la­rı aç­ma­ya baş­la­dı. 

Bun­lar iyi ni­yet­li adım­lar fa­kat kö­tü gi­di­şa­tı dur­dur­maz. İki se­bep­ten. Bi­rin­ci­si, eği­tim ya­pan­lar­dan kay­nak­la­nan se­bep­ler­den. (ay­rı bir ya­zı ko­nu­su) İkin­ci­si bu eği­tim­ler ev­len­mek is­te­yen be­kar­lar ya da ev­li­ler için olu­yor. Ya­ni ev­li­lik için, ni­yet et­miş, yo­la çık­mış olan­la­ra. Mu­hak­kak fay­da­sı olur fa­kat ye­ter­li ol­maz. Çün­kü geç ka­lın­mış bir eği­tim bu. 

Açık­la­nan res­mi ra­kam­la­ra gö­re ge­çen yıl bo­şa­nan­la­rın yüz­de yet­miş do­ku­zu ilk bir yıl için­de bo­şan­mış. Bir ömür bo­yu çık­tık­la­rı yol­da bir yı­lı bi­le ta­mam­la­ya­ma­mış­lar. Bu du­rum bi­ze ne­yi gös­te­ri­yor? Ye­ni nes­lin ev­li­li­ği­ni sür­dü­re­me­di­ği­ni. Se­bep ne ola­bi­lir? 

1- Bu genç­lik "ben nes­li" ai­le­le­ri ta­ra­fın­dan ön­le­ri­ne bü­tün im­kan­lar su­nu­lan, kar­şı­lı­ğın­da sa­de­ce okul ba­şa­rı­sı bek­le­nen, ken­di­ne odak­lı, sa­bır­sız, so­rum­lu­luk al­ma­ya alış­ma­mış genç­ler. "Ben" de­me­ye alış­mış olan­la­rın "bi­ze" geç­me­si çok zor.

2- Bu genç­lik, öz­gür­lük slo­gan­la­rı ile bü­yü­müş bir ne­sil. Ai­le ol­mak sağ­lam bir bağ ile bağ­lan­ma­yı ge­rek­ti­rir. Hem ta­ma­men öz­gür ol­mak hem de bağ­lan­mak iki­si bir ara­da pek müm­kün de­ğil. 

3- Bu genç­lik, sı­nav nes­li. Ka­zan­dı­ğı ve ba­şar­dı­ğı ka­dar de­ğer gö­ren, re­ka­bet­çi bir ne­sil. Sev­gi­yi ya­şa­tan mer­ha­met duy­gu­su ek­sik ço­ğun­da. Hat­ta ken­di ai­le­si­ne kar­şı bi­le pek yok.

4- Bu genç­lik, kız er­kek iliş­ki­si ile yıp­ran­mış bir ne­sil. Çok faz­la tec­rü­be sa­hi­bi­ler ve tec­rü­be­ler­den edin­dik­le­ri bil­gi­ler­le kız­lar ve er­kek­ler di­ye ka­fa­la­rın­da otur­muş yan­lış yar­gı­la­rı var. Ev­li­lik ha­ya­tı­na da ben bi­li­rim­le baş­lı­yor­lar.

5- Bu genç­lik, bil­gi­sa­yar nes­li. On­lar, sa­nal dün­ya­nın sah­te kah­ra­man­la­rı. Ora­da küf­re­di­yor­lar, ora­da gös­te­ri ya­pı­yor­lar ora­da be­ğe­ni­li­yor­lar. Ger­çek ha­yat­ta ise ço­ğu sa­nal dün­ya­dan çı­ka­mı­yor­lar. Fo­toğ­raf çek­mek­ten, fo­toğ­raf pay­laş­mak­tan, twit at­mak­tan, çok be­ğe­nil­mek için ne ya­za­ca­ğı­nı dü­şün­mek­ten nor­mal ya­şa­ma­yı unu­tu­yor­lar. Ne­re­de kal­dı ev­li­li­ği de­vam et­tir­mek.

El­bet­te iç­le­rin­de is­tis­na­lar, iyi ye­tiş­miş genç­ler var fa­kat ge­nel man­za­ra ma­ale­sef ki böy­le.

Bü­tün bu olum­suz­luk­la­rın ya­nın­da, bu genç­le­rin ço­ğu, ev­li­lik adı­na ai­le­le­rin­de de iyi mo­del gö­re­mi­yor­lar.

Okul­lar­da ise ai­le ol­mak; eş ol­mak, an­ne-ba­ba ol­mak üze­ri­ne hiç bir eği­tim yok. 

Eği­tim sis­te­mi­miz sa­de­ce ze­ka­yı ge­liş­tir­me­ye hiz­met edi­yor. Bu­nun için­de ak­lı doğ­ru kul­lan­mak yok, kal­bi güç­len­dir­mek yok, ken­di­ni ta­nı­mak yok, iyi bir in­san ol­mak yok. 

Genç­le­rin oku­la git­me­le­ri­ni ana se­be­bi, iyi pa­ra ka­za­na­cak­la­rı bir mes­lek sa­hi­bi ol­mak. Bu mu­dur eği­tim ve öğ­re­ti­min ama­cı? Bir dev­le­tin ge­le­ce­ği olan genç­ler, eği­ti­mi sa­de­ce pa­ra ve sta­tü­ye araç ola­rak gö­rü­yor­lar­sa ve okul­dan me­zun olur­ken, in­sa­ni de­ğer­le­rin­den ka­yıp­la çı­kı­yor­lar­sa, mil­li eği­tim sis­te­mi mu­hak­kak sor­gu­lan­ma­lı­dır. 

Okul­lar­da da­ha az sa­yı­sal ve sö­zel ders­ler ol­sun fa­kat da­ha faz­la in­san­lık ders­le­ri ol­sun. Ev­li­lik eği­ti­mi er­ken yaş­ta baş­la­ma­lı. Ders­ler­de kü­çük yaş­tan iti­ba­ren ai­le ku­ru­mu­nun de­ğe­ri öğ­re­til­sin. Ço­cuk­lar ka­dın-er­kek ara­sın­da­ki fark­lı­lık­la­rı ve na­sıl dav­ra­nı­la­ca­ğı­nı öğ­ren­sin­ler. Eş ol­ma­nın, an­ne-ba­ba ol­ma­nın, so­rum­lu­luk­la­rı öğ­ren­sin­ler. Sev­gi için, say­gı­nın ge­rek­li­li­ği­ni bil­sin­ler. İle­ti­şim öğ­ren­sin­ler, ada­bı-mu­aşe­ret öğ­ren­sin­ler. 

Ne ka­dar er­ken öğ­re­nir­ler­se o ka­dar iç­sel­leş­ti­rir­ler. Kı­sa­ca­sı ai­le ol­mak için ge­rek­li er­dem­le­ri öğ­ren­sin­ler ki ge­le­ce­ğin umu­du ol­sun­lar, ai­le ku­ra­bil­sin­ler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.