20 Nisan 2018 Cuma4 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:38Güneş 06:11Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
  • 15°C Adana
  • 13°C Adıyaman
  • 7°C Afyon
  • 7°C Ağrı
  • 11°C Amasya
  • 10°C Ankara
  • 14°C Antalya
  • 8°C Artvin
  • 14°C Aydın
  • 9°C Balıkesir
 • BIST: 112.122 0.02
 • Altın: 174,823 0.52
 • Dolar: 4,0406 0.69
 • Euro: 4,9882 0.32

Kuzu Kocalar Nasıl Yetişir?

Sema Maraşlı

Ni­şan­lı bir de­li­kan­lı ba­na ha­li­ni an­lat­tı ve şöy­le bir so­ru sor­du: "Ni­şan­lım her ge­ce arı­yor ve sa­at­ler­ce te­le­fon­da ko­nuş­mak is­ti­yor. Ben hem on­ca sa­at ko­nu­şa­cak bir şey bu­la­mı­yo­rum hem de uy­ku­suz ka­lı­yo­rum. Bir kaç sa­at uy­kuy­la sa­bah işi­me gi­din­ce bir tür­lü işi­me ken­di­mi ve­re­mi­yo­rum. Ni­şan­lı­ma ne de­sem onu kır­ma­dan bu du­rum­dan ra­hat­sız ol­du­ğu­mu an­la­ta­bi­li­rim." 

"Çok ba­sit" de­dim. "Ona ba­na söy­le­di­ğin şey­le­ri söy­le­ye­cek­sin. Bu du­rum­dan ra­hat­sız ol­du­ğu­nu söy­le ve ona bir sa­at ver. Me­se­la sa­at 11 den son­ra ha­ya­ti bir şey ol­ma­dık­ça be­ni ara­ma" de. 
De­li­kan­lı kıp­kır­mı­zı ol­du. An­la­dım söy­le­ye­me­ye­cek ve bu ezi­ye­te kat­lan­ma­ya de­vam ede­cek. Çün­kü da­ha bü­yük bir ezi­ye­te ma­ruz kal­mak­tan kor­ku­yor. Böy­le söy­ler­se ni­şan­lı­sı üzü­le­cek, ağ­la­ya­cak, ba­ğı­ra­cak, kü­se­cek bel­ki ay­rıl­ma­ya bi­le kal­ka­cak. Öy­le ya şim­di­den onun beş sa­at çe­ne­si­ni çe­ke­me­yen adam­dan ko­ca mı olur!  İler­de na­sıl da­ya­na­cak ona? Kız da hak­lı!

Bu de­li­kan­lı ni­şan­lı­sı­nın ezi­yet­le­ri­ne ni­ye kat­la­nı­yor? Ni­çin is­te­me­di­ği bir şe­yi di­le ge­ti­re­mi­yor, tav­rı­nı or­ta­ya ko­ya­mı­yor?

Çok bü­yük bir ih­ti­mal­le ai­le­sin­de gör­dü­ğü mo­del, de­di­ğim de­dik oto­ri­ter bir an­ne ve pa­sif ba­ba­dır. Ba­ba­sın­dan gör­dü­ğü ka­da­rıy­la ve ken­di an­ne­si ile edin­di­ği tec­rü­be­ler­le öğ­ren­miş­tir ki "Hak­lı da ol­san bir ka­dı­na ha­yır de­mek, hiç­bir şey ka­zan­dır­maz, boş ye­re yo­ru­lur­sun, en so­nun­da yi­ne ka­dı­nın de­di­ği olur. O hal­de ni­ye uğ­ra­şa­sın?" 

Ko­ca­la­rı­na hük­met­me­yi se­ven ka­dın­lar, oto­ri­te­le­ri­ni sa­de­ce ko­ca­la­rı üze­rin­de de­ğil, ço­cuk­la­rı üze­rin­de de kul­la­nır­lar. En çok da oğul­la­rı üze­rin­de. Er­kek ço­cu­ğu ya an­ne­sin­den kork­tu­ğu için ya o üzül­me­sin, has­ta­lan­ma­sın di­ye ya da an­ne­si­nin sev­gi­si kay­bet­me kor­ku­suy­la ço­ğu za­man onun duy­gu­sal bas­kı­sı­na bo­yun eğer.    

Oto­ri­ter ka­dın­lar, ko­ca­la­rı­nı pa­sif­leş­tir­dik­le­ri için ya da pa­sif er­kek­ler­le ev­len­dik­le­ri için den­ge­li bir ev­li­lik­le­ri yok­tur. Ev­li­lik­te ken­di ha­ta­la­rı­nı as­la gör­mez­ler ve mut­suz­luk­la­rı için her za­man ko­ca­la­rı­nı suç­lar­lar. Ko­ca­la­rın­da ara­dık­la­rı­nı bu­la­ma­ma­nın hu­zur­suz­lu­ğu ya­şar­lar. Bu yüz­den de sev­gi­le­ri­ni, umut­la­rı­nı oğul­la­rı­na bağ­lar­lar. Bu ba­ğı da duy­gu­sal bas­kı ile ku­rar­lar.

İşin kö­tü­sü oto­ri­ter an­ney­le bü­yü­yen er­kek­ler, gi­dip an­ne­le­ri gi­bi oto­ri­ter kız­lar­la ev­le­nir­ler. Ka­dın­da oto­ri­te, gör­dük­le­ri ve alış­tık­la­rı bir şey­dir. Bi­lin­çal­tı alış­tı­ğı­nı de­vam et­tir­mek is­ter. Ge­lin ka­yın­va­li­de top­ra­ğı­na son­ra­dan çek­mez tam ak­si er­kek gi­der an­ne­si­ne ben­zer kız bu­lur. Er­ke­ğin bu ha­ta­ya dü­şe­me­me­si için bu ko­nu­da bi­linç­li ol­ma­sı la­zım. Yok­sa an­ne oto­ri­te­si­nin ya­nı­na bir de ka­rı­sı­nın oto­ri­te­si ek­le­nir.  

Di­ni­mi­zin hü­küm­le­ri­ne gö­re er­kek ev­de re­is ol­mak zo­run­da. Ço­cuk­lar, ba­ba­nın ev­de re­is ol­du­ğu bir ai­le mo­de­lin­de bü­yü­dük­le­rin­de ken­di ev­li­lik­le­rin­de de bu­nu de­vam et­ti­re­bi­li­yor­lar. An­ne­nin ka­ba­lık­la, ki­bar­lık­la ya da kı­rıl­gan­lık­la hü­küm sür­dü­ğü, ai­le­de bü­yü­yen er­kek­ler ise ken­di ev­li­li­ğin­de de ka­dın hük­mü­ne ça­buk ra­zı olu­yor­lar. Bu er­kek­ler ka­rı­sı­na as­lan gi­bi de­ğil ku­zu gi­bi bir ko­ca olu­yor­lar. 
Pe­ki ka­dın­lar ku­zu gi­bi ko­ca­dan mem­nun ka­lır­lar mı? Ha­yır.  Ni­şan­lı­sı­nın te­le­fon ko­nuş­ma­sın­dan bık­mış de­li­kan­lı­nın ni­şan­lı­sı ha­ya­tın­dan mem­nun mu­dur? Ha­yır. Ni­şan­lı­sı­nın mız­mız, gü­ven­siz, an­ne­si­nin ağ­zı­na ba­kan bir tip ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­dur bü­yük ih­ti­mal­le. Ee­e prob­lem de ora­da za­ten. An­ne­sin­den kork­ma­say­dı sen­den de kork­ma­ya­cak­tı.

Bu ara­da di­ni­miz an­ne-ba­ba hak­kı­na çok kıy­met ver­miş­tir. Bu ya­zım­dan an­ne­ye say­gı­sız­lık edil­sin gi­bi bir an­lam çı­ka­ran ol­maz in­şal­lah. An­ne­yi sev­mek ve say­gı duy­mak ay­rı bir şey­dir, an­ne­den kork­mak çe­kin­mek ay­rı bir şey­dir. Bu ay­rı­ma dik­kat et­mek lâ­zım. Ai­le­nin ha­ta­la­rı­nı gör­me­den ki­şi­nin ken­di­ni de­ğiş­tir­me­si zor­dur. On­lar da so­nu­cun böy­le ola­ca­ğı­nı bi­le­rek yap­ma­mış­lar­dır. Fa­kat bi­zim ay­nı ha­ta­la­rı tek­rar et­me­mek için se­bep ve so­nuç­la­rı gör­me­miz la­zım.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.