22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:34Güneş 06:08Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:57Yatsı 21:25
  • 17°C Adana
  • 14°C Adıyaman
  • 4°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • 4°C Amasya
  • 5°C Ankara
  • 19°C Antalya
  • 11°C Artvin
  • 12°C Aydın
  • 10°C Balıkesir
 • BIST: 110.932 -1.06
 • Altın: 175,132 0.18
 • Dolar: 4,0581 0.43
 • Euro: 4,9812 -0.14

Kadın iktidarı

Sema Maraşlı

Gü­nü­müz­de ai­le­ler­de­ki en bü­yük prob­lem ev­de ka­dın ik­ti­da­rı­dır. Her ku­rum­da bir baş­kan, mü­dür, re­is, pat­ron, kı­sa­ca bir yö­ne­ti­ci ol­mak zo­run­da­dır. Ai­le­de top­lu­mun en önem­li ku­ru­mu­dur. Ve ai­le­ye de bir ida­re­ci la­zım­dır. Bi­zim ev­de de­mok­ra­si var, eşit söz hak­kı var, di­yen an­cak ken­di­ni kan­dı­rır. Böy­le bir şey müm­kün de­ğil­dir. Ke­sin bi­ri da­ha öne çı­kıp ida­re­ci­li­ği eli­ne al­mış­tır. Di­ğe­ri de ona tâ­bi olan ko­nu­mun­da­dır. Ar­ka­daş iliş­ki­sin­de bi­le is­ten­me­se de re­is­lik or­ta­ya çı­kar; to­par­la­yan, ka­rar­la­rın ço­ğu­nu alan bi­ri var­dır.

Al­lah Re­sû­lü "Üç ki­şi yo­la çı­kar­sa bi­ri­ni re­is seç­sin." bu­yu­rur. 

Ai­le­nin re­isi­ni de Rab­bi­miz ta­yin et­miş. Ni­sâ sû­re­si 34. âyet-i ke­rî­me de " Er­kek­ler ka­dın­lar üze­ri­ne yö­ne­ti­ci ve ko­ru­yu­cu­dur­lar. " bu­yu­ru­yor. 

Di­ni­mi­ze gö­re evin rei­si er­kek­tir. Âyet-i ke­rî­me son de­re­ce açık. Fa­kat ata­er­kil gö­rü­nüm­lü ana­er­kil bir top­lum ol­du­ğu­muz için bi­zim top­lum­da es­ki­den be­ri pek çok ai­le­de evi de, ko­ca­yı da ka­dın­lar yö­net­miş­ler­dir. (Er­ke­ğin re­is ol­du­ğu ai­le­ler de var­dı el­bet­te, fa­kat is­tis­na­lar ka­ide­yi boz­maz; ge­nel ya­pı ka­dın oto­ri­te­si üze­ri­ne ku­rul­muş­tu.) 

Ka­dın­lar ya aba al­tın­dan so­pa gös­te­ren bir tat­lı­lık­la ya da sert­lik­le bir ik­ti­dar kur­muş­lar­dı. Ai­le­de ka­rar­la­rı ka­dın­lar alır­dı. Fık­ra­da­ki gi­bi ev­de en son sö­zü er­kek­ler söy­ler­ler­di: "Sen bi­lir­sin ha­nım."

Fa­kat gö­rü­nüş­te de ol­sa es­ki­den ko­ca­ya bir say­gı var­dı. Ka­dın­lar ba­zen alt­tan al­ma­yı bi­lir­ler­di.     

Fa­kat gü­nü­müz­de böy­le bir şey yok. Ka­dın­la­rın ço­ğu müm­kün­se ko­ca­la­rı on­lar­dan izin al­ma­dan ne­fes al­sın bi­le is­te­mi­yor­lar. Ana­er­kil top­lum ya­pı­sı­nın üs­tü­ne bir de fe­mi­niz­min kış­kırt­ma­la­rı ek­le­nin­ce ka­dın­la­rın ek­se­ri­ye­ti er­kek üze­rin­de ta­hak­küm kur­ma­ya hak­la­rı ol­du­ğu­nu zan­net­ti­ler. 

Ya­zar Elif Şa­fak bir rö­por­ta­jın­da şöy­le söy­lü­yor. "Ba­yan dik­ta­tör­le bir an ön­ce yüz­leş­me­li­yiz. Bir­lik­te ol­du­ğu er­ke­ği çe­kip çe­vir­me­ye kal­kan, ai­le­de her şe­ye ka­rı­şan, son sö­zü söy­le­mek is­te­yen, ço­cuk­la­rı­na sev­gi ve ala­ka ara­cı­lı­ğıy­la bas­kı ku­ran bir dik­ta­tör var içi­miz­de. O di­şi dik­ta­tö­re dik­kat et­me­li­yiz." 

Ni­şan­lı genç kız­lar­la bir eği­tim yap­tım: "Ni­şan­lı­mız her is­te­di­ği­mi­zi yap­maz­sa mut­lu ola­mı­yo­ruz." di­yor­lar. İyi de se­nin her is­te­di­ği­ni ya­pın­ca ni­şan­lın mut­lu olu­yor mu? Onu dü­şü­nü­yor mu­sun?

Bir be­ye­fen­di oku­rum şöy­le yaz­mış­tı: "Ka­rı­mın her is­te­di­ği­ni ya­pı­yo­rum, o mut­lu fa­kat ben çok mut­su­zum." 

Bu hak­sız bir mut­lu­luk. Hak­sız ol­du­ğu için de as­lın­da ger­çek mut­lu­luk de­ğil­dir. Ka­dın bu­nun­la an­cak kı­sa sü­re­li mut­lu ola­bi­lir. 

Se­mi­ner­le­rim­de "Ko­ca­la­rı­nı­za hük­met­me­ye kalk­ma­yın" de­di­ğim­de ha­nım­lar ba­zen şöy­le di­yor­lar: "Siz öy­le di­yor­su­nuz ama ner­de bir de­di­ğim de­dik ar­ka­da­şı­mız var, ko­ca­la­rı et­ra­fın­da per­va­ne olu­yor­lar." 

Ko­ca­sı onun et­ra­fın­da per­va­ne ol­ma­yan ka­dın, per­va­ne ko­ca­la­rı gö­rün­ce bu­na ba­yı­lı­yor. Zan­ne­di­yor iyi bir şey, adam aş­kın­dan ya­pı­yor. Yok öy­le bir şey. Adam ka­rı­sı tat­sız­lık çı­ka­rıp da evin hu­zu­ru­nu ka­çır­ma­sın, ço­cuk­lar üzül­me­sin di­ye ca­nı çı­ka çı­ka ya­pı­yor. Hiç­bir er­kek ken­di­ne hük­me­den ka­dı­nı sev­mez; er­kek­lik hor­mon­la­rı ça­lı­şı­yor ise. Fıt­ra­ta ay­kı­rı çün­kü.  

Fa­kat ka­dın gü­zel huy­lu­dur; ko­ca­sı da ona olan sev­gi­sin­den ka­rı­sı­nın gön­lü­nü hoş tut­mak için elin­den ge­le­ni ya­pı­yor­dur, bu çok gü­zel. Fa­kat oto­ri­ter bir ka­dı­nın et­ra­fın­da­ki per­va­ne adam bu­nu sev­gi­sin­den de­ğil, kor­ku­sun­dan ya­pı­yor­dur. 

Ka­dın­lar­da "ko­cam is­te­di­ği­mi ya­pı­yor­sa be­ni se­vi­yor" ya­nıl­gı­sı var. Ta­bi­i ki sev­di­ğin­den de ya­pı­yor ola­bi­lir, bu­nu an­la­ma­nın yo­lu var. Ka­dın ko­ca­sı­nın göz­le­ri­ni bak­sın. O göz­ler­de sev­gi ışıl­tı­sı, mu­hab­bet pı­rıl­tı­sı var­sa ta­mam­dır, sev­gi­sin­den ya­pı­yor­dur adam. 

Yok­sa o göz­ler­de kır­gın­lık, kız­gın­lık var­sa, er­ke­ğin yap­tı­ğı çok ro­man­tik bir dav­ra­nış gi­bi gö­rün­se da­hi sa­de­ce ka­rı­sı­nın psi­ko­lo­jik şid­de­tin­den kork­tu­ğu için ya­pı­yor­dur. Ka­rı­sı­nın as­lın­da bu dav­ra­nı­şı hak et­me­di­ği­ni dü­şü­nü­yor­dur. Ka­dın­lar duy­gu­la­rı çok iyi okur­lar; fa­kat ger­çek­ler­le yüz­leş­me­ye ce­sa­re­ti ol­ma­yan­lar gör­mez­den gel­me­ye ba­kar­lar.

Oto­ri­te ka­dı­na ya­kı­şan bir şey de­ğil­dir. Ka­dı­nı er­kek­leş­ti­rir. Ka­dın oto­ri­te­yi ele ge­çi­rin­ce ço­cu­ğu­na ba­ba­lık yap­ma­ya, ko­ca­sı­na ko­ca­lık yap­ma­ya baş­lar. 

Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da iş ye­rin­de bi­le, ka­dın­lar da da­hil, ço­ğun­lu­ğun ka­dın yö­ne­ti­ci is­te­me­di­ği or­ta­ya çı­kı­yor.

Ka­dın­lar oto­ri­te­yi el­le­ri­ne alın­ca ol­duk­ça acı­ma­sız ola­bi­li­yor­lar. Ka­dın ev­de hem hük­met­mek hem de hük­mü al­tın­da­ki­le­ri mut­lu gör­mek is­ti­yor. Ve ev hal­kı­nın mut­suz ol­duk­la­rı­nı gö­rü­yor fa­kat ken­di­ne ku­sur bul­mak­tan­sa onun key­fi­ne gö­re ya­şa­mak­tan mut­lu ol­mu­yor­lar di­ye on­la­ra si­nir olu­yor. Er­kek­le­ri ken­di is­tek­le­ri ile örü­lü bir ka­fe­se ka­pa­tıp ora­da mut­lu ol­ma­sı­nı bek­le­yen ka­dın­lar da­ha çok bek­le­ye­cek­ler­dir. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.