19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:41
  • 25°C Adana
  • 17°C Adıyaman
  • 15°C Afyon
  • 12°C Ağrı
  • 19°C Amasya
  • 16°C Ankara
  • 19°C Antalya
  • 18°C Artvin
  • 16°C Aydın
  • 15°C Balıkesir
 • BIST: 116.302 -0.78
 • Altın: 166,007 0.19
 • Dolar: 3,9388 0.54
 • Euro: 4,8366 0.46

Yaratılışa ters olan dine de terstir

Sema Maraşlı

Er­ke­ğin ai­le­de kav­vam ol­ma­sı ve kav­va­mın özel­lik­le­ri üze­ri­ne yaz­ma­ya de­vam ede­ce­ğim in­şal­lah. Fa­kat bun­dan ön­ce kav­vam­lı­ğın önün­de­ki en­gel­le­ri ko­nuş­mak la­zım. Fe­mi­nizm­le baş­la­ya­lım. 

Fe­mi­niz­min as­lın­da bir Müs­lü­man ül­ke­de hiç­bir şe­kil­de prob­lem ol­ma­ma­sı la­zım. Ba­tı­da fe­mi­niz ha­re­ke­ti­nin çı­kış ama­cın­da on­lar açı­sın­dan hak­lı­lık var­dı. Hı­ris­ti­yan din adam­la­rı Hz Adem'in ka­rı­sı Hav­va'nın onu kan­dır­ma­sı yü­zün­den Al­lah'ın koy­du­ğu ya­sa­ğa uy­ma­dı­ğı­nı inan­dık­la­rı için yüz­yıl­lar bo­yun­ca in­sa­nın cen­net­ten çı­ka­rıl­ma­sı­nın gü­na­hı­nı ka­dı­na yük­le­miş ve ka­dı­nı bir şey­tan gi­bi gör­müş­ler ve ger­çek­ten de ka­dın çok ezil­miş, sö­mü­rül­müş. 

Oy­sa İs­lam top­lum­la­rın­da ka­dın her za­man kıy­met­li ol­muş­tur. Di­ni­miz ka­dı­na en iyi şe­kil­de hak­la­rı­nı ver­miş­tir. Uy­gu­la­ma da ek­sik­ler var­sa bu da bir ba­tı söy­le­mi ile de­ğil, ken­di di­ni­miz­den çö­züm­ler üre­te­rek ya­pıl­ma­lı. Fa­kat ma­ale­sef ki Müs­lü­man ha­nım­lar fe­mi­niz­me pek bir sa­hip çık­tı­lar.

Oy­sa fe­mi­nizm her şey­den ön­ce fıt­ra­ta kar­şı bir ha­re­ket­tir. Fe­mi­niz­min eşit­lik söy­le­mi ya­ra­tı­lı­şa ters­tir. Çün­kü ka­dın ve er­kek eşit ya­ra­tıl­ma­mış, bir­bi­rin­den fark­lı ya­ra­tıl­mış­tır. Ya­ra­tı­lı­şa ters olan, el­bet­te di­ne de ters­tir. 

Ni­sâ sû­re­si 32. âyet-i ke­rî­me de şöy­le buy­ru­lu­yor. 

 "Al­la­h’­ın si­zi bir­bi­ri­niz­den üs­tün kıl­dı­ğı şey­le­ri ar­zu­la­ma­yın, er­kek­le­re ken­di ka­zan­dık­la­rın­dan bir pay ol­du­ğu gi­bi, ka­dın­la­ra da ken­di ka­zan­dık­la­rın­dan bir pay var­dır.  Al­la­h’­ın lüt­fun­dan is­te­yin. Şüp­he­siz ki Al­lah (her şe­yi) hak­kıy­la bi­len­dir."

Rab­bi­miz ön­ce­lik­le ka­dın ve er­ke­ği bir­bi­rin­den fark­lı nok­ta­lar­da üs­tün ya­rat­tı­ğı­nı vur­gu­lu­yor. Eşit­lik yok. Ve di­ğe­rin­de olan ve si­ze ve­ril­me­miş ola­nı ar­zu­la­ma­yın, di­ye de uya­rı­yor. 

Fe­mi­nizm, gel­di­ği nok­ta­da Rab­bi­mi­zin "ar­zu­la­ma­yın" de­di­ği­ni ka­dın­la­ra ar­zu­lat­mak üze­ri­ne kur­gu­la­nı­yor.

Fe­mi­nist­ler ka­dın hak­la­rı adı­na; mi­ras, mül­ki­yet hak­kı, eşit üc­ret gi­bi bü­tün hak­la­rı al­dı­lar, fa­kat hâ­lâ mem­nun de­ğil­ler. Da­ha ne is­ti­yor ola­bi­lir­ler? 

Fe­mi­nist­ler ar­tık sa­de­ce ka­dın hak­la­rı ile ye­tin­mi­yor­lar, er­kek­le­rin hak­la­rı­nı da is­ti­yor­lar. Er­kek­ler sü­rek­li de­ğer­siz­leş­ti­ril­me­ye uğ­ra­şı­yor­lar. Ka­dın şid­de­ti ba­ha­ne­siy­le bü­tün er­kek­le­rin üze­rin­de psi­ko­lo­jik bas­kı ku­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor.  Fe­mi­nist­le­rin is­te­di­ği ar­tık eşit­lik fa­lan de­ğil. Söy­lem­le­ri­ne bak­tı­ğı­nız za­man mut­lak ka­dın üs­tün­lü­ğü­nü sa­vu­nu­yor­lar. Ve bu­nu da er­kek düş­man­lı­ğı­na ya­pa­rak sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.

Bi­zim Müs­lü­man fe­mi­nist­ler far­kın­da de­ğil; fa­kat ba­tı­lı fe­mi­nist­ler sa­vun­duk­la­rı fik­rin ya­ra­tı­lı­şa ters bir söy­lem ol­du­ğu­nun far­kın­da­lar. Fa­kat on­lar da fi­kir­le­rin­den vaz­geç­mek ye­ri­ne ya­ra­tı­lış fark­lı­lık­la­rı­nı or­ta­dan kal­dır­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar yıl­lar­dır. Bu uğ­raş­la­rın­da da ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı söy­le­ne­bi­lir. Er­kek gi­bi ka­dın­lar ve ka­dın gi­bi er­kek­ler gün geç­tik­çe hız­lı bir şe­kil­de ar­tı­yor. Fa­kat tak­lit hiç bir za­man ger­çe­ğin ay­nı­sı ola­ma­dı­ğı gi­bi as­lı­nın da bo­zar, ye­ni bir tür or­ta­ya çı­ka­rır. 

Ba­tı­nın in­saf­lı bi­lim adam­la­rı ar­tık iti­raf edi­yor­lar ki ka­dın-er­kek fark­lı­lı­ğı­nı or­ta­ya ko­yan pek çok bi­lim­sel ça­lış­ma so­nu­cu fe­mi­nizm ha­re­ke­ti za­rar gör­me­sin di­ye giz­len­miş­tir. 

Eşit­lik da­va­sı ka­dın­la­rı er­kek­le­re kar­şı aman­sız bir ya­rı­şa sok­tu. 

Fark­lı ola­nın eşit ol­ma­sı müm­kün de­ğil­dir, bu ada­le­te ay­kı­rı­dır. Ka­dın ve er­ke­ğin eşit ol­ma­ma­sı, bi­ri­nin da­ha iyi, bi­ri­nin da­ha kö­tü ol­du­ğu­nu gös­ter­mez. Su ve ateş bir­bi­ri­ne eşit de­ğil­dir fa­kat bi­ri­nin di­ğe­ri­ne üs­tün­lü­ğü yok­tur.   

Kul ola­rak üs­tün­lük tak­va­da­dır. Ai­le de ise er­ke­ğin re­is­lik­ten do­la­yı söz hak­kı üs­tün­lü­ğü var­dır. Bu­nun dı­şın­da Müs­lü­ma­nın ka­dın ya da er­kek üs­tün­lü­ğü da­va­sı ol­ma­ma­sı la­zım. Fa­kat ma­ale­sef ki fe­mi­nist söy­lem­ler­le zih­ni kir­len­miş olan­lar Al­la­h’­ın em­ri olan er­ke­ğin ev­de yö­ne­ti­ci­li­ği­ni ka­bul et­me­ye­bi­li­yor­lar. Fe­mi­nist bir ka­dın fe­mi­nist ne­sil­ler ye­tiş­ti­ri­yor. Fe­mi­nist bir an­ne­nin ye­tiş­tir­di­ği er­kek, ev­li­li­ğin­de ka­rı­sı­nın hük­mü­ne ra­zı olu­yor. Kı­zı ise za­ten ai­le­sin­den gör­dü­ğü üze­re ko­ca­sı­na hük­met­me­ye ha­zır gi­di­yor. Fe­mi­nist ka­dı­nın ko­ca­sı ise za­te­n…   

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.