21 Nisan 2018 Cumartesi5 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:36Güneş 06:10Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
  • 15°C Adana
  • 10°C Adıyaman
  • 5°C Afyon
  • 6°C Ağrı
  • 8°C Amasya
  • 5°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 8°C Artvin
  • 15°C Aydın
  • 8°C Balıkesir
 • BIST: 110.932 -1.06
 • Altın: 175,077 0.15
 • Dolar: 4,0581 0.43
 • Euro: 4,9812 -0.14

Erkek düşmanlığı

Sema Maraşlı

Kav­vam­lı­ğın önün­de­ki en­gel­ler­den bi­ri de “er­kek düş­man­lı­ğı.” Bu da fe­mi­niz­min ba­şa­rı­sı. Fe­mi­nist­ler öl­dü­rü­len ka­dın­lar üze­rin­den er­kek düş­man­lı­ğı ya­pı­yor­lar. İn­sa­nın ol­du­ğu her yer­de her şey olur, so­nuç­ta ci­na­yet­ler­de olu­yor. Ka­dın­lar da öl­dü­rü­lü­yor er­kek­ler de. Fe­mi­nist­ler için er­kek­le­rin öl­me­si dert de­ğil. 

As­lın­da ka­dın­la­rın öl­dü­rül­me­si de de­ğil on­la­rın der­di. On­lar sa­de­ce ka­dın­lar ai­le­sin­den bi­ri ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğün­de ya da za­rar gör­dü­ğün­de bu­nu prob­lem ola­rak gö­rü­yor­lar. (Fe­mi­nizm ka­dar iki yüz­lü bir ha­re­ket da­ha yok.) He­men “Ka­dın ci­na­ye­ti­” de­yip, ci­na­ye­ti ka­dı­nın cin­si­ye­ti­ne bağ­lı­yor­lar ve er­kek­le­re sal­dı­rı­yor­lar. 

“Ka­dın ci­na­ye­ti­” de­me­le­ri­nin se­be­bi ise bu ka­dın­la­rın ya­şa­nan bir prob­lem­den do­la­yı de­ğil, sa­de­ce cin­si­yet­le­rin­den do­la­yı, ya­ni sırf ka­dın ol­duk­la­rı için öl­dü­rül­dük­le­ri söy­le­me­le­rin­den. Öte­ki tür­lü “Er­kek ci­na­ye­ti­” di­ye bir kav­ra­mı­mız da­ha olur­du fa­kat yok. 

Her gün ka­dın öl­dü­rül­dü­ğü gi­bi er­kek de öl­dü­rü­lü­yor. Ölen ve öl­dü­ren ak­ra­ba da ol­sa kim­se “er­kek ci­na­ye­ti­” de­mi­yor. Çün­kü her­kes bi­li­yor ki ölen er­kek ol­du­ğu için de­ğil, bir an­laş­maz­lık­tan, bir hu­su­met­ten do­la­yı öl­dü­rü­lü­yor. Ka­dın için de ay­nı şey ge­çer­li. Öl­dü­rü­len ka­dın­lar da cin­si­yet­le­rin­den do­la­yı de­ğil, bir an­laş­maz­lık­tan do­la­yı öl­dü­rü­lü­yor. Fa­kat fe­mi­nist­le­rin id­di­ası­na gö­re ka­dın­lar sa­de­ce ka­dın ol­du­ğu için öl­dü­rü­lü­yor, bir hu­su­met­ten do­la­yı de­ğil.  

Oy­sa bi­zim top­lu­mu­muz­da ka­dın, sa­de­ce ka­dın ol­du­ğu için öl­dü­rül­mez. An­cak na­mus da­va­sı yü­zün­den ka­dın öl­dü­rül­dü­ğün­de bu­na “ka­dın ci­na­ye­ti­” de­ni­le­bi­lir. Çün­kü er­kek zi­na yap­tı­ğın­da hoş gö­rü­lü­yor; fa­kat ka­dın yap­tı­ğın­da öl­dü­rü­lü­yor. Oy­sa di­ni­miz­de zi­na da ka­dı­na ve er­ke­ğe ve­ri­len ce­za ay­nı­dır. Ka­dı­na da­ha ağır bir ce­za ve­ril­me­miş­tir. Na­mus ci­na­ye­ti de faz­la de­ğil, ba­zı böl­ge­le­ri­miz­de, ba­zı aşi­ret­ler­de de­vam edi­yor­sa da git­tik­çe aza­lı­yor. 

Fa­kat bu­nun dı­şın­da ko­ca­sı, es­ki ko­ca­sı, ni­şan­lı­sı gi­bi ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len ka­dın­lar, cin­si­yet­le­rin­den do­la­yı de­ğil, o ki­şi­ler­le ara­la­rın­da­ki an­laş­maz­lık­tan do­la­yı öl­dü­rü­lü­yor. 

Me­se­la es­ki eş ci­na­ye­ti çok olu­yor. Bo­şan­ma sı­ra­sın­da kar­şı­lık­lı kav­ga, kü­für kı­ya­met, ço­cuk gös­ter­me­mek, na­fa­ka da­va­sı gi­bi se­bep­ler­den do­la­yı kin­le­nen, öf­ke­si­ni kon­trol ede­me­yen, gö­zü dön­müş cin­net ge­çi­ren ko­ca­lar es­ki eş­le­ri­ni öl­dü­rü­yor­lar. Yok­sa adam sa­kin sa­kin “Bu bir ka­dın, bu ka­dın mil­le­ti za­ten şöy­le böy­le, gi­de­yim bir ka­dın öl­dü­re­yi­m” de­mi­yor. 

Es­ki ka­yın­pe­de­ri­ni öl­dü­ren er­kek­ler de çok. Eğer ka­yın­pe­der da­mat­la hu­su­met ya­şa­mış­sa adam gi­dip onu öl­dü­rü­yor, es­ki ka­rı­sı­nı de­ğil. Fa­kat fe­mi­nist­le­re gö­re ölen ka­dın de­ğil­se, bir prob­lem yok. 

Fe­mi­nist­ler de­se­ler ki “Ka­dın za­yıf, ken­di­ni ko­ru­ya­mı­yor, ko­run­ma­sı la­zı­m” ta­mam hak­lı­lar, bu­na kim­se­nin iti­ra­zı ola­maz, fa­kat on­lar ıs­rar­la ay­nı şe­yi söy­lü­yor­lar: “Bu ka­dın­lar sırf cin­si­yet­le­rin­den do­la­yı öl­dü­rü­lü­yor, bu bir ka­dın ci­na­ye­ti­” İş­te bu­ra­da kö­tü ni­yet­le­ri or­ta­ya çı­kı­yor.

Fe­mi­nizm ger­çek­ten iki yüz­lü bir ha­re­ket. Fe­mi­nist­ler ci­na­yet­le­rin se­bep­le­ri ile il­gi­len­mi­yor­lar. Ci­na­ye­ti ön­le­mek için olum­lu bir adım­la­rı da yok. Me­se­la ci­na­yet­ler­de al­kol­lü olan er­kek sa­yı­sı çok faz­la, adam ka­fa­yı çe­kin­ce so­lu­ğu es­ki ka­rı­sı­nın ka­pı­sın­da alı­yor. De­sek ki al­kol ya­sak­lan­sın, ka­dın ölüm­le­ri aza­la­cak, fe­mi­nist­le­rin ço­ğu bu­na ra­zı ol­maz. Çün­kü fe­mi­nist­ler ci­na­yet­ler­den ne­ma­la­nı­yor­lar. 

On­la­rın yap­tık­la­rı tek şey ci­na­yet­le­ri ba­ha­ne ede­rek er­kek düş­man­lı­ğı yap­mak. Pek çok med­ya ku­ru­lu­şu da fe­mi­nist­le­rin des­tek­çi­si. Öl­dü­rü­len ka­dın ha­ber­le­ri­nin için­den özel­lik­le ak­ra­ba­la­rı ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len­le­rin ha­ber­le­ri hiç ek­sik ol­mu­yor hat­ta ba­zen bir­kaç kez ve­ri­li­yor ay­nı ha­ber­ler. 

Fe­mi­nist­ler ge­çen dö­nem hü­kü­me­te bas­kı ya­pa­rak ye­ni­le­nen ai­le ka­nu­nun­da gü­ya cay­dı­rı­cı ol­sun di­ye er­kek­le­re ba­sit suç­lar da bi­le (ka­rı­sı­na ba­ğır­ma­sı gi­bi, ka­dın ko­ca­sı­na ba­ğı­rır­sa bir prob­lem yok) de­lil aran­ma­dan ağır ce­za­lar ge­ti­ril­di ve ka­nun­lar ka­dın­lar le­hi­ne de­ğiş­ti­ril­di. Açık­ça ay­rım­cı­lık ya­pı­lı­yor ve bu­nu şi­rin gös­ter­mek için adı­na “po­zi­tif ay­rım­cı­lı­k” de­ni­yor; oy­sa ay­rım­cı­lı­ğın po­zi­ti­fi ol­maz.

Pe­ki bu ay­rım­cı­lı­ğın ka­dın­la­ra bir fay­da­sı ol­du mu? Son ka­nun­dan ve ce­za­lar­dan do­la­yı ci­na­yet­ler azal­dı mı? Ha­yır. Tam ak­si art­tı. Fe­mi­nist­ler bu­nu gör­mü­yor­lar mı? Gö­rü­yor­lar fa­kat on­la­rın der­di üzüm ye­mek de­ğil, bağ­cı­yı döv­mek. On­lar hâ­lâ ce­za­la­rın da­ha da ar­tı­rıl­ma­sın­dan ya­na­lar. 

Ay­rı­ca ve­lev ki ha­di biz de ka­bul ede­lim öl­dü­rü­len ka­dın­lar sa­de­ce ka­dın ol­duk­la­rı için öl­dü­rü­lü­yor ol­sun. Böy­le bi­le ol­sa, öf­ke prob­le­mi ya­şa­yan, ruh sağ­lı­ğı bo­zuk, al­kol prob­le­mi olan ya da iş­siz­lik ve ai­le so­run­la­rı yü­zün­den cin­net ge­çi­ren ve ka­rı­sı­nı öl­dü­ren ba­zı er­kek­le­rin gü­na­hı­nı ne­den bü­tün er­kek­ler çek­sin­ler? Ne­den ıs­rar­la bü­tün er­kek­ler ca­niy­miş gi­bi gös­te­ril­me­ye ça­lı­şı­lı­yor. 

Ay­rı­ca oğ­lu­na ge­li­ni döv­dür­ten kay­na­na­la­rın, ko­ca­sı­nı al­da­tan ya da sev­gi­li­si­ne ko­ca­sı­nı öl­dür­ten ka­dın­la­rın gü­na­hı bü­tün ka­dın­la­rın üs­tü­ne kal­mı­yor. Ka­dın­lar suç iş­le­di­ğin­de bi­rey­sel, er­kek­ler suç iş­le­di­ğin­de top­tan ce­za­lan­dı­rı­lı­yor. 

Böy­le­ce hem ka­dın­la­rın zih­ni­ne er­kek­ler, şid­det yan­lı­sı ca­na­var­lar, ola­rak iş­le­ni­yor, hem de er­kek­ler, er­kek ol­mak­tan do­la­yı utan­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Bir taş­la iki kuş.

Ne za­man ka­rı-ko­ca mu­hab­bet­tin­den bah­se­den bir ya­zı yaz­sam, ka­dın şid­de­ti var­ken na­sıl mu­hab­bet­ten bah­set­ti­ği­me şa­şan kı­zan ha­nım­lar­dan me­saj­lar ge­li­yor. 

Me­se­la te­set­tür­lü kız­la­rın kur­du­ğu bir blog say­fa­sın­da “Ye­ni Ai­le Ka­nu­nu­” baş­lık­lı ya­zı­mı eleş­ti­ren ya­zar kı­zı­mız, ya­zı­mı baş­tan ba­şa can ya­kı­cı, ta­lih­siz, her an­lam­da utanç ve­ri­ci bul­muş ve "Her gün eş­le­ri, er­kek kar­deş­le­ri, ba­ba­la­rı ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len on­lar­ca ka­dı­nın ve­ba­li he­pi­mi­zin üs­tü­müz­de iken" na­sıl ko­ca­lar­la mu­hab­bet­ten bah­se­de­bil­di­ği­me şaş­mış. İş­te bu­yu­run fe­mi­nist­le­rin ba­şa­rı­sı. Bi­zim kız­la­rı­mız, ka­dın­la­rı­mız on­lar­dan da­ha çok sa­hip çık­mış­lar on­la­rın da­va­la­rı­na. Sa­de­ce bu genç kız­la­rı­mız de­ğil fe­mi­nizm ile zih­ni kir­len­miş pek çok ka­dın, er­kek­le­ri düş­man ilan et­miş ve düş­man ile mu­hab­bet­ti de do­ğal ola­rak müm­kün gör­mü­yor­lar. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.