19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:41
  • 26°C Adana
  • 21°C Adıyaman
  • 19°C Afyon
  • 15°C Ağrı
  • 21°C Amasya
  • 18°C Ankara
  • 23°C Antalya
  • 21°C Artvin
  • 20°C Aydın
  • 21°C Balıkesir
 • BIST: 115.812 -1.20
 • Altın: 166,423 0.44
 • Dolar: 3,9442 0.68
 • Euro: 4,8577 0.90

Kadına Şiddet 7 (Erkekten Kadına Şiddet)

Sema Maraşlı

Er­kek­ler, ka­dın­lar­dan çok da­ha güç­lü ve kuv­vet­li ya­ra­tıl­mış­lar­dır. Er­kek­ler, ka­dın­lar­dan iki kat da­ha faz­la kas­la­ra sa­hip ol­duk­la­rı gi­bi ke­mik ya­pı­la­rı da ka­dın­lar­dan da­ha kuv­vet­li­dir.  Bu güç ve kuv­ve­tin ya­nın­da Al­lah er­kek­le­re sa­hip çık­ma ve ko­ru­ma sai­ki de ver­miş­tir. Va­ta­nı ve ai­le­yi ko­ru­yup kol­la­ya­cak olan on­lar­dır. Elin­de güç ol­ma­sı er­ke­ği şid­det yan­lı­sı yap­maz. 

Öy­ley­se ko­ru­ma­cı ya­ra­tı­lan er­ke­ğin şid­de­te yö­nel­me­si­nin al­tın­da ne gi­bi se­bep­ler var? Te­mel bir kaç se­be­be ba­kar­sak:

Cin­net: Al­kol, uyuş­tu­ru­cu ve ağır psi­ko­lo­jik ra­hat­sız­lık­lar se­be­bi ile olan şid­det var.   

Ac­zi­yet: Şid­det aciz­li­ğin bir gös­ter­ge­si­dir. Ken­di­ni kon­trol ede­me­me­nin ve kar­şı­sın­da­ki ile ile­ti­şim ku­ra­ma­ma­nın, aşa­ğı­lık duy­gu­su­nun, gü­ven­siz­li­ğin, ken­di­ni ifa­de ede­me­me­nin ge­tir­di­ği aciz­lik ne­ti­ce­si elin­den baş­ka bir şey gel­me­yen er­kek, fi­zi­ki şid­de­te yö­ne­le­bi­lir.  

Ah­lak bo­zuk­lu­ğu: Al­lah Re­sûl'ü "Ben gü­zel ah­la­kı ta­mam­la­mak için gön­de­ril­dim." bu­yu­ru­yor. "Etik de­ğer­ler" de­ni­len "iman­sız ah­lak" ger­çek ah­lak de­ğil­dir. Al­lah'a ina­nan, âyet-i ke­rî­me de buy­rul­du­ğu gi­bi "zer­re iyi­li­ğin mü­ka­fa­tı­nı gö­re­ce­ği­ni, zer­re kö­tü­lü­ğün de he­sa­bı­nı ve­re­ce­ği­ni" bi­len in­san ne ka­rı­sı­na zul­me­der ne de baş­ka­la­rı­na. 

Ah­la­kın ana­sı mer­ha­met­tir. Mer­ha­met­li in­san kim­se­yi al­dat­maz, hır­sız­lık yap­maz, zul­met­mez, can acıt­maz. İn­sa­na da hay­va­na da do­ğa­ya da iyi dav­ra­nır. Gü­nü­mü­zün en bü­yük prob­lem­le­rin­den bi­ri mer­ha­met ek­sik­li­ği. Çok mer­ha­met­siz bir ne­sil ye­ti­şi­yor. İle­ti­şim uz­man­la­rı bu ça­ğı "Nar­si­sizm Ça­ğı" ya­ni "Ben­cil­lik Ça­ğı" di­ye ta­nım­lı­yor­lar. 

"Şid­det art­tı" de­ni­li­yor; fa­kat ufuk­ta be­li­ren şid­det ise çok da­ha bü­yük gö­rü­nü­yor. En­gel­li ya da has­ta ar­ka­daş­la­rı ile alay eden, za­lim­li­ği me­zi­yet zan­ne­den, gö­zü­nü vur­ma­lı kır­ma­lı, öl­dür­me­li oyun­lar­dan ala­ma­yan, ai­le­le­ri ta­ra­fın­dan sü­rek­li poh­poh­la­nan, ver­me­yi öğ­re­ne­me­miş hep al­ma­ya alış­mış, sı­nav sis­te­mi yü­zün­den her da­im re­ka­bet için­de bü­yü­yen ço­cuk­lar ve genç­ler bü­yü­yüp bir ai­le kur­duk­la­rı za­man, ha­ya­tın zor­luk­la­rı­nı gör­dük­le­rin­de o za­man gö­re­ce­ğiz şid­de­tin asıl bo­yut­la­rı­nı. Bu ben­cil ye­ti­şen nes­lin ne ka­dar mer­ha­met­siz ola­bi­le­ce­ği o za­man da­ha iyi or­ta­ya çı­ka­cak.     

Ben­cil ki­şi mer­ha­met­siz­dir, sa­de­ce ken­di­ni dü­şü­nür ve ken­di dı­şın­da kim­se­ye acı­ma­sı yok­tur. Var­sa yok­sa ken­di mut­lu­lu­ğu­dur. Bil­mez ki ki­şi baş­ka­la­rı­nı mut­lu et­me­den ken­di mut­lu ola­maz. Bu ila­hi bir ka­ide­dir. 

Bir er­kek "onu ni­ye öy­le yap­tın, ye­mek ni­ye ha­zır de­ğil, ev ni­ye te­miz de­ğil, ba­na ni­ye ce­vap ver­din..." gi­bi se­bep­ler­le ka­rı­sı­nı dö­vü­yor­sa ön­ce­lik­le cid­di bir ah­lak prob­le­mi var de­mek­tir.  "Ka­dın­la­rı dö­ven si­zin ha­yır­lı­la­rı­nız de­ğil­dir." bu­yu­ran Al­lah Re­sûl'ü hiç­bir ha­nı­mı­na tek bir fis­ke vur­ma­mış­tır.   

Ka­dı­na yö­ne­lik şid­det Ba­tı top­lum­la­rın­da hep var­dı. Ka­dın hep ezil­miş, aşa­ğı­lan­mış­tı. Ba­tı top­lum­la­rı er­kek şid­de­ti­ni bi­tir­me­nin yo­lu­nun ka­dı­nı yü­celt­mek ve ka­dın­la­ra hak ver­mek ol­du­ğu­nu zan­net­ti fa­kat şid­det­te bir azal­ma ol­ma­dı. Bu kez er­kek­le­re ağır ce­za­lar ge­tir­di­ler fa­kat yi­ne de şid­de­ti azal­ta­ma­dı­lar. En me­de­ni de­ni­len ül­ke­ler en yük­sek şid­det ora­nı­na sa­hip­ler. Yan­lış yol­da git­tik­le­ri için cin­si­yet­ler ara­sı bir sa­va­şa se­bep ol­du­lar. 

İs­lam top­lum­la­rın­da şid­det çok az­dır. Olan şid­det ise top­lum­sal bir prob­lem de­ğil an­cak bi­rey­sel ve ah­la­ki za­fi­yet­ten­dir. Ge­nel top­lum ya­pı­sın­da bi­zim ec­da­dı­mız, ka­dın­la­ra; eş, an­ne, ev­lat ola­rak de­ğer ver­miş, baş ta­cı et­miş­tir.    

Gü­nü­müz­de ar­tan şid­de­tin se­bep­le­ri ise ka­dı­nı ve er­ke­ği ile top­lum ola­rak ah­la­ki za­fi­ye­te düş­me­miz yü­zün­den­dir. Bu yüz­den şid­de­ti azalt­ma­nın yo­lu Ba­tı top­lum­la­rı­nın yap­tı­ğı gi­bi ka­nun yo­lu ile er­ke­ği kor­kut­mak, psi­ko­lo­jik bas­kı uy­gu­la­mak ve ağır ce­za­lar ver­mek de­ğil­dir. Öf­ke­li in­sa­nın gö­zü ne ka­nun gö­rür ne de po­lis. 

Şid­de­ti azal­ta­cak en önem­li şey ah­la­ki se­vi­ye­yi yük­selt­mek, Al­lah Re­sûl'ünün ah­la­kı ile ah­lak­lan­mak­tır. Ka­dın­lar, ko­ca­la­rı­na say­gı­lı dav­ra­nır­lar­sa, er­kek­ler de kav­vam­lı­ğın so­rum­lu­lu­ğu­nun far­kın­da olup ha­nım­la­rı­na sev­gi ve şef­kat ile mu­ame­le eder­ler­se ai­le içi şid­det di­ye bir prob­le­mi­miz za­ten kal­maz. Ta­bi­i bun­la­rı ya­pa­cak ka­dı­nı ve er­ke­ği de ai­le­ler ye­tiş­ti­re­cek. Ço­cuk­la­rı­mı­za kü­çük yaş­tan iti­ba­ren mer­ha­me­ti, er­de­mi, dü­rüst­lü­ğü, iyi­li­ği öğ­ret­me­li­yiz. Bir araş­tır­ma ya­pıl­sa şid­de­tin din­dar in­san­lar ara­sın­da en az se­vi­ye­de ol­du­ğu gö­rü­lür. 

Al­ko­lün ya­sak­lan­ma­sı, cin­ne­te se­bep olan et­ken­le­ri azalt­mak, ruh has­ta­lık­la­rı­nın te­da­vi­si­ni inanç ve bi­lim­le bir­lik­te yap­mak, ile­ti­şim ve öf­ke kon­tro­lü ko­nu­sun­da bi­linç­len­mek, ço­cuk eği­ti­min­de doğ­ru me­tot­lar gi­bi şid­de­ti azal­ta­cak yol­lar­la şid­det an­cak aza­la­bi­lir. 

Er­kek­ler şid­det yan­lı­sı de­ğil, ko­ru­ma­cı ya­ra­tıl­mış­lar­dır. Şid­det uy­gu­la­yan er­kek, er­kek ol­du­ğu için de­ğil in­san­lık­tan çık­tı­ğı için şid­det uy­gu­lar. Şid­det "ka­dı­na yö­ne­lik şid­det" adı al­tın­da ça­lı­şa­rak bit­mez. Top­lum­da şid­det se­vi­ye­si yük­sel­miş­se, ka­dı­na yö­ne­lik şid­det de art­mış­tır. Bun­lar bir­bi­rin­den ba­ğım­sız şey­ler de­ğil­dir. 

Bu yüz­den şid­de­ti "Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­det" baş­lı­ğın­dan çı­ka­rıp "Top­lum­da Mer­ha­met Eği­ti­mi" baş­lı­ğın­da ah­la­ki eği­tim­le­re çe­vi­rir­sek an­cak o za­man hem top­lum adı­na hem de ai­le ve ka­dın adı­na gü­zel ge­liş­me­ler olur.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.