23 Şubat 2020 Pazar11 Şaban 1440
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
 • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:17Güneş 07:42Öğle 13:23İkindi 16:23Akşam 18:53Yatsı 20:13
  • 10°C Adana
  • 8°C Adıyaman
  • -1°C Afyon
  • -1°C Ağrı
  • 4°C Amasya
  • 2°C Ankara
  • 9°C Antalya
  • 7°C Artvin
  • 7°C Aydın
  • 6°C Balıkesir
 • BIST: 116.829 1.03
 • Altın: 322,014 1.36
 • Dolar: 6,0825 -0.33
 • Euro: 6,6031 0.27

TSK darbeciler için üzülür de!

Abdurrahman Dilipak

AS­DER’den bir ar­ka­daş ara­dı.. “Dev­let, şüp­he­li su­bay­lar hak­kın­da ilk de­re­ce mah­ke­me­si­nin ver­di­ği ka­rar­dan üz­gün de, YAŞ ka­rar­la­rı ile or­du­dan atı­lan bin­ler­ce ki­şi hak­kın­da bu gü­ne ka­dar ne­den bir üzün­tü be­ya­nın­da bu­lun­ma­dı..” di­ye sor­du.
Şüp­he­li­ler hak­kın­da sav­cı­nın ha­zır­la­dı­ğı id­di­ana­me mah­ke­me­ce ka­bul edil­di ve mah­ke­me ka­ra­rı­nı da ver­di, sa­nık­la­rın dört­te üçü mah­kum ol­du.
İs­nat edi­len suç ci­na­yet pla­nı yap­mak­tan dar­be­ye ka­dar uza­nan bir sü­rü ağır suç.
GKB açık­la­ma ya­pı­yor ve bu ka­rar­lar­dan üzün­tü duy­duk­la­rı­nı ifa­de edi­yor.
YAŞ ka­rar­la­rı ile or­du­dan atı­lan bin­ler­ce su­bay ise, unu­tul­muş, ka­le alın­ma­mış ol­mak­tan ra­hat­sız..
Suç­la­rı, eş­le­ri­nin ba­şör­tü­sü ya da ken­di­le­ri­nin na­maz kıl­ma­sı. Ço­ğu bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan suç­lan­mış ve sa­vun­ma­la­rı bi­le alın­ma­dan or­du­dan ih­raç edil­miş­ler..
En ağır suç­la­ma on­lar hak­kın­da di­sip­lin­siz­lik.. Üs­tü “iç­ki iç” de­miş iç­me­miş, “eşi­ni ge­tir ba­lo­ya, dan­set, dan­se­de­lim” de­miş­ler bu­nu da yap­ma­mış. “Bi­ça­re­le­rin suç­la­rı öy­le­si­ne bü­yük, öy­le­si­ne bü­yük ki, bü­tün ce­za­lar ona nis­bet­le kü­çük!”. Ba­zı­la­rı em­re uy­muş. Bu de­fa “Ta­ki­ye ya­pı­yor” di­ye ra­por tut­muş­lar. Bir ke­re kurt ku­zu­yu ye­me­ye ka­rar ver­miş..
Bi­ri­le­ri La­ik­çi-Ke­ma­list ol­du­ğu­nu gös­te­re­cek ya, ken­di­le­ri­ne bir kur­ban ge­rek. Ki­mi önün­de en­gel ola­rak gör­dü­ğü­nün aya­ğı­nı kay­dır­mak için “ir­ti­ca­cı yaf­ta­sı” kul­la­nı­yor ar­ka­da­şı­na.. Ne­re­den tut­sa­nız eli­niz­de ka­lı­yor. Tam bir re­za­let..
“Bi­ça­re­le­rin gü­nah­la­rı öy­le­si­ne bü­yük, öy­le­si­ne bü­yük ki, bü­tün ce­za­lar ona nis­bet­le kü­çük..”
Adam­lar fiş­le­miş­ler. “Eşi mem­le­ke­tin­de ba­şı­nı ör­tü­yor. An­ne­si ba­şör­tü­lü, iç­ki iç­mez, gü­müş yü­zük ta­kar, gü­ve­nil­mez”. Ama öte yan­dan “süb­yan­cı, al­kol kul­la­nır. Pa­ra­ya ta­ma­dı var. yük­sel­mek is­ti­yor, gü­ve­ni­lir” man­tık bu!
Adam ye­ri­ne ko­nul­mak, de­ğer ve­ril­mek, baş­la­rı­na ge­len­ler için bi­ri­le­ri­nin olan­lar­dan üzün­tü duy­duk­la­rı­nı du­mak is­ti­yor­lar.. İl­le de çe­te­ci­lik yap­mak, dar­be mi plan­la­mak ge­re­ki­yor. Hü­kü­me­te ha­ka­ret et­mek, ha­kim­le­ri teh­dit et­mek, mah­ke­me­yi boy­kot et­mek mi ge­rek mu­ha­tap alın­mak için!..
İş­ler çok ka­rış­tı. Ay­şe Ku­lin de­se ki, “Gay ve lez­bi­yen­li­ğin bir öz­gür­lük ko­nu­su ol­du­ğu­na iliş­kin inan­cı­mı kay­bet­tim” de­se, bi­ri­le­ri kı­ya­me­ti ko­par­tır, “ai­le­ye inan­cı­mı kay­bet­tim” di­yor, kim­se ses çı­kart­mı­yor. Bu­nu sa­vu­nan bir ro­man ya­zı­yor, bel­ki ya­rın okul­lar­da ödev ve­ri­lir o ki­tap­la il­gi­li.. Hat­ta bu ko­nu­da ye­te­ri ka­dar açık ve net ol­ma­dı­ğı için eleş­ti­ri­li­yor.. Bu iş ma­le­sef ha­ya­tın bir çok ala­nın­da böy­le..
As­lın­da bun­la­rın sa­yı­la­rı da çok de­ğil. Dost­la­rı da yok­muş.. Yal­nız adam­lar. Göz­le­ri­ni ka­rar­tıp, el­le­ri­nin si­lah­la­rı­nın üze­ri­ne ko­ya­rak ve üst per­de­den ko­nu­şa­rak her­ke­si kor­kut­tu­lar.. Ar­ka­la­rın­da ABD ve İs­ra­il, Av­ru­pa var di­ye de ha­va atı­yor­lar­dı.. Sır­tı­nı Ma­fia ba­ba­sı­na da­ya­nış ma­hal­le ka­ba­da­yı­la­rı gi­bi, ken­di­le­ri­ne kim­se­nin do­ku­na­ma­ya­ca­ğı, he­sap so­ra­ma­ya­ca­ğı ha­va­sın­da idi­ler.. So­nun­da bi­ri­le­ri çık­tı ve “kı­ral çıp­lak” de­di.. So­nuç or­ta­da..
Ha­la adam­lar mey­dan oku­ma­ya de­vam edi­yor­lar. Öz­kök pa­şa bi­le bun­la­rın ta­ci­zin­den bı­kıp, “ta­mam hep­si de­ğer­li in­san­lar” de­di..
Ge­nel Kur­may Baş­kan­lı­ğı­nı açık­la­ma yap­ma­ya zor­la­dı­lar. Son­ra da di­ye­cek­ler ki, “bu ka­rar kim­se­nin içi­ne sin­me­di!”. Hal­bu ki, ka­ra­ra kar­şı gös­te­ri­len tep­ki bi­le us­lub ve öz ola­rak bu ki­şi­le­rin na­sıl bir ha­le­ti ru­hi­ye için­de ol­duk­la­rı­nı çok açık gös­te­ri­yor.. Ha­la her­ke­si teh­dit edi­yor­lar. Mey­dan oku­yor­lar..
On­lar bir plan yap­tı­lar. Al­lah’ın da bir pla­nı var­dı.
Or­du­da ne­ler ol­du­ğu­nu AS­DER’li­le­rin öz sa­vun­ma­la­rın­dan öğ­ren­dik.. Ar­ka­sı gel­di..
So­ğuk sa­vaş bi­tin­ce bun­lar iş­siz kal­dı. Can­la­rı sı­kı­lı­yor­du. Ame­ri­ka ye­ni bir ya­pı­lan­ma­ya git­me ka­ra­rı alın­ca pa­nik­le­di­ler.. Bel­ki de kor­ku­la­rın­dan ne yap­tık­la­rı­nı bil­mez ha­le gel­di­ler.
Za­ten her ye­re gir­miş­ler­di. Ame­ri­ka ip­le­ri­ni bı­ra­kın­ca ne ya­pa­cak­la­rı­nı bil­mez hal­de sa­ğa-so­la sal­dır­ma­ya baş­la­dı­lar.
Bun­la­rın “ulu­sal­cı­lık­la­rı” fi­lan hep­si ken­din­den men­kul, pa­lav­ra­dan iba­ret.. Bun­lar Ke­ma­list bi­le de­ğil. La­ik­li­ğin, ko­ru­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­dik­le­ri Cum­hu­ri­yet’in bi­le ne an­la­ma gel­di­ği­ni bi­le bil­mez­ler doğ­ru düz­gün..
Ba­ka­lım bun­dan son­ra ne ya­pa­cak­lar!
Bu mil­let on­la­rı af­fet­se de, olan­la­rı unut­ma­ya­cak..
Bu da­va­lar da sür­dü­ğü sü­re­ce ha­fı­za­lar ye­ni­le­ne­cek ve bi­linç ta­ze­le­ne­cek..
Bu adam­la­rın tek sı­ğı­na­cak­la­rı yer var­dı, o da ka­mu vic­da­nı. Ora­yı da bom­ba­lı­yor­lar..
Bu pla­nı kim ya­pı­yor­sa. Bun­lar na­sıl adam­lar­sa.. Ken­di­le­ri­ni sa­vun­mak­tan bi­le aciz bu adam­lar­la na­sıl yurt sa­vun­ma­sı ya­pı­la­bi­lir ki!
Ney­se, o ka­ran­lık, kan­lı, kor­ku do­lu gün­ler ge­ri­de kal­dı ar­tık.. He­nüz her­şey bit­me­di ama bu iş­ler ge­ri dö­nül­mez nok­ta­yı çok­tan geç­ti. Ama bir de bu­nu bu da­va­la­rın sa­nık­la­rı an­la­sa­lar..
Se­lam ve dua ile..

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.