20 Nisan 2018 Cuma4 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:38Güneş 06:11Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
  • 19°C Adana
  • 16°C Adıyaman
  • 12°C Afyon
  • 9°C Ağrı
  • 14°C Amasya
  • 13°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 11°C Artvin
  • 18°C Aydın
  • 13°C Balıkesir
 • BIST: 112.122 0.02
 • Altın: 174,823 0.52
 • Dolar: 4,0406 0.69
 • Euro: 4,9882 0.32

Otoriter Kadınlar

Sema Maraşlı

Bi­zim top­lu­mu­muz­da ai­le ile il­gi­li yüz­yıl­lar­dır de­vam eden en bü­yük prob­lem ka­dın­la­rın ev­de oto­ri­te ol­ma­sı­dır. Ata­er­kil bir top­lum gi­bi gö­rün­sek de as­lın­da ana­er­kil bir top­lum ya­pı­mız var. Bu­nun  İs­la­mi­yet ön­ce­si Türk top­lu­mu­na uza­nan bir geç­mi­şi var. İs­la­mi­yet ile bir­lik­te de­ğiş­me­di, ge­le­nek ola­rak de­vam et­ti.

Os­man­lı top­lu­mun­da da ka­dın­lar oto­ri­te­yi hep el­le­rin­de bu­lun­dur­muş­lar­dır. Gü­nü­müz­de oto­ri­ter ka­dın­la­rın üze­ri­ne bir de fe­mi­nizm to­zu ek­le­nin­ce pek çok ai­le­de yö­ne­tim ta­ma­men ka­dın­la­ra geç­miş­tir. İs­tis­na­lar var­dır el­bet­te fa­kat ge­nel man­za­ra böy­le. Oy­sa bu di­ni­mi­ze de ya­ra­tı­lı­şı­mı­za da ay­kı­rı­dır. Ka­dın oto­ri­te­yi eli­ne ala­rak ko­ca ve ba­ba ro­lü­nü de üst­len­miş olur. Bu du­rum­da er­ke­ğin ev­de bir hük­mü kal­maz. Er­kek sa­de­ce ka­dı­nın al­tın­dan kal­ka­ma­dı­ğı iş­ler­den so­rum­lu tu­tu­lur. Bu da er­ke­ğin ruh ha­li­ni bo­zar.

Ka­dın­lar ev­de oto­ri­te­yi üç şe­kil­de el­le­rin­de bu­lun­dur­muş­lar­dır.  Ki­bar­lık­la: Ağır­baş­lı de­ni­len ka­dın­la­rın oto­ri­te kur­ma yo­lu ge­nel­lik­le ki­bar­lık­tır. Ka­dın az ko­nu­şur; bir ba­kı­şı, bir sö­zü ile ev­de her­ke­se de­di­ği­ni yap­tı­rır. Ya­pıl­ma­dı­ğın­da ise yüz ifa­de­si ile ev hal­kı­nı aşa­ğı­la­ma­yı ba­şa­rır. Ka­rı­sı­nın mah­ke­me du­va­rı gi­bi yü­zü­nü gör­me­mek için er­kek onun her is­te­di­ği­ni ya­par. Bu ka­dın­lar gör­gü ku­ral­la­rı­na uyar­lar, er­ke­ği de ken­di ku­ral­la­rı­na uy­du­rur­lar. Me­se­la "Os­man­lı ka­dı­nı" di­ye bir ta­bir var­dır: ha­nı­me­fen­di fa­kat de­di­ğim de­dik ka­dın ti­pi. 

Kı­rıl­gan­lık­la: Faz­la kı­rıl­gan­lık da er­kek üze­rin­de bir oto­ri­te kur­ma yo­lu­dur. Ka­dın elin­de bir men­dil, "is­te­di­ğim ol­maz­sa ağ­la­rım bak" hal ve tav­rın­da ya­şa­ya­rak ko­ca­sı üze­rin­de oto­ri­te ku­rar. Er­kek tat­sız­lık ol­ma­sın di­ye is­te­me­se de hep ka­rı­sı­nın is­te­dik­le­ri­ne "ta­mam" der. Yok­sa ka­dın has­ta olur; ba­şı ağ­rır, ba­yı­lır, kal­bi çar­par, si­nir kri­zi ge­çi­rir... Er­kek bi­raz da ka­rı­sı­nın has­ta­lık­la­rı ile uğ­raş­ma­mak için tes­lim bay­ra­ğı­nı çe­ker. 

Ka­ba­lık­la: Ba­ğı­ran ça­ğı­ran, azar­la­yan, dır­dır eden ka­dın­lar­da bu huy­la­rıy­la ko­ca­la­rı üze­rin­de oto­ri­te ku­rar­lar. Er­kek ele gü­ne re­zil ol­ma­mak dü­şün­ce­si ve ev­len­dik, yu­va­yı yık­ma­ya­lım iyi ni­ye­tiy­le ka­dı­na ita­at eder. 

Ka­dın­la­rın oto­ri­te kur­ma­da en bü­yük si­lah­la­rı cin­sel­lik­le­ri­dir. Her üç du­rum­da da er­kek ka­dı­nın is­te­di­ği­ni yap­ma­dı­ğı za­man ce­za­sı­nı ya­tak oda­sın­da çe­ker. Ka­rı­sı­na eli­ni bi­le sü­re­mez. 

Oto­ri­ter ka­dın sa­hip ka­dın­dır. Ev­len­di­ği an­da ko­ca onun­dur, ev onun­dur, ev­lat onun­dur. Hep­si de onun­dur. Gö­nül­lü yük­le­nir bu ağır yü­kü. Son­ra da bu yü­kün al­tın­da ezil­me­mek için sa­çı­nı sü­pür­ge et­mek zo­run­da ka­lır ço­ğu za­man. Çün­kü sa­hip olan, onu kay­bet­me­mek için ko­ru­mak zo­run­da­dır. Ko­ca­nın gö­re­vi pa­ra ka­zan­mak ve ka­dı­nın is­te­dik­le­ri­ni yap­mak­tır. Er­kek bun­la­rı yap­tı­ğı ka­dar "gös­ter­me­lik" bir say­gı­yı hak eder. 

Çün­kü oto­ri­ter ka­dın­lar, hük­met­tik­le­ri ko­ca­ya ger­çek­ten say­gı duy­maz­lar, du­ya­maz­lar. Her ne ka­dar oto­ri­te­yi ken­di­le­ri ter­cih et­miş ol­sa­lar da ka­dın fıt­ra­tı, güç­lü bir er­ke­ğe da­yan­ma ve gü­ven­me, bir er­ke­ğin ko­lu­nun ka­na­dı­nın al­tı­na gir­me iç­gü­dü­sü ile ya­ra­tıl­mış­tır. Ka­dın ken­di­sin­den kor­kan, çe­ki­nen bir ada­mın teh­li­ke­li du­rum­lar­da yu­va­sı­nı ko­ru­ya­bi­le­ce­ği­ne inan­maz ve er­ke­ği ken­di gö­zün­de de­ğer­siz­leş­ti­rir.

Ta­bi­i her er­kek ka­rı­sı­nın oto­ri­te­si­ne ra­zı ol­mu­yor. Er­kek oto­ri­te­yi ka­bul et­me­di­ği za­man da o ev­de ya sü­rek­li ik­ti­dar mü­ca­de­le­si yü­zün­den kav­ga­lar olu­yor, ya da ev­li­lik­ler bi­ti­yor. Er­ke­ğin ka­dı­na ita­ati de ev­li­li­ğin de­va­mı için ga­ran­ti de­ğil. Bu du­rum­da da­ha çok ka­dın­lar bo­şan­mak is­ti­yor. Çün­kü ka­dın, say­gı duy­ma­dı­ğı adam­la ya­şa­mak is­te­mi­yor; ka­dı­nın gö­zün­de ev­li­li­ğin he­ye­ca­nı ve cin­sel­li­ğin çe­ki­ci­li­ği de kal­mı­yor. 

Ka­dın­lar ku­zu gi­bi de­ğil, as­lan gi­bi ko­ca is­ter­ler. Fa­kat ka­nı­na hük­met­me has­ta­lı­ğı gir­miş olan ka­dın, ba­zen bi­le­rek, ba­zen de far­kın­da ol­ma­dan ko­ca­yı ku­zu­ya çe­vi­rir, son­ra da be­ğen­mez. 

Pe­ki, bu ko­ca­lar ku­zu ol­ma­yı ni­ye ka­bul eder­ler? De­vam ede­cek...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.