23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:31Güneş 06:56Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:26Yatsı 20:46
  • 25°C Adana
  • 18°C Adıyaman
  • 17°C Afyon
  • 14°C Ağrı
  • 14°C Amasya
  • 17°C Ankara
  • 20°C Antalya
  • 12°C Artvin
  • 15°C Aydın
  • 12°C Balıkesir
 • BIST: 115.746 -1.16
 • Altın: 170,928 1.65
 • Dolar: 3,9606 0.70
 • Euro: 4,8843 0.91

Suçluyu gizlemek, suça teşviktir

Selçuk Özdağ

Par­ti­ler, si­ya­set­çi­ler ül­ke için var­dır. He­def ül­ke­yi da­ha iyi yö­net­mek, re­fa­hı yay­gın­laş­tır­mak, sos­yal ba­rı­şı sağ­la­mak­tır. Do­la­yı­sıy­la ül­ke­ye za­rar ve­re­cek  hiç­bir si­ya­set meş­ru­laş­tı­rı­la­maz.

Son yıl­lar­da her şe­yi dev­let ay­gı­tı­na yük­le­mek mo­da ol­du. Bi­ri­nin aya­ğı ta­kıl­sa, ye­re düş­se dev­let için­de suç­lu­lar ara­nı­yor. Dev­le­ti suç oda­ğı ha­li­ne ge­tir­mek öte­den be­ri bö­lü­cü mih­rak­la­rın bir mü­ca­de­le bi­çi­mi­dir. Dev­let ne ka­dar tah­rip edi­lir, ne ka­dar iti­bar­sız­laş­tı­rı­lır­sa he­de­fe var­mak o ka­dar ko­lay  olur çün­kü.

Ay­nı stra­te­ji­nin iz­le­ri­ni Ciz­re olay­la­rın­da da gör­mek müm­kün. 

Laf ara­sın­da olay­la­rı bir dev­let ku­ru­mu­nun çı­kar­dı­ğı ima edi­le­rek gü­ya olay­la­ra kar­şı ta­vır ser­gi­le­ni­yor. Ger­çek suç­lu­yu giz­le­ye­rek ha­ya­li zan­lı­lar ya­ra­ta­rak on­la­rı suç­la­mak as­lın­da olay­la­rı teş­vik­ten, des­tek­le­mek­ten baş­ka bir şey de­ğil­dir. 

So­kak­lar kan gö­lü, il­çe­de tam bir is­yan ha­va­sı var, slo­gan­lar bel­li, so­ka­ğa çı­kan­lar bel­li, ya­kan yı­kan­lar bel­li ama suç­lu dev­le­tin is­tih­ba­rat ku­ru­mu­…  

San­ki   bu olay­lar ilk de­fa olu­yor, geç­miş­te te­rör ör­gü­tü ben­zer olay­la­rı hiç  yap­ma­mış gi­bi bir şaş­kın­lık bir hay­ret ifa­de­si ha­kim.

Bu ül­ke­de 40 bi­nin üze­rin­de in­san te­rör ör­gü­tü­nün kur­ba­nı ol­du. Ör­güt adı­na so­ka­ğa çı­kıp ha­ya­tı­nın ba­ha­rın­da top­ra­ğa gi­den­ler de te­rör ör­gü­tü­nün bi­rer kur­ba­nı­dır­lar. 

Si­lo­pi­’de, Yük­se­ko­va­’da sa­yı­sız is­yan de­ne­me­si ol­du. Hep­si de du­va­ra çar­pa­rak ge­ri dön­dü. Ciz­re­’de olan­lar da ay­nı ör­gü­tün, ay­nı zih­ni­ye­tin ay­nı stra­te­ji­nin bir so­nu­cu­dur. Suç­lu­yu doğ­ru tes­pit et­mez­sek onu teş­vik et­miş, so­kak­ta­ki kao­sun bir par­ça­sı olu­ruz.

Tür­ki­ye hü­kü­me­ti bir­kaç yıl­dır te­rö­rün kan­sız çö­zü­mü için elin­den ge­le­ni ya­pı­yor. Bu­gü­ne ka­dar hiç­bir de­mok­ra­tik ül­ke­nin gös­ter­me­ye­ce­ği sa­bır, ta­ham­mül gös­te­ri­le­rek bu sü­reç ayak­ta tu­tul­ma­ya ça­lı­şıl­dı. 

İk­ti­da­rın kan dök­me­mek, ba­rı­şı sağ­la­ma has­sa­si­ye­ti hep te­rör ör­gü­tü ve onun uzan­tı­la­rı ta­ra­fın­dan bir za­af ola­rak yo­rum­lan­dı. Hü­kü­me­ti­miz ba­rış için ça­ba­la­dık­ça ba­zı çev­re­ler iyi­ce per­va­sız­laş­tı.

Sü­reç­le il­gi­li di­renç­le­rin te­red­düt­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na ve­si­le ol­du­lar. Bu iki yıl­lık dö­nem­de top­lum şu­nu da­ha iyi gö­re­bil­me im­ka­nı­na ka­vuş­tu, hü­kü­me­ti­miz ba­rı­şı sağ­la­mak ,ya­ra­la­rı sar­mak için her tür­lü fe­da­kar­lı­ğı ya­par­ken, mu­ha­ta­bı du­ru­mun­da olan­lar her tür­lü boz­gun­cu­lu­ğu, kış­kır­tı­cı­lı­ğı yap­tı­lar. Gü­ney­do­ğu in­sa­nı ba­rış, de­mok­ra­si kav­ram­la­rı­nı çok­ça kul­la­nıp ger­çek ni­yet­le­ri baş­ka olan­la­rı bü­tün çıp­lak­lı­ğı ile gör­dü. Ba­rış is­te­yen sü­ku­ne­ti sağ­la­mak, top­lu­mu kış­kırt­ma­mak, kan ak­ma­sı­nı ön­le­mek için her tür­lü ça­ba­yı har­car. 

Di­li­ni, tav­rı­nı ona gö­re ayar­lar. Kav­ga ve şid­de­tin di­li­ni kul­lan­maz. Top­lu­mu so­ka­ğa ça­ğı­ra­rak hiç­bir ba­şa­rı el­de edil­mez. Top­lu­mun önün­de olan­lar sa­mi­mi ol­maz­lar­sa so­kak du­rul­maz. İyi ni­yet­li ba­rış ça­ba­la­rı­nı za­af ola­rak yo­rum­la­yıp, ül­ke­nin bir­li­ği ile bağ­daş­ma­yan ta­lep­ler­de bu­lun­mak kar­şı­lık bul­maz. Çö­züm ül­ke­nin bir­li­ği­ni pe­kiş­tir­me ze­mi­nin­de olur, onu or­ta­dan kal­dır­ma ze­mi­nin­de ol­maz.

Bir yer­de okun­muş­tum. Yıl­lar ön­ce Ma­lat­ya­’da TÖB­DER yü­rü­yüş ya­par­ken halk ko­mü­nist­ler gel­miş di­ye şe­hir mey­da­nı­na top­la­nıp TÖB­DE­R’­li öğ­ret­men­le­ri ku­şat­mı­ş… 

On bin­ler so­kak­ta. Baş­la­rın­da Ma­lat­ya­’nın rah­met­li  be­le­di­ye baş­ka­nı Ha­mi­do.  Po­lis - as­ker ri­ca edi­yor, halk se­ni din­ler şun­la­ra bir ses­le­ni­ver da­ğıl­sın­lar. Ha­mi­do ma­ge­fo­nu alıp Türk­çe de­ğer­li Ma­lat­ya­’lı­lar da­ğı­la­lım, as­ke­ri­mi­ze po­li­si­mi­ze zor­luk çı­kar­ma­yın di­yor. Ma­ge­fo­nu bı­rak­tık­tan son­ra da Kürt­çe Le­ğın(vu­run) di­yor. 

Şim­di ba­zı­la­rı Ha­mi­do tak­ti­ği ya­pı­yor, hal­kın önün­de mik­ro­fon­da de­mok­ra­si, ba­rış di­yor, ar­ka­dan vu­run di­ye ba­ğı­rı­yor. 

Ama top­lum bu ti­yat­ro­yu gö­rü­yor, ba­rış is­te­yen­le­ri de top­lu­mu kış­kır­tan­la­rı da  bi­li­yo­r…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.