17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:41Güneş 07:06Öğle 13:19İkindi 16:39Akşam 19:19Yatsı 20:38
  • 21°C Adana
  • 17°C Adıyaman
  • 19°C Afyon
  • 10°C Ağrı
  • 16°C Amasya
  • 16°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 16°C Artvin
  • 21°C Aydın
  • 20°C Balıkesir
 • BIST: 117.216 0.01
 • Altın: 165,687 0.51
 • Dolar: 3,9176 0.52
 • Euro: 4,8144 0.31

İs­lam dün­ya­sı ve mil­let­leş­me

Selçuk Özdağ

Or­ta­do­ğu ta­ri­hi­nin en ka­ran­lık gün­le­ri­ni ya­şı­yor. Irak pa­ram­par­ça, Su­ri­ye kan gö­lü, Ye­men  her gün ye­ni  te­rör ey­lem­le­ri ile çal­ka­la­nı­yor, Lib­ya fii­len  bö­lün­müş du­rum­da. Bu her­cü­mer­cin ne­re­de ne za­man du­ra­ca­ğı­nı kim­se kes­ti­re­mi­yor.

Bu sar­sı­lış ve fe­la­ket­le­ri sa­de­ce Ba­tı dün­ya­sı­nın mü­da­ha­le­le­ri­ne bağ­la­mak saf­lık­tır. Bün­ye  sağ­lam olur­sa hiç­bir dış mü­da­ha­le­den  et­ki­len­mez. Es­ki­ler, yel ka­ya­dan ne apa­rır de­miş­ler, bün­ye ka­ya gi­bi olur­sa onu hiç­bir fır­tı­na et­ki­le­mez. Prob­lem dı­şa­rı­da de­ğil içe­ri­de. 

Bir im­pa­ra­tor­luk kay­bet­tik. Bi­zim bı­rak­tı­ğı­mız top­rak­lar­da on­lar­ca dev­let ku­rul­du. Ha­la onun şaş­kın­lı­ğı­nı ya­şı­yo­ruz, biz Or­ta­do­ğu­’ya ba­kar­ken fark­lı  şey­ler his­se­di­yo­ruz, baş­ka­la­rı ba­kar­ken fark­lı şey­ler his­se­di­yor­lar. Or­ta­do­ğu bi­zim ko­pan ba­ca­ğı­mız, ke­si­len ko­lu­muz gi­bi ha­la sız­lı­yor. 

Bu duy­gu­yu baş­ka­la­rı­nın an­la­ma­sı çok zor. Bu hem za­afı­mız hem gü­cü­müz­dür. Za­afı­mız­dır; bi­zi hep ken­di­ne çe­ki­yor, prob­lem­le­ri­ni gün­de­mi­mi­ze ta­şı­yor, gü­cü­müz­dür; top­rak kay­bet­me­nin, va­tan kay­bet­me­nin bi­lin­ci ile ken­di top­ra­ğı­mı­za da­ha çok  ya­pış­ma­mı­za ve­si­le olu­yor. 

Onun için bu mil­let­ten  top­rak tır­tık­la­mak o ka­dar ko­lay de­ğil­dir. Or­ta­do­ğu ül­ke­le­ri­nin ço­ğu için va­tan ken­di­le­ri­ne su­nu­lan, ve­ri­len hat­ta ik­ram edi­len­dir, bi­zim için va­tan, ca­nı­mız pa­ha­sı­na eli­miz­de tut­tu­ğu­muz­dur. İki­si as­la ay­nı şey de­ğil­dir. Be­de­li öde­nen­le öden­me­yen ara­sın­da dağ­lar ka­dar fark var­dır.

Ku­veyt iş­ga­li­ni ve ABD mü­da­ha­le­si­ni ha­tır­la­yın. Ku­veyt hal­kı Sad­da­m’­a iki kur­şun ata­cak  ka­dar bi­le di­renç gös­ter­me­miş­ti. Çün­kü Ku­veyt ken­di­le­ri­ne ve­ri­lir­ken de bir be­del öde­me­miş­ler­di. Öde­di­ği­niz be­del ne ka­dar bü­yük­se, di­renç dü­ze­yi­niz de o ka­dar bü­yük olur.

Asıl an­lat­mak is­te­di­ğim fark­lı bir şey, İs­lam dün­ya­sı  mil­let­le­şe­me­di. İç kav­ga­la­ra ba­kıl­dı­ğı za­man et­nik, aşi­ret­sel ve­ya mez­hep ek­sen­li kav­ga­lar­la bo­ğu­şul­du­ğu­nu gö­rür­sü­nüz. Bu fark­la­rı için­de eri­te­cek bir or­tak kim­lik in­şa edi­le­me­di. Alt kim­lik­le­ri aşan bir üst  kim­lik­ten mah­ru­mi­yet iç kav­ga­la­rın en önem­li se­be­bi ola­rak gö­zü­kü­yor. 

Ba­zı­la­rı­nın İs­lam üst kim­li­ği iti­ra­zı­nı du­yar gi­bi­yim. İs­lam sa­de­ce dı­şa, gay­ri Müs­lim­le­re kar­şı gös­te­ri­len  bir kim­lik. İçe­ri­de İs­lam kim­li­ği ka­bi­le aşi­ret, mez­hep kim­lik­le­ri kar­şı­sın­da ikin­ci pla­na dü­şü­yor. Üst kim­lik­ler dı­şa öte­ki­ne ba­ka­rak in­şa edil­me­le­ri­ne rağ­men asıl iş­lev­le­ri içe dö­nük­tür. Alt kim­lik­le­ri ge­ri­le­te­rek, fark­lı­lık­la­rı tör­pü­le­ye­rek mil­li bir­li­ği pe­kiş­tir­me­ye ya­rar­lar. İçe­ri­de bir­leş­ti­ri­ci fonk­si­yo­nu ol­ma­yan bir kim­lik öte­ki­le­rin ye­ri­ne ge­çe­rek üst kim­lik ola­maz. 

80’li yıl­lar­da İs­ra­il dev­le­ti için stra­te­ji çi­zen Oded Yi­non, Or­ta­do­ğu ül­ke­le­ri­ni de­ğer­len­di­rir­ken şun­la­rı söy­lü­yor­du; “dev­let­le­ri var ama ulus­la­rı yok.” İş­te bu par­ça­lan­ma ve  sav­rul­ma­nın te­mel ne­de­ni  bu­dur. 

Ai­le­le­rin, aşi­ret­le­rin fark­lı din al­gı­la­rı­nın re­ka­be­ti Or­ta­do­ğu­’yu bir ateş to­pu ha­li­ne ge­tir­di. Ulu­s’­un ol­ma­dı­ğı yer­de   bir­lik de ol­maz. Tek se­bep el­bet­te  bu de­ğil­dir, çı­kar ça­tış­ma­la­rı, hal­kın ta­ma­mı­nın si­ya­se­te da­hil edi­le­me­me­si, ik­ti­dar­la­rın ai­le mül­kü ha­li­ne gel­me­si, eko­no­mik ge­ri­lik, ba­tı kar­şı­sın­da du­yu­lan hay­ran­lık ve ezik­lik duy­gu­su  gi­bi  fark­lı ne­den­ler de sa­yı­la­bi­lir. 

Bu­gün söy­le­ne­cek şey, or­tak pay­da­la­rı­nı kay­bet­miş top­lum­la­rın çö­zül­mek­ten kur­tu­la­ma­dık­la­rı ger­çe­ği­dir. İs­lam top­lum­la­rı ön­ce bir bü­tün­leş­me ara­cı ola­rak kim­lik prob­lem­le­ri­ni çöz­me­li­dir­ler. Ak­si tak­dir­de  her aşi­re­te  bir dev­let  ver­se­niz de bu ça­tış­ma­la­rı bi­ti­re­mez­si­niz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.