22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:32Güneş 06:58Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:24Yatsı 20:44
  • 18°C Adana
  • 16°C Adıyaman
  • 18°C Afyon
  • 9°C Ağrı
  • 10°C Amasya
  • 13°C Ankara
  • 15°C Antalya
  • 13°C Artvin
  • 21°C Aydın
  • 9°C Balıkesir
 • BIST: 117.110 -0.46
 • Altın: 167,814 0.24
 • Dolar: 3,9332 0.19
 • Euro: 4,8403 0.55

İs­lam adı­na is­la­mı vur­mak

Selçuk Özdağ

Üst üs­te ge­len olay­lar din al­gı­mı­zı sor­gu­la­ma­mı­zı zo­run­lu kı­lı­yor. İs­lam bir ha­yat ni­za­mı, in­sa­nı dün­ya ve ahi­ret sa­ade­ti­ne gö­tü­ren kut­lu bir re­çe­te­dir. Hu­zur ve fe­la­ha an­cak bu ka­pı­dan gi­di­lir.

Ama gel gör ki son yıl­lar­da İs­lam, ah­la­ki bo­yu­tu tar­tış­ma­lı her iş ve ey­le­min meş­ru­laş­tı­rıl­dı­ğı bir araç ha­li­ne gel­di. İn­sa­nı gü­zel ah­la­ka, doğ­ru­lu­ğa, he­lal ha­ram has­sa­si­ye­ti­ne da­vet eden bir di­nin ye­ri­ni sı­ra dı­şı yo­rum­lar­la bü­tün bun­la­rı mü­bah­laş­tı­ran bir din al­dı. Her müc­rim yap­tı­ğı­na di­ni bir kı­lıf ara­ma­ya baş­la­dı .İyi-kö­tü, doğ­ru-yan­lış, gü­zel-çir­kin bir­bi­ri­ne ka­rış­tı. İn­san­lar çir­kin­lik­le­ri­ne çar­pı­tıl­mış di­ni re­fe­rans­lar üret­me­ye baş­la­dı­lar.

Din tah­rip­çi­li­ği de­di­ği­miz şey bi­raz da bu­dur; İs­la­m’­ın el­mas ha­ki­kat­le­ri­ni ego­iz­min em­ri­ne ver­mek. Di­ni, dün­ya sal­ta­na­tı­nın ara­cı ha­li­ne ge­tir­mek. Müs­lü­man­lık bel­ki de ta­rih­te ilk de­fa bu öl­çü­de dün­ye­vi mev­zi ka­zan­ma­nın va­sı­ta­sı ha­li­ne gel­di.

Ga­li­ba gel­di­ği­miz nok­ta­da du­rup cid­di bir mu­ha­se­be yap­mak zo­run­da­yız. Çu­val­dı­zı da iğ­ne­yi de ken­di­ne ba­tır­ma­yan, bu ba­tak­lı­ğın par­ça­sı, hat­ta des­tek­çi­si ol­mak­tan kur­tu­la­maz.

Geç­miş­te Al­la­h’­ın di­ni­ni tah­rip et­mek is­te­yen çok çev­re­ler ol­du. Muh­te­va­sı de­ğiş­ti­ril­miş Ku­ra­n’­lar ba­sıl­dı, ki­tap­lar da­ğı­tıl­dı, İs­la­mın ana cad­de­si­ne mu­gay­yir fır­ka­lar üre­til­di ama hep­si de İs­lam mil­let­le­ri­nin si­ne­si­ne çar­pa­rak ge­ri dön­dü. Bü­yük ah­lak adam­la­rı­nın ön­cü­lü­ğün­de  bu sal­dı­rı­lar püs­kür­tül­dü. Hiç ka­yıp ve­ril­me­di­ği­ni, sav­ru­lan­lar, dö­kü­len­ler ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­mi­yo­rum. Çok in­san bu kü­çük tu­fan­la­ra ka­pı­la­rak sav­ru­lup git­ti. Ni­ce in­san inanç­la­rı­mı­za yö­ne­len bu ta­ar­ru­za ye­nik düş­tü. Saf­la­rı­nı sık­laş­tı­rıp, gön­lü­nü hak­ka rap­te­den­ler  bü­yük hak aşık­la­rı­nın gay­ret ve him­me­tiy­le bu fe­la­ket­ler­den kur­tu­la­bil­di­ler.

İs­lam bir dün­ya­lık edin­me ara­cı de­ğil­dir. Ya­pı­la­cak ne­fis mu­ha­se­be­si­nin ilk der­si, ilk çı­ka­rı­mı bu ol­ma­lı­dır. İs­lam ka­nı, şid­de­ti he­def­le­yen bir din de de­ğil­dir. İs­lam ba­şı sı­kı­şa­nın ar­ka­sı­na sak­la­nıp sa­ğa so­la ateş ede­ce­ği bir si­per de de­ğil­dir. O bir din­dir, ruh­la­rı­mı­za ha­yat­la­rı­mı­za el atan di­ril­ti­ci bir ik­sir­dir. Müs­lü­man­lık, Al­lah rı­za­sı için olu­nan­dır. Ma­kam için, man­sıp için Müs­lü­man­lık ol­maz. IŞİ­D’­in yak­tı­ğı pi­lo­tun  can ya­kı­cı gö­rün­tü­le­ri­ni dü­şü­nün. Bir din yi­ne din adı­na na­sıl bu ka­dar hoy­rat­ça, hat­ta hay­van­ca tah­rip edi­le­bi­lir. İs­lam dün­ya­sı mil­yon­luk or­du­lar ta­ra­fın­dan çiğ­nen­sey­di din-i Mü­bin-i İs­lam bu ka­dar  za­rar gör­mez­di. İn­san­lı­ğın kur­tu­luş re­çe­te­si gü­ya ona ina­nan in­san­lar ta­ra­fın­dan bir iş­ken­ce dok­tri­ni ha­li­ne ge­ti­ri­li­yor. Bu­na ta­ham­mül ede­bil­mek, kat­la­na­bil­mek müm­kün de­ğil. 

İs­lam dün­ya­sı­nı Bel­çi­ka­’da, Fran­sa’da çi­zi­len ka­ri­ka­tür­ler de­ğil, Ira­k’­da Su­ri­ye­’de, Ye­men­de, hat­ta Af­ga­nis­ta­n’­da  ya­pı­lan­lar vu­ru­yor. Ken­di yan­lı­şı­nı gör­me­yen baş­ka­la­rı­nın yan­lı­şı­nı dü­zel­te­mez. Dö­nüp, dö­nüp ba­tı­yı suç­la­ma­nın bir ale­mi yok. 

Ba­la ze­hir ka­tan bi­ziz. Hak­kı ba­tı­la alet eden bi­ziz.
İs­la­mı her tür­lü çir­kin­li­ğe  ör­tü ya­pan bi­ziz. 

Onun için baş­ka­la­rı­nı suç­la­ma­nın ko­lay­cı­lı­ğı­nı bı­ra­kıp, mil­yon ta­ne eli­miz var­sa hep­siy­le bir­lik­te ken­di ya­ka­mı­za ya­pış­mak zo­run­da­yız. 

Çün­kü baş­ka bir kur­tu­luş yo­lu yok­tur!

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.