24 Mart 2018 Cumartesi7 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:29Güneş 06:55Öğle 13:17İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:47
  • 16°C Adana
  • 15°C Adıyaman
  • 6°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • 12°C Amasya
  • 9°C Ankara
  • 16°C Antalya
  • 16°C Artvin
  • 9°C Aydın
  • 7°C Balıkesir
 • BIST: 116.603 -0.43
 • Altın: 172,599 2.65
 • Dolar: 3,9676 0.87
 • Euro: 4,9052 1.34

Ha­lil Ho­ca­’nın ar­dın­dan

Selçuk Özdağ

Bu yo­ğun tem­po içe­ri­sin­de ba­zı şey­le­ri unu­tu­yo­ruz. Ha­ya­tın en ger­çek ya­nı ge­çi­ci­li­ği, ya­ni fa­ni­li­ği­dir. Gün ge­le­cek he­pi­miz bi­rer ma­sal ola­ca­ğız.

Ge­çen haf­ta ba­ba­mı kay­be­din­ce bu ya­kı­cı ger­çe­ği bir de­fa   bü­tün çıp­lak­lı­ğı ile his­set­tim. Ölüm bi­ze fa­ni­li­ği ha­tır­la­tı­yor. Ga­li­ba onun bü­yük bir na­si­hat­çi ol­ma­sı da bu­ra­dan kay­nak­la­nı­yor. Ölüm­le­rin uya­rı­sı ol­ma­sa bu ha­ya­tın bir gün ni­ha­ye­te ere­ce­ği­ni hiç dü­şün­me­ye­ce­ğiz.

Ge­çen haf­ta  ha­yat­ta olan ba­bam bu haf­ta yok. İn­sa­nın an­ne­si, ba­ba­sı  onun en emin sı­ğı­na­ğı­dır. Bir ne­vi du­a ka­le­le­ri­miz­dir. On­la­rı ar­ka­mız­da his­set­me­nin em­ni­ye­ti ile ha­re­ket ede­riz. Bi­li­riz ki,  pe­şi­miz­de pa­zar­lık­sız, şart­sız bir sev­gi var. Da­ral­dı­ğı­mız­da koş­tu­ğu­muz, dol­du­ğu­muz­da içi­miz­de­ki­le­ri ku­cak­la­rı­na bo­şalt­tı­ğı­mız bir sev­gi.

Ölüm ay­nı za­man­da kalp­le­ri yu­mu­şa­tan eş­ya ve olay­la­ra bi­raz da­ha rah­met na­za­rıy­la bak­ma­mı­za ve­si­le olan bir ger­çek. Bir bü­yük ve­li, ölü­mü öl­dür­mek müm­kün de­ğil de­miş. Evet, ölü­mü öl­dü­re­mez­si­niz. İn­san­lık ne ka­dar me­sa­fe kat eder­se et­sin, ne ka­dar bü­yük bu­luş­lar ya­par­sa yap­sın ölüm kar­şı­sın­da ça­re­siz­dir. Al­lah kar­şı­sın­da mut­lak mağ­lu­bi­yet ala­nı ölüm­dür. Bi­li­me, ta­bi­ata ta­pan­la­rın bir tür­lü ka­bul­le­ne­me­di­ği ger­çek bu­dur.

İn­san­lar ya be­de­nen ya­hut ha­tı­ra­la­rıy­la iç­le­ri­miz­de ya­şı­yor. Bi­ze öğ­ret­tik­le­ri, an­lat­tık­la­rı ile on­la­rı içi­miz­de ya­şa­tı­yo­ruz. Ba­zen gi­den­le­rin çok de­rin iz­ler bı­rak­tık­la­rı­nı gö­rü­yo­ruz, yer­le­ri­ni bir tür­lü dol­du­ra­mı­yor­su­nuz.

Ba­bam bir va­tan sev­da­lı­sıy­dı, bi­ze  hep ken­di­miz için de­ğil mil­let ve ül­ke için ça­lış­ma­yı tel­kin eder­di. Ye­tiş­tir­di­ği öğ­ren­ci­le­re de ay­nı ru­hu 35 yıl üf­le­me­ye ça­lış­tı. Sev­gi­li an­ne­mi bi­ze ema­net bı­ra­ka­rak git­ti. Ne de­miş Al­lah Re­su­lu, iki­sin­den bi­ri ha­yat­ta olup da cen­ne­ti ka­zan­ma­ya­na ya­zık­lar ol­sun. Evet, ül­ke mil­let me­se­le­le­ri­ni as­la ih­mal et­me­ye­ce­ğiz ama bi­zi ha­ya­ta ha­zır­la­yan kah­rı­mı­zı, na­zı­mı­zı çe­ken­le­ri de as­la unut­ma­ya­ca­ğız.

Bu ül­ke­de hu­zur ev­le­ri açıl­dık­ça  de­rin bir üzün­tü du­yu­yo­rum. Ana­nın, ba­ba­nın hu­zur du­ya­bi­le­ce­ği tek me­kan ev­lat­la­rı­nın ya­nı­dır. Bi­ze ne ol­du ki on­la­rı lü­zum­suz bir eş­ya gi­bi gö­tü­rüp hu­zur ev­le­ri­nin ka­pı­sın­da nis­ya­na terk edi­yo­ruz. Ana­sı­nı ba­ba­sı­nı ih­mal eden ço­cuk­la­rı ta­ra­fın­dan ay­nı mu­ame­le­ye mu­ha­tap tu­tu­lur. Unu­tan unu­tu­lur, ve­fa­sız­lık eden ve­fa­sız­lık gö­rür. Git­tik­çe nob­ran­la­şan, kalp­le­ri na­sır­la­şan bir top­lum ol­ma yo­lun­da iler­li­yo­ruz.  O bü­yük mut­lu ek­me­ği­ni bö­lü­şen ai­le­le­rin ye­ri­ni ek­me­ği­ni ana ve ba­ba­sı ile bö­lüş­me­yen ben­cil ai­le­ler al­dı. Ruh­la­rı­mız ka­tı­laş­tı, ha­ya­tı tek bo­yut­lu bir ger­çek ola­rak gö­rü­yo­ruz oy­sa  bu­gü­nün ya­rı­nı da var, asıl ha­yat ora­da, bu­nu ıs­ka­la­ya­rak an­cak ken­di­mi­zi kan­dı­rı­rız. 

Çok şey var ya­zı­la­cak, an­cak ki­şi­sel bir me­se­le­yi çok faz­la ge­nel­leş­tir­mek is­te­mi­yo­rum. Ba­ba­la­rı­mı­zın ku­şa­ğı çok ıs­tı­rap­lı bir ku­şak­tı. Ezil­di­ler, hor­lan­dı­lar, aşa­ğı­lan­dı­lar ama ye­nil­me­di­ler. Bi­ze dü­şen bi­ze ema­net et­tik­le­ri ah­la­ki gü­zel­lik­le­ri kı­ya­me­te ka­dar ya­şat­mak, on­la­rın te­mel­le­ri­ni at­tık­la­rı ze­min üze­rin­den  bü­yük Tür­ki­ye­’yi in­şa et­mek­tir. Onu rah­met ve dua­lar­la anı­yor de­ğer­li oku­yu­cu­la­rım­dan da bir Fa­ti­ha­’yı çok gör­me­me­le­ri­ni di­li­yo­rum.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.