23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:31Güneş 06:56Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:26Yatsı 20:46
  • 24°C Adana
  • 20°C Adıyaman
  • 11°C Afyon
  • 13°C Ağrı
  • 17°C Amasya
  • 14°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 16°C Artvin
  • 16°C Aydın
  • 14°C Balıkesir
 • BIST: 116.603 -0.43
 • Altın: 172,219 2.42
 • Dolar: 3,9676 0.87
 • Euro: 4,9052 1.34

Hocalı Soykırımı

Selçuk Özdağ

Ön­ce­ki gün Ho­ca­lı soy­kı­rı­mı­nın   kur­ban­la­rı  çe­şit­li et­kin­lik­ler­le   anıl­dı. Ha­tır­la­na­ca­ğı üze­re  25-26 Şu­bat 1992, ta­ri­hin­de, ken­di­le­ri­ne “Art­sah Halk Kur­tu­luş Or­du­su­” is­mi­ni ve­ren Er­me­ni çe­te­le­ri, Er­me­ni as­ker­le­ri ve SSCB den kal­ma 366. ala­ya bağ­lı Rus as­ker­le­ri, Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı Ho­ca­lı­’ya sal­dır­dı. Ön­ce 366. Alay top ateş­le­riy­le şeh­rin as­ke­ri nok­ta­la­rı­nı yok et­ti, ar­dın­dan şeh­ri sa­vu­nan­lar kur­şu­na di­zil­di. Sa­ba­ha ka­dar ta­ri­hin gör­dü­ğü en bü­yük vah­şet ve soy­kı­rım­lar­dan  bi­ri ya­şan­dı. Bir gün için­de 613 si­vil öl­dü­rül­müş, 63’ü ço­cuk, 106’sı ka­dın, 70’i ih­ti­yar 239 ki­şi özel iş­ken­ce yön­tem­le­riy­le; 487 ki­şi ise vü­cut­la­rın­da ağır ha­sar bı­ra­kı­la­rak kat­le­dil­miş­tir. 1275 ki­şi ka­çı­rı­la­rak ağır iş­ken­ce­le­re ma­ruz bı­ra­kıl­mış, , bun­la­rın 1165’i kur­ta­rıl­mış ge­ri­ye ka­lan 110 ki­şi­nin akı­bet­le­ri ise ha­la meç­hul­dür.

 Er­me­ni kuv­vet­le­ri­ne bu­gün­kü Cum­hur­baş­ka­nı Serj Ser­kis­yan  ko­mu­tan­lık yap­mış­tır. Ho­ca­lı­da ya­şa­nan­lar tam bir in­san­lık fa­ci­ası­dır. Yu­ka­rı­da­ki bi­lan­ço­da da be­lir­til­di­ği gi­bi ka­dın ço­cuk, yaş­lı ay­rı­mı yap­ma­dan yüz­ler­ce in­san en ağır iş­ken­ce­ler­den ge­çi­ri­le­rek kat­le­dil­miş­tir. Soy­kı­rı­mın fa­il­le­ri son­ra­la­rı yap­tık­la­rı açık­la­ma­lar­da bu­nun bir in­ti­kam soy­kı­rı­mı ol­du­ğu­nu iti­raf et­miş­ler­dir.

20. as­rın son­la­rın­da ya­şa­nan soy­kı­rı­ma dün­ya her za­man ol­du­ğu gi­bi sus­kun kal­mış,Er­me­ni çe­te­le­ri­nin iş­le­di­ği in­san­lık su­çu­nu gör­mez­den gel­miş­tir. Da­ha kö­tü­sü  bu in­san­lık tra­je­di­si­nin Tür­ki­ye­’de de ye­te­rin­ce an­la­şıl­ma­mış ol­ma­sı­dır. Hrant Din­k’­in ce­na­ze­sin­de he­pi­miz Er­me­ni­yiz di­ye­rek so­ka­ğa dö­kü­len­ler  hiç­bir za­man Ho­ca­lı­’da ya­şa­nan kat­li­ama ay­nı du­yar­lı­lı­ğı gös­ter­me­miş­ler­dir. Ken­di in­sa­nı­na bu ka­dar la­ka­yıt ka­lan baş­ka bir top­lum gös­ter­mek müm­kün de­ğil­dir. Bu­gün tek bir Er­me­ni­’nin,  Hran­t’­ın kat­li bi­le yüz­ler­ce Müs­lü­man Tür­kün soy­kı­rı­ma uğ­ra­tıl­ma­sın­dan da­ha faz­la il­gi gör­mek­te­dir. Bu­nun­la as­la Hran­t’­a ya­pı­la­nı tas­vip et­ti­ğim an­la­mı çı­ka­rıl­ma­ma­lı­dır. Bi­la­kis ki­me ya­pı­lır­sa ya­pıl­sın iş­ken­ce, ci­na­yet, zu­lüm ay­nı an­la­mı ta­şı­mak­ta­dır. Kim­lik­ler kim­se­ye ya­pı­lan yan­lı­şı meş­ru ha­le ge­tir­mez. Ama in­san hak­la­rı adı al­tın­da sa­de­ce Türk ve Müs­lü­man ol­ma­yan­la­rın gün­de­me ta­şın­ma­sı tam bir çif­te stan­dart­lı­lık ve ah­lak­sız­lık­tır.

Ho­ca­lı­’da na­sıl bir in­san­lık dra­mı ya­şan­dı­ğı­nı an­la­mak için uzun mü­ba­ha­se­le­re ge­rek yok. Soy­kı­rı­mın fa­il­le­ri bu­nu za­ten övü­ne­rek an­la­tı­yor­lar. Bir in­ter­net si­te­sin­den alın­tı­la­dı­ğım (1) Zo­ri Ba­la­ya­n’­ın Ru­hu­mu­zun Can­lan­ma­sı  ki­ta­bın­dan alı­nan şu sa­tır­lar bi­le tek ba­şı­na Ho­ca­lı­’da na­sıl bir vah­şe­tin ya­şan­dı­ğı­nı gös­ter­me­ye ye­ti­yor:

“­Ho­ca­lı­da ele ge­çir­di­ği­miz bir eve gir­di­ği­miz­de, as­ker­le­ri­miz 13 ya­şın­da bir Türk ço­cu­ğu­nu pen­ce­re­ye çi­vi­le­miş­ler­di. Türk ço­cu­ğu çok ses çı­kar­ma­sın di­ye as­ker­ler ço­cu­ğun an­ne­si­nin ke­sil­miş göğ­sü­nü onun ağ­zı­na sok­tu. Da­ha son­ra ben bu 13 ya­şın­da­ki Türk ço­cu­ğu­na, on­la­rın ata­la­rı­nın bi­zim ço­cuk­la­rı­mı­za yap­tık­la­rı­nı yap­tım. Ba­şın­dan, en­se­sin­den ve kar­nın­dan de­ri­si­ni soy­dum. Son­ra sa­at tut­tum ve Türk ço­cu­ğu ye­di da­ki­ka son­ra kan kay­bın­dan ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. İlk mes­le­ğim dok­tor­luk ol­du­ğu için mer­ha­met­liy­dim, bu yüz­den de ço­cu­ğa yap­tı­ğım ezi­yet­ten do­la­yı mut­lu­luk duy­ma­dım. Ama ru­hum hal­kı­mın bir kıs­mı­nın bi­le öcü­nü al­dı­ğı için gu­rur­luy­du. Da­ha son­ra, öl­müş Türk ço­cu­ğu­nun ce­se­di­ni par­ça par­ça doğ­ra­dık ve bu Tür­k’­le ay­nı kök­ten olan kö­pek­le­re at­tık. Ak­şa­ma ka­dar ay­nı şe­yi 3 Türk ço­cu­ğu­na da­ha yap­tık.”

İçi­niz­den ge­li­yor­sa şim­di de he­pi­miz Er­me­ni­’yiz di­ye ba­ğı­rın. Unut­ma­yın de­ri­si yü­zü­len o Türk ço­cu­ğu ile göğ­sü ko­pa­rı­lan o an­ne­nin iki eli ya­ka­nız­da ola­cak­tır.

(1) (http://www.mynet.com/my/ipekfcevik/yabanci-gazetecilerin-gozunden-kanli-hocali-katliami-anlatilanlar-yureklerinizi-yakacak-1038355

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.