24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:29Güneş 06:55Öğle 13:17İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:47
  • 16°C Adana
  • 14°C Adıyaman
  • 9°C Afyon
  • 8°C Ağrı
  • 8°C Amasya
  • 7°C Ankara
  • 16°C Antalya
  • 14°C Artvin
  • 14°C Aydın
  • 11°C Balıkesir
 • BIST: 116.603 -0.43
 • Altın: 172,438 2.55
 • Dolar: 3,9676 0.87
 • Euro: 4,9052 1.34

Dev­let Ka­til, PKK Ma­sum

Selçuk Özdağ

Bir ül­ke­nin ay­dı­nı ül­ke­si­ne, mil­le­ti­ne kar­şı so­rum­lu­luk his­se­der, ko­nu­şur­ken ya­zar­ken ama­cı par­ça­la­mak böl­mek, iti­bar­sız­laş­tır­mak de­ğil, dü­zelt­mek, onar­mak, gü­zel­leş­tir­mek ol­ma­lı­dır. Top­lum­da kar­şı­lık bu­lan, be­nim­se­nen de bu tip ay­dın ka­rak­te­ri­dir.

Biz­de öy­le mi, ön­ce­ki gün Bu­gün TV’­de Hay­ko Bağ­da­t’­ı sey­re­der­ken  tüy­le­rim di­ken di­ken ol­du. Dev­le­ti, es­ki  baş­ba­ka­nı­mız Çil­le­r’­i ka­til ilan et­ti. Bun­la­rı söy­ler­ken o ka­dar asa­bi­leş­ti ki,  söz­le­ri­nin ar­ka­sın­da­ki duy­gu­sal bo­yu­tu,  ta­raf­tar po­zis­yo­nu­nu he­men gö­re­bi­li­yor­du­nuz.

Onu sey­re­der­ken li­be­ral, de­mok­rat, ob­jek­tif ay­dın kav­ram­la­rı­nın içi­nin ne ka­dar boş ol­du­ğu­nu bir de­fa da­ha gör­düm. Bu ül­ke­de her­kes ta­raf, ya ül­ke­nin bir­li­ğin­den ya da par­ça­lan­ma­sın­dan ya­na. Öte­si ta­ma­men  ta­raf­tar­lı­ğı giz­le­mek için kul­la­nı­lan kı­lıf­lar.

Dev­let yar­gı­sız in­faz yap­tı, öl­dür­dü kat­let­ti di­yor. Evet, Gü­ney­do­ğu­’da geç­miş­te bu tip iç ka­na­tı­cı he­pi­mi­zin yan­lış bul­du­ğu olay­lar ol­muş­tur. Bun­la­rı kim ki­me kar­şı ya­par­sa yap­sın yan­lış­tır. Dev­let hu­kuk­la bağ­lı­dır ve her iş­le­mi­ni ona gö­re yap­ma­lı­dır. Ama bu­nu eleş­ti­rir­ken ola­yı ol­du­ğun­dan da­ha fe­ci gös­te­rir  şe­kil­de ra­kam­lar­la oy­nar ve yan­lı­şı tek ta­raf­lı bir  ey­lem ola­rak gös­te­rir­se­niz kim­se si­zin iyi ni­ye­ti­ni­ze, ob­jek­tif­li­ği­ni­ze inan­maz.

Öy­le bir ha­va oluş­tu­ru­lu­yor ki, PKK san­ki dev­le­tin yap­tı­ğı yan­lış­la­rın ha­ta­la­rın, ba­zı dev­let gö­rev­li­le­ri­nin ta­ma­men ken­di ya­pı­la­rın­dan kay­nak­la­nan ku­sur­la­rı­nın ma­sum bir so­nu­cuy­muş gi­bi gös­te­ri­li­yor. 

Dev­le­ti tak­bih eden, bin­ler­ce in­sa­nı­mı­zı kat­le­den ka­dın, ço­cuk, be­bek öl­dü­ren ken­di mi­li­tan­la­rı­nın bin­ler­ce­si­ni iş­ken­ce­den ge­çi­re­rek yok eden PKK’­yı hiç  ağ­zı­na al­mı­yor. 

Çil­le­r’­e sal­dı­ran­lar Apo için tek bir eleş­ti­ri­ci ke­lam et­mi­yor. Bu­na iyi ni­yet, ob­jek­tif de­ğer­len­dir­me di­ye­bi­lir mi­si­niz? Çil­le­r’­in avu­ka­tı de­ği­lim ama sor­mak is­ti­yo­rum, Çil­le­r’­in ka­til ol­du­ğu­na da­ir bir mah­ke­me ka­ra­rı ya­hut so­ruş­tur­ma mı var? İn­san­la­rı yar­gı­la­ya­cak, hü­küm ve­re­cek mer­ci­ler bel­li­dir. Bu kav­ram­la­rı bu ka­dar ra­hat tü­ket­mek ay­dın tav­rı de­ğil mi­li­tan tav­rı­dır.

Çil­ler ni­ye ka­til? Çün­kü PKK ile mü­ca­de­le et­ti, ta­viz ver­me­di, ül­ke­yi kim­se­ye peş­keş çek­me­di, he­ves­le­ri­ni kur­sak­la­rın­da bı­rak­tı. PKK’ ya ge­çit ver­sey­di Hay­ko gi­bi­ler ta­ra­fın­dan kah­ra­man ilan edi­lir­di.

PKK  an­la­tıl­dı­ğı gi­bi Gü­ney­do­ğu­’da dev­let­ten kay­nak­la­nan ki­mi yan­lış­la­rın so­nu­cu or­ta­ya çık­mış de­ğil­dir. Yar­gı­sız in­faz de­di­ği­niz 80’li yıl­la­rın or­ta­sın­dan son­ra gün­de­me gel­miş­tir. Oy­sa PKK 1975 yı­lın­dan iti­ba­ren Apo­cu­lar adı al­tın­da ci­na­yet iş­le­me­ye baş­la­mış, 1978 yı­lın­da da bu is­mi al­mış­tır. 12 Ey­lül dar­be­si­ne ge­lin­ce­ye ka­dar PKK’­nın böl­ge­de öl­dür­dü­ğü in­san sa­yı­sı yüz­le­rin çok üze­rin­de­dir. Bu­nun­la il­gi­li pi­ya­sa da sa­yı­sız kay­nak  bu­la­bil­mek müm­kün­dür. Ya­ni Türk­çe­si yar­gı­sız in­faz­lar yok­ken PKK var­dı. Bu­nu gör­mez­den ge­le­rek PKK’­yı san­ki  ki­mi yan­lış uy­gu­la­ma­la­rın so­nu­cu gi­bi gör­mek onu ak­la­mak, böl­ge­de halk­la bü­tün­leş­tir­me gay­re­ti­dir. 

Bu pro­pa­gan­da­la­rı PKK’­da yap­mak­ta ken­di­ni bu yan­lış uy­gu­la­ma­la­rın bir so­nu­cu ola­rak gös­ter­me­ye ça­lış­mak­ta­dır. Hay­ko­’nun yap­tı­ğı da bu pro­pa­gan­da ve stra­te­ji­ye pa­ra­lel­dir. Dev­le­te, onun es­ki bir baş­ba­ka­nı­na ka­til di­ye­cek ama Apo­’ya, PKK’­ya as­la bu­nu di­ye­me­ye­cek­si­niz. Bu­nun adı HDP’­nin PKK’­nin avu­kat­lı­ğı­dır.

Bir di­ğer hu­sus da şu­dur, iki de bir ik­ti­da­ra gü­ven­mi­yo­rum, şu­na güvenmiyorum bu­na gü­ven­mi­yo­rum de­ni­li­yor. PKK gü­ve­ni­lir sö­zü­nün eri bir ör­güt ama Türk Dev­le­ti  ve onu yö­ne­ten­ler ya­lan­cı, sö­zün­de dur­ma­yan, al­da­tı­cı, gü­ven tel­kin et­me­yen ki­şi­ler. Böy­le bir tas­nif, böy­le bir de­ğer­len­dir­me ola­bi­lir mi? 

PKK her ta­vi­zi ver­di ik­ti­dar gö­re­vi­ni yap­ma­dı, Hay­ko Bağ­dat gü­ven­mi­yor­muş. Gü­ven­se­niz no­lur gü­ven­me­se­niz ne olur.

Ba­rış kar­deş­lik ve ger­çek­ten de­mok­ra­si is­te­yen­le­rin tav­rı bu ola­maz. Çö­züm sü­re­cin­den be­ri bir­çok adım atıl­dı ya­yın­cı­lık ala­nın­da, Kürt­çe pro­pa­gan­da yap­ma ala­nın­da okul­lar­da seç­me­li ders ol­ma­sı ala­nın­da ve da­ha bir­çok alan­da iyi­leş­tir­me­ler dü­zen­le­me­ler ya­pıl­dı. 

Su­yu yo­ku­şa sü­ren PKK gi­bi hiç­bir şey ya­pıl­ma­dı de­mek bu ül­ke­yi or­ta­dan iki­ye bö­lün­ce­ye ka­dar ben tat­min ol­mam de­mek­tir. Ger­çek bir ay­dın PKK’­yı te­lin eder, bu ül­ke­de bu ka­dar iyi­leş­tir­me ya­pıl­mış­ken si­lah bı­rak­ma­mış ol­ma­la­rı­nı ten­kit eder. 

Siz ne ya­pı­yor­su­nuz dev­let iyi­leş­tir­me­ler yap­tık­ça dev­le­te ve onu yö­ne­ten­le­re yük­le­ni­yor­su­nuz. Prog­ram­da İs­pan­ya, Al­man­ya ve İtal­ya ile il­gi­li an­la­tı­lan­la­rın ço­ğu ger­çek dı­şıy­dı. Ne­re­dey­se dün­ya fe­de­ra­tif bir ya­pı­ya geç­ti, ha­di biz de ge­çe­lim de­nil­di. O ka­dar da de­ğil, İs­pan­yol­lar ço­ğul bir İs­pan­ya ha­yal et­miş­tik, par­ça­lan­mış bir İs­pan­ya­’ya gel­dik di­yor­lar. 

Bi­ze çok ma­tah bir şey­miş gi­bi an­la­tı­lan İs­pan­ya ör­ne­ği par­ça­lan­ma­dır bu­gün o özerk­li­ği ve­ren­ler mem­nun de­ğil­dir, alan­lar da tat­min ol­muş de­ğil­dir. Ne di­ye­yim bu tip prog­ram­lar bu­gün TV’­ye çok ya­kı­şı­yor, bun­la­rı gö­rün­ce ar­tık bi­zim bir şey söy­le­me­mi­ze ge­rek kal­mı­yor. Her­kes her şe­yi gö­rü­yor  çün­kü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.