22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:34Güneş 06:08Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:57Yatsı 21:25
  • 17°C Adana
  • 14°C Adıyaman
  • 10°C Afyon
  • 3°C Ağrı
  • 16°C Amasya
  • 14°C Ankara
  • 17°C Antalya
  • 9°C Artvin
  • 20°C Aydın
  • 15°C Balıkesir
 • BIST: 110.932 -1.06
 • Altın: 175,280 0.08
 • Dolar: 4,0581 0.43
 • Euro: 4,9812 -0.14

Cumhurbaşkanı ve Kürt Meselesi

Selçuk Özdağ

Cum­hur­baş­ka­nı Sn. Er­do­ğa­n’­ın “Kürt me­se­le­si yok­tu­r” sö­zü  cid­di tar­tış­ma­la­ra ne­den ol­du. Özel­lik­le Kürt­çü, ay­rı­lık­çı cep­he­nin krip­to ya­zar­la­rın­dan iti­raz­lar yük­sel­di. Bu iti­raz­lar dik­kat­le tet­kik edil­di­ğin­de so­ru­na bir de­mok­ra­tik­leş­me me­se­le­si ola­rak ba­kıl­ma­dı­ğı, ta­ma­men ba­ğım­sız­lık/ay­rı­lık ek­se­nin­de ba­kıl­dı­ğı gö­rü­le­cek­tir.

Över­ken de, ye­rer­ken de vic­da­nı el­den bı­rak­ma­mak la­zım. Ge­çen 13 yıl bo­yun­ca   hiç­bir şey ya­pıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­mek için an­cak vic­dan­sız ol­mak ge­re­kir. Bu­gün kol­luk­ta kim­se ar­tık kö­tü mu­ame­le gör­dü­ğü­nü söy­le­ye­mi­yor, fai­li meç­hul ci­na­yet­ler dö­ne­mi ka­pan­dı, kim­se­nin mah­ke­me ka­ra­rı ol­ma­dan ev ve­ya iş ye­ri aran­mı­yor, okul­lar­da Kürt­çe, Za­za­ca seç­me­li ders ola­rak oku­tu­lu­yor, bu dil­ler­le ti­yat­ro,si­ne­ma yap­ma­nın önün­de hiç­bir en­gel yok, Te­le­viz­yon ve rad­yo­lar­da fark­lı dil ve leh­çe­ler­le 24 sa­at ya­yın yap­mak müm­kün. Bu­gün gü­ya ile­ri de­mok­ra­si­ler­le yö­ne­til­di­ği söy­le­nen ül­ke­ler­de bi­le bu öl­çü­de bir ya­yın ser­bes­ti­si söz ko­nu­su de­ğil. (Al­man­ya, Yu­na­nis­tan ve Bul­ga­ris­tan gi­bi ül­ke­ler­de­ki uy­gu­la­ma­la­ra ba­kı­nız) Bü­tün bu ger­çek­ler or­ta­da du­rur­ken hiç­bir şey ya­pıl­ma­dı, Kürt so­ru­nu öte­le­ni­yor, Kürt­ler bir de­fa da­ha kan­dı­rı­lı­yor de­mek an­cak ha­in­lik ve vic­dan­sız­lık­la izah edi­le­bi­lir. Bu tür ya­yın­la­rın ama­cı, ül­ke­yi bö­lün­ce­ye ka­dar,  böl­ge­de bir tat­min­siz­lik ve al­da­tıl­mış­lık duy­gu­su­nun sür­me­si­ni sağ­la­mak, bu şe­kil­de çö­zü­mü ay­rı­lı­ğa bağ­la­mak­tır.

Ola­ya vic­dan pen­ce­re­sin­den ba­kıl­dı­ğın­da bun­ca adı­ma, bun­ca dü­zen­le­me­ye rağ­men ver­di­ği söz­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­ye­nin PKK cep­he­si ol­du­ğu bel­li­dir. Baş­ta ve­ri­len si­lah bı­rak­ma ve ül­ke dı­şı­na çık­ma sö­zün­de du­rul­ma­mış, iyi ni­yet­le baş­la­tı­lan bir sü­reç ör­güt­sel ya­yıl­ma için bir fır­sat ola­rak de­ğer­len­di­ril­miş­tir. Hü­kü­met sü­re­ce ha­lel gel­me­sin di­ye ola­ğa­nüs­tü dik­kat gös­te­rir­ken, PKK ve uzan­tı­sı çev­re­ler ye­ni mev­zi­ler el­de et­mek için ola­ğa­nüs­tü ça­ba har­ca­mış­lar­dır. Kal­dı ki, si­lah bı­rak­mak sa­de­ce ey­lem yap­ma­yı bı­rak­mak de­mek de­ğil­dir, içi­ne ör­güt­sel fa­ali­yet­le­re ara ver­mek, bö­lü­cü­lük yap­ma­mak, hal­kı kış­kırt­ma­mak, kin ve nef­ret üret­me­mek, pa­ra­lel ya­pı­lar üret­me­mek de gir­mek­te­dir. PKK bun­la­rın han­gi­sin­den vaz geç­miş­tir? Hiç bi­rin­den! Bir ta­raf sü­rek­li adım atar­ken di­ğer ta­ra­fın sü­rek­li mev­zi ka­zan­ma­ya ça­lış­ma­sı ba­rış de­ğil da­ha bü­yük kav­ga­lar için­dir.

Bu ba­kım­dan sn. Cum­hur­baş­ka­nı­nın söz­le­ri de­ğer­len­di­ri­lir­ken  on yıl ön­ce / son­ra  mu­ha­se­be­si ya­pı­la­rak  de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Tür­ki­ye böy­le bir de­mok­ra­tik or­ta­ma doğ­ma­mış­tı, bü­tün bu iyi­leş­tir­me­ler son yıl­lar­da alı­nan risk­le­rin bir ürü­nü­dür. He­def bu ül­ke ço­cuk­la­rı­nın ka­nı­nın dö­kül­me­me­si, her­ke­sin ba­rış ve hu­zur için­de bir ara­da ya­şa­ma­sı­dır. Yok­sa Tür­ki­ye bir te­rör ör­gü­tü ile ne mü­ca­de­le et­me­ye­cek ka­dar aciz, ne de  ma­sa­da otur­ma­ya mah­kum­dur. Bu ül­ke bin ta­ne te­rör ör­gü­tü­nü ve on­la­rın uzan­tı­la­rı­nı ye­ne­cek gü­ce ha­iz­dir. An­cak önem­li olan me­se­le­le­rin ön­ce­lik­le sulh ve sü­ku­net­le çö­zül­me­si­dir. Dö­kü­len her dam­la kan ki­me ait olur­sa ol­sun bu ül­ke in­san­la­rı­nın ka­nı­dır. Me­se­le­ye biz ve on­lar za­vi­ye­sin­den ba­ka­rak  iki­lik çı­kar­mak kim­se­ye fay­da sağ­la­maz. İki­lik­le yo­la çı­kan­la­rın va­ra­ca­ğı yer ay­rış­ma ve bö­lün­me­dir. Çö­züm sü­re­ci­nin ama­cı as­la bu de­ğil­dir. Bu sü­reç­ten  ay­rı bir dev­let, ay­rı bir si­ya­si ya­pı uma­rak yo­la çı­kan­lar ya­nıl­dık­la­rı­nı er geç an­la­ya­cak­lar­dır. Evet,çö­züm sü­re­cin­de üni­ter bir dev­le­tin ya­pa­bi­le­ce­ği her dü­zen­le­me ya­pıl­mış, so­ru­nun de­mok­ra­tik­leş­me­ye ba­kan veç­he­si bit­miş­tir. Bit­me­miş­tir di­yen­ler ay­rı­lı­ğı, bö­lün­me­yi, par­ça­lan­ma­yı he­def­le­yen­ler­dir. Sn. Cum­hur­baş­ka­nı­nın tes­pi­ti doğ­ru­dur!

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.