17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:41Güneş 07:06Öğle 13:19İkindi 16:39Akşam 19:19Yatsı 20:38
  • 14°C Adana
  • 9°C Adıyaman
  • 6°C Afyon
  • 1°C Ağrı
  • 7°C Amasya
  • 7°C Ankara
  • 11°C Antalya
  • 10°C Artvin
  • 8°C Aydın
  • 9°C Balıkesir
 • BIST: 117.216 0.01
 • Altın: 165,618 0.47
 • Dolar: 3,9176 0.52
 • Euro: 4,8144 0.31

Soykırım ve HDP

Selçuk Özdağ

Birçok ül­ke­den son­ra Av­ru­pa Par­la­men­to­su  da Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nı ka­bul et­ti. So­run­la­rı­mı­zın bü­yü­me­si­nin, dağ­laş­ma­sı­nın ço­ğu, ken­di gaf­le­ti­mi­zin ese­ri­dir. Ulus­la­ra­ra­sı top­lum­da bi­zi zor du­rum­da bı­ra­kan bu tür prob­lem­le­re kar­şı ta­ri­hi ha­ki­kat­le­ri hay­kı­ra­cak bir me­ka­niz­ma­mız yok. Ken­di ken­di­mi­ze ko­nu­şup te­sel­li bu­lu­yo­ruz.

Av­ru­pa ve­ya Pa­pa­’ya kız­mak me­se­le­yi çöz­mü­yor. On­la­rın söy­le­di­ğin­den da­ha ağı­rı­nı, da­ha utanç ve­ri­ci ola­nı­nı HDP ve onun söz­cü­le­ri söy­lü­yor. De­mir­taş kaç de­fa Er­me­ni soy­kı­rı­mı var­dır de­di. Da­ha ön­ce ba­zı HDP mil­let­ve­kil­le­ri mec­li­se dö­ne­rek siz ka­til­si­niz, kat­li­am­cı­sı­nız, soy­kı­rım­cı­sı­nız gi­bi laf­lar et­miş­ti. On­lar­dan bir ta­ne­si de şim­di ağ­rı Be­le­di­ye baş­ka­nı olan Sır­rı Sa­kı­k’­tı.

Bir Er­me­ni soy­kı­rı­mı var mı­dır, yok mu­dur  su­ali­nin ce­va­bı si­ya­set­çi­ler­den çok ta­rih­çi­le­re ait­tir. Tür­ki­ye uzun yıl­lar­dır ar­şiv­le­ri aça­lım ta­rih­çi­ler bi­lim in­san­la­rı ka­rar ver­sin di­yor. Bu ga­yet ma­kul çağ­rı­ya bu­gü­ne ka­dar Er­me­ni cep­he­sin­den tek bir ce­vap gel­me­di. Oy­sa bu­gün Er­me­ni di­as­po­ra­sın­dan fark­lı dü­şü­nen sa­yı­sız ta­rih­çi, araş­tır­ma­cı var. Söz ge­li­mi Le­vi, 1915’de as­lın­da ne ol­du isim­li ese­rin­de ta­raf­la­rın gö­rüş­le­ri­ni tek tek ir­de­le­miş ke­sin­lik­le bir soy­kı­rım ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ver­miş­tir.

Soy­kı­rım­la Tür­ki­ye­’yi it­ham  eden­ler da­ha çok Kürt­çü ve Er­me­ni­ci çev­re­ler. Bu iş­bir­li­ği  bu­gün de de­vam edi­yor. Mev­la­na­za­de Rı­fat gi­bi dö­ne­min Kürt­çü ya­zar­la­rı­nın ni­çin Türk­ler soy­kı­rım yap­tı de­di­ği­ni iyi ir­de­le­mek, ar­ka pla­nı­nı iyi an­la­mak la­zım. İn­gi­liz ve Rus bel­ge­le­ri­ne ba­kıl­dı­ğın­da Do­ğu­’dan sür­gü­ne gi­den Er­me­ni­’le­rin yol­lar­da hep Kürt aşi­ret­le­ri ta­ra­fın­dan sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı­ğın­dan söz edi­lir. Bu ko­nu­da sa­yı­sız tel­graf, bil­gi ve not var­dır. Sa­la­hi R.Son­ye­l’­in Giz­li Bel­ge­ler­de Os­man­lı Dev­le­ti­’nin Son Dö­ne­mi ve Tür­ki­ye­’yi böl­me ça­ba­la­rı isim­li ki­ta­bı bu tip ya­zış­ma­lar­la do­lu­dur. Söz ge­li­mi Clay­ton, Trot­te­r’­e gön­der­di­ği me­saj­da şun­la­rı söy­lü­yor: “Kürt­ler­den çok sı­kın­tı çe­ken Ga­vaz, Nur­duz, Şat­tak ve öte­ki Er­me­ni­ler­den  acil yar­dım di­lek­le­ri alı­yo­rum (s,72)” Yi­ne me­se­la Er­me­ni yan­lı­sı­ Lord Bryce Lord­lar ka­ma­ra­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da şun­la­rı söy­le­miş­tir: “Kürt­ler bu olay­lar­da baş­lı­ca ro­lü oy­na­mış­lar­dır.” Ör­nek­le­ri ço­ğalt­mak müm­kün­dür. Mak­sa­dım er­me­ni me­se­le­si­ni bir Kürt Türk me­se­le­si ha­li­ne ge­tir­mek de­ğil. An­cak Çu­ku­ro­va­dan teh­ci­re gi­den­ler­den bir ki­şi­nin bi­le bur­nu ka­na­maz­ken Do­ğu­dan ge­len­le­rin kat­li­am­la­ra ma­ruz kal­ma­sı Ba­tı­’da Kürt­le­rin sal­dı­rı­sı ola­rak ni­te­len­di­ril­miş­tir. İş­te Mev­la­na­za­de Rı­fat ve ça­ğı­mız­da­ki uzan­tı­la­rı Türk­ler soy­kı­rım yap­tı der­ler­ken ile­ri­de Kürt­le­re fa­tu­ra edil­me ih­ti­ma­li bü­yük olan böy­le bir ola­yın so­rum­lu­lu­ğun­dan kur­tul­mak is­ti­yor­lar. Mev­la­na­za­de­’nin teh­cir ka­ra­rı alı­nan top­lan­tı­da ben de var­dım de­di­ği ta­rih­te İs­tan­bu­l’­da de­ğil sür­gün­de ol­du­ğu do­la­yı­sıy­la ya­lan söy­le­di­ği da­ha son­ra bel­ge­ler­le is­pat­lan­mış­tır.

As­lın­da ne Türk’ün ne kür­dün ne de bu Coğ­raf­ya­da ya­şa­yan her­han­gi bir top­lu­lu­ğun ka­rış­tı­ğı bir soy­kı­rım yok­tur. Os­man­lı­’nın Bal­kan­lar­da ye­nil­me­si, par­ça­lan­ma­sı Er­me­ni­le­ri ce­sa­ret­len­dir­miş, et­nik 

te­miz­lik yap­mak böl­ge­de ço­ğun­lu­ğu ele ge­çir­mek için sal­dır­gan­laş­tır­mış­tır. Çev­re köy­ler ba­sıl­mış, Müs­lü­man­lar er­me­ni çe­te­le­ri ta­ra­fın­dan  kat­li­ama uğ­ra­mış­tır. Kürt ve­ya Türk aşi­ret­le­rin gös­ter­di­ği tep­ki­ler ya­şa­nan  acı tra­je­di­le­rin bir so­nu­cu­dur. Olan soy­kı­rım de­ğil kar­şı­lık­lı mu­ka­te­le­dir.

Bu­ra­da bir gün Er­me­ni ile el ele bir gün Rum­la bir baş­ka gün Yu­nan­la el ele olan HDP’­ye de ba­zı ha­tır­lat­ma­lar­da bu­lun­mak­ta fay­da gö­rü­yo­rum. Ken­di ül­ke­si­ne ken­di mil­le­ti­ne iha­net eden if­lah ol­maz. HDP-Er­me­ni­ci be­ra­ber­li­ği­nin ta­ri­hi sey­ri­ne ışık tut­mak için sa­de­ce bir ör­nek ver­mek­le ye­ti­ne­ce­ğim: 1935 yı­lın­da Eri­va­n’­da top­la­nan Kür­do­lo­ji kon­gre­sin­de alı­nan ka­rar­lar bu­gün ki iş bir­li­ği­ni açık­lar ma­hi­yet­te­dir. Alı­nan ka­rar­lar; “Kür­dü Türk Kül­tü­rü­nün te­si­rin­den kur­tar­mak, ay­rı bir Kürt Ta­ri­hi yaz­mak, Kürt­ler­le Ye­zi­di­le­rin, Er­me­ni­le­rin ara­sın­da Ir­ki mü­na­se­bet kur­mak, bir Kür­dis­tan ha­ri­ta­sı yap­mak, Kürt­çe­de­ki Leh­çe­le­ri bir­leş­ti­rip tek bir dil vü­cu­da ge­tir­mek, gra­mer ve lü­gat ha­zır­la­mak, al­fa­be­yi tes­pit et­mek..” (Kay­nak Ta­rih­te Türk­ler ve Kürt­ler Sem­poz­yu­mu C,2,s,72) De­mir­taş ha­la Eri­va­n’­ın çiz­di­ği yol­da yü­rü­yor ben ina­nı­yo­rum ki Kürt­ler bu kir­li yol­dan git­me­ye­cek­le­r…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.