19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:39Güneş 06:13Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
  • 21°C Adana
  • 22°C Adıyaman
  • 18°C Afyon
  • 12°C Ağrı
  • 19°C Amasya
  • 18°C Ankara
  • 20°C Antalya
  • 12°C Artvin
  • 21°C Aydın
  • 19°C Balıkesir
 • BIST: 112.122 0.02
 • Altın: 175,002 0.62
 • Dolar: 4,0406 0.69
 • Euro: 4,9882 0.32

Diktatörün Ölümü

Selçuk Özdağ

12 Ey­lül dar­be­si­nin mi­ma­rı öl­dü. Bir dar­be mağ­du­ru ola­rak ba­zı şey­ler yaz­ma­nın şart ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. Ev­ren son gün­le­ri­ni tu­tuk­la­ma kor­ku­su için­de ge­çir­di. Al­dı­ğı mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı  ha­ya­tı­nı ka­bu­sa çe­vir­di. Yar­gı­la­nır­sam in­ti­har ede­rim di­yen bir za­man­la­rın güç­lü is­mi, ce­za al­ma­mak için her yo­lu de­ne­di.

Bi­zim ku­şak asır­lık tec­rü­be­yi bir­kaç on yı­la sığ­dı­ran bir ne­sil. Dar­be­ler, iş­ken­ce­ler, zu­lüm­ler ha­ya­tı­mı­zın bir par­ça­sı ha­li­ne gel­di. Biz ba­ha­rı ha­pis­ha­ne­ler­de bı­ra­kan bir ne­si­liz. Genç­lik di­ye bir dö­ne­mi­miz ol­ma­dı. Çık­tı­ğı­mız­da mev­sim çok­tan son­ba­ha­ra eriş­miş­ti.

Der­dim, ya­şa­ya­ma­dık­la­rı­mı­zın acı­sı­nı çı­kar­mak de­ğil. Kul hak­kı hiç­bir hak­ka ben­ze­mez. Ya­rın bü­yük mah­ke­me­de ya­şa­dı­ğı­mız her anın he­sa­bı­nı ve­re­ce­ğiz. Der­dim, bi­zim ya­şa­dık­la­rı­mı­zı biz­den son­ra­ki­le­rin ya­şa­ma­ma­sı, da­ha ya­şa­nı­la­bi­lir, da­ha hu­zur­lu bir Tür­kiye­’de ya­şa­ma­la­rı­…

Dar­be­ler­den çı­ka­rı­la­cak ilk ders mah­ke­me­nin kim­se­ye mülk ol­ma­dı­ğı­dır. Hiç­bir sal­ta­nat, hiç­bir ik­bal ebe­di de­ğil­dir. Gü­cü elin­de bu­lun­du­ran­la­rın bu­nu hiç unut­ma­ma­sı la­zım. İkin­ci­si ada­let­ten ay­rıl­ma­mak­tır. 12 Ey­lül en çok ya­sa dı­şı uy­gu­la­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la tar­tı­şı­lı­yor. Ha­pis­ha­ne­le­ri iş­ken­ce­ha­ne­ye çe­vi­ren, as­ma­yıp bes­le­se miy­dik zih­ni­ye­tiy­le tu­tuk­lu­la­ra ha­yat hak­kı­nı çok gö­ren bir sü­reç ya­şa­dık. Bin­ler­ce in­san iş­ken­ce­den geç­ti, yüz­ler­ce­si sa­kat kal­dı, on­lar­ca­sı öl­dü­rül­dü. Bu­gün ko­ca bir top­lu­luk ha­la 12 Ey­lü­l’­ün ya­ra­la­rı­nı ta­şı­yor.

12 Ey­lül dar­be­si ya­pıl­dı­ğın­da top­lu­mun ka­hir ek­se­ri­ye­ti çok şü­kür şu te­rör be­la­sın­dan kur­tul­duk di­ye bay­ram edi­yor­du. Dar­be­ci­ler bü­yük bir top­lum des­te­ği ile ik­ti­da­rı ele ge­çir­di­ler. Ama bir sü­re son­ra  top­lum dar­be­nin ger­çek yü­zü ile kar­şı kar­şı­ya ge­lin­ce du­ru­mu an­la­dı. Bu­gün ten­kit­çi­si­nin al­kış­çı­sın­dan faz­la ol­ma­sı­nın se­be­bi bu­dur. Dar­be ya­sa ta­nı­ma­dı­ğı için bü­tün bir top­lu­ma suç­lu mu­ame­le­si yap­tı. Dev­let­ten ba­ba­lık bek­le­yen­le­ri dev­le­te düş­man et­ti.

Di­yar­ba­kır ce­za­eviy­le il­gi­li çok şey duy­muş­su­nuz­dur. İş­ken­ce ge­nel bir uy­gu­la­may­dı an­cak Di­yar­ba­kır me­se­le­yi et­nik is­tis­ma­ra gö­tür­dü­ğü için da­ha ön pla­na çı­ka­rıl­dı. Kürt kö­ken­li va­tan­daş­la­rı­mı­zı kış­kırt­mak, et­nik bir mağ­du­ri­yet duy­gu­su ya­rat­mak için hep Di­yar­ba­kır iş­ken­ce­le­rin­den söz edil­di. Oy­sa Ma­ma­k’­da, Kay­se­ri­’de,     Er­zin­ca­n’­da, Met­ri­s’­de Di­yar­ba­kı­r’­dan fark­lı de­ğil­di. Ama va­tan­da­şı ku­cak­la­mak,ik­na et­mek ye­ri­ne ez­me dü­şün­ce­si PKK’­nın ek­me­ği­ne yağ sür­dü. Dar­be­nin gad­ri­ne uğ­ra­yan so­lu­ğu dağ­da al­dı. Bu­gün de­va­sa bir Kürt so­ru­nu ile uğ­ra­şı­yor­sak bi­raz da bu bi­ze 12 Ey­lü­l’­ün he­di­ye­si­dir. Dar­be­le­rin yan et­ki­le­ri sa­yı­la­ma­ya­cak ka­dar çok­tur.

O dö­nem­le il­gi­li iç ka­na­tı­cı çok şey ya­za­bi­li­rim. Ama ken­dim­le il­gi­li yaz­mak­tan­sa ası­lan iki ar­ka­da­şım­la il­gi­li bir anı­mı pay­laş­mak­ta fay­da gö­rü­yo­rum. Ma­ni­sa Ül­kü­cü­ler da­va­sın­dan yar­gı­la­nan Ha­lil Esen­dağ ile Sel­çuk Du­ra­cık 4-5 Ha­zi­ran 1983 ta­ri­hin­de Bu­ca Ce­za­evin­de idam edil­di­ler. İdam­la­rı­nı bek­ler­ler­ken ba­zı po­li­ti­ze ol­muş aşı­rı sol­cu su­bay­lar nö­bet­le­rin­de hüc­re­le­ri­ne gi­de­rek bu­gün ha­zır mı­sı­nız gi­bi söz­ler­le on­la­rı kor­kut­ma­ya ma­ne­vi­yat­la­rı­nı sars­ma­ya ça­lış­tı­lar. Dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz iki üç ge­ce­de bir su­bay ge­lip o ge­ce idam­la­rın in­faz edi­le­ce­ği­ni ima edi­yor ve siz sec­ca­de­ni­zin üze­rin­de sa­ba­ha ka­dar si­zi gö­tür­me­le­ri­ni bek­li­yor­su­nuz. Bu, ar­ka­daş­la­rı­mı­za de­fa­lar­ca ya­pıl­dı.

İdam al­mış in­san­la­ra bi­le psi­ko­lo­jik iş­ken­ce yap­mak han­gi ah­la­ka sı­ğar?

Bal­yoz, Er­ge­ne­kon da­va­la­rın­da yar­gı­la­nan ba­zı su­bay­lar kim­se bi­ze sa­hip çık­ma­dı di­ye za­man za­man şi­ka­yet  et­ti­ler. Si­ze ni­ye sa­hip çı­kıl­sın, bun­la­rı ya­pan ve­ya bun­la­rı ya­pan­la­rı bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran­la­ra ni­ye sa­hip çı­ka­lım? As­ke­ri kış­la­lar­da iş­ken­ce gör­mek, as­ker ta­ra­fın­dan tar­tak­lan­mak bü­tün ez­ber­le­ri­mi­zi, al­gı­la­rı­mı­zı de­ğiş­tir­di. Dar­be­nin en yıp­ra­tı­cı, en za­rar­lı ta­ra­fı da bu­dur. Ken­di as­ke­ri­ni­ze olan gü­ve­ni­ni­zin, iti­ma­dı­nı­zın sar­sıl­ma­sı­…

Şim­di Ev­ren ila­hi hu­zur­da. Za­ma­nı ge­lin­ce biz­de gi­de­ce­ğiz. Ama git­mek var, git­mek var. Dua­lar­la da Al­la­h’­a gi­di­lir.. Bed­du­alar­la da­… Önem­li olan ar­ka­nız­da bir hoş sa­da bı­ra­ka­bil­me­niz­dir. Ba­kı­nız kim­se ölüm­den ka­ça­mı­yor iş­te.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.