21 Mart 2018 Çarşamba4 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
  • 16°C Adana
  • 11°C Adıyaman
  • 7°C Afyon
  • 9°C Ağrı
  • 13°C Amasya
  • 9°C Ankara
  • 16°C Antalya
  • 16°C Artvin
  • 14°C Aydın
  • 10°C Balıkesir
 • BIST: 116.432 0.85
 • Altın: 165,737 -0.54
 • Dolar: 3,9317 -0.21
 • Euro: 4,8170 -0.87

HDP’den Demokrasi Beklemek!

Selçuk Özdağ

AK Par­ti ik­ti­da­rı 13 yıl bo­yun­ca önem­li prob­lem­ler­le bo­ğuş­tu. Bun­la­rın ço­ğu­nu aş­tı. Ama bu bo­ğuş­ma es­na­sın­da za­man za­man  dik­ka­ti­ni bö­lü­cü ya­pı­lan­ma­ya ve­re­me­di. Ül­ke me­se­le­le­ri ile bo­ğu­şu­lur­ken bö­lü­cü lo­bi her ge­çen gün bi­raz da­ha pa­laz­lan­ma im­ka­nı bul­du. Gün­de­mi be­lir­le­ye­cek, ken­din­ce ik­ti­da­ra he­def gös­te­re­cek nok­ta­ya gel­di.

Bu­nu an­la­mak için son  haf­ta­lar­da med­ya­nın ne­re­dey­se her yel­pa­ze­sin­de HDP gü­zel­le­me­si ya­pan­la­ra bak­mak ka­fi. Ba­zı çev­re­ler ağız bir­li­ği et­miş­çe­si­ne HDP’­nin ba­raj aş­ma­sı­nın de­mok­ra­si­ye fay­da­la­rı­nı an­la­tıp du­ru­yor. De­mok­ra­si­yi ül­ke­yi böl­mek için en uy­gun ze­min ola­rak gö­ren bir par­ti­nin de­mok­ra­si­ye han­gi kat­kı­yı ya­pa­ca­ğı­nı kim­se ir­de­le­me­ye ge­rek gör­mü­yor.

Bu­gün da­ha ge­liş­miş, da­ha ile­ri bir de­mok­ra­si ile yö­ne­til­mi­yor­sak bu­nun so­rum­lu­su HDP ve onun bağ­lı ol­du­ğu PKK dır. Te­rör ör­gü­tü­nün ka­rış­tı­ğı ci­na­yet­ler,akıl al­maz ta­lep­ler top­lum­da hem di­renç­le­ri ar­tır­mış hem de de­mok­ra­si­ye olan gü­ve­ni sars­mış­tır. Ni­te­kim, mu­ha­fa­za­kar ke­sim­le­rin ta­lep­le­ri hiç­bir tep­ki­ye ne­den ol­ma­dan çö­zü­lür­ken ik­ti­da­rın böl­ge­ye yö­ne­lik iyi ni­yet­li ça­ba­la­rı PKK/HDP iki­li­si­nin ül­ke­yi par­ça­la­ma gay­ret­le­ri yü­zün­den hep şüp­hey­le kar­şı­laş­mış, di­renç ve tep­ki­le­re ne­den ol­muş­tur.

Si­ya­set prob­lem çöz­mek için var­dır, bu­na şüp­he yok. Ama si­ya­se­tin bir gö­re­vi de top­lu­mu bü­tün­leş­tir­mek,ba­rış­tır­mak, ku­cak­laş­tır­mak­tır. Bö­len, par­ça­la­yan bir po­li­ti­ka bi­çi­mi­nin de­mok­ra­si­ler­de meş­ru­iye­ti yok­tur.

Bel­li çev­re­ler ıs­rar­la Özerk­li­ğin, kan­ton­laş­ma­nın al­tı­nı çi­ze­rek zi­hin­sel bir alt ya­pı oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Ye­rel yö­ne­tim­le­rin güç­len­di­ril­me­si­nin dün­ya­da­ki ge­nel eği­li­me uy­gun ol­du­ğu­nu em­po­ze edi­yor­lar. Ama ay­nı çev­re­ler me­se­la Ku­zey Ira­k’­ta  bir Türk­men Kan­to­nu­na ve­ya özerk böl­ge­si­ne şid­det­le kar­şı çı­kı­yor­lar. Ne­den­se söz­de de­mok­ra­si­le­ri­ni sa­de­ce Tür­ki­ye için is­ti­yor­lar!?

Bu ta­raf­gir, tek ta­raf­lı ba­kış tar­zı ye­ni de­ğil. 12 Ey­lül­de de ben­ze­ri fark­lı ad­lar al­tın­da ya­şan­dı. Öl­dü­ren, kat­le­den, gasp, hır­sız­lık, adam ka­çır­ma da­hil her tür­lü te­rör ola­yı­na ka­rı­şan Mark­sist sol çev­re­ler hep çi­çek ço­cuk­lar ola­rak tak­dim edil­di. Bin­ler­ce genç kat­le­dil­di ama on­lar hep çi­çek ço­cuk ola­rak kal­dı­lar. Şim­di ay­nı­sı PKK için ya­pı­lı­yor. So­ka­ğı ret eden, te­rö­rün her tü­rü­ne kar­şı çı­kan me­se­la mil­li­yet­çi çev­re­le­re ko­lay­lık­la fa­şist­lik­le it­ham edi­lir­ken,  40 bin in­sa­nın ölü­mü­ne ne­den olan PKK için as­la bu kav­ram­lar kul­la­nıl­mı­yor. PKK/HDP çev­re­le­ri esas tah­ri­ba­tı iş­te bu tek göz­lü ya­zar çi­zer ta­kı­mı üze­rin­den ya­pı­yor.

Özerk­lik ve­ya Kan­ton­laş­ma ül­ke top­rak­la­rı­nın bir bö­lü­mün kay­be­dil­me­si de­mek­tir. İs­viç­re­’de bi­lin­di­ği gi­bi 26 Kan­ton var. Her bi­ri­nin ay­rı hü­kü­me­ti, mec­li­si hat­ta Yar­gı sis­te­mi var. Tür­ki­ye­’yi de ilk plan­da böy­le bir tu­za­ğın içi­ne çe­ke­cek­le­ri­ni sa­nı­yor ve ne­re­dey­se her kö­ye ay­rı bir dev­let ku­ra­lım di­yor­lar. Dün­ya­da sa­de­ce İs­viç­re­’ye mah­sus olan is­tis­na­i bir sis­te­mi Tür­ki­ye­’ye uy­gu­la­mak is­ti­yor­lar. Hü­kü­me­tin kan dö­kül­me­sin di­ye bü­yük risk­ler ala­rak yü­rüt­tü­ğü bir sü­re­ci  ken­di­le­rin­ce ay­rı bir dev­let ya­pı­lan­ma­sı­nın ze­mi­ni yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.

Bu ül­ke­nin bir ta­şı­na bi­le ha­lel gel­me­ye­cek­tir. Sü­reç­ten bö­lün­müş bir Tür­ki­ye çı­kar­ma­ya ça­lı­şan­lar ya­nıl­dık­la­rı­nı er geç an­la­ya­cak­lar­dır. An­cak  böy­le bir sü­re­cin tek ta­raf­lı yü­rü­tü­le­me­ye­ce­ği  or­ta­da­dır. PKK ve onun hem­pa­la­rı, kan ak­ma­sın has­sa­si­ye­ti­ni bir za­af ola­rak al­gı­la­mış ör­güt­sel fa­ali­yet­le­ri­ni ar­tır­mış­tır. Te­rö­re ye­ni ik­ti­dar alan­la­rı ka­zan­dı­ran ted­bir­siz­lik­ler ör­gü­tün mo­ral mo­ti­vas­yo­nu­na hiz­met et­miş­tir. Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ba­rı­şı yü­rü­tür­ken ör­gü­te ye­ni alan­lar ka­zan­dı­ra­cak gü­ven­lik za­af­la­rı­na mey­dan ver­me­mek­tir. Ba­şa dö­ne­cek olur­sak HDP yi de­mok­ra­si­nin gü­ven­ce­si gör­mek 30 yıl­dır dö­kü­len ka­nı gör­me­mek­tir.HDP ba­raj aşar­sa de­mok­ra­si güç­len­mez da­ha kı­rıl­gan ve ör­gü­tün şan­taj­la­rı­na da­ha açık ha­le ge­lir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.