26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:26Güneş 06:02Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
  • 23°C Adana
  • 19°C Adıyaman
  • 18°C Afyon
  • 12°C Ağrı
  • 23°C Amasya
  • 22°C Ankara
  • 22°C Antalya
  • 18°C Artvin
  • 24°C Aydın
  • 19°C Balıkesir
 • BIST: 107.015 -0.36
 • Altın: 172,007 -0.96
 • Dolar: 4,0658 -0.91
 • Euro: 4,9307 -1.38

Tek Milletiz...

Selçuk Özdağ

Ba­zı şey­le­ri sık sık tek­rar ede­rek bi­zi alış­tır­mak is­ti­yor­lar. Özerk­lik,kan­ton,fe­de­ras­yon bun­lar­dan ba­zı­la­rı. Bir şe­yin zi­hin­sel kar­şı­lı­ğı yok­sa top­lum­sal kar­şı­lı­ğı da ol­maz. Onun için usul usul top­lu­mu ba­zı kav­ram­la­ra aşi­na ha­le ge­ti­ri­yor­lar.

Alış­tır­ma fas­lı sa­de­ce kav­ram­lar­dan iba­ret de­ğil. Çö­züm sü­re­cin­den be­ri hep Gü­ney­do­ğu git­ti-gi­di­yor söz­le­ri ku­lak­la­ra fı­sıl­da­nı­yor. Ön­ce Gü­ney­do­ğu­’yu ka­fa­mız­dan sil­mek son­ra­da ko­par­mak is­ti­yor­lar. Bu pro­pa­gan­da­ya alet olan­lar ara­sın­da mil­li­yet­çi­yim di­yen in­san­lar da var. İn­san di­yor­sam sö­zün ge­li­şi  ay­dın­lar­dan,en­te­lek­tü­el­ler­den söz edi­yo­rum.

Oy­sa her­kes şu ba­sit pro­pa­gan­da ka­ide­si­ni bi­lir. Söz ço­ğu za­man si­lah­tan da­ha te­sir­li­dir. Bö­lün­me, par­ça­lan­ma lü­ga­ti­ni­ze gir­me­den ha­ya­tı­nı­za gir­mez. Her şey söz­le baş­lar ar­dın­dan ame­li­ye­si ge­lir. Onun için ba­zı kav­ram­lar lü­ga­ti­niz­de ol­ma­ya­cak. Si­zi alış­tır­mak is­te­dik­le­ri hiç­bir şe­yi ko­nuş­ma­ya­cak­sı­nız.

Ne de­mek va­ta­nın şu par­ça­sı gi­di­yor? Tür­ki­ye bir muz Cum­hu­ri­ye­ti mi? Hiç­bir mil­let bu va­tan  coğ­raf­ya­sın­da  top­ra­ğın­da otu­ran in­san­lar ka­dar  va­tan şu­uru­na sa­hip de­ğil­dir. Biz va­tan kay­bet­me­nin ne ol­du­ğu­nu Bal­kan­la­r’­da, Kaf­kas­ya­’da, Ara­bis­ta­n’­da, Af­ri­ka­’da  ver­di­ği­miz ka­yıp­lar­la öğ­ren­dik. Mil­yon­la­rı­mı­zı Os­man­lı­’yı çar çur eden haç­lı ar­tık­la­rı­na kap­tır­dık. Bos­na­’dan Ana­do­lu­’ya ka­dar bü­tün dağ­lar de­re­ler İs­lam­la­rın Türk­le­rin ka­nıy­la su­lan­dı. Şe­hit bir mil­let ol­duk. Aç­lı­ğı,se­fa­le­ti, yok­lu­ğu, va­tan­sız­lı­ğı ya­şar­ken an­la­dık. Onun için bu ül­ke­nin tek bir ta­şı bi­le pa­zar­lık ko­nu­su edi­le­mez. Bu­nu ko­nu­şa­bi­le­cek bir si­ya­set­çi de yok­tur. Çün­kü va­tan mil­le­tin­dir o ver­me­den kim­se bir şey ala­maz.
Da­ha ya­şa­na­bi­lir da­ha in­san­cıl da­ha eşit­lik­çi bir Tür­ki­ye için atı­lan adım­lar kim­se­yi ce­sa­ret­len­dir­me­me­li. Dü­zen­le­me­ler bi­ri­le­ri­ne bir va­tan sun­mak için de­ğil bu va­ta­nı her­kes için ya­şa­nı­lır kı­la­bil­mek için­dir. Si­ya­se­tin gö­re­vi ayır­mak,böl­mek,par­ça­la­mak de­ğil bü­tün­leş­tir­mek­tir. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti her güç­lü­ğü ye­ne­cek, her küs­tah­lı­ğı ce­za­lan­dı­ra­cak gü­ce de ka­rar­lı­lı­ğa da sa­hip­tir.

Bu coğ­raf­ya­da şu ve­ya bu et­nik gu­ru­ba ait bir top­rak par­ça­sı yok­tur; her­ke­se he­pi­mi­ze ait olan bir va­tan var­dır. Bu ha­ki­ka­ti kim­se ak­lın­dan çı­kar­ma­ma­lı­dır. An­cak ül­ke­yi bü­tün­leş­tir­mek sa­de­ce si­ya­set­çi­le­rin gö­re­vi de­ğil­dir. Va­tan her­ke­sin na­mu­su ise her­ke­sin üze­rin­de tit­re­me­si  ge­re­kir. Ül­ke­yi böl­mek için akıl­la­rın­ca fır­sat kol­la­yan da­ha doğ­ru­su kon­jük­tör kol­la­yan­la­ra ge­re­ken der­si ver­me­yen bir mil­let ken­di var­lı­ğı­na,bir­li­ği­ne kö­tü­lük et­miş olur. Bö­le­ni,par­ça­la­ma­ya ça­lı­şa­nı ce­za­lan­dır­ma­yan bir top­lum ken­di ken­di­ni ce­za­lan­dır­mış olur.

Umut­suz­luk kor­kak­la­rın tem­bel­le­rin işi­dir. Bu va­tan üze­rin­de hiç kim­se kö­tü  emel­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bil­me im­ka­nı bu­la­ma­ya­cak­tır. Türk Kürt ve­ya baş­ka­la­rı bu coğ­raf­ya­da ya­şa­yan her­kes kar­deş ve bir mil­let­tir. Di­ni bir ola­nın mil­le­ti de bir­dir. Kıb­le­si bir ola­nın mil­le­ti de bir­dir. Ay­rı­yız di­ye­nin baş­ka bir he­sa­bı var de­mek­tir. Bu oyu­nu boz­mak he­pi­mi­zin öde­vi­dir. 7 Ha­zi­ran  bö­lü­cü,ay­rış­tı­rı­cı si­ya­se­te dur de­mek için bir fır­sat­tır. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.