21 Nisan 2018 Cumartesi5 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:36Güneş 06:10Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
  • 16°C Adana
  • 12°C Adıyaman
  • 6°C Afyon
  • 6°C Ağrı
  • 8°C Amasya
  • 7°C Ankara
  • 19°C Antalya
  • 8°C Artvin
  • 13°C Aydın
  • 8°C Balıkesir
 • BIST: 110.932 -1.06
 • Altın: 175,077 0.15
 • Dolar: 4,0581 0.43
 • Euro: 4,9812 -0.14

Beynim Zonkluyor Tamtam Sesinden

M. Şevket Eygi

YIL 1910... Osmanl› ülkesi hürriyet, adalet, müsavat=eflitlik, uhuvvet=kardefllik hayk›r›fllar›yla inliyor. Alabildi€ine particilik, hizipçilik, ›rkç›l›k yap›l›yor... Ülke bir kazan gibi kayn›yor... Jön Türkler, Avrupa hayranlar›, ‹slam'dan uzaklaflm›fllar büyük ümitler ve hayaller içinde. Sadece ‹slam'dan uzaklaflm›fllar de€il, Müslümanlar›n gafilleri de gelece€i çok parlak görüyor. Makaleler yaz›l›yor, konferanslar veriliyor... Teorinin bini bir paraya. Teflebbüs-i fiahsî Adem-i Merkeziyet... Türkiye için necat ve i'tila yollar›... Herkes kurtulufl reçeteleri yaz›yor kendi kafas›ndan. Bir hürriyet ve serbestlik sarhofllu€u ve anarflisi ki, sormay›n.

Birden birinci gökgürültüsü patl›yor. ‹talya 1911'de Trablusgarp (Libya) vilayetimize sald›r›yor.

Kudüs'te bir Osmanl› Paflas› otel lobisinde, yan masadaki Yahudilere "Ben küçükken fiema Yisrail duas›n› okumadan uyumazd›m" diyor...

Arkas›ndan bir y›l sonra Balkan savafl› patl›yor, vatan›n en k›ymetli bölgeleri on befl gün içinde elimizden gidiyor.

Selanik'te Tahsin Pafla, orduyu bir kurflun atmadan Yunanl›lara teslim ediyor.

Orada, Edirne kumandan› fiükrü Pafla gibi biri olsayd›, çarp›flmadan teslim olur muydu?

Daha bitmedi!.. Yaral› ve kanad› kopuk devlet 1914'te bir oldu bitti ile Birinci Dünya savafl›na sokuluyor. Dört y›l boyunca seller gibi kan›m›z ak›yor, halk periflan oluyor. 1918'de Mondros mütarekesi ile teslim bayra€›n› çekiyoruz.

Üç flanl› paflam›z, Enver Talat Cemal ne yap›yor?.. Alman denizalt›lar›na binip kaç›yorlar. Yurtta kal›p, en kötü ihtimal, bir mahkeme karar›yla kurfluna dizilselerdi onlar için ehven olmaz m›yd›? Biri Tiflis'te, biri Berlin'de vuruluyor. Enver Türkistan'da Bolfleviklerle savafl›rken flehid düflüyor. Sultan Vahidüddin hayat›n›n en yanl›fl ve ölümcül karar›n› veriyor. Bu yanl›fll›k taht›na tac›na mal oluyor.

Ankara'da Büyük Millet Meclisi kuruluyor. ‹lk celseye baflkanl›k eden Sinop meb'usu fierif bey, ard›ndan kürsüye ç›kan M. Kemal Pafla Meclis'in iki ana vazifesini aç›kça söylüyorlar (Zab›t Ceridesinde yaz›l›d›r):

"Önce Halifemizi kurtarmak, sonra mecruh=yaral› vatan›m›z›..."

1923'te Ankara'da bir ‹slam cumhuriyeti kuruluyor. Anayasan›n ikinci maddesinde "Devletin dini, ‹slam dinidir" yaz›l›...

‹stanbul'da Dolmabahçe saray›nda, Meclis taraf›ndan seçilmifl bir Halife var. Abdülmecid bir Abdülaziz Han.

Sonras› mâlum...

Ak›llar›n almayaca€› radikal de€ifliklikler yap›l›yor, bir (......) devleti kuruluyor. (Noktal› yeri siz doldurunuz.)

Aradan uzun y›llar geçiyor.

Tarihî devaml›l›€› kopart›lan, yabanc›laflt›r›lan Türkiye kendi millî kimlik ve kültürünü yitiriyor.

Düfle kalka 2012 y›l›na geliyoruz.

fiimdi Ortado€u'da savafl tamtamlar› çal›yor.

ABD'nin ve ‹srail'in selameti için Müslümanlar›n birbirleriyle savaflmas› gerekmektedir.

Bu gerek yerine getirilecektir.

Tamtamlar BOP BOP BOP diye çal›yor bo€uk bo€uk.

Büyük bir Ortado€u savafl›nda ABD, AB ve Siyonist silah tacirleri yekun olarak belki de bir trilyon dolar kazanacakt›r. Müslümanlar›n beli k›r›lacak, onlar ihya olacakt›r.

Sekiz y›l süren ‹ran ‹rak savafl›nda milyonlarca Müslüman ölmemifl, yaralanmam›fl, yüz milyarlarca dolar kazanç elde edilmemifl miydi?

Osmanl› devleti, Birinci Dünya Savafl›n›n alevleri içinde yanarken birtak›m spekülatörler bulgur vs ticareti yaparak büyük servetler vurmufllard›. K›tl›k oldu€u için ölülerin kefenleri bile vesika ile veriliyordu. Kefen üzerinden de vurgunlar yap›lm›flt›.

‹slam dünyas›n›n en büyük düflman› Müslümanlard›r.

Hani flu, "Subayl›kta, ö€retmenlikte, din hizmetlerinde" para ve itibar yok diye çocuklar›n› askerî okullara, ö€retmen okullar›na, din mekteplerine vermeyen Sünnî Müslüman zenginler, Sünnî orta halk var ya...

‹slama en büyük zarar› verenler, vaktiyle "Bu düzen bozuk, bu düzen kafir, bats›n bu düzen, gelsin hak ve âdil ‹slam nizam›" diye hayk›ran. Sonra ellerine imkan ve f›rsat geçince bozuk ve kafir dedikleri düzenin haram nimetlerine ve rantlar›na köpekler gibi sald›ran (Dünya bir lefltir, leflin isteklisi köpektir...) sahte ‹slamc›lar, sahte mücahitler var ya iflte onlar.

Savafl tamtamlar›...

Atefl hatt›na kimlerin çocuklar› sürülecek.

‹ngiliz kraliçesinin torunu prens Afganistan'a gönderildi.

Beynim zonkluyor tamtam ve çan sesinden... Dan dun dan dun... Bop Bop Bop...

Offf beynim beynim...* (‹kinci yaz›)

Müstehcen Yay›n Vebas› Salg›n›

S‹VAS'›n do€usundan itibaren savafl var, güvenlik yok. ‹rak'›n kuzeyinde Kürt devleti kuruldu. Suriye'nin kuzeyinde Kürt ordusu var. Her gün yeni flehit haberleri... Savafl› bafllatmak için, kimin att›€› belli olmayan top mermileri at›l›yor. Ortal›k allak bullak. Durum çok ciddî ve çok vahim. Ülke cad› kazan› gibi.

Bu tablo içinde büyük medya, ahlaks›z müstehcen yay›nlar konusunda, yokufl afla€› frensiz iniyor, paraflütsüz düflüyor. Seks azg›nl›klar› ve kuduzluklar› art›k s›n›r› aflt›.

Müslüman, muhazakar ço€unluk müstehcen yay›nlar› gere€i gibi protesto etmiyor.

Dindar kesim bu pisliklere kan›ksad›.

Her türlü seks ve flehvet azg›nl›klar› konusunda Sodom Gomore'yi geride b›rakt›k.

‹slam düflmanlar› seks ve müstehcen yay›n konusunda savafl› kazand›lar da bizim fark›m›z yok.

1970'li y›llarda Müslümanlar müstehcen ve ahlaks›z yay›nlar› enerjik ve radikal flekilde protesto ediyordu. Yaz›lar yaz›l›yor, aleyhte kitaplar bildiriler yay›nlan›yordu.

Müslüman kesim flu gerçe€i unutmufla benziyor:

Toplum, emr bi'l-mâruf ve nehy 'ani'l-münker yapmazsa, bafl›na genel bir azap gelir, hepsi birden periflan olur.

Cemaatlerin, tarikatlar›n, islamî bask› gruplar›n›n; müstehcen, ahlaks›z, azd›r›c›, kudurtucu yay›nlar› mutlaka protesto etmeleri, kötülemeleri ve ne kadar güçleri varsa, o gücün tamam›n› kullanarak önlemeye çal›flmalar› gerekir.

Bunu yapmazlarsa bafllar›na sille iner.

Müslümanlar›n paralar›n› ve hattâ gayr-› meflru olarak zekatlar›n› toplayan baz› cemaatler, toplanan paran›n bir k›sm› ile (yasal s›n›rlar içinde) niçin emr-i mâruf ve nehy-i münker yapm›yor.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›€› camilerde vaazlarla, Cuma hutbeleriyle halk› müstehcen yay›nlara karfl› uyarmal›d›r.

Bask› gruplar›, siyasî iktidara bu konuda bask› yapmal›d›r.

Müstehcen yay›nlara karfl› cemaatler ve tarikatler üstü islamî bir komite kurulmal›d›r.

Müstehcen yay›nlar toplumu çürütüyor.

Müstehcen yay›nlar vebadan, koleradan, atom bombas›ndan daha tehlikeli ve ölümcüldür.

Kalbinde iman olan hiçbir Müslüman bunlar› tabiî ve normal karfl›layamaz, bunlara göz yumamaz, bunlara hoflgörü ile bakamaz.

Bunlar› yapanlar mü'min olamaz.

Bunlara göz yumanlar, kan›ksayanlar, hoflgörü ile bakanlar nas›l mü'min ve Müslümand›r?

17.10.2012

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.