21 Nisan 2018 Cumartesi5 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:36Güneş 06:10Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
  • 16°C Adana
  • 11°C Adıyaman
  • 5°C Afyon
  • 6°C Ağrı
  • 10°C Amasya
  • 7°C Ankara
  • 17°C Antalya
  • 7°C Artvin
  • 12°C Aydın
  • 9°C Balıkesir
 • BIST: 110.932 -1.06
 • Altın: 175,077 0.15
 • Dolar: 4,0581 0.43
 • Euro: 4,9812 -0.14

Yangında kurtarılacak on altı şey

M. Şevket Eygi

DÜNYA, in­san­lık, İs­lam âle­mi fit­ne fe­sat, ni­fak şi­kak,  şirk gü­nah fuh­şiy­yat az­gın­lık yan­gın­la­rı için­de­… Bu top­ye­kûn kü­re­vî yan­gın­da ilk kur­ta­rı­la­cak şey­ler ne­ler­dir?

Bi­rin­ci­si: Ken­di ima­nı­mız­dır. Yan­gın­da ima­nı­mız ya­nar ve yok olur­sa mah­vo­lu­ruz, ebe­dî bir fe­lâ­ke­te uğ­ra­rız. İman, Al­la­h’­ın bi­ze en bü­yük ni­me­ti­dir. İn­san iman­lı ol­du­ğu hal­de ca­nı­nı yi­ti­rir­se ebe­dî sa­ade­ti­ni kay­bet­mez. La­kin iman gi­der­se hiç­bir şe­yin kıy­me­ti kal­maz.

İkin­ci­si: Müs­lü­man hal­kın iman­la­rı­nı kur­tar­mak için, na­sıl ça­lış­ma­mız ge­re­ki­yor­sa öy­le ça­lış­ma­lı­yız.
Üçün­cü­sü: Ak­lı­mı­zı kur­tar­ma­lı­yız. Âhir za­ma­nın şey­ta­nî me­de­ni­ye­ti ve bu­nun ce­hen­ne­mî âlet­le­ri in­san ak­lı­nı kö­rel­ti­yor.  Biz İs­la­m’­ın is­te­di­ği akl-ı se­lim sa­hi­bi ol­ma­lı­yız. 

Dör­dün­cü­sü: Ken­di İs­la­mi kül­tü­rü­mü­zü, me­de­ni­ye­ti­mi­zi, ya­şam tar­zı­mı­zı, ya­ban­cı­laş­mak­tan de­je­ne­re ol­mak­tan kur­tar­ma­lı­yız.

Be­şin­ci­si: Ya­zı­lı, ede­bî, zen­gin Türk­çe­mi­zi;  arı du­ru ku­ru ol­mak­tan, yoz­laş­mak­tan, dil­kı­rım­cı ha­in­le­rin sa­bo­taj­la­rın­dan kur­tar­ma­lı­yız.

Al­tın­cı­sı: Ka­rı­la­rı­mı­zın, kız­la­rı­mı­zın, ba­cı­la­rı­mı­zın, bü­tün mu­had­de­rat-ı is­la­mi­ye­nin ırz­la­rı­nı, if­fet­le­ri­ni, na­mus­la­rı­nı, hay­si­yet ve şe­ref­le­ri­ni kur­tar­mak.

Ye­din­ci­si: Ku­r’­ana, Sün­ne­te, ila­hî hik­me­te da­ya­nan İs­lam ah­la­kı­nı kur­tar­mak. 

Se­ki­zin­ci­si: Ha­rîm-i is­me­ti­miz, ta­has­sun­gâ­hı­mız (sı­ğı­na­ğı­mız)  olan hâ­ne­le­ri­mi­zi, mim­siz me­de­ni­ye­tin pis­lik­le­rin­den ko­ru­mak.  Evi­mi­ze şey­ta­nî ci­haz­lar koy­ma­mak, bu me­kân­la­rı ge­ne­lev, mey­ha­ne, ku­mar­ha­ne, fu­huş­ha­ne, ba­tak­ha­ne ha­li­ne ge­tir­me­mek.

Do­ku­zun­cu­su: Ti­ca­re­ti­mi­zi, hiz­met­le­ri­mi­zi, işi­mi­zi ri­ba­dan, bâ­tıl alış ve­riş­ler­den ko­ru­mak. Rüş­vet­ten, ha­ram ge­lir­ler­den, ha­ram ko­mis­yon­lar­dan uzak dur­mak. Cu­ma eza­nı oku­nun­ca ti­ca­re­te ara ve­rip dük­kân­la­rı­mı­zı, iş­yer­le­ri­mi­zi ka­pat­mak.

Onun­cu­su: Di­nin di­re­ği olan beş va­kit na­ma­zı ko­ru­mak, onu yi­tir­me­mek. Şe­r’­î bir öz­rü­müz yok­sa farz na­maz­la­rı, ar­dın­da na­maz kı­lı­na­bi­le­cek sa­lih bir ima­mın ar­dın­da eda et­mek.
On bi­rin­ci­si: Üm­met bir­li­ği­ni, uhuv­ve­ti (İs­lam kar­deş­li­ği­ni), be­ra­ber­li­ği, kar­şı­lık­lı sev­gi ve say­gı­yı, mü’­min­ler ara­sın­da­ki it­ti­ha­dı te­sa­nüd ve vi­fa­kı ko­ru­mak.

On ikin­ci­si: Ca­hil ve ga­fil kar­deş­le­ri­mi­zin kalp­le­ri­ni; Ta­ğut­la­ra, Dec­cal­la­ra, kez­zab­la­ra,  Nem­rud­la­ra  Fi­r’­avun­la­ra, Ha­man­la­ra, Süf­ya­nî­le­re, şe­yâ­tî­ne kay­mak­tan  ko­ru­mak.

On üçün­cü­sü:   Ken­di­mi­zi ve Müs­lü­man hal­kı zi­na­dan, şed­da­dî yük­sek bi­na­lar­dan ve di­ğer âhir za­man alâ­met­le­rin­den ko­ru­mak.

On dör­dün­cü­sü: Ku­r’­anın, “Şey­ta­nın kar­de­şi ol­mak­la­” va­sıf­lan­dır­dı­ğı is­raf­tan, lüks­ten, gös­te­riş­ten, gu­rur­dan, ki­bir­den uzak dur­mak.

On be­şin­ci­si: Ah­kâm-ı Ku­r’­ani­ye­den en ufak bir bir tâ­viz=ödün ver­me­den Ki­ta­bul­la­hın hü­küm­le­ri­nin, emir­le­ri­nin, ya­sak­la­rı­nın bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­mak. Gü­nah­kâr ol­sak bi­le, gü­nah­la­rı he­lal­leş­tir­me­mek.
On al­tın­cı­sı: Re­su­lul­lah Efen­di­mi­zin (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) Sün­ne­ti­ni, mü­te­vâ­tir ve sa­hih ha­dîs­le­ri­ni bü­tü­nüy­le ko­ru­mak. İs­la­m’­ı için­den yık­mak is­te­yen mü­na­fık­lar gi­bi Sün­ne­tin bir kıs­mı­nı ka­bul, bir kıs­mı­nı red­det­me­mek.

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.