19 Mart 2018 Pazartesi1 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:41
  • 14°C Adana
  • 12°C Adıyaman
  • 11°C Afyon
  • 5°C Ağrı
  • 12°C Amasya
  • 11°C Ankara
  • 14°C Antalya
  • 13°C Artvin
  • 18°C Aydın
  • 14°C Balıkesir
 • BIST: 117.216 0.01
 • Altın: 165,528 -0.10
 • Dolar: 3,9176 0.52
 • Euro: 4,8144 0.31

Mevlid kandili yazısı

M. Şevket Eygi

MUH­TE­REM Müs­lü­man­lar!.. Ku­ru ede­bi­ya­tı bı­ra­ka­lım  da Pey­gam­be­rin  (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) me­sa­jı­nı, da­ve­ti­ni, Sün­ne­ti­ni ha­ya­ta uy­gu­la­ya­lım.

O bi­ze, Ke­la­mul­lah olan Ku­r’­anı ge­tir­di. Ku­r’­anın  emir­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­lim, ya­sak­la­rın­dan uzak du­ra­lım, öğüt­le­ri­ni tu­ta­lım.

Al­la­hü Tea­la Ku­r’­anın­da  biz mü’­min­le­ri Ken­di­si­ne ve Pey­gam­be­ri­ne ita­at et­me­ye ça­ğı­rı­yor.  İta­at eden­ler­den ola­lım.

Söz­le Pey­gam­ber ede­bi­ya­tı ya­pıp, ha­yat­ta onun Sün­ne­ti­ne ay­kı­rı iş­ler iş­ler­sek, el­bet­te iyi Müs­lü­man­lar ola­ma­yız.

Dün­ye­vî­leş­mek, ya­ni din ile ha­ya­tı bir­bi­rin­den ayır­mak en kor­kunç ve za­rar­lı bi­d’­at­tir.

Pey­gam­be­ri­mi­zin bi­rin­ci Sün­ne­ti  Ku­r’­an ah­la­kı ile ah­lak­lı ol­ma­sı­dır. Biz  de eli­miz­den gel­di­ği ka­dar Ku­r’­an, Sün­net Müs­lü­ma­nı ola­lım.

İn­sa­nı din­den çı­kar­tan kö­tü­lük­ler­den bi­ri,  Şe­ri­at­sız ve ci­had­sız light ve ılım­lı bir İs­lam tü­ret­mek­tir.

Böy­le şey­ta­nî tu­zak­la­ra düş­me­ye­lim.

Ku­r’­an, Sün­net, Şe­ri­at  hü­küm­le­ri hak­tır, on­la­ra zıt ve ay­kı­rı olan her şey ya kü­für­dür, ya da bi­d’­at­tir, da­la­let­tir ve he­der­dir.

Pey­gam­be­rin, As­ha­bı­nın, Sâ­lih Se­lef­le­rin ima­nı gi­bi doğ­ru, sa­hih bir iman­la mü’­min ola­lım. 

Pey­gam­ber na­maz­la­rı hiç ak­sat­ma­mış­tı, biz­de na­ma­zı dos­doğ­ru kı­la­lım.

Pey­gam­ber ih­las­lıy­dı, biz de öy­le ola­lım.

Pey­gam­ber  dos­doğ­ruy­du, dü­rüst­tü, Mu­ham­me­dü­’l-Emî­n’­di.  Biz de onun gi­bi ola­lım.

O, in­san­la­rın en iyi­siy­di, biz de gü­cü­müz yet­ti­ği ka­dar iyi ola­lım, iyi­le­şe­lim.

O, fâ­ni dün­ya­ya dö­nük de­ğil­di, “Ben bu dün­ya­da ga­rip bir yol­cu gi­bi­yi­m” bu­yur­muş­lar­dır. Biz sa­kın dün­ya­pe­rest ol­ma­ya­lım.

Efen­di­miz mü’­min­le­ri, Üm­me­ti­ni se­ver­di, ko­rur­du, on­la­ra ra­uf ve ra­him­di; biz de iman kar­deş­le­ri­mi­ze böy­le ola­lım.

Efen­di­miz as­la gıy­bet et­me­miş­tir,  biz de (küs­tah fa­sık-ı mü­te­ca­hir­ler) dı­şın­da kim­se­nin gıy­be­ti­ni yap­ma­ya­lım.

O ne ka­dar  sa­bır­lı, se­bat­lı, azim­li idi­…  Biz ni­çin bu ka­dar sa­bır­sız, se­bat­sız, azim­si­ziz?

İn­san­la­rın en fa­zi­let­li­si ol­ma­sı­na rağ­men, on­da zer­re mik­ta­rı gu­rur, ki­bir yok­tu. Biz de gu­ru­ru, kib­ri, bü­yük­len­me­yi terk ede­lim.

İs­met sı­fa­tıy­la mut­ta­sıf ol­du­ğu hal­de, Al­la­hın en faz­la is­tiğ­far eden ku­lu ol­mak is­ter­di. Biz de bun­ca gü­nah­la­rı­mı­za, ku­sur­la­rı­mı­za, nok­san­la­rı­mı­za, ha­ta­la­rı­mı­za göz yaş­la­rı dö­ke­rek  ge­ce gün­düz tev­be ede­lim, ba­ğış­lan­ma di­le­ye­lim.

O, Al­la­hın  ni­met­le­ri­ni pay­la­şır­dı, biz de in­fak eden, pay­la­şan ola­lım.

Yer­de ku­ru ha­sır üze­rin­de ya­tar­dı,  ha­sı­rın iz­le­ri­ni mü­ba­rek be­de­nin­de iz bı­ra­kır­dı.  Lük­sü, aşı­rı kon­fo­ru, gel key­fim gel ha­ya­tı biz de bı­ra­ka­lım.

Al­la­hü Tea­la bi­ze bü­yük ni­met­ler ve şe­ref­ler bahş et­miş. Bi­rin­ci­si Tev­hid  ima­nı ver­mek­le. İkin­ci­si Mu­ham­med aley­his­sa­la­tü ves­se­la­ma üm­met et­mek­le­…  Sa­de­ce laf­la şü­kür ol­maz, Re­su­lu­la­hın Sün­ne­ti­ne uy­mak su­re­tiy­le ha­len ve fii­len şükr ede­lim.

Pey­gam­ber ırk­çı­lı­ğı, kav­mi­yet­çi­li­ği  kal­dır­dı. Sa­kın bu şey­ta­nî tu­zak­la­ra düş­me­ye­lim.
İti­ka­dı­mı­zı tas­hih ede­li­m… Beş va­kit na­ma­zı dos­doğ­ru kı­la­lı­m… Şe­ri­atın emir­le­ri­ne uya­lım, ya­sak­la­rın­dan ka­ça­lı­m… Ku­r’­an ve Pey­gam­ber ah­la­kı ile ah­lak­la­na­lı­m…  Âbid ola­lım, zâ­hid ola­lım, sâ­lih ola­lım, mut­ta­qi ola­lım, müs­tağ­fir ola­lım,  mâ­ruf ile emr ede­lim, mün­ker­den nehy ede­lim, âdil ola­lım, mu­sal­li ola­lım, mü­te­va­zı ola­lım, ezel­de ver­miş ol­du­ğu­muz sö­ze, ahd ü mi­sa­ka sa­dık ka­la­lı­m…

Ku­ru ede­bi­ya­tı bı­ra­ka­lı­m… Bi­zi gö­ren, iş­te bu Mu­ham­me­dî bir  Müs­lü­man­dır  de­sin.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.