19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:41
  • 18°C Adana
  • 19°C Adıyaman
  • 16°C Afyon
  • 9°C Ağrı
  • 16°C Amasya
  • 15°C Ankara
  • 20°C Antalya
  • 17°C Artvin
  • 19°C Aydın
  • 18°C Balıkesir
 • BIST: 115.450 -1.51
 • Altın: 166,825 0.69
 • Dolar: 3,9399 0.57
 • Euro: 4,8592 0.93

Sünnî Müslümanlara telgraf

M. Şevket Eygi

Se­lam­dan son­ra­… Tel­graf gi­bi kı­sa ya­za­ca­ğı­m… Siz bu mem­le­ket­te ço­ğun­luk­ta­sı­nız ama  ay­nı za­man­da azın­lık­ta­sı­nı­z… Siz  ken­di ül­ke­niz­de sö­mür­ge yer­li­si, par­ya,  ikin­ci sı­nıf va­tan­daş gi­bi ya­şı­yor­su­nu­z… Bir avuç ag­re­sif  re­zil din­siz si­zin­le, ke­di­nin fa­rey­le oy­na­dı­ğı gi­bi oy­nu­yo­r…  Siz bu­gün­kü par­ça­lan­mış­lık, tef­ri­ka,  ko­puk­luk için­de,  kur­tu­lup  yü­ce­lip aziz ola­maz­sı­nı­z…  Bu­gün­kü  Üm­met­siz­lik,  baş­sız­lık,  kır­sal ke­sim şi­fa­hî  kül­tü­rü, da­ğı­nık­lık  ile  ye­nil­gi­den ye­nil­gi­ye  uğ­ra­ma­ya mah­kum­su­nu­z…  En  kı­sa  za­man­da tek bir Üm­met ol­mak, râ­şid ve âdil bir İma­ma bi­at ve  ita­at et­mek, bü­yük zel­ze­le­ye ha­zır ol­mak zo­run­da­sı­nı­z…  Siz yak­la­şan bü­yük zel­ze­le ne­dir bi­li­yor mu­su­nuz?... To­par­lan­maz, bir­leş­mez, bi­at ve ita­at et­mez, me­de­nî  ve fa­zi­let­li Müs­lü­man­lar ol­maz­sa­nız,  Su­ri­ye ve Mı­sır Müs­lü­man­la­rı­nın du­ru­mu­na dü­şer pe­ri­şan olur­su­nu­z…  Na­ma­zı terk edip şeh­vet­le­ri­ne uyan Müs­lü­man bir top­lum if­lah ol­ma­z… Din­dar Müs­lü­man­lar  emr-i mâ­ruf  ve nehy-i mün­ker yap­maz,  ema­net­le­ri ehil olan­la­ra ver­mez, iş­le­ri­ni  li­ya­kat­li da­nış­man­lar­la is­ti­şa­re ede­rek gör­mez ise fe­lah bul­ma­z… Al­lah yo­lun­da ih­las­la ve usu­lü­ne gö­re bü­yük ve kü­çük  ci­had yap­maz­sa­nız kö­le­lik si­zi sa­rı­ve­ri­r…     Ku­r’­anı oku­mak­la iş bit­mez, Ki­ta­bul­la­hın emir­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek, ya­sak­la­rın­dan ka­çın­mak, öğüt­le­ri­ne ku­lak ve­rip tut­mak ge­re­ki­r…  Al­da­tı­cı fâ­ni dün­ya ga­fil­le­ri oya­lı­yo­r… Lüks, is­raf­lı, nem­ru­dî,  gu­rur ve ki­bir ve­ren şey­ta­nî bi­nit­ler­le  Sı­rat köp­rü­sün­den na­sıl ge­çe­cek­si­niz?.. Mus­luk­la­rı al­tın kap­lı ja­ku­zi­ler  si­zi ya­ka­r… Gıy­bet, ya­lan ve de­di­ko­du yer­le­re se­re­r… Azı­lı İs­lam düş­ma­nı ka­fir­le­rin ve mü­na­fık­la­rın ga­ze­te ve tv’­le­ri­ni  oku­yup sey­re­den­ler bir tür sar­hoş olu­r… Kur­tu­luş bir­lik­te­dir, Üm­met ol­mak­ta­dır, râ­şid bir İma­ma bi­at et­mek­te­di­r… İl­mi, eh­li­ye­ti ve li­ya­ka­ti ol­ma­dı­ğı hal­de ken­di he­va ve re­’y­le­ri   ile  di­ni mın­cık­la­yan be­yin­siz­ler  şey­ta­nın tu­za­ğı­na dü­şe­r… İs­raf,  zi­na, ri­ba, mü­’mi­ne düş­man­lık ha­ram­dı­r…  İs­lam­dan baş­ka hak ib­ra­hi­mî din yok­tur, var di­yen din­den çı­ka­r… Fut­bol ho­li­gan­lı­ğı gi­bi ce­ma­at ve ta­ri­kat ho­li­gan­lı­ğı ya­pan­lar se­fih­ti­r… Yan­gı­nın alev­le­ri ba­ca­yı sar­ma­dan,  zel­ze­le ka­pı­ya da­yan­ma­dan, azap te­pe­mi­ze in­me­den ken­di­mi­ze ge­le­lim ve  to­par­la­na­lı­m… Ak­si tak­dir­de Su­ri­ye­… Mı­sı­r… Lib­ya­…  Ta­ri­he ba­kı­nız, be­yin­siz­lik­le­ri yü­zün­den yurt­la­rı ha­rap, ken­di­le­ri­ni pe­ri­şan olan top­lum­lar­dan ib­ret alı­nı­z… Mu­al­lak ka­der­ler, müb­rem  ka­za­lar ha­li­ne gel­me­dik­çe bir şey­ler ya­pa­bi­li­ri­z… Re­su­lul­lah Efen­di­miz (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) “Ya­rın Kı­ya­met ko­pa­ca­ğı­nı bil­sen, bu­gün elin­de­ki hur­ma fi­da­nı­nı top­ra­ğa di­k” bu­yur­muş­tur. Bu­ra­da di­ker­sin, ya­rın Kı­ya­met ko­par ama hur­ma­nın  mey­ve­si­ni sen ahi­ret­te yer­si­n…  Mol­la Ka­sım acı söy­ler ama doğ­ru söy­le­r… Kur­tu­luş, iz­zet ve yük­se­liş Din­de­dir, İman­da­dır,  Ku­r’­an­da­dır, Sün­net­te­dir, Şe­ri­at­ta­dır, İs­lam ah­la­kın­da ve hik­me­tin­de­dir.   Rah­ma­na iba­det ve ita­at eden aziz olur, Ta­ğu­ta ve Dec­ca­la  uyan ze­lil ve re­zil olur, ate­şe dü­şe­r…  Ka­pı­la­rı­mı­za vu­rul­ma­dan uya­nıp  ha­zır­lık ya­pa­lı­m… Va­kit da­ra­lı­yo­r… 

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.