20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:38Güneş 06:11Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
  • 15°C Adana
  • 14°C Adıyaman
  • 7°C Afyon
  • 6°C Ağrı
  • 9°C Amasya
  • 8°C Ankara
  • 19°C Antalya
  • 10°C Artvin
  • 16°C Aydın
  • 11°C Balıkesir
 • BIST: 110.932 -1.06
 • Altın: 175,097 0.16
 • Dolar: 4,0581 0.43
 • Euro: 4,9812 -0.14

Bahar fitneleri kıştan başladı

M. Şevket Eygi

GE­ÇEN yıl ha­ber ver­miş­tim, 2015 ba­ha­rın­da kış­kırt­ma düz­me­ce halk  ve genç­lik ha­re­ket­le­ri baş­la­tı­la­cak, es­ki­si­nin yüz mis­li GE­Zİ  kal­kış­ma­la­rı de­ne­ne­cek de­miş­ti­m… Ba­ha­ra kal­ma­dı, ocak şu­bat­ta baş­la­dı.

Ba­zı Müs­lü­man­lar bi­zim ül­ke­miz du­alı­dır,  böy­le şey­ler­den faz­la kork­mak ge­rek­mez, ku­run­tu­ya ka­pıl­ma   de­miş­ler­di.  On­la­ra ce­va­bım: En­dü­lüs  de bir İs­lam ül­ke­siy­di, son­ra ne ol­du? Par­ça­lan­dı ve ye­rin­de yel­ler esi­yor.

Ru­me­li de dua­lıy­dı ama eli­miz­den git­ti.

Kı­rım bir İs­lam ül­ke­siy­di, son­ra ne ol­du? Şu an­da  ora­da  yüz­de 12 nis­pe­tin­de Müs­lü­man var.

Fi­lis­tin ne ol­du?

Mülk Al­la­hın­dır, di­le­di­ği­ne ema­ne­ten ve­rir,  ema­ne­te hı­ya­net eden­ler­den alır.    Di­le­di­ği­ni aziz kı­lar, di­le­di­ği­ni ze­lil.

İs­tan­bul bi­ze 1453’te ve­ril­di. İs­tan­bul ema­ne­ti­ne  ria­yet mi edi­yo­ruz, hı­ya­net mi?

Dün­ya­nın fit­ne ve fe­sa­dı bit­mez.  Ka­nu­nî gi­bi bir ci­han pa­di­şa­hı bi­le oğ­lu­nu idam et­tir­mek zo­run­da kal­mış­tır.

Düş­man uyu­maz, uyu­yan­lar pe­ri­şan olur.

Şu zem­he­rir kı­şı­nın or­ta­sın­da  deh­şet­li fit­ne ve fe­sat   fır­tı­na­la­rı es­me­ğe baş­la­dı. 

Giz­li de­rin güç­ler li­se ço­cuk­la­rı­nı so­kak­la­ra mey­dan­la­ra dök­mek is­ti­yor. Na­sıl ol­sa, on se­kiz yaş­tan aşa­ğı­sın­da­ki­le­ri  sor­gu­la­mak, ce­za­lan­dır­mak güç ya, bun­dan  ya­rar­lan­mak is­ti­yor­lar.

Aşı­rı, aman­sız, ho­li­gan mu­ha­lif­le­rin yaz­dık­la­rı­nı oku­sa­nız tüy­le­ri­niz ür­pe­rir.  Ür­pe­rir de ra­hat uyu­ya­maz­sı­nız. 

Ben­de­niz  bu­gün­kü ti­yat­ro­la­rı  1960 kı­şın­da, ba­ha­rın­da da seyr et­miş­tim.  İk­ti­dar, halk bi­zi tu­tu­yor,  halk bi­zi se­çi­yor, halk bi­zi çok se­vi­yor   gaf­le­ti  ve ra­ha­ve­ti için­dey­di.  İş­ler bo­zu­la bo­zu­la 27 Ma­yı­sa ka­dar gel­di ve as­ke­rî dar­be ol­duy­du.  Dar­be­den son­ra ne  de­mok­ra­si,  ne ser­best se­çim­ler, ne halk sev­gi­si kal­dıy­dı.

Hal­kı ve genç­li­ği so­kak­la­ra dök­mek is­te­yen­le­rin  ço­ğu iki kim­lik­li­dir. Ba­na inan­maz­sa­nız Tür­ki­ye ga­ze­te­si­nin 9. 2. 2012  ta­rih­li nüs­ha­sın­da ya­yın­lan­mış olan  “Er­me­ni­ler Ger­çek Kim­li­ği­ne Dö­nü­yo­r”  baş­lık­lı ha­be­ri oku­ya­bi­lir­si­niz. (Bu ha­be­ri ez­ber­le­me­ni­zi tav­si­ye edi­yo­rum.)

Ge­mi­yi ba­tır­mak is­ti­yor­la­r…. Tür­ki­ye­yi par­ça­la­mak is­ti­yor­la­r… Bu­gün­kü  Er­me­nis­ta­nın beş mis­li bü­yük­lü­ğün­de­ki  top­rak­la­rı­mı­zı  al­mak is­ti­yor­la­r…  Bü­yük mik­tar­da taz­mi­nat  is­ti­yor­la­r…

De­mok­ra­siy­miş, mem­le­ket dik­ta­tör­lü­ğe gi­di­yor­muş,  soy­gun ve hır­sız­lık var­mış, park­ta­ki ağaç­lar ke­si­li­yor­mu­ş… Bun­lar ba­ha­ne­dir. Bu mem­le­ket en bü­yük soy­gu­nu  on­la­rın al­kış­la­dı­ğı de­vir­de gör­müş­tür.

Bu mem­le­ket­te iki tür­lü Ale­vî var­dır:   Tek kim­lik­li ger­çek Ale­vi­ler. On­lar Ku­r’­ana, Pey­gam­be­re, âhi­re­te ina­nır. Bir de iki kim­lik­li­ler var­dır. Ali­siz Ale­vi­li­k… Biz Müs­lü­man de­ği­liz di­yen­le­r…  Pen­dik­te bir Ce­me­vi açıl­mış, ba­şın­da­ki  Ba­ba efen­di,  ora­nın bir kö­şe­si­ne mes­cid yap­tır­mış, Sün­nî kar­deş­le­ri­miz­den ge­len olur­sa na­maz­la­rı­nı  bu­ra­cık­ta  kı­lı­ver­sin­ler de­miş. Ale­vi­lik bu­du­r… 

Bu ka­çın­cı ya­zı­şı­m… Fır­tı­na ge­li­yo­r… Fit­ne ve fe­sat­çı­lar mem­le­ke­ti yak­mak­tan çe­kin­me­z…  Adam öl­me­sin­den çok mem­nun olur­la­r… Çün­kü tam­tam ça­la­cak­lar­dır.

Ge­zi­’de yap­tık­la­rı gi­bi ya­ka­cak­lar, yı­ka­cak­lar, tah­rip ede­cek­ler­dir.

Vit­rin cam­la­rı kı­rı­lan, ek­mek tez­gah­la­rı  tah­rip edi­len es­na­f… 

Kim­se li­se ço­cu­ğu­nu so­kak ha­re­ket­le­ri­ne gön­der­me­sin.  Ayak al­tın­da ka­lır, bir şey olur, ya­zık­tır.

Tür­ki­ye­’de ser­best se­çim­ler ya­pı­lı­yor, ya­pı­la­cak. İk­ti­da­rı is­te­mi­yor­lar­sa bü­tün ener­ji­le­riy­le  se­çim­le­re yö­nel­sin­ler.

Se­çimn­ler­den ümi­di kes­ti­ler­se, azın­lık­ta kal­ma­yı ka­bul et­sin­ler.

Her hâl ü kâr­da fit­ne fe­sat kar­ga­şa ka­os anar­şi çı­kart­ma­sın­lar, tah­ri­bat yap­ma­sın­lar, kan dök­me­sin­ler. Yol­suz­luk­la­ra, kö­tü­lük­le­re el­bet­te ha­yı­r… La­kin yol­suz­luk­la­rı ba­ha­ne ede­rek si­vil dar­be yap­ma­ya da ha­yır.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.