25 Nisan 2018 Çarşamba9 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:28Güneş 06:04Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
  • 17°C Adana
  • 12°C Adıyaman
  • 11°C Afyon
  • 5°C Ağrı
  • 14°C Amasya
  • 11°C Ankara
  • 17°C Antalya
  • 7°C Artvin
  • 17°C Aydın
  • 12°C Balıkesir
 • BIST: 110.059 -0.79
 • Altın: 174,736 -0.16
 • Dolar: 4,0867 0.65
 • Euro: 5,0024 0.36

Zenginlik Artıyor Dindarlık Geriliyorsa

M. Şevket Eygi

AH­LA­KI bo­zuk ve dü­şük, Ku­r’­an’ın emir­le­ri­ne, ya­sak­la­rı­na, öğüt­le­ri­ne uy­ma­yan, Re­su­lul­la­h’­ın (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) Sün­ne­tin­den ay­rı­lıp bi­d’­at­la­ra ba­tan, hal­kın bü­yük kıs­mı­nın na­ma­zı yi­ti­rip şeh­vet­le­ri­ne uy­du­ğu, pa­ra­nın ana de­ğer ve put ha­li­ne gel­di­ği, in­san­la­rın bir­bi­ri­nin kur­du ol­du­ğu bir İs­lam ül­ke­si­nin;  ik­ti­sa­dî zen­gin­li­ği, yük­sek bi­na­la­rı, hız­lı tren­le­ri, uçak­la­rı, ba­raj­la­rı, li­man­la­rı, stad­yum­la­rı, gök­de­len­le­ri, re­zi­dans­la­rı, Nem­ru­dî alışve­riş mer­kez­le­ri, lüks ve pa­ha­lı oto­la­rı, as­ma köp­rü­le­ri, de­ni­zin al­tın­dan ge­çen tü­nel­le­ri, ye­di yıl­dız­lı iç­ki­li ve fu­huş­lu otel­le­ri, is­raf­la­rı, ca­ka­la­rı, lüks­le­ri, mad­dî ih­ti­şam­la­rı, mil­yon­lar­ca bil­gi­sa­yar­lı pa­ha­lı cep te­le­fon­la­rı,  onun iyi ol­du­ğu­na, ora­da iş­le­rin iyi git­ti­ği­ne de­la­let eder mi?

Ke­sin­lik­le et­mez.  İşin ba­şı din­dir, iman­dır, iba­det­tir,  Ku­r’­an­dır, Sün­net­tir, Şe­ri­at­tır, ah­lak­tır, fa­zi­let­tir, in­san­lık­tır, if­fet­tir, hik­met­tir, ada­let­tir, iç ba­rış­tır, gü­ven­lik­tir, iyi ve doğ­ru bir eği­tim­dir, ha­yır ha­se­nat­tır, sâ­lih amel­ler­dir, in­san­la­rın bü­yük kıs­mı­nın ha­yır­da mü­sa­ba­ka et­me­si, ya­rış­ma­sı­dır, iş­le­rin Al­la­h’­ın in­dir­di­ği hü­küm­le­re gö­re gö­rül­me­si­dir.              

Bir ül­ke­de bu sa­yı­lan de­ğer­ler ge­ri­li­yor­sa ora­da yol­la­ra oniks mer­me­ri dö­şen­se, kub­be­ler al­tın­la yal­dız­lan­sa, zen­gin­ler Fi­ra­vun­lar gi­bi ya­şa­sa, bir­ta­kım  ehl-i dün­ya um­re se­ya­ha­tin­de Zam Zam To­we­rin üst kat­la­rın­da­ki kral sü­it­le­rin­de  ka­lıp Ka­be-i mu­az­za­ma­ya te­pe­den bak­sa   bi­le  iş­ler iyi ol­maz, iyi git­mez, so­nun­da mut­la­ka  bü­yük bir çö­kün­tü ve kor­kunç bir yı­kım olur.

Müs­lü­man bir top­lu­mun ba­zı ko­nu­lar­da ce­ha­let-bil­mi­yor­dum ma­ze­re­ti yok­tur.  Halk bir so­rum­luy­sa bi­len­ler, âlim­ler, fa­kih­ler, reh­ber­ler, zi­ya­lı­lar, ida­re­ci­ler bin kat so­rum­lu­dur. Hal­kın ve­ba­li bi­lip de hal­kı ay­dın­lat­ma­yan, uyar­ma­yan, bil­gi­len­dir­me­yen bi­len­le­rin üze­ri­ne­dir.

Bir İs­lam ül­ke­sin­de, bir İs­lam top­lu­mun­da işin ba­şı, asıl­la­rın as­lı, te­me­lin te­me­li sa­hih iti­kat ya­ni doğ­ru, Hak ka­tın­da mak­bul inanç­tır. İnanç bo­zuk olur­sa her şey he­der olur.

İnanç­lar­da­ki bo­zuk­luk­lar iki­ye ay­rı­lır: İma­nı gö­tü­ren, küf­re yol açan, sa­hi­bi­ni mür­ted eden va­him bo­zuk­luk­lar; ima­nı gö­tür­me­yen, ki­şi­yi İs­lam da­ire­si için­den çı­kart­ma­yan, küf­re yol aç­ma­yan tâ­li bo­zuk­luk­lar. 

Di­ya­ne­t’­in bi­rin­ci va­zi­fe­si imam­la­rın ve mü­ez­zin­le­rin ma­aş bor­dro­la­rı­nı tan­zim et­mek de­ğil, hal­kın ima­nı­nı kur­tar­mak, tas­hih-i iman için ça­lış­mak­ta­dır.

Za­ma­nı­mız­da iç­te­ki ve dış­ta­ki de­rin güç­ler Tür­ki­ye­’de Ehl-i Sün­ne­ti yık­mak; onun ye­ri­ne be­şe­rî, ılım­lı, light, ci­had­sız, te­set­tür­süz, fı­kıh­sız, Şe­ri­at­siz, içi bo­şal­tıl­mış bir İs­lam ge­tir­mek is­ti­yor. Bu mak­sat­la halk yı­ğın­la­rı­nı se­kü­ler­leş­tir­mek, din ile dün­ya­yı ayır­mak, di­ni vic­dan­la­ra hap­set­mek, Üm­met bir­li­ği­ni kal­dı­rıp, bir­bi­rin­den ko­puk bir çe­şit İs­lam­cı­lık­lar mo­za­iği oluş­tur­mak ga­ye­si­ni gü­dü­yor.

Ta­ri­he ba­kar­sak, is­ra­fa lük­se, tan­ta­na­ya, aşı­rı tü­ke­ti­me, aşı­rı kon­fo­ra, key­fe, zev­ke,  dü­şen   Müs­lü­man dev­let­le­rin, ül­ke­le­rin, top­lum­la­rın çök­tük­le­ri­ni gö­rü­rüz.

İs­raf sa­de­ce ye­me­de iç­me­de de­ğil, her şey­de ha­ram­dır. Müs­lü­man­la­rın ev­le­ri, mo­bil­ya­la­rı, bi­nit­le­ri, el­bi­se­le­ri, ha­yat tarz­la­rı gü­zel ol­ma­lı­dır ama as­la is­raf­lı ol­ma­ma­lı­dır. Gü­nü­müz­de pa­ra ka­za­nan, eli­ne im­kan ge­çen Müs­lü­man­la­rın (nâ­dir is­tis­na­lar dı­şın­da)  he­men hep­si is­raf ya­pı­yor, gü­na­ha gi­ri­yor. İs­raf hem gü­nah, hem de be­yin­siz­lik­tir.  Gün­de beş mil­yon ek­me­ğin çö­pe atıl­dı­ğı bu ül­ke bir İs­ra­fis­tan ha­li­ne gel­miş­tir. Müs­lü­man de­ğil bir ek­me­ği, bir di­lim ek­me­ği, bir lok­ma ek­me­ği bi­le çö­pe at­maz, ata­maz. Ek­mek ha­in­le­ri­nin so­nu bir di­lim ek­me­ğe muh­taç ka­lıp sü­rün­mek­tir.

İs­lam top­lu­mu­nun  ana gös­ter­ge­si beş va­kit na­maz­dır.  Müs­lü­man­lar ha­ya­tı gün­de beş kez dur­dur­mak­la yü­küm­lü­dür. Na­maz di­nin di­re­ği­dir. Müs­lü­man top­lum na­ma­zı yi­ti­rir ve şeh­vet­le­ri­ne uyar­sa her şe­yi yi­ti­rir. Na­ma­zı ika­me eder­se, ya­ni dos­doğ­ru kı­lar­sa di­ni­ni ayak­ta tut­muş olur, böy­le­ce bi­iz­nil­lah ken­di­si de ayak­ta ka­lır.

En kö­tü sar­hoş­luk ra­kı şa­rap vot­ka  sar­hoş­lu­ğu de­ğil, dün­ya sar­hoş­luk­la­rı­dır. Lüks ev sar­hoş­lu­ğu, lüks oto­mo­bil sar­hoş­lu­ğu,  lüks te­le­fon şar­hoş­lu­ğu, pa­ha­lı lüks el­bi­se sar­hoş­lu­ğu, lüks ye­mek­le­rin ver­di­ği ser-hoş­lu­k… (Ucuz mü­te­va­zı ye­mek­ler sar­hoş et­mez ama lüks pa­ha­lı ye­mek­ler ede­r…)

Bil­mem ki, bu ya­zım­la bir şey­ler an­la­ta­bil­dim mi?

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.