25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:27Güneş 06:53Öğle 13:16İkindi 16:43Akşam 19:28Yatsı 20:48
  • 13°C Adana
  • 7°C Adıyaman
  • 4°C Afyon
  • 6°C Ağrı
  • 3°C Amasya
  • 5°C Ankara
  • 11°C Antalya
  • 8°C Artvin
  • 10°C Aydın
  • 8°C Balıkesir
 • BIST: 116.603 -0.43
 • Altın: 172,438 2.55
 • Dolar: 3,9676 0.87
 • Euro: 4,9052 1.34

Seçimlerde Hile Yapılabilir

M. Şevket Eygi

Önü­müz­de­ki̇ se­çim­ler ba­zı şa­hıs­lar ve ku­rum­lar için bir ölüm ka­lım se­çi­mi ola­cak­tır. İsim ve­re­rek kim­se­yi suç­la­mam ama bi­ri­le­ri  hi­le yap­mak is­te­ye­bi­lir. Bun­la­ra kar­şı mut­la­ka çok sı­kı ve sağ­lam ted­bir­ler alın­ma­lı­dır. Se­çim­ler ser­best, hi­le­siz ol­ma­lı,  oy sa­yım­la­rı açık se­çik ve dü­rüst ya­pıl­ma­lı­dır.

MÜS­LÜ­MAN aday­lar, se­çi­mi ka­zan­dık­la­rı tak­dir­de, Mec­li­se gi­re­bil­mek için yap­ma­la­rı ge­re­ken ye­mi­ni uzun uzun dü­şün­me­li ve in­ce­le­me­li­dir. Bu ye­min son de­re­ce ve­bal­li, teh­li­ke­li, ağır, ya­kı­cı  bir ye­min­dir. 

TÜR­Kİ­YE si­ya­se­ti­nin en mü­him ek­sik­li­ği va­sıf­tır, ka­li­te­dir. Si­ya­se­te mut­la­ka ka­li­te ge­ti­ril­me­li­dir.   Hem ik­ti­dar, hem mu­ha­le­fet çok ka­li­te­li ol­maz­sa hiç­bir prob­le­mi­miz, kri­zi­miz hal­le­dil­mez.

MEC­Lİ­S’­te­ki her par­ti­nin,  Uru­gu­ay’­ın es­ki baş­ka­nı Mu­ji­ca­’ya ben­zer en­te­re­san ve­kil­le­ri bu­lun­ma­lı­dır. Mu­ji­ca­nın özel­lik­le­ri ney­di? (1) Ma­aşı­nın yüz­de 9’u­nu her ay fa­kir­ler fo­nu­na ya­tı­rır­dı­… (2) Baş­kan­lık sa­ra­yın­da otur­maz, şah­sı­na ait fi­dan­lık­ta­ki iki göz­lü ku­lü­be­de ka­lır­dı­… (3) Ma­kam ara­ba­sı­na bin­mez, 1987 mo­de­li kü­lüs­tür VW  oto­mo­bi­liy­le  ge­zer­di­…

MEC­LİS için­de  ağır, se­vi­ye­siz, müs­teh­cen kü­für­ler sa­vu­ran mil­let­ve­kil­le­ri­nin ve­kil­lik­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si ko­nu­sun­da bir ka­nun çı­kar­tı­la­maz mı?

VE­KİL­LE­RİN si­ya­sî hür­ri­yet ko­nu­sun­da do­ku­nul­maz­lık­la­rı ol­ma­lı­dır  ama  ak­ça­lı iş­ler­le, yol­suz­luk­la, nü­fuz ti­ca­re­tiy­le, yüz kı­zar­tı­cı suç­lar­la  il­gi­li do­ku­nul­maz­lık­la­rı ol­ma­ma­lı­dır.

MU­HA­LİF par­ti­ler son de­re­ce et­ki­li, ka­li­te­li, doğ­ru dü­rüst, cid­dî mu­ha­le­fet yap­ma­lı, ya­pa­bil­me­li­dir. Bu da ka­li­te­li ve­kil­ler­le olur.

İŞ sa­hi­bi, mü­te­ah­hit, pat­ron mil­let­ve­kil­le­ri, hiz­met­le­ri bo­yun­ca  dev­let, be­le­di­ye, ka­mu iş­le­ri al­ma­ma­lı­dır.

***

VA­KİT DA­RA­LI­YOR

AR­TIK va­kit da­ra­lı­yo­r… Gün­ler, haf­ta­lar, bir­kaç ay…  Gü­neş­te­ki pat­la­ma­la­rın, ateş fır­tı­na­la­rı­nın dün­ya­mı­za te­si­ri var­dır.  Ay yü­zün­den de­niz­ler­de gel git ha­re­ket­le­ri ol­mu­yor mu?

Ya­nar­dağ pat­la­ma­la­rı fi­zi­kî pat­la­ma­lar­dır. Sos­yal, si­ya­sî pat­la­ma­lar da olur.   Ta­rih bü­yük pat­la­ma­la­rı ya­zar du­rur.

Dep­rem­ler de iki tür­lü­dür.  Fi­zi­kî  dep­rem­ler, sos­yal si­ya­sî dep­rem­ler.

Ba­zen ka­fes­ler­de­ki kuş­lar çıl­gın­ca çır­pı­nır,  on­la­ra bir şey­ler mâ­lum olur.

Mi­ni­cik ka­rın­ca­lar yu­va­la­rın­dan dı­şa­rı­ya fır­lar.

Du­rup du­rur­ken de­niz­le­rin ge­ri çe­kil­me­si, su­la­rın ren­gi­nin de­ğiş­me­si, gök­te her za­man gö­rün­me­yen aca­yip bu­lut­la­rın, şu­ra­da bu­ra­da ye­rin çö­küp bü­yük ve de­rin çu­kur­lar oluş­ma­sı hep bi­rer ala­met­tir.

İn­san ga­fil­di­r… Mad­de­ci in­san­lar­da  sez­gi gü­cü kal­ma­mış­tır.

Ak­lı fik­ri  pa­ra ka­zan­mak, ye­mek iç­mek, cin­sel zevk al­mak, is­raf et­mek, lüks bir ha­yat sür­mek  olan  ki­şi­ler  afet­le­re ve fe­la­ket­le­re kar­şı ted­bir ala­maz­lar.

Bu ya­zı­mı oku­yan Müs­lü­man­la­ra,  hiç ge­cik­me­den ih­las­la sa­da­ka ver­me­le­ri­ni tav­si­ye edi­yo­rum.  Hiç bir şey ol­ma­sa, sa­da­ka ver­miş, Al­la­hın rı­za­sı­nı ka­zan­mış olur­lar.

Sa­da­ka be­la­la­rı de­f’ eder­miş.

Sa­de­ce sa­da­ka ile bit­mez ta­bi­î. İti­ka­dı­nı tas­hih et­mek, dos­doğ­ru na­maz kıl­mak, ah­la­kı­nı dü­zelt­mek de ge­re­kir.

Si­ya­sî, sos­yal ya­nar­dağ­la­ra ku­la­ğı­nı­zı da­yar­sa­nız de­rin­den ge­len ho­mur­tu­lar  du­ya­cak­sı­nız.

Ken­di­ni­zi, ço­luk ço­cu­ğu­nu­zu   fit­ne ve fe­sat ya­nar­dağ­la­rın­dan uzak tu­tu­nuz.

Ke­penk­le­ri­ni­zi ka­pat­maz­sa­nız vit­rin cam­la­rı­nız kı­rı­la­bi­lir.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.