19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:39Güneş 06:13Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
  • 21°C Adana
  • 22°C Adıyaman
  • 18°C Afyon
  • 12°C Ağrı
  • 19°C Amasya
  • 18°C Ankara
  • 20°C Antalya
  • 12°C Artvin
  • 21°C Aydın
  • 19°C Balıkesir
 • BIST: 112.122 0.02
 • Altın: 175,002 0.62
 • Dolar: 4,0406 0.69
 • Euro: 4,9882 0.32

Siyasal Öğrencilerine

M. Şevket Eygi

İleride ida­re­ci ola­cak, Si­ya­sa­l’­da ve ben­ze­ri fa­kül­te­ler­de oku­yan ço­ğun­luk men­su­bu Müs­lü­man genç­le­re: Ba­şa­rı­lı ol­mak is­ti­yor­sa­nız inanç, bil­gi ve kül­tür ba­kı­mın­dan kar­şıt­la­rı­nız­dan üs­tün ve güç­lü ol­mak zo­run­da ol­du­ğu­nu­zu ak­lı­nız­dan hiç çı­kart­ma­yı­nız.  

(Kar­şıt­la­rı­mı­za ke­sin­lik­le düş­man gö­züy­le bak­ma­ma­lı­yız. Karşı­t… Ora­ya ka­da­r… Düş­man de­ği­l…)

Her in­san­da bu­lu­nan bi­rin­ci bo­yut yu­ka­rı­da zikr et­ti­ğim inanç, bil­gi, kül­tür bo­yu­tu­dur. İkin­ci­si ak­si­yon bo­yu­tu­dur. Bu ikin­ci bo­yut­ta da güç­lü ve üs­tün ol­ma­lı­sı­nız. Ya­ni ah­la­kı­nız, ka­rak­te­ri­niz, doğ­ru­lu­ğu­nuz dü­rüst­lü­ğü­nüz, Os­man­lı­ca ta­bir­le sa­la­hı­nız üs­tün ol­ma­lı, ey­lem ta­vır ha­re­kât siz­de eğ­ri­lik ve ah­la­ki za­af­lar bu­lun­ma­ma­lı­dır.

Üçün­cü bo­yut gü­zel­lik, sa­nat es­te­tik bo­yu­tu­dur. Bun­da da üs­tün ve güç­lü ol­mak zo­run­da­sı­nız. Ofi­si­niz çok gü­zel ol­ma­lı­… Kı­lık kı­ya­fe­ti­niz çok gü­zel ol­ma­lı­…  Bu de­dik­le­rim, ön­ce­lik­le pa­ra­ya bağ­lı de­ğil­dir. Ucu­za da gü­zel­lik el­de edi­le­bi­li­r… Farz ede­lim bir il­çe­ye kay­ma­kam ola­rak ta­yin edil­di­niz.  Ma­sa­nı­zın ya­nın­da bir vit­rin var. Bu­nun içi­ne hiç­bir sa­nat kıy­me­ti ol­ma­yan saç­ma sa­pan pla­ket­ler ve eş­ya­lar ko­yar­sa­nız,  kay­be­der­si­niz. Vit­ri­ni­niz­de Yıl­dız por­se­len­le­ri, Top­ha­ne işi ob­je­ler, baş­ka mil­lî sa­nat ürün­le­ri ol­ma­lı ve si­zi zi­ya­re­te ge­len ki­bar ve kül­tür­lü in­san­la­rı bü­yü­le­me­li­dir.

Şeyh Sa­di-i Şi­ra­zî şöy­le di­yor: “Bu dün­ya­nın dir­lik ve dü­ze­ni iki ke­li­me üze­ri­ne­dir: Dost­la­ra mü­rüv­vet­li ol­mak, düş­man­la­ra mü­da­ra et­mek­tir.” Bu­nu düs­tur edin­me­ni­zi tav­si­ye ede­rim. 

Ah­la­kı­nı­zın ve ka­rak­te­ri­ni­zin üs­tün­lü­ğü­nü, fa­zi­let ve me­zi­yet­le­ri­ni­zi, hiz­met­le­ri­ni­zi düş­man­la­rı­nı­za ka­bul et­tir­mek için ça­lış­ma­lı­sı­nız. 

Ede­bi­yat, ta­rih, kül­tür, sa­nat, doğ­ru eği­tim fa­ali­yet­le­ri­ne bü­yük önem ver­me­li­si­niz.

Bir Müs­lü­man ola­rak beş va­kit na­maz kıl­ma­nız ge­re­kir. Her za­man ol­ma­sa bi­le (gös­te­riş yap­ma­mak şar­tıy­la) ara­da bir ca­mi­le­re gi­dip ce­ma­at­le ka­tı­lı­nız. Öğ­ren­ci­li­ği­niz­de mil­lî ge­le­nek­sel sa­nat­la­rı­mız­dan bi­ri­ni, ürün ve­re­bi­le­cek şe­kil­de çok iyi de­re­ce­de öğ­re­ni­niz ve bir şeh­re va­li ve­ya kay­ma­kam ol­du­ğu­nuz­da ora­da, hem şah­sen meş­gul ol­du­ğu­nuz sa­na­tı, hem de di­ğer sa­nat­la­rı­mı­zı yay­mak, öğ­ret­mek,  yay­gın ha­le ge­tir­mek, şeh­ri­ni­zi Kü­tah­ya gi­bi bir sa­nat şeh­ri ha­li­ne dö­nüş­tür­mek için ça­lı­şı­nız.

Ale­vî kar­deş ve va­tan­daş­la­rı­mı­za sa­kın üvey ev­lat mu­ame­le­si yap­ma­yı­nız. Al­la­h’­a Pey­gam­be­re (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) Ku­r’­an’­a ahi­re­te ina­nan De­de­le­re Ba­ba­la­ra can­la­ra hür­met edi­niz, on­la­rı zi­ya­ret edi­niz, bir­lik­te ye­mek yi­yip çay içi­niz, meş­ru is­tek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ri­niz.  

Par­ti­li ve­ya par­ti­ci ol­ma­yı­nız. Baş­ta va­li­lik ve kay­ma­kam­lık ol­mak üze­re ida­re­ci­lik bü­yük bir so­rum­lu­luk­tur, ve­ba­li çok ağır­dır. Bu­nun şu­uru­na sa­hip olu­nuz.

İk­ti­dar par­ti­si­nin il ve il­çe baş­kan­la­rı ge­nel­lik­le ida­re üze­ri­ne bas­kı yap­mak is­te­ye­bi­lir. 

Bu­na ha­zır olu­nuz ve bas­kı­la­ra ye­nil­me­mek için ça­re ve çö­züm bu­lu­nuz.

As­la ne­po­tizm yap­ma­yı­nız.  Eh­li­ye­ti, li­ya­ka­ti ol­ma­yan­la­ra me­mu­ri­yet, ma­kam, mev­ki ver­me­yi­niz.

En ge­niş ma­na­sıy­la âdil ve in­saf­lı 

olu­nuz. Va­li­lik­ten, kay­ma­kam­lık­tan ay­rıl­dık­tan son­ra,   gı­ya­bı­nız­da iyi ko­nu­şul­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak iyi ve gü­zel iş­ler ya­pı­nız,  iyi ve fay­da­lı eser­ler bı­ra­kı­nız. 

Ar­ka­nız­dan te­ne­ke çal­dır­ma­yı­nız, ken­di­ni­zi rah­met ve si­ta­yiş­le an­dı­rı­nız.

Dev­le­ti­mi­zin, hal­kı­mı­zın, ül­ke­mi­zin bin yıl­dan faz­la müd­det­le kul­lan­mış ol­du­ğu mil­lî ya­zı­mız­la zen­gin ede­bî Türk­çe­yi bi­li­niz, bu­nun­la oku­yup ya­zı­nız. Ta ki,  li­san ve ede­bi­yat ba­kı­mın­dan ca­hil bir ida­re­ci ol­ma­ya­sı­nız. İn­gil­te­re­’de yük­sek ida­re­ci­ler Sha­kes­pe­are­’i na­sıl ko­lay­ca oku­yup an­la­ya­bi­li­yor­sa, si­zin için de Fu­zu­lî, Ba­ki,  Zi­ya Pa­şa öy­le ol­sun. Maf­ya­la­ra, çe­te­le­re, yi­yi­ci­le­re, soy­gun­cu­la­ra eli­niz­den gel­di­ği ka­dar di­re­ni­niz.

Aha­li Al­la­h’­ın kul­la­rı­dır. Üze­ri­niz­de kul hak­kı kal­ma­sın.

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.