23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:31Güneş 06:56Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:26Yatsı 20:46
  • 27°C Adana
  • 21°C Adıyaman
  • 12°C Afyon
  • 16°C Ağrı
  • 24°C Amasya
  • 15°C Ankara
  • 20°C Antalya
  • 18°C Artvin
  • 17°C Aydın
  • 18°C Balıkesir
 • BIST: 116.603 -0.43
 • Altın: 171,788 2.16
 • Dolar: 3,9601 0.68
 • Euro: 4,8935 1.10

Adam Olmak

M. Şevket Eygi

Öğ­re­nil­me­si çok zor mes­lek­ler uz­man­lık­lar var­dır. Nük­le­er san­tral mü­hen­dis­li­ği, be­yin cer­ra­hi­si, sa­vaş uça­ğı pi­lot­lu­ğu gi­bi; la­kin şu dün­ya­da en zor, en zah­met­li, en çe­tin iş adam ol­ma il­mi­ni ve sa­na­tı­nı öğ­ren­mek­tir.

Ba­şa­rı­lı bir dok­tor, sü­per bir mü­hen­dis, dün­ya ça­pın­da bir fi­zik­çi ola­bi­lir­si­niz; adam ol­mak bun­lar­dan bin kat da­ha zor­dur.

Çok iyi ni­yet­li an­ne ba­ba­lar oğ­lu­muz Me­tin mü­hen­dis, kı­zı­mız Sev­gi dok­tor ol­sun di­yor­lar; ço­cuk­la­rı ça­lış­kan­sa, Al­la­h’­ın iz­niy­le bu is­te­dik­le­ri ola­bi­lir. La­kin Me­tin ve Sev­gi na­sıl adam ola­cak­lar? Bu ko­nu­yu dü­şün­mü­yo­ruz bi­le.

Na­sıl adam olu­nur? Aca­ba bu ko­nu­da doğ­ru dü­rüst bir ki­tap var mı? Ül­ke­miz­de adam ye­tiş­tir­me eği­ti­mi ve okul­la­rı var mı?

Adam ol­mak ne de­mek­tir? Adam gi­bi adam kim­dir?  Bu, din­le­re, me­de­ni­yet­le­re, kül­tür­le­re, ide­olo­ji­le­re gö­re de­ği­şir. Ben­de­niz İs­lam di­ni­ne ve me­de­ni­ye­ti­ne gö­re adam ol­mak­tan bah­se­di­yo­rum.

Adam ol­mak için alet­ler, va­sı­ta­lar, ve­si­le­ler ge­re­kir.  Bun­la­rın ba­şın­da ya­zı­lı ve ede­bi ana dil ge­lir.  Güç­lü li­san kül­tü­rü­ne sa­hip ol­ma­dan halk ada­mı ola­bi­lir­si­niz ama yük­sek kül­tür­lü adam ola­maz­sı­nız.

Ta­ri­he geç­miş adam­la­rın ço­ğu­nun ki­tap­la­rı var­dır, o ki­tap­lar li­san kül­tü­rü ile ya­zıl­mış­tır, li­san ko­nu­sun­da ca­hil olan­la­rın yük­sek adam ol­ma­sı zor­dur.

Adam­lık sa­de­ce bil­gi ile kül­tür ile de ol­maz, onun ya­nın­da yük­sek ah­lak, yük­sek ka­rak­ter, çe­şit­li fa­zi­let­ler, me­zi­yet­ler, özel­lik­ler ge­re­kir.

Bu­gü­nün Tür­ki­ye­’sin­de adam ol­mak için, es­ki (ye­ni de­me­dim) İs­tan­bul kül­tü­rü­ne,  ah­la­kı­na, gör­gü­sü­ne sa­hip ol­mak la­zım­dır. Adam ol­mak nur­la­rı, ül­ke­nin dört bir ta­ra­fı­na İs­tan­bu­l’­dan sa­çı­lır.

Ah­la­kı ka­rak­te­ri bo­zuk gör­gü­süz kim­se­ler­den, yük­sel­miş ün ka­zan­mış nü­fuz ve pres­tij sa­hi­bi ol­muş kim­se­ler çı­ka­bi­lir ama on­lar­dan adam ol­maz, köy ol­maz ka­sa­ba ol­maz.

Bir Müs­lü­ma­nın adam ol­ma­sı için İmam Ga­za­li­’nin İh­ya­’sın­da an­lat­tı­ğı kül­tü­re ve bil­gi­ye sa­hip ol­ma­sı, mün­ciy­ya­tı ye­ri­ne ge­ti­rip müh­li­kat­tan ka­çın­ma­sı ge­re­kir.

Müs­lü­man bir ül­ke­de ye­ter­li sa­yı­da adam yok­sa iş­le­ri on­lar gör­mez­se ya­hut iş gö­ren­ler on­la­ra da­nış­maz­lar­sa iş­le­rin iyi yü­rü­me­si müm­kün ol­maz.

İs­la­mi ba­kış açı­sın­dan:

İti­ka­dı sa­hih ol­ma­yan kim­se adam de­ğil­dir.

Adam gi­bi Müs­lü­man, iman­dan son­ra İs­la­m’­ın ikin­ci te­mel şar­tı olan beş va­kit na­ma­zı kı­lar.

Ku­r’­an’­ın emir­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir ya­sak­la­rın­dan uzak du­rur.

Re­su­lul­lah efen­di­mi­zi (sa­lat ve se­lam ol­sun ona) en gü­zel ör­nek ve mo­del ola­rak ka­bul eder din ve dün­ya iş­le­rin­de ona uyar.

Adam gi­bi adam, öy­le bir kim­se­dir ki onun adam­lı­ğı­nı, fa­zi­let­le­ri­ni, (hep­si ol­ma­sa bi­le) bir kı­sım düş­man­la­rı da ka­bul eder.

Bir kim­se ken­di­si­nin ya­hut ya­kın ve dost­la­rı­nın de­me­siy­le adam olu­ver­mez.

Adam ken­di ken­di­ne ye­tiş­mez, bu iş için adam ye­tiş­tir­me üs­tad­la­rı, mek­tep­le­ri, tez­gâh­la­rı ol­ma­sı ge­re­kir.

Tür­ki­ye­’de Müs­lü­man nü­fus,  ço­ğun­lu­ğu oluş­tu­ru­yor. Müs­lü­man­lar iyi olur­sa Tür­ki­ye iyi olur, on­lar za­yıf ve güç­süz olur­sa Tür­ki­ye bo­zu­lur.

Ne bü­yük ek­sik­lik! Tür­ki­ye­’de İs­la­mi kri­ter­le­re gö­re adam gi­bi adam­lar ye­tiş­ti­re­cek med­re­se­ler, okul­lar, eği­tim sis­te­mi, ir­fan ku­rum­lar mev­cut de­ğil.

Kel­le ye­tiş­tir­mek baş­ka­dır, adam ye­tiş­tir­mek baş­ka.

Yet­miş ye­di mil­yon­luk bir ül­ke­ye az sa­yı­da bir­kaç adam ye­tiş­mez. Ye­ter­li sa­yı­da adam ol­ma­sı ge­re­kir.

İs­tis­na­lar ku­ra­lı boz­maz.

Bir gök­de­len bir adam et­mez, bir AVM bir adam et­mez. 

Eli­fi mer­tek zan­ne­de­ne adam den­mez.

Deh­ri ara­san bin­de bir âdem bu­la­maz­sı­n

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.