21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:34Güneş 07:00Öğle 13:17İkindi 16:41Akşam 19:23Yatsı 20:43
  • 19°C Adana
  • 15°C Adıyaman
  • 10°C Afyon
  • 9°C Ağrı
  • 13°C Amasya
  • 11°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 8°C Artvin
  • 12°C Aydın
  • 11°C Balıkesir
 • BIST: 117.240 0.69
 • Altın: 166,401 0.33
 • Dolar: 3,9296 -0.05
 • Euro: 4,8261 0.19

Müslümanlar Akıllı Mıdır?

M. Şevket Eygi

MÜS­LÜ­MAN­LAR ve Müs­lü­man top­lum akıl­lı mı­dır? Akıl­lı ol­say­dı­lar, bu­gün­kü par­ça­lan­mış­lık, tef­ri­ka, fit­ne fe­sat, ka­os ol­maz­dı.

Akıl­lı ol­say­dı­lar,  Üm­met bir­li­ği, teş­ki­la­tı, üni­ter hi­ye­rar­şi­si olur­du.

Akıl­lı ol­sa­lar, Üm­me­tin ba­şın­da, ken­di­si­ne bi­at ve ita­at edi­len râ­şid, âdil, mut­ta­ki bir Ha­li­fe olur­du.

Akıl­lı ol­say­dı­lar, İn­gil­te­re­’de­ki Eton Ko­le­ji se­vi­ye­sin­de İs­lam Mek­tep­le­ri olur­du. Bu mek­tep­ler­de, bü­tün öğ­ren­ci­le­rin beş va­kit na­ma­zı ce­ma­at­le kıl­ma­sı mec­bu­rî olur­du. Müs­lü­man ço­ğun­luk akıl­lı ol­say­dı, Tür­ki­ye ya­kın ta­ri­hin­de­ki re­za­let­le­ri, hı­ya­net­le­ri, ke­pa­ze­lik­le­ri, zu­lüm­le­ri ya­şa­maz­dı.

Biz­de ye­ter­li akıl ol­say­dı,  me­de­nî İs­lam kül­tür ve zih­ni­ye­ti­ne sa­hip olur­duk.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı, son otuz yıl için­de­ki ye­şil hol­ding soy­gun­la­rı ol­maz­dı. Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı­lar bu­gün­kü din sö­mü­rü­sü, mu­kad­de­sat be­zir­gân­lı­ğı ol­maz­dı.

Biz akıl­lı ol­say­dık, ca­mi­ler sa­bah na­maz­la­rın­da, cu­ma­lar­da­ki gi­bi do­lar­dı.

Akıl­lı ol­say­dık, il­mi­ha­li­mi­zi öğ­re­nir, için­de­ki bil­gi­le­ri ha­ya­ta tat­bik eder­dik.

Akıl­lı ol­say­dık, zır de­li­ler gi­bi ce­ma­at ta­ri­kat hi­zip fır­ka ho­li­gan­lık­la­rı, mi­li­tan­lık­la­rı  ya­pıl­maz­dı.

Akıl­lı ol­say­dık, Aya­sof­ya vak­tiy­le mü­ze ya­pı­la­maz­dı,  ya­pıl­mış ol­sa bi­le bu­gün hâ­lâ mü­ze ola­rak kal­maz­dı.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı, bü­yük med­ya on­la­rın­ki olur­du.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı, Mil­lî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Os­man­lı­ca kurs­la­rı açın­ca en az beş mil­yon va­tan­daş bun­la­ra ya­zı­lır, mil­lî al­fa­be­miz­le Türk­çe öğ­re­nir, Os­man­lı­ca ga­ze­te­ler, der­gi­ler, ki­tap­lar ya­yın­la­nır­dı.

Müs­lü­man ço­ğun­luk akıl­lı ol­say­dı, dev­le­tin yar­dı­mı ve des­te­ğiy­le yüz­de yüz mil­lî ve yer­li mü­kem­mel oto­mo­bi­li­mi­zi üre­tir­dik ve dün­ya­nın en az yüz ül­ke­sin­de sa­tar­dık. 

Yi­ne Ko­re­’nin Sam­sun­g’­u gi­bi dün­ya ça­pın­da elek­tro­nik sa­na­y­imiz olur­du.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı­lar, vak­tiy­le ka­pa­tıl­mış olan İs­lam Med­re­se­le­ri ve ta­sav­vuf tek­ke­le­ri çok­tan açıl­mış olur­du.

Akıl­lı ol­say­dık,  bu­gün­kü is­raf=sa­vur­gan­lık, teb­zir, aşı­rı tü­ke­tim, lüks, kon­for çıl­gın­lık­la­rı ya­şan­maz­dı.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı­lar,  din sö­mü­rü­cü­sü şar­la­tan­lar, soy­ta­rı­lar, sah­te­kâr­lar, üç­kâ­ğıt­çı­lar, do­lan­dı­rı­cı­lar, to­kat­çı­lar mey­da­na boş bu­lup bun­ca tah­ri­ba­tı ya­pa­maz­dı.

Akıl­lı ol­say­dık,  Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata zıt şey­ta­nî te­set­tür mo­da­sı bu ka­dar yay­gın ol­maz­dı. Akıl­lı ol­say­dık, ho­par­lör­ler 110 de­si­bel şid­de­tin­de ba­ğır­tıl(a)maz­dı. Akıl­lı ol­say­dık, Tür­ki­ye Or­ta­do­ğu­’nun Ja­pon­ya­’sı ola­bi­lir­di.

Akıl­lı ol­say­dık, cu­ma eza­nı okun­duk­tan son­ra dük­kân­la­rı­mı­zı iş­yer­le­ri­miz bü­ro­la­rı­mı­zı ka­pa­tır, ti­ca­re­te ara ve­rir 
ca­mi­le­re gi­der­dik.

Akıl­lı ol­say­dık, Tür­ki­ye ulus­la­ra­ra­sı şef­faf­lık ve te­miz­lik an­ke­tin­de dün­ya bi­rin­ci­si olur­du.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı­lar, Ce­za Ka­nu­nu­muz­da zi­na su­çu ve ce­za­sı yer alır­dı.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı, bir de­lik­ten çı­kan ta­ra­fın­dan bin ke­re so­ku­lup ze­hir­len­mez­di.

Ya­hu, akıl­lı ol­say­dık, du­rum bu­gün­kü gi­bi ol­maz­dı!

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.