26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:26Güneş 06:02Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
  • 31°C Adana
  • 27°C Adıyaman
  • 24°C Afyon
  • 20°C Ağrı
  • 27°C Amasya
  • 26°C Ankara
  • 32°C Antalya
  • 27°C Artvin
  • 29°C Aydın
  • 27°C Balıkesir
 • BIST: 107.211 -0.18
 • Altın: 173,329 -0.20
 • Dolar: 4,0678 -0.86
 • Euro: 4,9559 -0.88

Din Düşmanlarını Destekleyen Müslümanlar

M. Şevket Eygi

DÜN­YA ter­si­ne dön­dü. Bu es­na­da ba­zı Müs­lü­man­lar da yön­le­ri­ni şa­şır­dı­lar. Öy­le Müs­lü­man­lar gö­rü­yo­ruz ki, en azı­lı İs­lam düş­man­la­rı­nı fü­tur­suz­ca des­tek­li­yor.

Yıl­lar bo­yun­ca Ezan-ı Mu­ham­me­dî oku­ma­yı ya­sak eden­ler, mi­na­re­ler­den Tan­rı Ulu­dur di­ye ba­ğır­tan­lar, bir Müs­lü­man, Al­la­hü Ek­ber eza­nı­nı oku­yun­ca ona ağır zu­lüm­ler eden­ler des­tek­le­nir mi?  

İs­lam med­re­se­le­ri­ni, ta­sav­vuf ta­ri­kat­la­rı­nı ka­pa­tan­lar des­tek­le­nir mi?

İlim ve Ku­r’­an oku­tan ho­ca­la­rı, zik­rul­lah ya­pan şeyh­le­ri ve der­viş­le­ri zin­cir­le­re vu­rup zin­dan­la­ra atan­lar des­tek­le­nir mi?

Ule­ma­dan İs­ki­lip­li Atıf Efen­di­yi, Ba­ba­es­ki müf­tü­sü­nü, da­ha ni­ce din âli­mi­ni ta­ri­kat şey­hi­ni idam eden­ler des­tek­le­nir mi?

Müs­lü­man hal­kın en te­mel din, inanç, iba­det, inan­dı­ğı gi­bi ya­şa­mak hak ve hür­ri­ye­ti­ni ayak­lar al­tı­na alan­lar des­tek­le­nir mi?

Be­di­üz­za­ma­n’­a ve Nur Ta­le­be­le­ri­ne en ağır zu­lüm­le­ri ve hak­sız­lık­la­rı ya­pan­lar des­tek­le­nir mi?

On bin ca­mi­yi, mes­ci­di, tek­ke­yi, med­re­se ve mek­tep bi­na­sı­nı, di­ğer va­kıf eser­le­ri­ni ta­lan eden­ler, ki­mi­si­ni sa­tan ki­mi­si­ni ki­ra­ya ve­ren ve­ya yı­kan­lar des­tek­le­nir mi?

Ta­ri­hî İs­lam kab­ris­tan­la­rı­nı düz­le­yip yok eden­ler des­tek­le­nir mi?

Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata, İs­lam hu­ku­ku­na, İs­la­mi eği­ti­me sa­vaş açan­la­rı Müs­lü­man na­sıl des­tek­le­ye­bi­lir?

La­ik­li­ği din düş­man­lı­ğı ola­rak an­la­yan ve uy­gu­la­yan­lar na­sıl des­tek­le­nir?

Böy­le bir des­te­ğe, ya­kın ta­rih­te çok acı­lar çek­miş, çok ağır zu­lüm­le­re uğ­ra­mış, ki­mi­si idam edil­miş ki­mi­si zin­dan­lar­da in­le­miş, sür­gün­ler­de çi­le çek­miş âlim­le­rin, şeyh­le­rin, şe­hit­le­rin, sa­lih Müs­lü­man­la­rın ru­ha­ni­yet­le­ri ra­zı olur mu?

Al­lah bi­ze ne bu­yu­ru­yor:

Sa­kın kâ­fir­le­ri dost ve ve­lî edin­me­yi­ni­z…

Hiç­bir Müs­lü­ma­nın, İs­lam düş­man­la­rı­nı des­tek­le­me hak­kı yok­tur.

Ben­de­niz Müs­lü­man bir ya­zar ola­rak, şu­nu ve­ya bu­nu des­tek­le­yin de­mi­yo­rum. İs­lam ve Müs­lü­man düş­man­la­rı­nı des­tek­le­me­yin di­yo­rum.

Bir Müs­lü­ma­nın İs­lam düş­man­la­rı­nı des­tek­le­me­si in­ti­har­dı­r… 

İs­lam düş­man­la­rı el­le­ri­ne ye­ni­den fır­sat, im­kân ve güç ge­çi­rir­se es­ki zu­lüm­le­ri­ne de­vam ede­cek­tir. Din ve iman hür­ri­ye­ti­ni kı­sıt­la­ya­cak­lar­dı­r…  Ba­şör­tü­lü İs­lam ka­dın ve kız­la­rı­na zul­me­de­cek­ler­di­r… Ül­ke­de azın­lık ik­ti­da­rı, ve­sa­yet dü­ze­ni, res­mî ide­olo­ji dik­ta­tör­lü­ğü ku­ra­cak­lar­dı­r… Din­le­ri ve inanç­la­rı yü­zün­den Müs­lü­man ço­ğun­lu­ğa bas­kı ya­pa­cak­lar, zul­me­de­cek­ler­di­r… Üm­me­te kan kus­tu­ra­cak­lar­dır.

Mem­le­ket­te ba­zı kö­tü­lük­ler, yol­suz­luk­lar, fe­na­lık­lar var­mış, bu yüz­den din­siz­le­ri des­tek­li­yor­lar­mı­ş… Böy­le bir ge­rek­çe ve ba­ha­ne ge­çer­li bir ma­ze­ret de­ğil­dir.  Sıt­ma­dan kur­tul­mak için ölü­me ra­zı ol­mak gi­bi­dir.  Kö­tü­lük­le­ri, yol­suz­luk­la­rı, ko­kuş­ma­yı ön­le­mek için baş­ka ça­re­ler bul­mak ge­re­kir.

Ku­ral şu­dur:

Al­la­h’­a, Mu­ham­med aley­his­sa­la­tü ves­se­la­ma, Ku­r’­an’­a, İs­la­m’­a, Ahi­re­t’­e ina­nan hiç­bir mü’­min; bun­la­ra kar­şı olan­la­rı, bun­lar­la sa­va­şan­la­rı des­tek­le­ye­mez. 

Hiç­bir İs­la­mi ku­ru­lu­şun, ta­ri­ka­tin, ce­ma­atin, hiz­bin;  Al­lah, Pey­gam­ber, Ku­r’­an, Sün­net, Şe­ri­at düş­man­la­rıy­la iş­bir­li­ği yap­ma hak­kı ve şan­sı yok­tur.

Ce­nab-ı Hak cüm­le­mi­ze akıl, fi­kir, vic­dan, man­tık, is­ti­ka­met, ba­si­ret, fi­ra­set na­sip et­sin.

Ben­de­niz yol­suz­lu­ğa ra­zı olun de­mi­yo­rum, küf­rü des­tek­le­me­yin di­yo­rum.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.