24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:29Güneş 06:55Öğle 13:17İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:47
  • 16°C Adana
  • 14°C Adıyaman
  • 8°C Afyon
  • 8°C Ağrı
  • 7°C Amasya
  • 7°C Ankara
  • 15°C Antalya
  • 11°C Artvin
  • 12°C Aydın
  • 9°C Balıkesir
 • BIST: 116.603 -0.43
 • Altın: 172,438 2.55
 • Dolar: 3,9676 0.87
 • Euro: 4,9052 1.34

Dinlemezseniz Çok Pişman Olacaksınız

M. Şevket Eygi

(Dostlarımdan bir zata)

AŞA­ĞI­DA­Kİ on beş ko­nu­ya-hu­su­sa önem ver­mez­se­niz ile­ri­de çok piş­man ola­ca­ğı­nı­zı, af­fı­nı­za sı­ğı­na­rak si­ze ha­tır­la­tı­yo­rum:

Bi­rin­ci­si: Tas­hih-i iti­kad ya­ni     doğ­ru inanç­la­ra sa­hip ol­mak me­se­le­si­dir. İnanç bil­gi­le­ri­ni­zi dü­zelt­me­niz si­zin için çok önem­li­dir. İti­kad ko­nu­sun­da ya İmam Eş’­arî­ye, ya İmam Mâ­tu­ri­dî­ye ta­bi olu­nuz. İmam Ta­ha­vî haz­ret­le­ri­nin aka­idi­ni oku­yup öğ­re­ni­niz. 

İkin­ci­si:  Bir Müs­lü­man ola­rak beş va­kit na­ma­zı kıl­mak­la yü­küm­lü­sü­nüz. Sa­de­ce Cu­ma na­ma­zı kıl­mak­la ken­di­ni­zi kur­ta­ra­maz­sı­nız.     En kı­sa za­man­da gün­lük na­maz­la­rı kıl­ma­ya baş­la­ma­lı­sı­nız. Ze­kâ­tı da     ih­mal et­me­yi­niz. Ze­kâ­tı­nı­zı Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata ve fık­ha uy­gun ola­rak ver­mez­se­niz, bor­cu­nu­zu öde­miş ol­maz­sı­nız. Bu­nu da sa­kın unut­ma­yın.

Üçün­cü­sü: Ku­r’­an, Sün­net ve Şe­ri­at ah­la­kı­nı be­nim­se­mek, onun ku­ral­la­rı­nı ha­ya­ta uy­gu­la­mak zo­run­da­sı­nız.  Sa­kın bu ko­nu­da gev­şek­lik gös­ter­me­yi­niz.

Dör­dün­cü­sü: Müs­lü­man gıy­bet et­mez, ya­lan söy­le­mez, if­ti­ra et­mez, fit­ne ve fe­sa­da yol aça­cak ko­nuş­ma­lar yap­maz, ya­zı­lar yaz­maz. Di­li­ni­zi bu gü­nah ve kö­tü­lük­ler­den te­miz­le­yi­niz.

Be­şin­ci­si: İs­lam, Ku­r’­an, Sün­net te­ces­sü­sü ya­sak ve ha­ram kıl­mış­tır. Baş­ka­la­rı­nın giz­li gü­nah, ayıp ve ku­sur­la­rı­nı araş­tır­ma­yı­nız, öğ­re­ne­cek olur­sa­nız giz­le­yi­niz. Siz ken­di gü­nah­la­rı­nı­za, ayıp­la­rı­nı­za, ku­sur­la­rı­nı­za ba­kıp on­lar için ağ­la­yı­nız.

Al­tın­cı­sı: İs­raf­tan, lüks­ten, aşı­rı tü­ke­tim­den, şa­ta­fat­tan, şa­şa­adan, deb­de­be­den, ih­ti­şam­dan, iç­ki­li ve fu­huş­lu beş yıl­dız­lı­lar­dan uzak du­ru­nuz. 

Ye­din­ci­si: Al­lah, mü’­min­le­rin     din düş­ma­nı kâ­fir­le­ri ve mü­na­fık­la­rı dost ve ve­lî edin­me­le­ri­ni ya­sak kıl­mış­tır. On­la­rı dost ve ve­lî=ida­re­ci edin­me­yi­niz. 

Se­ki­zin­ci­si:  Fii­len ve­ya göz ile zi­na yap­ma­yı­nız. İle­ri­de Mah­ke­me-i Küb­ra­’da la­ik ve çağ­daş ka­nun­la­ra gö­re de­ğil, ila­hî ka­nun­la­ra, hü­küm­le­re gö­re mu­ha­ke­me edi­le­cek­si­niz. İs­lam zi­na­yı bü­yük gü­nah, ağır suç ola­rak ka­bul et­miş, ev­li ve­ya ba­şın­dan ev­li­lik geç­miş za­ni­le­rin ve za­ni­ye­le­rin ida­mı­na hü­küm ver­miş­tir.

Do­ku­zun­cu­su: Ri­ba­dan uzak du­ru­nuz. Fa­iz­li mes­ken kre­di­si alı­na­bi­lir di­yen­le­rin ge­çer­siz fet­va­la­rı­nı ka­bul et­me­yi­niz. Ku­r’­an, ri­ba­cı­lar Al­la­ha ve Re­su­lü­ne (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) sa­vaş ilan et­miş­ler­dir bu­yu­ru­yor. Ken­di­ni­zi ate­şe at­ma­yı­nız.

Onun­cu­su: İl­mi­ha­li­ni­zi,  si­ze ye­te­cek ve si­zi kur­ta­ra­cak mik­tar­da doğ­ru ola­rak öğ­re­ni­niz ve öğ­ren­di­ği­niz bil­gi­le­ri ha­ya­tı­nı­za uy­gu­la­yı­nız.

On bi­rin­ci­si: Al­lah ile olan bü­tün iş­le­ri­niz­de ih­las­lı, ya­ra­tık­lar­la olan mu­ame­le­le­ri­niz­de âdil olu­nuz.

On ikin­ci­si: Si­zin en bü­yük, en azı­lı, en kor­kunç düş­ma­nı­nız olan nefs-i em­mâ­re­ni­zin kö­le­si ol­ma­yı­nız. Onu zabt u rabt al­tı­na alı­nız, zin­cir­le­yi­niz ve nefs de­re­ce­ni­zi en az lev­vâ­me­ye yük­selt­mek için ne la­zım­sa on­la­rı ye­ri­ne ge­ti­ri­niz.

On üçün­cü­sü: Ku­r’­an-ı Ke­ri­mi ken­di he­va­nı­za, re­’yi­ni­ze, ka­fa­nı­za gö­re yo­rum­la­ma­yı­nız ve eh­li­ye­ti­niz ol­ma­dı­ğı hal­de şe­r’­î ve fık­hî hü­küm çı­kart­ma­yı­nız. Küf­re dü­şe­bi­lir­si­niz. 

On dör­dün­cü­sü: Din ruh­ban­la­rı­nı ve ba­ron­la­rı­nı er­bab (rab­ler) ha­li­ne ge­ti­rip put­laş­tır­ma­yı­nız, giz­li şir­ke düş­me­yi­niz.

On be­şin­ci­si:  Ve­li­si bu­lun­du­ğu­nuz ka­dın ve kız­la­rı Ku­r’­anın, Sün­ne­tin,  Şe­ri­atin, fık­hın emr et­ti­ği, ön gör­dü­ğü şe­kil­de şe­r’­î te­set­tü­re bü­rün­dü­rü­nüz, sa­kın on­la­rı Av­ru­pa­î şey­ta­nî te­set­tür kı­lı­ğı­na sok­ma­yı­nız.

Bu uya­rı­la­rı dik­ka­te al­maz ve ken­di­ni­zi ıs­lah et­mez­se­niz ile­ri­de çok piş­man ola­cak, çok üzü­le­cek­si­niz. 

(Not: Kı­zım sa­na söy­lü­yo­rum ge­li­nim sen din­le­…)

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.