19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:41
  • 20°C Adana
  • 14°C Adıyaman
  • 10°C Afyon
  • 8°C Ağrı
  • 18°C Amasya
  • 13°C Ankara
  • 15°C Antalya
  • 16°C Artvin
  • 11°C Aydın
  • 9°C Balıkesir
 • BIST: 117.216 0.01
 • Altın: 165,796 0.07
 • Dolar: 3,9378 1.04
 • Euro: 4,8301 0.63

Abdülkadir Geylani islam Mektebi Talimatnamesi

M. Şevket Eygi

Ab­dül­ka­dir Gey­la­ni İs­lam Mek­te­bi İç Ta­li­mat­na­me­si­dir: 

1. Öğ­ren­ci­ler okul­da cep te­le­fo­nu kul­la­na­maz­lar, yan­la­rın­da bu­lun­du­ra­maz­lar. Gü­nün bel­li bir saa­tin­de ai­le­le­riy­le te­le­fon gö­rüş­me­si ya­pa­bi­lir­ler. Oku­la te­le­fon so­kan atı­lır. 

2. Öğ­ren­ci­ler tü­ken­mez ka­lem­ler­le, baş­ka ucuz ve hay­si­yet­siz ka­lem­ler­le ya­za­maz­lar. Mü­rek­kep­li dol­ma ka­lem­le yaz­mak zo­run­da­dır­lar. 

3. Öğ­ren­ci­le­re al­tı ay bo­yun­ca her gün yo­ğun La­tin­ce ve Os­man­lı­ca ka­lig­ra­fi ders­le­ri ve­ri­lir. Ya­zı­la­rı­nı dü­zel­tip es­te­tik ha­le ge­ti­re­me­yen öğ­ren­ci­ler tard olu­nur. 

4. İda­re­ci­le­rin ve öğ­ret­men­le­rin öğ­ren­ci­le­re, öğ­ren­ci­le­rin bir­bir­le­ri­ne hi­tap­la­rı sen şek­lin­de de­ğil siz şek­lin­de­dir. 

5. Ede­bi­yat, ta­rih, fel­se­fe, sos­yo­lo­ji, be­şe­rî coğ­raf­ya öğ­ret­men­le­ri­nin yük­sek li­sans ve dok­to­ra yap­mış ol­ma­la­rı şart­tır. 

6. Öğ­ret­men­le­rin ken­di branş­la­rın­da il­mi eser ya­yın­la­mış ol­ma­la­rı şart­tır. 

7. Okul­da ke­sin­lik­le test im­ti­ha­nı ya­pıl­maz kom­po­zis­yon im­ti­ha­nı ya­pı­lır. 

8. Her öğ­ren­ci ge­le­nek­sel Türk ve İs­lam sa­nat­la­rın­dan bi­ri­ni öğ­re­ne­cek, eser ve ürün ve­re­cek­tir. 

9. Okul­da ke­sin­lik­le kar­ma eği­tim ya­pıl­ma­ya­cak­tır.

10. Okul­da ka­dın öğ­ret­men hiz­met gör­me­ye­cek­tir.

11. Okul mü­dü­rü­nün ulus­la­ra­ra­sı il­mî ki­şi­li­ği ola­cak­tır. 

12. Okul­da ce­bir, geo­met­ri, fi­zik, kim­ya gi­bi ilim­le­re faz­la ağır­lık ve­ril­me­ye­cek; ede­bi, ta­ri­hi, fel­se­fi, sa­nat­la il­gi­li sos­yal kül­tü­re ağır­lık ve­ri­le­cek­tir.

13. Oku­lun bü­tün öğ­ren­ci­le­ri içi­ne ala­cak bü­yük­lük­te ca­mi­i bu­lu­na­cak, va­kit na­maz­la­rı ce­ma­at­le eda olu­na­cak­tır. 

14. İda­re­ci­le­rin, öğ­ren­ci­le­rin hiç bi­ri baş açık na­maz kıl­ma­ya­cak­tır. 

15. Okul ca­mi­in­de, ho­par­lör te­si­sa­tı bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor­sa ci­haz­lar alt­mış beş de­si­be­lin üze­rin­de açıl­ma­ya­cak­tır.

16. Okul­da ce­ma­at, ta­ri­kat, par­ti, fır­ka, hi­zip, meş­reb pro­pa­gan­da­sı ya­pı­la­maz. Ya­pan öğ­ret­men­le­rin işi­ne son ve­ri­lir, öğ­ren­ci ise okul­dan atı­lır. 

17. Okul­da, 19’un­cu asır­da Şeyh Şa­mi­l’­in Kaf­kas­ya­’da yap­tı­ğı gi­bi mü­ca­hid der­viş­ler mü­ri­dizm eği­ti­mi ve­ri­le­cek­tir. 

18. Öğ­ren­ci­ler za­ru­ret ol­ma­dık­ça ben ke­li­me­si­ni kul­lan­ma­ya­cak­lar­dır. 

19. Haf­ta ta­ti­li Per­şem­be gü­nü sa­at 13’te baş­lar, Cu­mar­te­si sa­ba­hı­na ka­dar sü­rer. 

20. Ra­ma­zan ve Kur­ban bay­ram­la­rı,  bir de yıl or­ta­sı ta­ti­lin­den baş­ka ta­til ya­pıl­maz. 

21. Öğ­ren­ci­ler okul için­de is­tan­bu­lin gi­yer­ler.

22. Öğ­ren­ci­le­rin li­se tah­si­li es­na­sın­da kü­çük de ol­sa, ken­di çap­la­rın­da da ol­sa ri­sa­le­ler, ki­tap­çık­lar, al­büm­ler ha­zır­la­ma­la­rı teş­vik edi­lir, bun­lar ya­yın­la­nır.

23. Okul ya­tı­lı­dır, haf­ta içi ders gün­le­rin­de hiç­bir öğ­ren­ci oku­lu terk ede­mez. 

24. İn­gi­liz­ce, Arap­ça, Os­man­lı­ca dı­şın­da, iyi öğ­re­ne­ce­ği her ya­ban­cı dil için öğ­ren­ci­le­re yük­lü ödül­ler ve­ri­lir. 

25. Açı­lı­şın­dan beş se­ne son­ra bu mek­tep dün­ya­nın en va­sıf­lı on ko­le­ji lis­te­sin­de yer alır. 

26. Okul­da kah­ka­ha ile gül­mek, hay­kır­mak, şa­ma­ta yap­mak, bir ta­kım ha­fif­lik­ler ser­gi­le­mek ya­sak­tır. Ya­pan­la­ra ön­ce ih­tar ve­ri­lir, ıs­lah ol­maz­lar­sa okul­dan uzak­laş­tı­rı­lır. 

27. Kâ­fir­le­rin, mü­na­fık­la­rın, Krip­to­la­rın, ya­rı müh­te­di­le­rin, ari­vist­le­rin; oku­lu ve öğ­ren­ci­le­ri boz­ma­la­rı ih­ti­ma­li­ne kar­şı sı­kı ted­bir alı­nır. 

28. Okul­da her sa­bah bir sa­at sa­rık­lı ve cüp­pe­li, ica­zet­li ve eh­li­yet­li ho­ca­lar ta­ra­fın­dan Ku­r’­an din ah­lak ders­le­ri ve­ri­lir.

29. Oku­la, yüz bin­de bir çı­kan sü­per, ze­ki, tah­ta­sı sağ­lam, ah­lak ve ka­rak­te­ri düz­gün genç­ler alı­nır.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.