19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:39Güneş 06:13Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
  • 19°C Adana
  • 18°C Adıyaman
  • 16°C Afyon
  • 9°C Ağrı
  • 18°C Amasya
  • 16°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 12°C Artvin
  • 20°C Aydın
  • 15°C Balıkesir
 • BIST: 112.122 0.02
 • Altın: 174,898 0.56
 • Dolar: 4,0406 0.69
 • Euro: 4,9882 0.32

Haram Kazançlar

M. Şevket Eygi

BA­ZI ge­lir­ler, ka­zanç­lar, ti­ca­ret­ler ha­ram­dı­r… Ba­zı­la­rı kö­tü­dü­r… Uğur­suz­du­r…  Rüş­vet ge­li­ri­ne han­gi Müs­lü­man iyi, he­lal, tay­yib di­ye­bi­lir?

Ada­mın ba­ba­dan kal­ma bir da­ire­si var, onu ki­ra­ya ver­miş, ge­lir el­de edi­yor. Bu, he­lal bir rant­tır. La­kin ran­tın ha­ra­mı da var­dır ve za­ma­nı­mız­da çok­tur.

Lüks bir ote­lin sa­hi­bi­dir na­ma­zı­nı kı­lan din­dar bir kim­se­dir. İçin­de iç­ki sa­tı­lı­yor. Bu ote­lin ge­li­ri­ne İs­lam,         Ku­r’­an, Pey­gam­ber (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) ne der?

Ku­mar ge­lir­le­ri, ka­dın sa­tı­şın­dan el­de edi­len ge­lir­ler, uyuş­tu­ru­cu  üre­ti­mi ve ti­ca­re­ti ge­lir­le­ri,  hal­kı do­lan­dı­ra­rak el­de edi­len ge­lir­ler hep kö­tü, ka­ra ge­lir­ler­dir.

İçin­de ya­lan, al­dat­ma bu­lu­nan ge­lir­ler kö­tü­dür.

Ye­şil hol­ding kur­muş, halk­tan pa­ra top­la­mış, hol­ding kı­sa bir sü­re son­ra if­las et­miş. 

İçin­de ri­ba bu­lu­nan ge­lir­ler.

Cu­ma eza­nı okun­duk­tan son­ra ya­pı­lan ti­ca­ret­ten el­de edi­len ka­zanç.

Ze­kât al­ma­ya hak­kı yok. Ku­r’­an, Sün­net, Şe­ri­at, fı­kıh ze­kât al­ma­sı­na izin ver­mi­yor. Böy­le bir ki­şi ve­ya ku­ru­luş ze­kât top­lar­sa ne olur? Ha­ram mı, he­lal mi?

Lo­kan­ta­sın­da sı­ra­dan, or­ta se­vi­ye­de, için­de kıy­ma bu­lu­nan dö­ner sa­tı­yor. Vit­ri­ni­ne par­ça et­ten ne­fis dö­ner ya­zar­sa hal­kı al­dat­mış olur, ka­zan­cı ha­ram olur.

Mer­di­ven al­tın­da bir­ta­kım tıb­bî bit­ki­ler­den uy­du­ruk bir su yap­mış,  şu ve­ya bu has­ta­lı­ğın ke­sin şi­fa­sı­dır di­ye rek­lam edip yük­sek üc­ret­le­re sa­tı­yor. Ba­zı ca­hil­ler ve saf­lar da ina­nıp alı­yor. Bu­nun ka­zan­cı ha­ram­dır.

Bir ye­re mü­dür, şef, âmir, me­mur ol­muş.  Va­zi­fe­si­ni ak­sa­tı­yor, işe vak­tin­de gel­mi­yor, bu ada­mın al­dı­ğı pa­ra he­lal mi­dir, ha­ram mı?

Dev­let ve be­le­di­ye büt­çe­le­rin­den hor­tum­la­ma ile el­de edi­len ge­lir­ler     ha­ram­dır.

Ni­ce ka­ran­lık, kir­li ko­mis­yon­lar ha­ram­dır.

Va­kıf ara­zi­le­ri­ni, es­ki me­zar­lık­la­rı gayr-i meş­ru şe­kil­de ele ge­çi­re­rek el­de edi­len ge­lir­ler ha­ram­dır.

Bir ka­mu ku­ru­lu­şu­na söz­de me­mur olu­yor ama işe gel­di­ği yok,  her ay ma­aşı­nı cuk­ka alı­yor. Ha­ram­dır.

Pal­dır kül­dür ha­zır­lan­mış şi­şir­me, için­de yan­lış­lar bu­lu­nan söz­de din ki­tap­la­rı sa­ta­rak el­de edi­len pa­ra­la­r…

İs­la­m’­a hiz­met et­mek için top­lan­mış pa­ra­la­rı zim­me­ti­ne ge­çi­ri­yor. Ha­ram üs­tü ha­ram.

İşe baş­lar­ken ma­lı ve ser­ve­ti çok az­dı, bir­kaç se­ne için­de Ka­run gi­bi zen­gin olu­ver­di. Bu zen­gin­li­ğin kay­na­ğı bel­li de­ğil. Sa­kın bu ser­vet ha­ram ol­ma­sın?

İs­lam di­ni ri­ba­yı ya­sak, ti­ca­re­ti he­lal kı­lı­yor ama her ti­ca­re­ti de­ğil.

Seks ti­ca­re­ti­… İç­ki ti­ca­re­ti­… Uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti­…  Hal­kı al­da­ta­rak ya­pı­lan ti­ca­re­t…  Sağ­lı­ğa za­rar­lı şey­le­ri bi­le bi­le sat­ma­k… Bun­lar he­lal de­ğil­dir.

Sa­tıl­ma­sı he­lal olan bir şe­yin rek­la­mı­nı genç,  gü­zel, şuh bir ka­rı­nın res­miy­le yap­mak, o ti­ca­re­te bü­yük göl­ge dü­şü­rür.

Ame­li­yat ge­rek­tir­me­yen bir has­ta­yı ame­li­yat ede­rek ka­za­nı­lan pa­ra he­lal ol­maz.

Al­la­h’­ın, Pey­gam­be­rin (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona), Ku­r’­an’­ın, Sün­ne­tin, Şe­ri­atın, fık­hın, İs­lam ah­la­kı­nın emir­le­ri­ni ve tav­si­ye­le­ri­ni din­le­ye­rek meş­ru ve te­miz ti­ca­ret ya­pan, he­lal ka­zanç el­de eden, bu ka­zan­cı­nı di­ne ve ah­la­ka uy­gun şe­kil­de har­ca­yan, ze­kâ­tı­nı dos­doğ­ru şe­kil­de öde­yen, ay­rı­ca ha­yır ha­se­nat ya­pan, Al­lah­’tan kor­kan va­sıf­lı Müs­lü­man­la­ra se­lam ol­sun, he­lal ol­sun!

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.