19 Mart 2018 Pazartesi1 Recep 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
 • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:41
  • 14°C Adana
  • 10°C Adıyaman
  • 6°C Afyon
  • 5°C Ağrı
  • 14°C Amasya
  • 11°C Ankara
  • 12°C Antalya
  • 14°C Artvin
  • 13°C Aydın
  • 8°C Balıkesir
 • BIST: 117.216 0.01
 • Altın: 165,528 -0.10
 • Dolar: 3,9176 0.52
 • Euro: 4,8144 0.31

Laik Solcular Nal Toplamaya Mahkûmdur

M. Şevket Eygi

TÜR­Kİ­YE­’DE hiç­bir za­man ve de­vir­de la­ik­lik ol­ma­mış­tır. La­ik­lik de­nen şey la­ik­çi­lik­tir, din düş­man­lı­ğı­dır, te­mel in­san hak­la­rı­nın çiğ­nen­me­si­dir, ege­men azın­lı­ğın ço­ğun­lu­ğu ez­me­si­dir, ve­sa­yet sis­te­mi­dir, bir tür fa­şizm­dir. Müs­lü­man ço­ğun­luk el­bet­te böy­le bir la­ik­çi­li­ği be­nim­se­me­ye­cek­ti, ni­te­kim be­nim­se­me­di, red­det­ti.

Farz ede­lim, la­ik­çi­lik yok, la­ik­lik var. İs­lam di­ni ve ger­çek Müs­lü­man bu­nu da ka­bul et­mez, be­nim­se­mez.
Ba­tı­da bir açı­dan doğ­ru olan la­ik­lik İs­lam dün­ya­sın­da doğ­ru ol­maz, meş­ru ol­maz, hak­lı ve ma­kul ol­maz.
La­ik­lik bir in­san hak­la­rı de­ğe­ri mi­dir? Ke­sin­lik­le de­ğil­dir. Ba­na, la­ik­li­ği bir hak ve va­zi­fe ola­rak gös­te­ren tek in­san hak­la­rı be­yan­na­me­si, söz­leş­me­si gös­te­re­mez­si­niz.

La­ik­lik mi ön­ce ge­lir, din hür­ri­ye­ti mi? El­bet­te din hür­ri­ye­ti ön­de ge­lir, çün­kü bu hür­ri­yet te­mel in­san hak­la­rı­nın ve hür­ri­yet­le­ri­nin vaz ge­çil­mez ana mad­de­si­dir.

Müs­lü­man­la­rın din, inanç, inan­dı­ğı gi­bi ya­şa­mak, ço­cuk­la­rı­nı din­dar ye­tiş­tir­mek hak­la­rı­nı ve hür­ri­yet­le­ri­ni in­kâr eden, ezen, çiğ­ne­yen, yok eden ve­ya kı­sıt­la­yan bir la­ik­lik meş­ru mu­dur, hak mı­dır, âdil mi­dir? Ke­sin­lik­le de­ğil­dir.

Şu ya­pı­lan­la­ra ba­kı­nız:

La­ik­lik adı­na ule­ma ve fu­ka­ha ye­tiş­ti­ren İs­lam med­re­se­le­ri ka­pa­tıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na din eği­ti­mi ya­sak­lan­mış­tır.

La­ik­lik adı­na ta­sav­vuf tek­ke­le­ri ve ta­ri­kat­la­rı ka­pa­tıl­mış­tır.

Fes, sa­rık, ara­ki­ye giy­mek ya­sak­lan­mış, şap­ka gi­yil­me­si mec­bu­ri kı­lın­mış, bu­nu ten­kit eden­le­rin ba­zı­sı asıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na or­du­da­ki ca­mi­ler ka­pa­tıl­mış, din ve mo­ral su­bay­la­rı kad­ro dı­şı bı­ra­kıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na Ezan-ı Mu­ham­me­dî oku­mak ya­sak­lan­mış, oku­yan­la­ra ca­ni mu­ame­le­si ya­pıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na, Fa­ti­h’­in vak­fi­ye­sin­de­ki lâ­net şar­tı­na al­dı­rıl­ma­dan Aya­sof­ya ca­mi­lik­ten çı­kar­tıl­mış, mü­ze ya­pıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na Ce­za Ka­nu­nu­nun 163’üncü mad­de­si ile Müs­lü­man­lar ağır ce­za mah­ke­me­le­rin­de yar­gı­la­nıp ağır ha­pis ce­za­la­rı­na çarp­tı­rıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na din eği­ti­mi ya­sak­lan­mış­tır.

La­ik­lik adı­na mil­lî al­fa­be ya­sak­lan­mış, ye­ri­ne zor­la dev­let te­rö­rüy­le La­tin ya­zı­sı ika­me edil­miş­tir.

La­ik­lik adı­na İs­la­m’­a ve Müs­lü­man­la­ra ha­ka­ret edil­miş, ikin­ci sı­nıf va­tan­daş, sö­mür­ge yer­li­si mu­ame­le­si ya­pıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na on bin­den faz­la ta­ri­hî ca­mi ve mes­cit, med­re­se ve tek­ke, di­ğer va­kıf eser­le­ri sa­tıl­mış, yı­kıl­mış, ki­ra­ya ve­ril­miş, ta­lan edil­miş­tir.

La­ik­lik adı­na bü­tün es­ki İs­lam kab­ris­tan­la­rı düz­len­miş, ya­hut üzer­le­ri­ne bi­na ya­pıl­mış­tır.

La­ik­lik adı­na ço­ğun­lu­ğa kan kus­tu­rul­muş­tur. 

Tür­ki­ye­’de­ki sol­cu akım­lar la­ik kal­dık­la­rı, ço­ğun­lu­ğun te­mel hak ve hür­ri­yet­le­ri­ni ka­bul et­me­dik­le­ri müd­det­çe ba­şa­rı­sız­lı­ğa, müz­min mu­ha­lif ol­ma­ya mah­kûm­dur.

Sol­cu­lar ba­şa­rı­lı ol­mak is­ti­yor­lar­sa, boş ve kof ede­bi­ya­tı bı­ra­kıp aşa­ğı­da sa­ya­ca­ğım iş­le­ri yap­mak zo­run­da­dır:

1. Aya­sof­ya­’nın tek­rar ca­mi ya­pıl­ma­sı­na ön­cü­lük et­mek.

2. Ta­ri­kat tek­ke ve za­vi­ye­le­ri­nin açıl­ma­sı­nı is­te­mek ve bu­nu va­at et­mek.

3. Er­kek­ler ve ka­dın­lar için yüz­de yüz kı­ya­fet, ser­puş ve te­set­tür hür­ri­ye­tin­den ya­na ol­mak.

4. İs­lam med­re­se­le­ri­nin açıl­ma­sı­nı sağ­la­mak.

5. İs­lam va­kıf­la­rı­nın dev­let­ten ay­rıl­ma­sı­nı sağ­la­mak.

6. Hi­la­fe­tin ye­ni­den ku­rul­ma­sı­nı is­te­mek ve o yol­da ça­lış­mak.

7. İn­gil­te­re­’de ol­du­ğu gi­bi Şe­ri­at mah­ke­me­le­ri açıl­ma­sın­dan ya­na ol­mak.

8. Mil­lî kim­lik ve mil­lî kül­tür için ça­lış­mak.

9. Ya­kın ta­rih­te­ki bü­tün ko­puk­luk­la­rı ve arı­za­la­rı in­kâr edip ta­ri­hî de­vam­lı­lı­ğa ge­çil­me­si­ni is­te­mek ve bu ko­nu­da ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa on­la­rı yap­mak. 

10. Son 90 yıl için­de İs­la­m’­a ve Müs­lü­man­la­ra ya­pı­lan zu­lüm­ler ko­nu­sun­da iti­raf-ı  zü­nub­ta bu­lun­mak ve ge­re­kir­se taz­mi­nat öde­mek.

11. İs­lam, İman, Ku­r’­an, Şe­ri­at uğ­run­da şe­hid edi­len, sui­kas­ta kur­ban     gi­den, zin­dan­lar­da ya­tan ule­ma, fu­ka­ha, zi­ya­lı­lar, din­dar­lar­dan özür di­le­mek ve on­la­rı ak­la­mak, on­la­rın iti­bar­la­rı­nı ia­de et­mek.

12. İn­gil­te­re­’de ol­du­ğu gi­bi din ile dev­le­ti ba­rı­şık ve uyum­lu ha­le ge­tir­mek.

13. Bun­la­rı ve say­ma­dı­ğım di­ğer şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­mez­ler, din düş­man­lı­ğın­da ve la­ik­lik­te di­re­nir­ler­se nal top­la­ma­ya de­vam ede­cek­ler­dir.

Sen ate­ist­lik yap, İs­la­m’­a ve Üm­me­te düş­man­lık et, ya­ra­tı­lış te­ori­si­ni de­ğil, dar­vi­niz­mi be­nim­se ve son­ra bu Müs­lü­man mem­le­ket­te ik­ti­dar ol­ma­yı ha­yal et. Bun­lar­da hiç akıl, vic­dan ve iz’­an yok mu­dur?

Sol­cu­luk sos­yal ada­let, is­çi­le­rin hak­la­rı­nı sa­vun­mak, sö­mü­rü­yü ön­le­mek ise bun­la­rın la­ik­lik­le, din­siz­lik­le, ate­izm­le, Dar­vi­nizm­le, Ke­ma­lizm­le ne ala­ka­sı var­dır?

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.